Zahlavi

Historická demografie

Historická demografie

Recenzovaný vědecký časopis Historická demografie (dále HD) byl založen v roce 1967 v bezprostřední návaznosti na rozvoj historicko-demografických výzkumů v tehdejším Československu, které vycházely zejm. z teoreticko-metodologického pozadí západoevropské (zejm. francouzské) historické demografie. Od počátku vycházel 1x ročně, většina příspěvků je publikována v češtině, nicméně zastoupení cizojazyčných příspěvků a zahraničních autorů na stránkách HD vždy výrazně převyšovalo a převyšuje standardy obvyklé u jiných humanitních/sociálněvědních periodik vydávaných u nás. V letech 1975–1984 bylo vydávání časopisu z politicko-ideologických důvodů přerušeno. Časopis byl vydáván do roku 1991 Historickým ústavem ČSAV (resp. jeho předchůdci), později Sociologickým ústavem ČSAV a AV ČR (informace o starších ročnících časopisu naleznete ZDE). Od roku 2007 jsou zaslané příspěvky důsledně recenzovány systémem peer-review. V roce 2009 přebírá časopis do svého portfolia Etnologický ústav AV ČR,v. v. i. a HD začíná vycházet dvakrát ročně.

Časopis otiskuje původní empirické a teoretické odborné studie z oboru historické demografie a historické sociologie, recenze literatury a bibliografii české historické demografie, zprávy o konferencích týkajících se problematiky populačního vývoje, dějin obyvatelstva případně metod historické demografie. Je určen přednostně pro texty zaměřené na populační vývoj českých zemí, prameny využitelné pro historickodemografický výzkum a metody historické demografie. Informuje rovněž o historickodemografickém výzkumu a bádání v příbuzných oborech v zahraničí.

Časopis byl vždy výrazně otevřen novým teoriím a metodám. V 80. a 90. letech 20. století se do České republiky právě prostřednictvím textů v HD dostávají paradigmatické impulzy antropologického studia rodiny resp. celého historickoantropologického diskurzu. Již od této doby tak časopis stojí na pozicích blízkých interpretativně zaměřeným disciplínám, zejména sociokulturní antropologii.

Časopis je evidován v databázích Scopus, ERIH+ a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Vydává: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.

ISSN 0323-0937 (Print)

ISSN 2570-9259 (Online)

Registrační číslo MK ČR E 18976

Redakce a kontakt

Vydává: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy

ISSN 0323-0937

Registrační číslo MK ČR E 18976

Šéfredaktor / Editor-in-chief: Eduard Maur

Výkonní redaktoři / Managing Editors: Ludmila Fialová, Jiří Woitsch

Redakční rada / Editorial Board: František Bahenský (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha), Josef Grulich (Historický ústav FF JU, České Budějovice), Pavla Horská (Praha), Jan Horský (Fakulta humanitních studiíí UK, Praha), Satoshi Murayama (Department of Humanities and Environmental Studies, Faculty of Education, Kagawa University, Kagawa), Ludmila Nesládková (Katedra historie FF OU, Ostrava), Sheilagh Ogilvie (The Faculty of Economics, University of Cambridge), Milada Říhová (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK, Praha), Peter Teibenbacher (Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte, Karl-Franzens-Universität Graz), Pavol Tišliar (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK, Bratislava), Alice Velková (Historický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Redakce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00, Praha 1, e-mail: jiri.woitsch@post.cz, fialova@natur.cuni.cz

Vychází s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organitzace RVO: 68378076

Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov, e-mail: ntp@ntp.cz, www.ntp.cz

Objednávky a distribuce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Distribuce malotirážních tisků, e-mail: gergelova@eu.cas.cz

 

Vychází: dvakrát ročně.

 

Cena: 130,- Kč

Pokyny pro autory

Informace o pokynech pro autory platných od ročníku 43/2019

Počínaje ročníkem 43/2019 dochází v časopise Historická demografie k dílčím změnám citačního úzu a úpravy příspěvků. Upozorňujeme, že dodržování těchto pravidel bude podmínkou pro zařazení textů do recenzního řízení a případně do tisku. Úplné znění pokynů bude uveřejněno na webových stránkách časopisu.


