Přemysl Mácha

PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Tel: 737314312

Email: premysl.macha@osu.cz

 

Vzdělání

  • 9/99 – 9/04 – Ústav etnologie, FF, Univerzita Karlova - etnologie, PhDr., Ph.D.
  • 8/97 – 8/98 – Syracuse University, New York, USA - politologie, Master of Arts (M.A.)
  • 8/95 – 5/97 – Eastern New Mexico University, New Mexico, USA - antropologie, politologie, španělština, Bachelor of Arts (B.A.)
  • 8/94 – 8/95 – Owensboro Community College, Owensboro, Kentucky, USA

 

Zaměstnání                                  

  • 1/2019 - současnost – Etnologický ústav AV ČR, pracoviště Brno - výzkumník
  • 9/2000 – 12/2018 – Ostravská univerzita - odborný asistent se zaměřením na etnologii a kulturní geografii
  • 9/1998 – 9/2003 – Děti Země - projektový manažer, fundraiser, PR

 

Oblasti odborného zájmu

Antropologie místa a krajiny, jazyk a identita, zeměpisná jména, environmentální antropologie, ochrana přírody, etnohistorie, kulturní dědictví

 

Výzkumné granty

Politika a poetika toponymie, identity a místa ve vícejazyčných oblastech. Srovnávací studie rakouských Korutan a českého Těšínska, GAČR/FWF (LEAD Agency), č. 16-34841L, spoluřešitel, 2016-2018. Web projektu: http://tesinsko.osu.cz

Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen, NAKI, MK ČR, č. DF11P01OVV022, spoluřešitel, 2011-2014. Web projektu: http://mistapameti.osu.cz + http://www.nazvymist.cz

Populární geopolitické imaginace české společnosti v kontextu měnící se zahraniční politiky státu, Studentská grantová soutěž, PřF OU, č. SGS10/PřF/2013, hlavní řešitel, 2013.

Indiánský nacionalismus? Jazyk a symbolika sociálních hnutí domorodých obyvatel Mexika, GAČR, č. 403/06/0301, hlavní a jediný řešitel, 2006-2008.

 

Akademická ocenění

Fulbright-Masarykovo stipendium, University of New Mexico, USA, 2005-2006

 

Další aktivity

Spoluřešitel projektu LIFE Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří zaměřeného na ochranu biotopů páchníka hnědého v CHKO Poodří. Moje role – monitoring dopadů projektu na místní společenství. Projekt financuje Evropská komise a MŽP, hlavní příjemce je Arnika. Doba řešení 2018-2022.

 

Člen týmu pro přípravu Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu (2017-2018), zaměření na společenské souvislosti a dopady klimatických změn.

 

Přednášková činnost na univerzitách v Portugalsku (Lisabon, Coimbra, Guimarães), Španělsku (Sevilla, Granada, Barcelona), Itálii (Boloňa), Slovinsku (Lublaň), Chorvatsku (Zadar), Polsku (Opole, Cieszyn), Slovensku (Trnava, Banská Bystrica), Norsku (Oslo), Skotsku (Aberdeen) a USA (Albuquerque, Portales)

 

Výzkumné pobyty na Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mexiko (2002,2007) a University of New Mexico, Albuquerque, USA (2015)

 

Člen Akademického senátu Ostravské univerzity, 2003-2005

Člen Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2007-2008

Člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 2015-2017

Člen redakční rady časopisu Ethnologia Actualis Slovaca

Člen oborové rady doktorského studia politické a kulturní geografie, PřF, Ostravská univerzita

Příprava, akreditace a řízení studijního oboru Řízení neziskových organizací (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita) v letech 2003-2008

 

Publikační činnost

Skripta a jiné učební texty

Mácha, P. 2005: Hledání středu - světová náboženství v původních textech. Ostravská univerzita, Ostrava. 170 pp. 2. vydání. ISBN 80-7368-034-3 (1. vydání 2004)

Popularizační texty a média

Mácha, P. 2013: Tajemství v názvech ukrytá. Morávka, Krásná, Pražmo, Raškovice, Vyšní Lhoty. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava. 120 pp. ISBN 978-80-7464-295-1

Mácha, P., Bajer, V. 2013: Tajemství v názvech ukrytá. Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava. 104 pp. ISBN 978-80-7464-177-0

Mácha, P. 2008: Nový oheň: Purépečové na cestě k národnímu sebeurčení. Dokumentární film, Ostrava, 33 minut.

Monografie a metodiky

Jordan, P., Mácha, P. et al. Place Name Politics in Multilingual Areas - A comparative study of Carinthia (Austria) and the Těšín area (Czechia). Palgrave-Macmillan, v přípravě (2019).

