Michal Pavlásek

Michal PavlásekMgr. Michal PAVLÁSEK, Ph.D.

tel.: (+420) 532 290 281
e-mail: m.pavlasek@gmail.com

Osobní profil

Vzdělání

 • Ph.D. – 2013 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) / Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (ethnology)
 • doktorská práce Promýšlet Veliké Srediště. Etnologická brikoláž sociokulturních aspektů života krajanů v jižním Banátu / PhD. thesis Rethinking Veliko Srediště. Ethnological bricolage of sociocultural aspects in the lives of the compatriots in South Banat
 • Mgr. / M.A. – 2009 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (historie, etnologie) / Faculty of Arts, Masaryk University Brno (history and ethnology)

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

 • 2014 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2014 – Tschechen und Deutsche – unterschiedlich oder indifferent? Beispiel einer Konstruktion kultureller Grenzen und Ähnlichkeiten
 • 2012/2013 – Erasmus Mundus III. – výzkumná stáž v Bělehradě (1. 10. 2012 – 28. 2. 2013) – University of Belgrade
 • 2011 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2011 – Tschechisch-deutsche Koexistenz im banatischen Dorf Veliko Srediště. Beispiel für ein tolerantes Zusammenleben oder für einen Konflikt?
 • 2010 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2010 – Das Schicksal der tschechischen und deutschen Minderheiten im serbischen und rumänischen Banat. Lebensgeschichten der heutigen Einwohner in Videodokumenten
 • 2010 – projekt v rámci Podpory studentských projektů FF MU (Kolektivní paměť Čechů v Chorvatsku) – děkanské stipendium
 • 2007–2009 – stipendia na podporu terénních výzkumů v Srbsku a Rumunsku (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Zaměstnání

 • 2010 – dosud: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Pedagogická činnost

 • Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno / Institute of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (kurzy: Migrace do jihovýchodní Evropy / Migration to southeastern Europe; Psaní odborného textu / Academic Writing; My a Oni: sociální konstrukce menšin – We and Others: social construction of minorities; My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem / We and The Others: trouble with multiculturalism)

 

Oblasti zájmu

 • migrace, uprchlictví, (trans)nacionalismus, menšiny, orální historie, paměťová studia, politika identit, sociální marginalizace, vizuální antropologie / migration, refugee studies, (trans)nationalism, minorities, oral history, memory studies, identity politics,       social marginalization, visual anthropology,

Současné projekty

 • Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin / Mechanism and strategies of generational transmission of family memory in the selected social groups (GA ČR 16-19041S, 2016-2018) – člen řešitelského týmu / member of the project team.

Publikace v databázi ASEP

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie a editované sborníky

2016. Divišova čtvrť: vesnička ve městě. Vzpomínky, historie a současnost Divišovy čtvrti od jejího vzniku v roce 1925 po současnost. Brno: Rada pro historii a přípravu 90. výročí vzniku Divišovy čtvrti. (spoluautoři Dvořáková, Eva – Semrád, Jan – Telecký, Tomáš)

2015. S motykou a Pánem Bohem. Po stopách evangelíků v jihovýchodní Evropě. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2013. Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautorka Nosková, Jana)

 

Kapitoly v monografiích

2017. Among the refugees on the Balkan migrant route: Beyond the culture of giving and headlines. In: Bittnerová, Dana et al.: Etnické komunity. Hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu. Praha: Univerzita Karlova: 399–422.

2016. In a New Homeland. Adaptation Strategy and Discontinuity of Czech Migrants in Banat. In: Roth, Klaus – Katari, Asker (eds.): Ethnologia Balkanica. Cultures of Crisis in Southeast Europe, Part 1: Crises Related to Migration, Transformation, Politics, Religion, and Labour. Vol. 18. München: LIT-Verlag: 121–136.

2015. Allochronismus, orientalismus a balkanismus: produkce koloniálních praktik ve vztahu ke krajanům v rumunském Banátu. In: Trumis, Ladislav a kol.: Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK. Praha: Karolinum: 85–108.

2015. Svědectví o hledání Vojvodova. Experimentální psaní etnografického filmu / Testimony about finding Vojvodovo: Experimental Writing of an ethnographic film. In: Bittnerová, Dana – Moravcová, Mirjam (eds.): Etnické komunity. Balkánské cesty. Vol. II. 1. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: 93–122.