Témata příspěvků:
Redakce přijímá příspěvky z oboru historické demografie, historické sociologie, paleodemografie, archivnictví (pokud se týkají pramenů využitelných pro demografický výzkum), rovněž i historické geografie, případně historické statistiky (pokud se váží k historii obyvatelstva nebo historii demografie) a z etnografie a historické antropologie (pokud se týkají otázek přirozené měny, rodiny a migrací). Přijímá rovněž recenze na publikace s výše uvedenou tematikou a zprávy o dění v oboru.


Redakce přijímá rukopisy výhradně v elektronické podobě na adrese hdredakce@gmail.com. V průvodním dopise uveďte úplnou kontaktní adresu, včetně Vašeho e-mailu a pracoviště.

Rozsah příspěvku:
Textová část příspěvku by neměla přesáhnout 50 normostran (1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer). Rozsah zpráv a recenzí by neměl přesáhnout 5 normostran.
Je třeba, aby zaslaná studie obsahovala anglicky psaný abstrakt v rozsahu 500–700 znaků a 3–5 klíčových slov a měla řádný poznámkový aparát v souladu s citační normou, kterou časopis Historická demografie používá.

Rukopis je třeba zaslat v elektronické podobě v textovém editoru Word ve formátu *.doc nebo *.rtf., tabulky a grafy spolu se zdrojovými daty v programu Excel, obrázky a mapy ve formátu *.jpg nebo *.tiff v minimálním rozlišení 300 dpi. Jednotlivé strany rukopisu i jednotlivé přílohy musí být očíslovány. Mějte prosím na paměti, že veškeré přílohy lze otisknout pouze v černobílém provedení, uzpůsobte tomu úpravu grafů a barevných příloh tak, aby byla zachována jejich čitelnost.

 

Recenzní řízení:
recenzní řízení je oboustranně anonymní. Každý zaslaný rukopis je posuzován nejprve v užším redakčním kruhu. Pokud je rozhodnuto o jeho zařazení do recenzního řízení, je následně postoupen dvěma nezávislým oponentům, jejichž připomínky je autor povinen zohlednit a zapracovat do svého textu. Posudky spolu s novou verzí rukopisu jsou poté předloženy redakční radě časopisu, jež se může usnést na dalších připomínkách a doporučeních, které je autor povinen rovněž zapracovat. Na základě doporučení recenzentů a redakční rady šéfredaktor/ka rozhoduje, zda příspěvek bude: a) publikován beze změn či pouze s menšími úpravami, b) upraven a předložen znovu k posouzení, c) zamítnut, d) zaslán třetímu recenzentovi. Rozhodnutí o publikování rukopisu je autorovi sděleno nejdéle do 14 dnů po zasedání redakční rady konaném vždy v jarním a podzimním termínu. Redakce provádí jazykovou a grafickou úpravu textu, může požadovat úpravy či omezení grafických a obrazových příloh.
 

Zásady pro optimální podobu textu:

A. Texty
1. Poznámky pod čarou vkládejte za pomoci automatické funkce programu Word.

2. Vyznačování v textu (kurzívou, tučně) a používání exponentů a indexů bude zachováno.
3. Nepoužívejte různé druhy podtisků a barev pro úpravu textů, titulků a tabulek a grafů, nepoužívejte ani podtrhávání v textu.

4. Nepoužívejte jiná než automatická formátování, vyvarujte se prosím užívání tabelátorů, konců, pevných a vícečetných mezer, odsazování odstavců pomocí mezerníku apod.
Text bude v konečné úpravě zalomen v jiné velikosti a typu písma, proto jakákoli grafická úprava textu je zbytečná.

 
B. Tabulky, grafy, obrazové soubory
1. Vypracované tabulky a grafy vkládejte přímo do textu a zároveň přiložte i se zdrojovými daty v samostatném souboru v programu Excel. Při přípravě tabulek i grafů prosím berte v úvahu rozměry časopisu (formát A5) a uzpůsobte tomu rozměry vkládaných objektů tak, aby po zalomení zůstaly čitelné. Grafy a obrázky přizpůsobte černobílé formě tisku.
2. Všechny obrazové soubory (mapy, fotografie) vložte do textu a zároveň přiložte samostatně ve formátu *.jpg nebo *.tiff. a v minimálním rozlišení 300 dpi.

3. U každé tabulky, grafu či obrázku musí být uveden název v češtině a angličtině a také zdroj ve formě krátkého odkazu na užitý archivní materiál, publikaci či vlastní výpočet.

