Zahlavi

Jaroslav Otčenášek: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII. Reflexe vybraných aspektů lidové zbožnosti ve slovesném folkloru.

Jaroslav Otčenášek: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII. Reflexe vybraných aspektů lidové zbožnosti ve slovesném folkloru.

27. 02. 2019

Nový svazek atlasu zpracovává údaje o slovesném folkloru a způsobu, jakým zachycuje lidovou spiritualitu a prvky s ní spojené.

Vydal Etnologický ústav AV ČR,v. v. i. Praha 2018. s. 78, příloha 10 mapových listů, anglické resumé.

Cena     290 Kč                                                                                          

ISBN 978-80-88081-21-0

Ethnographical Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia VIII. Reflection of Selected Aspects of Folk Religion in Folk Narratives

 

keywords: Ethnocartography, Folk Belief, Folk Narrative, Folk Legend, Folk Anecdotes, Christian Religion

 

anotace:

Tento svazek atlasu zpracovává údaje o slovesném folkloru a způsobu, jakým zachycuje lidovou spiritualitu a prvky s ní spojené. Vzhledem k limitovanému rozsahu jednotlivých čísel atlasu byly vybrány ty nejpodstatnější oblasti lidové slovesnosti (pohádky a pověsti o poustevnících, o ideálním panovníku Josefu II., o mesianismu, o tajných protestantech a Martinu Lutherovi, o spiritismu, o Kristu a svatých, o ďáblu atd.). Jako informační základna sloužily především zaznamenané pověsti, legendy a fabuláty, okrajově pak pohádky a humorky. Součást publikace je i deset mapových listů.

 

annotation:

This volume of atlas is processing data on verbal folklore (folk narrative) and the way it depicts the folk spirituality and elements associated with it. Due to the limited range of individual numbers of the atlas, the most important areas of folkloric verbs were selected (Tales and legends about hermits, the ideal ruler Joseph II., Messianism, secret Protestants and Martin Luther, Spiritism, Christ and their Saints, Devil etc.). As an information platformutilized primarily to record legends and fabulae, then marginally folktales and anecdotes. The publication also contains ten map sheets.