2015. Konec velkých vyprávění v nedohlednu: (meta)narativ migrace z Moravy do dnešního Srbska. In: Jirka, Luděk – Jakoubek, Marek – Králová, Nela – Pavlásek, Michal – Tůma, Jiří: Krajané. Hledání nových perspektiv. Praha: Nakladatelství Karolinum: 49–75.

2013. Cross-Border Nationalism and Religious Fellowship. A Case Study of the Czech Protestant Community in Serbia. In: Radović, Srdjan (ed.): Cultural Permeations: Anthropological Perspectives. Colleciton of papers of Ethnographic Institute, Vol. 28. Belgrade: Institute of Ethnography SASA: 195–207.

2013. Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky. In: Pavlásek, Michal – Nosková, Jana (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 7–20. (spoluautorka Nosková, Jana)

2012. Příští stanice Národní. Nastupovat! Studie o politice krajanství. In: Fatková, Gabriela et al.: Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie. Brno: Porta Balkanica, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni: 104–133.

2012. Obec Svatá Helena jako vinice Boží misiemi oplocená. Krůčky k přehodnocení chápání české (e)migrace na Balkáně. In: Budilová, Lenka et al: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Praha: AntropoWeb, o. s.: 111–145.

 

Vědecké studie a články

2017. Revitalising and Innovating Tradition: The Individual Motivations behind New Songs in the Slovácko Region. Glasnik Etnografskog instituta SANU 65, 2: 289–303.

2016. Plovoucí proluka mezi kulturní a komunikativní pamětí jedné krajanské komunity. Journal of Culture 5, 2: 25–32.

2013. Clopodia česky zvaná Klopotín. Zapomenutá moravská kolonizace Banátu v multilokálním etnografickém bádání. Český lid 100: 149–172.

2011. Meziválečná krajanská péče jako „záchranná akce“. K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě. Český lid 98: 113–134.

2011. Hledání vojvodovské Pravdy ve světle probuzeneckých hnutí. Lidé města 13, 1: 27–49.

2011. Minulost svatohelenských nekatolíků v zajetí výkladových schémat a povahy porozumění. Český lid 98: 81–88.

2010. Exkurs do historie Banátské vojenské hranice s přihlédnutím k vzniku českých enkláv na jejím území. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe 96, 3–4: 243–262.

2010. Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky a etnické procesy. Národopisná revue 20: 3–19.

2010. Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku. Český lid 97: 363–382.

 

Filmografie

2017. Masa / The Mass. 30 min. Režie, scénář, námět, kamera Michal Pavlásek (spoluautor Bystřičan, Ivo). Produkce Etnologický ústav, Ivo Bystřičan a Václav Flégl.

2017. Kde končí hranice. 16 min. Režie, scénář, námět Michal Pavlásek. (spoluautor Hlaváček, Tomáš)

2016. Hledání východu / Searching for the Exit. 26 min, Režie, střih, námět, kamera Michal Pavlásek. Produkce Česká Televize a TPS Petra Kubici.

2013. Druhé Vojvodovo: myslet obrazem / Another Vojvodovo: thinking in pictures / 34 min. / česky s anglickými titulky. Námět, scénář, kamera, střih a režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2013.

2012. Pod tíhou hroznů čas se sklání. Češi a Němci v srbském Banátu / Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat. 23 min. Česky s anglickými titulky. Scénář: Michal Pavlásek – Jiřina Kosíková; kamera: Petr Baran – Jiřina Kosíková; střih: Petr Baran; režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Členství v odborných společnostech

 • The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)
 • The International Association for Southeast European Anthropology
 • Česká národopisná společnost / Czech Ethnological Society

Ocenění

 • 2011 – udělení stipendia Vzdělávací nadace Jana Husa
 • 2010 – cena Centra orální historie (COH při Ústavu pro soudobé dějiny) za nejlepší studentskou diplomovou práci pracující metodou oral history (Historie a kolektivní paměť moravských reformovaných evangelíků z Velikého Srediště ve Vojvodině. FF MU, Katedra historie. Vedoucí práce prof. Jiří Hanuš, oponent doc. Václav Štěpánek, Ph.D., Brno, 2009, 168 s.)