Zahlavi

Klára Císaríková

Klára Císaríková

Klára CísaríkováMgr. Klára CÍSARÍKOVÁ

(roz. Kašparová)

tel.: (+420) 532 290 267
e-mail: klara.cisarikova@seznam.cz

Osobní profil

Vzdělání / Education

Mgr. – 2007 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (etnologie, český jazyk a literatura) / Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (ethnology, Czech language and literature)

magisterská práce Osobnost Zdeňka Kašpara v kontextu folklorního hnutí na Valašsku po roce 1945 / magister thesis Character of Zdeněk Kašpar in the context of folklore movement on Wallachia after the year 1945

Zaměstnání

2005 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Oblasti odborného zájmu

hudební folkloristika, folklorismus, edice lidových písní, etnokulturní tradice / musical folkloristics, folklorism, folk song editions, ethnocultural traditions

Současné projekty
Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a záchranu / Folksongs and Folkdances of Czech Lands – Digital System for Presentation and Preservation (NAKI DG18P02OVV053, 2018–2022) – člen řešitelského týmu / member of the project team

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie a editované sborníky

2011. Písně ze Svatobořic-Mistřína. Brno – Svatobořice-Mistřín: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno ve spolupráci s Mužským sborem Svatobořice-Mistřín. (spolueditor Marada, R.)

2008. Milada Bimková: Lidové tance z kyjovského Dolňácka. Město Kyjov – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2008. Lidová hudba. Výběrová bibliografie. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU. (spolueditor Holý, Dušan)

2006. Zahraj ně, hudečku. Valašské tance z rukopisných sběrů Zdeňka Kašpara. Vsetín: Občanské sdružení Jasénka.

 

Kapitoly v knihách

2011. Lidová hudba a tanec na Rusavě. In: Fišer, Zdeněk (ed.): Rusava a Daniel Sloboda. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno: 113–126.

2005. Doplněk k personální bibliografii Zdenky Jelínkové. In: Uhlíková, Lucie (ed.): Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie. Pocta Zdence Jelínkové. Brno: Etnologický ústav AV ČR: 46–57. (spoluautorka Uhlíková, Lucie)

 

Studie a články

2017. Ethnomusicological Crossroads at the Outset of the 21st Century: Hindsight and Prospects of an Ethnological Sub-Discipline on the Example of Two Workplaces in Brno. In: Válka, Miroslav – Botiková, Marta (eds.): Ethnology for the 21st Century. Bases and Prospects. Brno: Masaryk University, Faculty of Art, Department of European Ethnology: 65–73.

2008. Poklad nejpřednější. Rukopisné pojednání z roku 1695 jako odraz dobové náboženské literatury i lokálního kultu Panny Marie v městě Příboře. Vlastivědný věstník moravský 60, 2: 191–203. (spoluautor Maňas, V.)

2008. Panna Marie Příborská. Studie k lokálnímu mariánskému kultu. Vlastivědný věstník moravský 60, 3: 255–268. (spoluautor Maňas, V.)

2008. Kdo je folklorista. Diskusní příspěvek. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds.): Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 101–104.

2006. Prlov – obec moravského Valašska v pohledu dnešního etnografického výzkumu II. Valašsko, vlastivědná revue 17, 2: 7–9.

2006. Prlov – obec moravského Valašska v pohledu dnešního etnografického výzkumu I. Valašsko, vlastivědná revue 16, 1: 18–20.

 

Členství v odborných společnostech

  • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society