Zahlavi

Daniela Stavělová

Daniela Stavělová

Daniela StavělováDoc. Mgr. Daniela STAVĚLOVÁ,  CSc.

Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie – vedoucí oddělení

tel.: +420 234612507

e-mail: stavelova@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1974–1979 Filozofická fakulta UK v Praze, dvouoborové studium etnografie – historie

1980–1983 pětisemestrální studium taneční pedagogiky, katedra tance HAMU v Praze

1995 – CSc., disertační práce:  Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819

2006 – Doc. v oboru taneční věda - taneční umění, habilitační práce: Člověk tančící: lidová taneční kultura v Čechách

 

Průběh zaměstnání

1979–1980 Ústav pro kulturně výchovnou činnost  Ministerstva  kultury – odborná pracovnice pro lidový tanec

1980–1981 Státní souboru písní a tanců v Praze – samostatná dokumentátorka

1981–1991 pedagogická činnost v oboru tance (základní umělecké školy, Státní konzervatoř v Praze), choreografická spolupráce s folklorními soubory, divadelními soubory - dosud

1991–1993 IPOS ARTAMA, útvar pro neprofesionální uměleckou činnost Ministerstva kultury – odborná pracovnice pro lidový tanec 

1992–1995 Etnologický ústav AV ČR – vědecká aspirantka

1995– dosud vědecká pracovnice EÚ AV ČR, v. v. i.

1999 – 2007 a 2014 – dosud - vedoucí oddělení etnomuzikologie EÚ AV ČR, v. v. i.

2017–2018 pověřená řízením EÚ AV ČR, v. v. i.

 

Pedagogická činnost

od 1994 – dosud Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze – přednášky a semináře v oblasti etnochoreologie a  taneční antropologie

2004, 2005, 2008 – 2013  – pravidelné přednášky a semináře v rámci Erasmus Intensive Programme, Dance Analysis for New Ethnohoreologists and Movement at Past and Present - organizované vědeckým pracovištěm Norwegian University for Science and Technology, Trondheim

 

Oblasti odborného zájmu

Etnochoreologie, taneční antropologie, taneční projev a jeho záznam, analýza, historické prameny; prostředí tance, tanec jako text v socio-kulturním a ideologicko-politickém kontextu; kvalitativní výzkum současných hudebně tanečních festivit, tanec jako kulturní dědictví, folklorismus, folklorní hnutí a revitalizace tradičního tanečního projevu v dnešní společnosti.

 

Současné projekty

Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích, standardní projekt GA ČR17-26672S (řešitelka), 2017–2019. Výzkum je založen na využití metody orální historie a textové analýzy dobových pramenů. Bude zakončeno kolektivní monografií.

V rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje pracoviště prováděn dlouhodobý opakovaný kvalitativní výzkum Současné městské festivity: kulturní paměť, imaginace, a veřejný prostor;

Prostřednictvím dlouhodobého a návratného výzkumu je sledována problematika proměn projevů nemateriálního kulturního dědictví v souvislosti s jejich komodifikací, turismem a působením místních autorit.

V rámci mezinárodní platformy UNESCO ICTM Study Group on Etnochoreology prováděno studium a sémiotická nanalýza geneze, proměn a významu párových tanců v sociokulturním, politickém a  ideologickém kontextu 19. stol. Připravována je kolektivní monografie.

 

Ostatní odborné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

Členka redakční rady časopisu Český lid, EÚ AV ČR, v. v. i. Praha

Členka redakční rady časopisu Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury Strážnice

Členka Mezinárodní rady pro tradiční hudbu (ICTM) a zároveň Etnochoreologické studijní skupiny ICTM UNESCO

Členka Národopisné společnosti ČR

Volená zástupkyně v Akademickém sněmu AV ČR, v. v. i.

Členka Rady pro spolupráci s vysokými školami AV ČR, v. v. i.

