Zahlavi

Radim Červenka

Radim Červenka

Mgr. Radim ČERVENKA, Ph.D.

 

Oddělení paměťových studií

tel.: +420 532 290 271

e-mail: cervenka@eu.cas.cz

Vzdělání

Ph.D. – 2020 – Katedra historie, FF, Univerzita Palackého v Olomouci – historie

Mgr. – 2013 – Katedra historie, FF, Katedra společenských věd PdF, Univerzita Palackého v Olomouci – historie, společenské vědy

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

Visiting scholar Katholieke Universiteit Leuven 2014, 2015, CEEPUS scholarship Universität Wien – Institut für Soziologie (2017), Kratkodobé badatelské pobyty: CEU Library, Budapest (2014, 2015, 2016) Biblioteka uniwersytecka w Wroclawiu (2017), British Library, London (2015, 2016), Kujawsko - Pomorska Biblioteka, Toruň ( 2014)

Zaměstnání

2020 – dosud – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2019 – Vydavatelství INCORP a.s.

2017 – 2018 – Národní pedagogické muzeum a knihovna Jana Amose Komenského

2013 – 2014 – Gymnázium na tř. kpt. Jaroše, Brno

Oblasti zájmu

Historická antropologie, lidová kultura, náboženství, kulturní dějiny, dějiny idejí, historická paměť, komeniologie

Aktuální projekty

2020 – 2022 Stopy lidského umu (MK ČR, NAKI II, 2020-2022, DG20P02OVV004, pracovník projektu), web projektu: http://www.stopyumu.cz

Realizované projekty

2014 – 2017 Zahraničně-politická praxe a historická paměť: Percepce přelomových kapitol československých dějin u české veřejnosti a její dopady na zahraniční politiku ČR (TAČR, spolupráce na projektu)

2013-2014 Konfesijní kultura mezi středověkem a moderní dobou - posílení mezinárodního výzkum na Katedře historie FF UP (ESF, participace na projektu, mobilita)

2015 – 2016 Generation Innovation across Europe (CALL4Europe participace na projektu)

2015 – 2017 Češi a jejich 2. světová válka (IGA, spoluřešitel)

2014 – 2015 Text jako prostředek vyjednávání v předmoderní společnost (IGA, hlavní řešitel)

2015 – 2016 Kořeny individuality: Konflikt mezi jedincem a komunitou (IGA, spoluřešitel)

2016-2017 Ideje a jejich transformace v historickém kontextu (IGA, hlavní řešitel)

2017 – 2018 Ideál a jeho narušeni v předmoderní společnosti (IGA, spoluřešitel)

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Kapitoly v knihách

2020. Zlatý sen o člověku anebo obraz reality v Komenského Pansofii? In Hábl, Jan (ed.) Utopismus, nebo realismus Komenského projektu nápravy věcí lidských? Červený Kostelec: Pavel Mervart, str. 35-48.

2014. Hřích obžerství v utrakvistické provenienci In Ferencová, Hana, Chmelařová, Veronika, Kohoutová Jitka, Pavlíčková, Radmila (eds.) Proměny konfesijní kultury. Olomouc: Vydavatelství FF UPOL, str. 183-197.

Studie a články

2018. The Concept of Original Sin in the Cultural and Social Context of Late Utraquism and the Reformation. Bohemian Reformation and Religious Practise č. 11, s. 177-200.

2017. Hřích jako hranice mezi konfesemi a počátky reformace v předbělohorských Čechách, Studia Comeniana et Historica, č. 97-98, s. 211-224.

2017. Duchovní město a Labyrint světa – text, kontext a obraz lidové kultury. Komparativní studie a edice. Aluze, roč. 2017, č. 1, s. 177-195.

2017. Utrakvista Vavřinec Leander Rvačovský - konfese a moravská zkušenost. Vlastivědný věstník moravský, roč. 69, č. 4, s. 335-343.

2016. Hříšný člověk v dílech utrakvistických autorů a Labyrintu Jana Amose Komenského. Studia Comeniana et Historica, č. 93-94, s. 46-64.

2016. Preachers against Sin? Utraquist Priests in Religious Life and the Case of Jan Lahvička. Czech and Slovak Journal of Humanities, roč. 2016, č. 2, s. 53-64.

2016. Zahraničněpolitická praxe a historická paměť (Percepce přelomových kapitol československých dějin u české veřejnosti a její dopady na zahraniční politiku ČR se zaměřením na druhou světovou válku a období těsně předcházející a následující). Výzkumná zpráva - MZV: Odbor politického plánování. Radmila Švaříčková-Slabaková a kol. (člen autorského kolektivu).

2015. „Proti kněžskému neřádu, krve křesťanské vylévání, lakomství, svatokupectví, obžerství, smilství, pýše, a neposluhování svátostmi.“ Sedmero hříchů a utrakvisté v 16. století. Folia Historica Bohemica, roč. 30, č. 2, s. 257- 277.

2011. Založení gymnázia v Místku a ohlas na stránkách novin Radhošť. Sborník státního okresního archivu Frýdek-Místek, roč. 12, s. 62-74.