Zahlavi

Daniela Stavělová

Daniela Stavělová

Daniela StavělováDoc. Mgr. Daniela. STAVĚLOVÁ,  CSc.,

 

tel.: +420 234612507

e-mail: stavelova@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1974 -1979 Filozofická fakulta UK v Praze, dvouoborové studium etnografie-historie

1980 -1983 pětisemestrální studium taneční pedagogiky, katedra tance HAMU v Praze

1995 – CSc., disertační práce:  Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819

2006 – Doc. v oboru taneční věda - taneční umění, habilitační práce: Člověk tančící: lidová taneční kultura v Čechách

 

Průběh zaměstnání

1979-1980 Ústav pro kulturně výchovnou činnost  Ministerstva  kultury ČR  - odborná pracovnice pro lidový tanec

1980-1981 Státní souboru písní a tanců v Praze - samostatná dokumentátorka

1981-1991 pedagogická činnost v oboru tance (základní umělecké školy, Státní konzervatoř v Praze), choreografická spolupráce s folklorními soubory, divadelními soubory - dosud

1991-1993 IPOS ARTAMA, útvar pro neprofesionální uměleckou činnost Ministerstva kultury ČR - odborná pracovnice pro lidový tanec 

1992-1995 Etnologický ústav AV ČR - vědecká aspirantka

1995- dosud vědecká pracovnice EÚ AV ČR, v. v. v. i.

1999 – 2007 a 2014 – dosud - vedoucí oddělení etnomuzikologie EÚ AV ČR,v. v. i.

2017-2018 pověřená řízením EÚ AV ČR, v. v. i.

 

Pedagogická činnost

od 1994 – dosud Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze – přednášky a semináře v oblasti etnochoreologie a  taneční antropologie

2004, 2005, 2008 - 2013  – pravidelné přednášky a semináře v rámci Erasmus Intensive Programme, Dance Analysis for New Ethnohoreologists and Movement at Past and Present - organizované vědeckým pracovištěm Norwegian University for Science and Technology, Trondheim

 

Oblasti odborného zájmu

Etnochoreologie, taneční antropologie, taneční projev a jeho záznam, analýza, historické prameny; prostředí tance, tanec jako text v socio-kulturním a ideologicko-politickém kontextu; kvalitativní výzkum současných hudebně tanečních festivit, tanec jako kulturní dědictví, folklorismus, folklorní hnutí a revitalizace tradičního tanečního projevu v dnešní společnosti.

 

Současné projekty

Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích, standardní projekt GA ČR17-26672S (řešitelka), 2017-2019. Výzkum je založen na využití metody orální historie a textové analýzy dobových pramenů. Bude zakončeno kolektivní monografií.

V rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje pracoviště prováděn dlouhodobý opakovaný kvalitativní výzkum Současné městské festivity: kulturní paměť, imaginace, a veřejný prostor;

Prostřednictvím dlouhodobého a návratného výzkumu je sledována problematika proměn jevů nemateriálního kulturního dědictví v souvislosti s jejich komodifikací, turismem a působením místních autorit.

V rámci mezinárodní platformy UNESCO ICTM Study Group on Etnochoreology prováděno studium a sémiotická nanalýza geneze, proměn a významu párových tanců v sociokulturním, politickém a  ideologickém kontextu 19. stol. Připravována je kolektivní monografie.

 

Ostatní odborné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

Členka redakční rady časopisu Český lid, EÚ AV ČR, v. v .i. Praha

Členka redakční rady časopisu Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury Strážnice

Členka Mezinárodní rady pro tradiční hudbu (ICTM) a zároveň Etnochoreologické studijní skupiny ICTM UNESCO

Členka Národopisné společnosti ČR

Volená zástupkyně v Akademickém sněmu AV ČR, v. v .i.

Členka Rady pro spolupráci s vysokými školami AV ČR, v. v. i.