Členka Oborové rady HAMU Praha 

Členka komise MK pro udílení ceny ministra kultury v oblasti tradiční lidová kultura

Členka Odborné rady NIPOS-ARTAMA  MK Praha

Členka Českého výboru UNESCO pro posuzování nominací na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

 

V roce 2009 udělena Cena Ministerstva kultury za propojení vědecké a umělecké práce v oblasti tradiční lidové kultury

 

ASEP

 

Monografie a editované sborníky

 

2014. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Praha: Paseka. (spoluautoři Lubomír Tyllner – František Bahenský – Markéta Holubová – Luboš Kafka – Eduard Maur – Alexandra Navrátilová – Jaroslav Otčenášek – Lydia Petráňová – Jiří Woitsch)

2012. Dance, Gender, and Meanings. Contemporising Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010 Třešť, Czech Republic. Prague: Academy of Performing Arts in Prague, Institut of Ethnology of the Academy of Sciences, v. v. i., of the Czech Republic. (spolueditoři Dunin, Elsie Ivancich – Gremlicová, Dorota)

2009. Lidová kultura v obrazech. Kolektivní monografie a CD-ROM s obrázky. Praha: EÚ AV ČR, v. v. i. (autorský kolektiv)

2008. Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace. Multimediální studie. Red Rose, Why Don´t You Thrive. A arnival carol from Doudleby: dance, identity, status and integration. Multimedia study. Praha: EÚ AV ČR, v. v. i.

2008. Prostředí tance. Praha: NIPOS a EÚ AV ČR, v. v. i. (spolueditoři Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk)

2004. Tanec – záznam, analýza, pojmy. Praha: EÚ AV ČR. (spolueditoři Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk)

1996. Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. Praha: ARTAMA.

 

Kapitoly v knihách a sbornících

 

2017. Traditional Rural Festivity in an Urban Space and Dichotomy of Public and Private: The Music and Dance Repertory Process. Negotiating the Place for a Dance. In: Stepputat, Kendra (ed.): Dance, Senses, Urban Contects. 29th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology. Graz, Austria: ICTM Study Group on Ethnochoreology, Institute of Ethnomusicology, University of Music and Performing Arts Graz: 222–229.

2015. Narratives as a Tool for Understanding the Inner Side of Dance in a Socio-Cultural and Political Context. In: Dunin, Elsie Ivancich (ed.): Dance, Narratives, Heritage. 28th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 7–17 July 2014, Korčula, Croatia. Zagreb, Croatia: ICTM Study Group on Ethnochoreology, Institut of Ethnology and Folklore Research: 198–203.

2014. The oldest records of Czech traditional dances: Rethinking dancescape. In: Fiskvik, Anne Margrete – Stranden, Marit (eds.): (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka. Trondheim: Fagbokforlaget.

2012. Traditional Dancing on the Stage: Seeking Autenticity. In: Dunin, Elsie Ivancich – Stavělová, Daniela – Gremlicová, Dorota (eds.): Dance, Gender, and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010, Třešť. Prague: Academy of Performing Arts in Prague, Institut of Ethnology of the Academy of Science, v. v. i., of the Czech republic: 241–248.

2012. Word and Image: Representing Dance in a Symbolic and Cultural-Historical Framework. In: Dunin, Elsie Ivancich – Giurchescu, Anca – Kőnczei, Csilla (eds.): From Field to Text. Dance and Space. Proceedings for the 24th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Cluj-Napoca: ISPMN (the Romanian Institute for Research on National Minorities): 91–94.

2011. Edice a reedice záznamů lidového tance v českých zemích. In: Uhlíková, Lucie. a kol.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: EÚ AV ČR, v. v. i.: 117–140.

2008. Kultura lidových slavností: tajemství tance. In: Rousová, Andrea. (ed.): Tance slavnosti 16.–18. století. / Dance and Festivities of the 16th–18th Centuries. The Culture of Folk Festivities: the Mystery of Dance. Praha: Národní galerie: 81–89.

2008. Koncept národního tance: obkročák, polka, sousedská. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Prostředí tance: hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS a EÚ AV ČR, v. v. i.: 157–187.

2008. K některým pojmům v souvislosti s Úmluvou UNESCO o ochraně nehmotného kulturního dědictví. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds): Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Strážnice: NÚLK: 85–92.

2007. Literární dílo jako pramen pro studium lidové taneční kultury. In: Gremlicová, Dorota (ed.): Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. Praha: AMU: 14–23.

2007. Hesla z oboru lidový tanec: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska A–N 1, O–Ž 2. Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds). Praha: EÚ AV ČR, v. v . i. v Praze a Ústav evropské etnologie FF MU v Brně v nakl. Mladá Fronta: 43, 46, 140–141, 174–175, 177, 195–196, 208–209, 223–224, 291–292, 344–345, 384–385, 392–393, 413, 445, 500–502, 513, 529, 546, 546–547, 549, 561, 653, 770–771, 842, 842–843, 908–909, 970, 1030, 1040–1041, 1043–1044, 1045–1046, 1047–1048, 1048, 1155.