4. Nejvhodnějším typem písma v grafech a tabulkách je Times New Roman.
 

C. Pravidla citací

Časopis historická demografie se řídí citační normou užívanou Českým časopisem historickým. V případě citování více prací jednoho autora v jedné poznámce vždy uvádějte celé jméno a příjmení autora, vyhněte se prosím zkracování typu Týž, Táž. Vyvarujte se také zkracování názvů periodik ve smyslu Historická demografie (dále HD). Opakovaný odkaz na konkrétní publikaci je vhodné zkrátit (E. Maur, Základy, s. 15; tamtéž, s. 15), při první zmínce je však nezbytně nutné uvést úplnou citaci bez jakýchkoliv zkratek a vsuvek. Zejména v případě knih či rozsáhlejších statí se snažte uvést co nejpřesnější stránkové rozmezí textu, na který odkazujete (s. 15–20).

 

Příklady základních druhů citací:

Monografie:
Eduard MAUR, Základy historické demografie, Praha 1978.

Sheilagh OGILVIE, A Bitter Living. Women, Markets and Social Capital in Early Modern Germany, Oxford 2003.

(u publikace s více než třemi autory se uvádí jen příjmení prvního autora, za ním následuje zkratka aj., u zahraničních et al.)

Edice:

Josef JIREČEK (ed.), Práva městská Království českého a Markrabství moravského od Pavla Kristiána z Koldína, Praha 1876, s. 102–111, § C.XXXVII–§ C.LIX).

(mají-li editované záznamy pořadová čísla, je třeba je uvést spolu se stránkami)

Články v časopisech:

Pavla HORSKÁ, K historickému modelu středoevropské rodiny, Demografie 31, 1989, s. 137–143.

Beatrice MORING, Nordic Retirement Contracts and the Economic Situation of Widows, Continuity and Change 21, 2006, s. 383–418.

 


Články ve sbornících, kapitoly v kolektivních monografiích:
Dana Štefanová – Markus Cerman, Lebensunterhalt und Erwerb im Alter in ländlichen Gesellschaften der frühen Neuzeit, in: Marie Koldinská – Alice Velková (eds.), Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003, s. 83–107.

Sonya O. ROSE, Widowhood and Poverty in Nineteenth-century Nottinghamshire, in: John Henderson – Richard Wall (eds.), Poor Women and Children in the European Past, London 1994, s. 269–291.


Přednášky z konferencí:
Eduard MAUR, Problémy studia migrací v českých zemích v raném novověku, příspěvek přednesený na konferenci Dějiny migrací v českých zemích v raném novověku, Praha 14. 10. 2005.

 

Internetové zdroje:

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, Toposekce 3. vojenského mapování, https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html (27. 8. 2018).

 

Nevydané prameny:

Nevydané prameny je třeba citovat podle platných archivních metodik, tedy uvést v tomto pořadí správný oficiální název instituce, název fondu/sbírky, inventární číslo/přírůstkové číslo/signatura, ukládací jednotka. Názvy archivů a archivních fondů lze zkrátit na obecně užívané zkratky. Pro evidenční čísla a názvy archivních ukládacích jednotek užívejte označení a zkratky podle platných metodik (Základní pravidla pro zpracování archiválií). V případě rozsáhlejších materiálů připojte co nejpřesnější rozsah v podobě odkazu na stránky či folia.

 

Národní archiv (dále NA), fond Berní rula (dále BR), inv. č. 2, fol. 363–391.

Státní oblastní archiv v Třeboni (dále SOA v Třeboni), fond Velkostatek (dále VS) Blatná, inv. č. 5, sign. I B5, kn. 5.

Etická pravidla

Redakce časopisu Historická demografie vyžaduje po autorech příspěvků dodržování základních etických zásad souvisejících s publikováním a zároveň se těmito pravidly řídí při vlastní redakční práci

Redakce přijímá pouze původní texty, vzešlé z vědeckého výzkumu. Redakcí jsou akceptovány pouze ty příspěvky, které nebyly dosud v tištěné či elektronické žádné formě publikovány. Ke zveřejnění na jiném místě nesmí dojít ani v době probíhajícího recenzního řízení. Nepůvodní texty budou redakcí odmítnuty bez recenzního řízení, odmítnuty mohou být též texty, které autor zašle k recenznímu řízení zároveň do více časopisů.

