Zahlavi

Jarmila Procházková

Jarmila Procházková

PhDr. Jarmila PROCHÁZKOVÁ, PhD., vědecká pracovnice

Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie

tel.: +420 220 303 934
e-mail: jarpro@seznam.cz

Vzdělání

1982 Konzervatoř v Brně, obor hra na klavír

1986 FF UJEP Brno (dnes MU Brno), obor hudební věda

1986 PhDr. tamtéž

2002 Ph.D. tamtéž (disertace Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru: metoda, technika zápisu, výsledky)

 

Stipendia a stáže:

1986–1987 Česká republika, Brno, Nadace Leoše a Zdenky Janáčkových;

1991  Francie, Paris, L’académie de Créteil;

1995  Německo, Frankfurt a. M., RISM;

1996  Rakousko, Wien (MK ČR);

2009  Rakousko, Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften.

 

Badatelské zaměření

Hudební život v českých zemích v 19. a ve 20. století; život a dílo Leoše Janáčka.

 

Konference a mezinárodní semináře

Bělehrad (2008), Brno (1988, 1994, 1998, 1999, 2004, 2007, 2009, 2012, 2016, 2018), Lisabon (2011), Londýn (1999), Lublaň (1989), Luhačovice (2009), Olomouc (1998), Ostrava (1989), Paříž (1988, 2008), Praha (1999, 2000), Rousínov (2004), Skalica (2010), Ústí nad Labem (2003), Zahřeb (2011).

 

Odborné a vědecké komise a redakce

1988–1991 tajemnice Společnosti Leoše Janáčka

1995–        členka Ediční rady pro Souborné kritické vydání díla L. Janáčka;

2007–2016 členka Rady pracoviště Etnologického ústavu AV ČR;

2009–2014 členka výboru České společnosti pro hudební vědu;

2011–        členka vědecké rady časopisu Musicologica slovaca;

 

Publikační činnost v databázi ASEP -

https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/uef-s/0107994/ftR

 