Členka Oborové rady HAMU Praha 

Členka komise MK ČR pro udílení ceny ministra kultury v oblasti tradiční lidová kultura

Členka Odborné rady NIPOS-ARTAMA  MK ČR Praha

Členka Českého výboru UNESCO pro posuzování nominací na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

 

V roce 2009 udělena Cena Ministerstva kultury za propojení vědecké a umělecké práce v oblasti tradiční lidové kultury

 

ASEP

 

Monografie a editované sborníky

 

2014. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Praha: Paseka. (spoluautoři Lubomír Tyllner – František Bahenský – Markéta Holubová – Luboš Kafka – Eduard Maur – Alexandra Navrátilová – Jaroslav Otčenášek – Lydia Petráňová – Jiří Woitsch)

2012. Dance, Gender, and Meanings. Contemporising Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010 Třešť, Czech Republic. Prague: Academy of Performing Arts in Prague, Institut of Ethnology of the Academy of Sciences, v. v. i., of the Czech Republic. (spolueditoři Dunin, Elsie Ivancich – Gremlicová, Dorota)

2009. Lidová kultura v obrazech. Kolektivní monografie a CD-ROM s obrázky. Praha: EÚ AV ČR, v. v. i. (autorský kolektiv)

2008. Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace. Multimediální studie. Red Rose, Why Don´t You Thrive. A arnival carol from Doudleby: dance, identity, status and integration. Multimedia study. Praha: EÚ AV ČR, v. v. i.

2008. Prostředí tance. Praha: NIPOS a EÚ AV ČR, v. v. i. (spolueditoři Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk)

2004. Tanec – záznam, analýza, pojmy. Praha: EÚ AV ČR. (spolueditoři Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk)

1996. Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. Praha: ARTAMA.

 

Kapitoly v knihách a sbornících

 

2017. Traditional Rural Festivity in an Urban Space and Dichotomy of Public and Private: The Music and Dance Repertory Process. Negotiating the Place for a Dance. In: Stepputat, Kendra (ed.): Dance, Senses, Urban Contects. 29th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology. Graz, Austria: ICTM Study Group on Ethnochoreology, Institute of Ethnomusicology, University of Music and Performing Arts Graz: 222–229.

2015. Narratives as a Tool for Understanding the Inner Side of Dance in a Socio-Cultural and Political Context. In: Dunin, Elsie Ivancich (ed.): Dance, Narratives, Heritage. 28th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 7–17 July 2014, Korčula, Croatia. Zagreb, Croatia: ICTM Study Group on Ethnochoreology, Institut of Ethnology and Folklore Research: 198–203.

2014. The oldest records of Czech traditional dances: Rethinking dancescape. In: Fiskvik, Anne Margrete – Stranden, Marit (eds.): (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka. Trondheim: Fagbokforlaget.

2012. Traditional Dancing on the Stage: Seeking Autenticity. In: Dunin, Elsie Ivancich – Stavělová, Daniela – Gremlicová, Dorota (eds.): Dance, Gender, and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010, Třešť. Prague: Academy of Performing Arts in Prague, Institut of Ethnology of the Academy of Science, v. v. i., of the Czech republic: 241–248.

2012. Word and Image: Representing Dance in a Symbolic and Cultural-Historical Framework. In: Dunin, Elsie Ivancich – Giurchescu, Anca – Kőnczei, Csilla (eds.): From Field to Text. Dance and Space. Proceedings for the 24th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Cluj-Napoca: ISPMN (the Romanian Institute for Research on National Minorities): 91–94.

2011. Edice a reedice záznamů lidového tance v českých zemích. In: Uhlíková, Lucie. a kol.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: EÚ AV ČR, v. v. i.: 117–140.

2008. Kultura lidových slavností: tajemství tance. In: Rousová, Andrea. (ed.): Tance slavnosti 16.–18. století. / Dance and Festivities of the 16th–18th Centuries. The Culture of Folk Festivities: the Mystery of Dance. Praha: Národní galerie: 81–89.

2008. Koncept národního tance: obkročák, polka, sousedská. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Prostředí tance: hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS a EÚ AV ČR, v. v. i.: 157–187.

2008. K některým pojmům v souvislosti s Úmluvou UNESCO o ochraně nehmotného kulturního dědictví. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds): Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Strážnice: NÚLK: 85–92.

2007. Literární dílo jako pramen pro studium lidové taneční kultury. In: Gremlicová, Dorota (ed.): Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. Praha: AMU: 14–23.

2007. Hesla z oboru lidový tanec: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska A–N 1, O–Ž 2. Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds). Praha: EÚ AV ČR, v. v . i. v Praze a Ústav evropské etnologie FF MU v Brně v nakl. Mladá Fronta: 43, 46, 140–141, 174–175, 177, 195–196, 208–209, 223–224, 291–292, 344–345, 384–385, 392–393, 413, 445, 500–502, 513, 529, 546, 546–547, 549, 561, 653, 770–771, 842, 842–843, 908–909, 970, 1030, 1040–1041, 1043–1044, 1045–1046, 1047–1048, 1048, 1155.