Autoři jsou povinni se při práci řídit základními mezinárodními etickými standardy, zejména Publishing Ethics Resource Kit /PERK/ společnosti Elsevier a Code of Conduct organizace COPE a to s cílem:

- publikovat příspěvky v duchu kritického bádání s cílem rozšíření stávajícího vědeckého poznání,

- zveřejňovat pravdivá a autentická data a výsledky výzkumů zpracované na co nejvyšší profesní úrovni,

- dodržovat zásady vědecké publikační činnosti včetně explicitního odkazování na relevantní publikovanou literaturu a archivní i jiné prameny, dodržování správných citačních úzů a norem stanovených redakcí,

- vyhnout se plagiátorství, autoplagiátorství, recyklaci textů a dalším nežádoucím postupům

Všichni autoři musí mít podstatný podíl na výzkumu. Pokud se vyskytnou autoři, kteří přispěli k výzkumu podstatnou měrou, ale nejsou explicitně uvedeni, nebo na druhé straně autoři, kteří jsou uvedeni, ale ve skutečnosti nebyli do výzkumu zapojeni, je to považováno za přestupek vůči publikační etice a praxi.

Od autorů se vyžaduje dodržování etického přístupu vůči výzkumným subjektům zahrnující mj. snahu o získání souhlasu subjektů výzkumu s publikováním, zohlednění okolností, které by mohly při publikování vést k negativním důsledkům pro subjekty výzkumu, a tyto důsledky snižovat například jejich anonymizací. Doporučuje se zdůraznit podíl subjektů výzkumu na celkovém publikovaném výsledku, v případě jejich souhlasu s uvedením jejich jmen.

V textu předložených příspěvků uvádí autor svou domovskou instituci, za vhodné se považuje jasně uvést vztahy a závazky k zadavateli výzkumu včetně údajů o něm, jména všech spolupracovníků, studentů a dobrovolníků v pořadí dle jejich podílu na publikovaném výsledku a s jasným uvedením jejich úlohy při výzkumu, v případě identického podílu pak v abecedním pořadí. Autoři by měli zaručit, že získali povolení používat materiály, na které se vztahují autorská práva.

Texty deklarované jako studie podléhají povinnosti recenzního řízení, v jehož rámci jsou příspěvky anonymně posuzovány dvěma oponenty. Výběr recenzenta (domácího nebo zahraničního) vychází z tematického zaměření posuzovaného textu a specializace recenzenta. Z recenzního řízení jsou vyloučeni odborníci z pracoviště autora a veškeré další osoby, které by mohly být v jakémkoliv konfliktu zájmů ve vztahu k recenzovanému textu a jeho autorovi. Recenzování studií je důvěrné, redaktor je vázán povinností chránit anonymitu recenzentů i autorů po čas průběhu recenzního řízení. Všechny recenze posudky musí být objektivní, osobní kritika autorů je nevhodná. Na základě vyjádření oponentů je rukopis přijat k publikování, vrácen autorovi k přepracování či zcela odmítnut. V případě rozdílných stanovisek obou oponentů, je zadán třetí posudek. Pokud i nadále přetrvávají pochyby, je rozhodnutí o publikování textu v kompetenci Redakční rady časopisu Historická demografie.

Akceptování výhrad recenzentů a formálních standardů vyžadovaných redakcí je podmínkou publikování jakéhokoliv textu. Příspěvky, které nesplňují formální náležitosti a jsou v rozporu s etickými pravidly, mohou být redakcí odmítnuty i bez recenzního řízení.

Redakce Historické demografie je připravena sledovat a zajišťovat všechny náležitosti publikační etiky a operativně komunikovat s autory / recenzenty / čtenáři v případech možných omylů v publikovaných textech či podezření z porušení publikační etiky a praxe (stížností ohledně autorství, plagiátorství, falšování dat, porušení výzkumných standardů, zfalšování výsledků výzkumu atd.). V případě nezbytnosti je redakce připravena publikovat opravy, vysvětlení, oznámení o stažení textů a omluvy.

Redaktoři, redakce a vydavatel jsou vázáni povinností realizovat takové kroky, aby byla trvale zaručena odborná kvalita publikovaných textů. Případné problémy projednává na svém jednání redakční rada Historické demografie.

Online archiv