Výběrová bibliografie

KRITICKÉ EDICE A PŘEDMLUVY K EDICÍM

 • Leoš Janáček, Památník pro Kamilu Stösslovou. Brno : Moravské zemské muzeum, 1994. ISBN 80-7028-062-X.
 • Leoš Janáček, Album für Kamila Stösslová. Do němčiny přeložila Dana Mestek. Brno : Moravské zemské muzeum, 1994. ISBN 80-7028-064-6.
 • Leoš Janáček, Album for Kamila Stösslová. Do angličtiny přeložil John Tyrrell. Brno : Moravské zemské muzeum, 1996. ISBN 80-7028-065-4.
 • Leoš Janáček, V mlhách : IV. věta [Předmluva k faksimile autografu]. Brno : Moravské zemské muzeum, 1998. ISBN 80-7028-025-5.
 • Leoš Janáček, Putování dušičky Houslový koncert (1924–1928) : kritická rekonstrukce partitury. [Předmluva]. Ed. L. Faltus, M. Štědroň. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada H, sv. 4. Praha : Editio Supraphon-Bärenreiter, 1997. ISMN M-2600-0060-5.
 • Leoš Janáček, Capriccio pro klavír (levou rukou) a soubor dechových nástrojů : (1926). [Ed. společně s Leošem Faltusem; předmluva]. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada E, sv. 8. Praha : Editio Bärenreiter, 2001. ISMN M-2601-0126-5.
 • Leoš Janáček, Balada blanická : (1919–1920) [Předmluva]. Ed. M. Štědroň a K. Steinmetz. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada D, sv. 8. Brno : Editio Janáček, 2003. ISMN M-66051-230-2.
 • Leoš Janáček, Národní tance na Moravě a další úpravy lidových tanců pro klavír, (zpěv) a taneční soubor (1890–1912) [ed. společně s Jitkou Matuszkovou; předmluva]. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada G, sv. 2. Brno : Editio Janáček, 2005. ISMN M-706527-03-1.
 • Leoš Janáček, Suita op. 3 (1889–1891) [ed. společně s Leošem Faltusem, předmluva]. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada D, sv. 2. Brno : Editio Janáček, 2011. ISMN 979-0-706527-07-9.
 • Leoš Janáček, Dunaj : symfonie (1923–1928) : kritická rekonstrukce partitury [předmluva]. Ed. L. Faltus, M. Štědroň. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada H, sv. 3. Praha : Editio Bärenreiter Praha, 2009. ISBN 979-0-2601-0421-1.
  • Leoš Janáček, Folkloristické dílo : Studie, recenze, fejetony a zprávy (1886–1927) [ed. společně s Martou Toncrovou a Jiřím Vysloužilem]. Souborné kritické vydání děl Leoše Janáčka, řada I, sv. 3-1. Brno : Editio Janáček ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-904052-2-6.
  V rámci této edice jsou texty J. Procházkové:
  Zkušenost z terénu jako klíčová determinanta Janáčkovy folkloristické činnosti. S. 21–30, 70–78 (něm.), 120–129 (angl.).
  Soupis lokalit a záznamů spojených s Janáčkovou sběratelskou činností. S. 31–51, 79–97 (něm), 130–150 (angl.)
 • Vzaty do fonografu : slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909–1912I. díl Studie a zprávy. [ed.; autorský kolektiv: J. Procházková, G. Lechleitner, H. Urbancová, A. Lukáčová, L. Uhlíková, F. Lechleitner, M. Fügner, V. Mach, M. Škopík]. Brno : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. ISBN 978-80-87112-62-5.
  V rámci této edice texty J. Procházkové:
  Úvodem ke zpracování janáčkovských fonografických válců. S. 13–18.
 • Pět fonografických akcí Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku a jejich výsledky. S. 21–41.
  Janáčkovské fonografické nahrávky a jejich dobová recepce. S. 59–76.
 • Editace zvukových záznamů z fonografických (voskových) válečků uložených na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR [společně s Václavem Machem]. S. 186–193.
  * Vzaty do fonografu. II. díl. Transkripce textů / As Recorded by the Phonograph Part II, Transcriptions of Texts [ed., společně s H. Urbancovou, A. Lukáčovou, L. Uhlíkovou]. Brno : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012. ISBN 978-80-87112-62-5 (CZ), ISBN 978-80-87112-63-2 (EN).
 • Leoš Janáček - narozen na Hukvaldech [společně s B. Volným]. Brno : Moravské zemské muzeum, 1994. ISBN 80-7028-027-1.
 • Janáčkovy Luhačovice : genius loci et genius musicae. Edice Prameny. Luhačovice : Město Luhačovice, 2009. ISBN 978-80-254-6102-0.
 • Janáčkovy záznamy hudebního a tanečního folkloru. 1. Komentáře. Brno : Etnologický ústav AV ČR, 2006. ISBN 80-85010-83-6.

MONOGRAFIE

STUDIE A ČLÁNKY

• Prezident a skladatel. Opus musicum 1990, roč. 22, č. 6, s. 168–182.

• Janáčkovy tance České, Moravské, Valašské, Lašské, Hanácké a národní I–III. Opus musicum1992, roč. 24, č. 10, s. 311–318; 1993, roč. 25, č. 4, s. 104–111, č. 5–6, s. 164–171.

• Inspirační zdroje a geneze Janáčkovy nedokončené symfonie Dunaj. Časopis Moravského muzea 1993, roč. 78 (vědy společenské), s. 239–247.

• Leoš Janáček a Česká národní kapela v Brně. Opus musicum 1995, roč. 27, č. 2, s. 91–96.

• Působení Leoše Janáčka v Besedním domě v Brně. In Besední dům : architektura, společnost, kultura.Brno : Státní filharmonie Brno, 1995, s. 133–151.

• Leoš Janáček a moravský hudební folklor. In Nejstarší zvukové záznamy moravského a slovenského lidového zpěvu : (z folkloristické činnosti Leoše Janáčka a jeho spolupracovníků).Brno : Gnosis, 1998, s. 7–18, 20–29.