David, J., Mácha, P. 2017: Certifikovaná metodika: Ochrana místních a pomístních jmen a urbanonym jako zdroje lokální, regionální a národní identity a kulturního dědictví. Certifikační orgán - Ministerstvo kultury

David, J., Mácha, P. 2014: Názvy míst - paměť, identita, kulturní dědictví. Host, Brno. 238 pp. ISBN 978-80-7464-503-7

Tenzin, E., Mácha, P., Baar, V. 2012: Indičtí Gorkhové. Nacionalistické hnutí v dárdžilingských horách. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava. 94 pp. ISBN 978-80-7464-144-2

Havrlant, J., Mácha, P., Siwek, T. 2012: Geografie cestovního ruchu v Americe. Ostravská univerzita, Ostrava. 83 pp. ISBN 978-80-7464-145-9

Mácha, P. 2004: Indiáni a volební demokracie. Politické proměny indiánských obcí Mexika. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava. 153 pp. ISBN 80-7042-643-8

Mácha, P. 2003: Plamínek v horách, požár v nížině: indiánské povstání v mexickém Chiapasu. Nakladatelství Doplněk, Brno. 207 pp. ISBN 80-7239-145-3

Kapitoly v monografiích

Mácha, P. 2016: Před kým, (s) kým, pro koho? Dilemata v ochraně zeměpisných jmen jako kulturního dědictví. In: Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravská univerzita, s. 14-31. ISBN 978-80-7464-843-4

Mácha, P. 2014: Place Names, Landscape, and Identity. InBedynski, W. – Povedák, I. (eds.) Landscape as a factor in creating identity. Dance House Society, Varšava. Pp. 29-38. ISBN 978-83-930827-1-1

Mácha, P. 2014: Proměny toponymie a krajiny na příkladu Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova. In Urbanová, S. et al. Valašsko. Historie a kultura. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava. Pp. 429-442. ISBN 978-80-7464-499-3

Mácha, P. 2014: The Comanches of New Mexico - Dancing with the Other in the Latin American Borderlands. In Mácha, P. – Gómez-Pellón, E. (eds.). Masks of Identity - Representing and Performing Otherness in Latin America. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. Pp. 125-143. ISBN 978-1-4438-5701-7

Mácha, P., Gómez-Pellón, E. 2014: Otherness in Latin American History and Anthropology. In Mácha, P. – Gómez-Pellón, E. (eds.). Masks of Identity - Representing and Performing Otherness in Latin America. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne. Pp. 1-14. ISBN 978-1-4438-5701-7

Mácha, P. 2013: Resistance through Tourism: Identity, Imagery, and Tourism Marketing in New Mexico. Sarmento, J. – Brito-Henriques, E. (eds.) Tourism in the Global South: Heritages, Identities and Development. University of Lisbon, Centre for Geographical Studies, Lisabon. Pp. 91-112. ISBN 978-972-636-235-7

Mácha, P. 2012: Krajina a krajinomalba - výchozí teze ke studiu krajiny. In Malura, J. – Tomášek, M. (eds.) Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava. Pp. 40-54. ISBN 978-80-7464-176-3

Mácha, P. 2010: When Malinche Dances with Montezuma. Religion, Ethnicity, and Cultural Change in New Mexico. In Kováč, M. – Gál, T. (eds.) Religious Change. CERES, SARS, Chronos, Bratislava. Pp. 161-166. ISBN 80-89027-15-6

Mácha, P. 2010: Mexický paradox? Obraz a realita v proměnách postavení domorodých obyvatel Mexika. In Hingarová V. - Květinová, S. - Eichlová, G. (eds.) Mexiko – 200 let nezávislosti. Pavel Mervart, Červený Kostelec. Pp. 113-129. ISBN 978-80-87378-48-9

Mácha, P. 2009: From an Ethnie to a Nation: The Purhepechas on the Road to National Self-Determination. In Mácha, Přemysl, ed. Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid: Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava. Pp. 83-123. ISBN 978-80-7368-591-1

 

Články a studie

Mácha, P., Krtička, L., Lassak, H. City divided: place names and nationalism in the Czech-Polish borderlands. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft, 2018, přijato do tisku

Mácha, P., Drobík, T., Šumberová, M., Ženka, J., Tenzin, E. Špirková, P. 2015: Geopolitické představy české veřejnosti. Geografie 120 (4), 564-584.

Mácha, P. 2013: Krajiny. Příspěvek k diskuzi o konceptualizaci krajiny v (české) geografii. Geografie 118 (1), 1-15.

Mácha, P. 2010: Krajiny antropologie a antropologie krajiny. Český lid 97 (3), 225-246.

 

Mácha, P., Krtička, L. 2017: Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku. NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK - Bulletin d'ethnologie č. 76, s. 36-62.

Mácha, P. 2017: Ethnicity in Space and Everyday Practice: an Outline of a General Framework with Examples from New Mexico. Ethnologia Actualis Slovaca č. 17, s. 8-38.

