Zahlavi

František Bahenský

František Bahenský

František BahenskýPhDr. František Bahenský

tel.: 222 828 604

e-mail: f.bahensky@email.cz

Osobní profil

Vzdělání

2002 PhDr. (Etnologie)

1995–2001 Filozofická fakulta UK v Praze, Ústav etnologie, Ústav světových dějin (Mgr.)

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

1999–2018 dvanáct dlouhodobých pobytů (terénních výzkumů) v Ruské federaci (Moskva, Petrohrad, Jekatěrinburg, Vorkuta, Chanty-Mansijský autonomní okruh, Jamalo-něněcký autonomní okruh, Tomská oblast, Republika Altaj, Tuva)

2004 – semestrální studium na Universität Bayreuth, Německo

měsíční studijní pobyty na Vídeňské univerzitě (2004); Freie Universität Berlin (2003); Ludwig - Maxmillian Universität Mnichov (2003)

Terénní výzkumy v Rumunsku (2001–2006).

 

Průběh zaměstnání

od 2002 vědecký tajemník Etnologického ústavu AV ČR

od 1999 Etnologický ústav AV ČR (Oddělení historické etnologie)

 

Pedagogická činnost

od 2002 externí výuka na Filozofické fakultě ZČU, Katedra antropologie

2009–2016 externí výuka na Filozofické fakultě UJEP, Katedra historie

 

Oblasti odborného zájmu

Etnohistorie východní Evropy (země bývalého SSSR), etnokartografie, dějiny oboru, lidové stavitelství

 

Současné projekty

Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989 (GA ČR 15-03754S) – člen řešitelského týmu

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

ASEP

 

Monografie a editované sborníky

2015. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VII. Lidové stavitelství. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautořiDohnal, Martin –Vařeka, Josef –Woitsch, Jiří)

2014. Rusko a petrohradská akademie věd v letech 1724–1743. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2010. Etnicita v historické perspektivě. Prolegomena ke vzniku, vývoji a proměně etnické kolektivní identity. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (on-line publikace)

2010. Národnostní politika v SSSR v letech 1922–1953, I. část. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2010. Národnostní politika na teritoriu bývalého SSSR. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (s kolektivem)

2007. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditor Woitsch, Jiří)

 

Kapitoly v knihách

2016. Se sovětským národopisem na věčné časy! Realita, či fikce? In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla (eds.): Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 148–158.

2014. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Praha: Paseka. (spoluautoři Lubomír Tyllner – Markéta Holubová – Luboš Kafka – Eduard Maur – Alexandra Navrátilová – Jaroslav Otčenášek – Lydia Petráňová – Daniela Stavělová – Jiří Woitsch)

2011. Euroasijský panregion. In: Cabada, Ladislav – Šanc, David a kol.: Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Aleš Čeněk: 272–302.

2006. Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV ve světle své časopisecké produkce v letech 1953–1962. In: Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. Brno: Etnologický ústav AV ČR: 145–149.

 

Studie a články

2017. Obsahová analýza základních českých národopisných časopisů v letech 1945–1989.Národopisný věstník 34: 104–117.

2009. Malina, Jaroslav a kol: Antropologický slovník aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM. (F. Bahenský autorem 105 hesel s etnickou problematikou teritoria bývalého SSSR).

2008. Otakar Nahodil a marxistická etnografie jako historická disciplína. In: Jiroušek, Bohumil a kol.: Proměny diskurzu české marxistické historiografie. České Budějovice: Jihočeská univerzita: 219–233.

2007. German scholars in the Russian Academy of Sciences in the first half of the 18th century and their share in the creation of the scientific image of this institution. In: „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.–25. November 2005, hrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart. Praha: Set Out: 219–230.

2006. Výzkum mimoevropských etnik v Etnologickém ústavu AV ČR. In: Sedová, Tatiana (ed.): Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava: Veda: 155–161.

2005. The Northern Khants – The Culture of Reindeer Herdsmen in Post-Soviet Russia. Prague Occasional Papers in Ethnology 7. Praha: The Institute of Ethnology of the ASCR: 193–210.

2005. S. P. Krašeninnikov – druhý muž ruské vědy 18. století? In: Stellner, František – Kovář, Martin (eds.): Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám prof. Aleše Skřivana. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1, Studia Historica LV: 105–114.

2005. Pastevecký cyklus severních Chantů. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3, Studia Ethnologica XIII: 103–116.

 

Ostatní významné aktivity

od 2011 člen redakční rady časopisu Historická demografie

2004–2015 člen redakční rady Etnologického časopisu Český lid

2007–2011 člen Rady pracoviště Etnologického ústavu AV ČR

2004–2007 člen Vědecké rady Etnologického ústavu AV ČR