2005. The Dancing Poeple – Status, Identity, Integrity. In: Dunin, Elsie Ivancich – von Bibra Wharton, Anne – Felföldi, Lázsló (eds.): Dance end Society. 22nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Szeged 2002. Budapest: Akadémiai Kiadó, European Folklore Institute: 41–52.

2004. Záznamy lidových tanců v českých sbírkách. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Tanec – záznam, analýza, pojmy. Praha: EÚ AV ČR: 69–80.

2001. Folklorism in a Changing Society. In: Dunin, Elsie, Ivancich – Zebec, Tvrtko (eds.): Proceedings 21st symposium 2000 Korčula: ICTM Study Group on Ethnochoreology. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research: 258–261.

1998. The Influence of Musical Accompaniment on the Emergence and Transformation of a Style of Dance. In: Buckland, Theresa – Gore, Georgiana (eds.): Dance, Style, Youth, Identities. Proceedings of the 19th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Strážnice: 88–92.

1998. Traditional Czech Dancing in Historical Perspective. In: Őztürkmen, Arzu (ed.): Müzik Kültür ICTM 20th Ethnochoreology Symposium Proceedings. Istanbul, Turkey: Boazici University Folklore Club: 188–198.

 

Studie a články

 

2017. Zítra se bude tančit všude, aneb jak jsme se protancovali ke svobodě. Dichotomie tzv. folklorního hnutí druhé poloviny 20. století. Český lid 104: 411–432.

2016. Inventing the carnival: contemporary festivities, tradition and imaginaries. Český lid 103: 537–567. (spoluautor Kratochvíl, Matěj)

2015. The Ride of the Kings in Vlčnov from the Perspective of Contemporary Research. Národopisná revue 25, 5: 47–64.

2015. On the Concept of Czech National Dance: What and for Whom? Bulgarian Folklore No. 4: 467–490.

2015. Lidový hudebně-taneční projev jako scénický tvar – folklorní soubory v českých zemích v péči jedné instituce. Národopisná revue 25, 4: 292–306.

2015. The Polka versus the Waltz. Czech National Dances in the Political Context of the Nineteenth Century. Traditiones 44, 2: 91–112.

2014. Tanec v pamětech, denících a memoárové literatuře: Interpretační dilema. Národopisná revue 24, 1: 91–100.

2013. Vlčnovská jízda králů pohledem současného výzkumu (experimentu). Národopisná revue 23, 1: 3–13.

2012. Tanec v literární tvorbě Boženy Němcové: fikce, nebo fakta?. Český lid 99: 259–279.

2010. K některým otázkám etnochoreologického studia: tanec, gender a politika. Národopisná revue 20, 4: 239–244.

2006. Polka jako český národní symbol. Český lid 93: 3–26.

2006. Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text. Národopisná revue 16, 1: 28–37.

2003. Jak se dnes v Čechách tancuje. Otázky taneční antropologie. Národopisná revue 13, 2: 67–69.

2001. Lidový tanec – jev společenský, kulturní, či historický? Národopisná revue 11, 2: 81–84.

1999. Lidový tanec v proměnách prostoru a času. K možnostem klasifikace lidové taneční kultury. Český lid 86: 1–14.

1999. The Tendencies of Ethnochoreological Studies in the Czech Republic. Biuletyn polskiego tovarzystva etnochoreologiecznego 10: 239–241.

1997. Tance s proměnlivým taktem z hlediska kartografického výzkumu. In: Vařeka, Josef – Holubová, Markéta – Petráňová, Lydia (eds.): Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti. Český lid, suplement 84: 199–211. (spoluautor Tyllner, Lubomír)

1998. Lidová taneční tradice v současnosti – k otázkám její ekologie. Národopisná revue 8, 3: 148–151.

1997. Tanec do kolečka na Chodsku – tradice a současnost. Národopisná revue 7, 3–4: 116–118.

1993. Rukopisný materiál J. E. Konopase jako významný pramen pro studium lidového tance kolem poloviny 19. století. Český lid 80: 321–334.