2005. The Dancing Poeple – Status, Identity, Integrity. In: Dunin, Elsie Ivancich – von Bibra Wharton, Anne – Felföldi, Lázsló (eds.): Dance end Society. 22nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Szeged 2002. Budapest: Akadémiai Kiadó, European Folklore Institute: 41–52.

2004. Záznamy lidových tanců v českých sbírkách. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Tanec – záznam, analýza, pojmy. Praha: EÚ AV ČR: 69–80.

2001. Folklorism in a Changing Society. In: Dunin, Elsie, Ivancich – Zebec, Tvrtko (eds.): Proceedings 21st symposium 2000 Korčula: ICTM Study Group on Ethnochoreology. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research: 258–261.

1998. The Influence of Musical Accompaniment on the Emergence and Transformation of a Style of Dance. In: Buckland, Theresa – Gore, Georgiana (eds.): Dance, Style, Youth, Identities. Proceedings of the 19th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Strážnice: 88–92.

1998. Traditional Czech Dancing in Historical Perspective. In: Őztürkmen, Arzu (ed.): Müzik Kültür ICTM 20th Ethnochoreology Symposium Proceedings. Istanbul, Turkey: Boazici University Folklore Club: 188–198.

 

Studie a články

 

2017. Zítra se bude tančit všude, aneb jak jsme se protancovali ke svobodě. Dichotomie tzv. folklorního hnutí druhé poloviny 20. století. Český lid 104: 411–432.

2016. Inventing the carnival: contemporary festivities, tradition and imaginaries. Český lid 103: 537–567. (spoluautor Kratochvíl, Matěj)

2015. The Ride of the Kings in Vlčnov from the Perspective of Contemporary Research. Národopisná revue 25, 5: 47–64.

2015. On the Concept of Czech National Dance: What and for Whom? Bulgarian Folklore No. 4: 467–490.

2015. Lidový hudebně-taneční projev jako scénický tvar – folklorní soubory v českých zemích v péči jedné instituce. Národopisná revue 25, 4: 292–306.

2015. The Polka versus the Waltz. Czech National Dances in the Political Context of the Nineteenth Century. Traditiones 44, 2: 91–112.

2014. Tanec v pamětech, denících a memoárové literatuře: Interpretační dilema. Národopisná revue 24, 1: 91–100.

2013. Vlčnovská jízda králů pohledem současného výzkumu (experimentu). Národopisná revue 23, 1: 3–13.

2012. Tanec v literární tvorbě Boženy Němcové: fikce, nebo fakta?. Český lid 99: 259–279.

2010. K některým otázkám etnochoreologického studia: tanec, gender a politika. Národopisná revue 20, 4: 239–244.

2006. Polka jako český národní symbol. Český lid 93: 3–26.

2006. Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text. Národopisná revue 16, 1: 28–37.

2003. Jak se dnes v Čechách tancuje. Otázky taneční antropologie. Národopisná revue 13, 2: 67–69.

2001. Lidový tanec – jev společenský, kulturní, či historický? Národopisná revue 11, 2: 81–84.

1999. Lidový tanec v proměnách prostoru a času. K možnostem klasifikace lidové taneční kultury. Český lid 86: 1–14.

1999. The Tendencies of Ethnochoreological Studies in the Czech Republic. Biuletyn polskiego tovarzystva etnochoreologiecznego 10: 239–241.

1997. Tance s proměnlivým taktem z hlediska kartografického výzkumu. In: Vařeka, Josef – Holubová, Markéta – Petráňová, Lydia (eds.): Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti. Český lid, suplement 84: 199–211. (spoluautor Tyllner, Lubomír)

1998. Lidová taneční tradice v současnosti – k otázkám její ekologie. Národopisná revue 8, 3: 148–151.

1997. Tanec do kolečka na Chodsku – tradice a současnost. Národopisná revue 7, 3–4: 116–118.

1993. Rukopisný materiál J. E. Konopase jako významný pramen pro studium lidového tance kolem poloviny 19. století. Český lid 80: 321–334.