Mácha, P. 2015: Ani příroda ani kultura (antropologické inspirace). The Journal of Culture 4 (2), 17-24.

David, J., Mácha, P. 2012: Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě. Acta onomastica53, 28-45.

Granidaru, I., Iosep, I., Pociask-Karteczka, J., Brancelj, A., Mácha, P. 2012: Study of the occurrence and distribution of "Iezer" and "Bolătău" - based toponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic and Slovenia. Georeview 21 (1), 68-79.

Mácha, P., Drobík, T. 2010: Knowing One's Place in the Era of Globalization: A Case Study of the Hyundai Motor Manufacturing Czech Automobile Plant in Nošovice, Czech Republic. Annual of Language & Politics and Politics of Identity 4 (4), 75-90.

Mácha, P. 2007: Tradition, Democracy, and Radicalism in Indigenous Communities in Mexico. Lessons for the Universalist-Relativist and Individualist-Communitarian Debates. Ethnologia Actualis Slovaca 7, 113-134.

Mácha, P. 2007: Los Comanches de Nuevo México. Hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku. Český lid 94 (2), 141-156.    

Mácha, P. 2007: Velký nacionalismus malých národů. Lekce z Mexika a Nového Mexika. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Philosophica/Sociologica/Psychologica 12, 36 - 48.

Mácha, P. 2006: Teoretické úvahy o nacionalismu. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Philosophica/Sociologica/Psychologica 11, 151-166.

Mácha, P. 2006: Los Matachines. Identita a politika v Novém Mexiku na příkladu tance. Český lid 93 (2), 179-198.  

Mácha, P. 2005: O psaní slova „indián“, neexistenci lidských ras a záludnosti rasového myšlení. Český lid 92 (3), 231-241.    

Mácha, P. 2005: Problémy a perspektivy demokracie v indiánských obcích Mexika. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Philosophica/Sociologica/Psychologica 10, 56-71.

Mácha, P. 2003: Modernizace, demokratizace a nacionalismus v indiánských obcích Mexika. Český lid 90 (4), 313-334.  

Mácha, P. 2003: The Rise of the Purhepechan Nation: Democratization, Economic Restructuring and Ethnic Revival among the Purhepecha Indians of Central Michoacan, Mexico. Journal for the Study of Science and Ideologies 5, 83-102.    

Mácha, P. 2002: Tři indiánská setkání: globální politika na místní úrovni (komentovaný popis). Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Philosophica/Sociologica/Psychologica 8, 107-125.

Mácha, P. 2001: Mayská identita ve víru globalizace. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis - Philosophica/Sociologica/Psychologica 7, 203-210.

Mácha, P. 1999: EZLN po pěti letech nadále hýbe Mexikem. Mezinárodní politika 23 (4), 30-31.

 

Drobík, T., Mácha, P. 2011: The Scale of Globalization and the Geographies of Resistance. In Mácha, P., Drobík, T. (eds.) The Scale of Globalization. Global, Local, Individual. University of Ostrava, Ostrava. Pp. 35-42.

Drobík, T., Mácha, P. 2011: Introduction: The Scales of Globalization. In Mácha, P., Drobík, T. (eds.) The Scale of Globalization. Global, Local, Individual. University of Ostrava, Ostrava. Pp. 6-10.

Mácha, P. 2008: Purhepechan Social Movements and the Forging of the Purhepechan National Consciousness. Some General Observations. In Baar, V. – Siwek, T. (eds.) Globalisation and its impact on localities. University of Ostrava, Ostrava. Pp. 4-13.

Mácha, P. 2006: Globalizace a etnicita - souboj konstruktů. In Letavajová, S. (ed.) Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve. Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava. Pp. 73-90.

Mácha, P. 2003: Netolerantní občanská společnost aneb občanská společnost ve světě rozmanitosti. In Sborník z konference Česká občanská společnost a modely demokracie v 21. století. Cesta světla, Krnov. Pp. 69-73.

Mácha, P. 2001: EZLN jako nové sociální hnutí aneb v postmoderním světě je slovo mocnější než samopal. In Sborník prací FPF Slezské univerzity, Řada společenskovědní B5, Opava. Pp. 36-44.

Editorství tematických sborníků

Mácha, P., Gómez-Pellón, E. (eds.) 2014: Masks of Identity - Representing and Performing Otherness in Latin America. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 173 pp.

Mácha, P., Drobík, T. (eds.) 2011: The Scale of Globalization. Global, Local, Individual. University of Ostrava, Ostrava. 387 pp.

Mácha, P., Kopeček, V. (eds.) 2010: Beyond Globalisation. Exploring the Limits of Globalisation in the Regional Context. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava. 195 pp.

Mácha, P. (ed.) 2009: Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid. Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico. Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava. 184 pp.