• Leoš Janáček jako organizátor orchestrálních koncertů v Brně 1889–1914. Opus musicum1998, roč. 30, č. 2, s. 50–59.

• Janáčkovi interpreti folkloru. In Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000. Praha : Česká společnost pro hudební vědu, 2001, s. 88–91.

• Janáčkovy snahy o fotografickou dokumentaci v rámci podniku Lidová píseň v Rakousku. Národopisná revue 2003, roč. 13, č. 4, s. 199–211.

• Sušilovy sbírky lidových písní z let 1835 a 1840 a jejich využití ve sbírce třetí. In František Sušil (1804–1868): odkaz a inspirace. Rousínov-Brno 2004, s. 67–90.

• Podoby folkloru v Janáčkově sborovém a vokálním díle. In Říha, J.; Ašenbrenerová, I. (ed.). Cantus Choralis ´03: mezinárodní sympozium o sborovém zpěvu. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2004, s. 63–67.

• Hudební stránka Janáčkových folklorních záznamů. Opus musicum 2004, roč. 36, č. 6, s. 20–26. 

• Tempo a čas v Janáčkových záznamech hudebního folkloru. Opus musicum 2005, roč. 37, č. 5, s. 19–22. 

• Folklorismus v zrcadle Janáčkových folklorních záznamů. In Blahůšek, Jan (ed.). Současný folklorismus a prezentace folkloru : sborník příspěvků. Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2006, s. 80–85.

• Janáčkovy cesty za slovenským hudebním folklorem. Hudební rozhledy 2006, roč. 59, č. 11, s. 42–45.

• Janáčkova koncepce činnosti Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku. In Pospíšilová, J.; Nosková, J. (ed.). Od lidové písně k evropské etnologii :100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Brno : Etnologický ústav AV ČR Praha, 2006, s. 42–49. 

• Janáčkovy záznamy a jejich redakce ve třetí Bartošově sbírce. In Plánka, Ivan (ed.). František Bartoš – jazykovědec, pedagog, etnograf : konference k 100. výročí úmrtí. Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 2006, s. 59–64. 

• Návrh zásad kritického vydání Janáčkových záznamů hudebního a tanečního folkloru. Hudební věda 2007, roč. 44, č. 2, s. 200–224. 

• Leoš Janáček a vojenská hudba. In Bajgarová, Jitka (ed.). Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2007, s. 197–206.

• Úvaha o současných možnostech historické etnomuzikologie. In Baťa, Jan (ed.). Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007. Nové výzkumy českých muzikologů. Praha : Česká společnost pro hudební vědu, o.s. - Etnologický ústav AV ČR - AGORA, 2008, s. 82–87.

• Prostředí tance v zrcadle Janáčkovy folkloristické činnosti. In Stavělová, D.; Traxler, J.; Vejvoda, Z. (ed.). Prostředí tance : hranice identity a jejich překračování. Praha : Národní informační a poradenské středisko pro kulturu ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2008, s. 293–316. 

• Nápěvky mluvy - společné téma Antonína Václavíka a Leoše Janáčka. In Drápala, D. (ed.). Antonín Václavík (1891–1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. Brno : Masarykova univerzita, 2010, s. 45–52.

• Janáčkovy srbské foklorní inspirace : Zpěvy lidu srbského. Hudební věda 2011, roč. 48, č. 4, s. 393–402.

• Janáček´s Regionalism in the Light of New Findings and Current Knowledge. In Banoun, Bernard; Stranska, Lenka; Velly, Jean-Jacques (ed.). LEOS JANACEK : Création et culture européenne. Paris : Collection : Univers musical. Paris : l´Harmattan, 2011, s. 37–48.

• Kritická edice folklorních záznamů Leoše Janáčka. In Uhlíková, L. (ed.) Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2011, s. 243–260. 

• Bariéry a limity etnomuzikologického výzkumu na příkladu nahrávacích akcí Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku v letech 1909–1912. In Přibylová, Irena; Uhlíková, Lucie (ed.). Od folkloru k world music : Hudba a bariéry. Náměšť nad Oslavou : Městské kulturní středisko, 2012, s. 39–47.