Brno Department

The department pursues research in the field of folk culture with the main focus on Moravia and Silesia and adjacent regions. Research projects deal with contemporary culture and everyday life in urban and rural context, ethnic minorities, interethnic relations, and Czech groups abroad. Contemporary ethnographic research goes simultaneously with processing of archival funds. Members of the staff are experts in the fields of musical, literary and children’s folklore, rituals, customs, social life and the history of the discipline.
The archival funds contain, among other materials, more than 73 000 handwritten records of folk songs spanning last 150 years, which constitutes the most valuable folk song archive in Czech Republic.

Staff
Projects

Vizuální kultura v kontextu eucharistické devoce v Českých zemích pozdního středověku (GAČR 13-32696S, 2013–2015)

Řešitel: Aleš Mudra

Spolupracovnice: Věra Frolcová

Projekt se zabývá souborným zpracováním eucharistické úcty pozdního středověku a specifickou rolí výtvarného umění v procesu jejího rozvoje v Českých zemích. Sleduje vybrané otázky kontinuity a diskontinuity z kulturně historických a etnologických hledisek.

 

Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (OP vzdělání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/17.0038, 2011 –2014).

Brněnské pracoviště EÚ AV ČR, v.v.i., je partnerem Ústavu evropské etnologie MU v projektu, který se soustředí na tematické rozšíření a finanční zabezpečení terénního výzkumu studentů etnologie a pořádání praktických seminářů. (http://www.phil.muni.cz/wcev).

Řešitelé K. Altman, J. Nosková, J. Pospíšilová, M. Toncrová, Š. Toncrová, L. Uhlíková.

 

Vydání knihy „Měla jsem moc krásné dětství.“ Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. až 40. letech 20. století (Česko-německý fond budoucnosti, č. 5 13 3273, 2013)

Řešitel: Jana Nosková

Cílem projektu byla příprava a vydání knihy vycházející z jedinečné sbírky rozhovorů s německými obyvateli Brna, která vznikala v Etnologickém ústavu AV ČR, v.v.i., od konce roku 2009 a která se tematicky zaměřovala na výzkum každodenního života v multikulturním a multietnickém městě od 20. let 20. století do roku 1945/1946. Kniha zahrnuje 13 editovaných rozhovorů, úvodní studii, glosář, uličník a rejstříky, vyšla dvojjazyčně.

„Topografie“ dětí a mládeže v meziválečné době a v období 2. světové války. Způsoby vnímání a osvojování si prostoru v biografických pramenech (Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR – dlouhodobý pobyt na zahraničním pracovišti, M300581271, 2012–2013).

Řešitel: Jana Nosková

Projekt si kladl za cíl zkoumat problematiku dětství a mládí v časovém období 20.–40. let 20. století ve Vídni. Danou oblast propojil s problematikou výzkumu vnímání a osvojování si městského prostoru v biografických pramenech. Projekt zahrnul základní výzkum ve sbírkách Institut für Geschichte der Universität Wien – Sammlung Fauennachlässe a Institut für Wirtschafts- u. Sozialgeschichte der Univeristät Wien – Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen.

 

 

Das Schicksal der tschechischen und deutschen Minderheiten im serbischen und rumänischen Banat. Lebensgeschichten der heutigen Einwohner in Videodokumenten (2011).

Řešitel: Michal Pavlásek

Výzkumná zpráva: http://www.schroubek-fonds.volkskunde.uni-muenchen.de/projekte/abgeschlossene/pavlasek/index.html

Tschechisch-deutsche Koexistenz im banatischen Dorf Veliko Srediště. Beispiel für ein tolerantes Zusammenleben oder für einen Konflikt? (2010)

Řešitel: Michal Pavlásek

Výzkumná zpráva:http://www.schroubek-fonds.volkskunde.uni-muenchen.de/projekte/abgeschlossene/pavlasek1/index.html

 

Materiály o českých zemích ve sbírkách Johannes-Künzig-Institutu ve Freiburku – výzkum se zaměřením na materiály týkající se německého obyvatelstva z Brna a jeho okolí a na tzv. ego-dokumenty, doplněný výzkumem u narátorů (biografická interview) (Program podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR – dlouhodobý pobyt na zahraničním pracovišti, M300580971, 2009)

Řešitel: Jana Nosková

Cílem projektu byl základní výzkum ve sbírkách Johannes-Künzig-Institutu ve Freiburgu i. Br. se zaměřením na materiály týkající se německého obyvatelstva z Brna a jeho okolí a na tzv. ego-dokumenty, doplněný výzkumem u narátorů (biografická interview). Projekt sloužil k rozšíření pramenné základny pro další urbánně etnologické výzkumy vztahující se k městu Brnu v období před 2. světovou válkou.

 

Soziale und räumliche Konsequenzen des demographischen Wandels für ostmitteleuropäische Großstädte. Potentiale und Grenzen eines Erfahrungstransfers aus Westeuropa und Ostdeutschland, 2006–2009.

V projektu byly sledovány sociální a prostorové důsledky demografických změn ve městech východostřední Evropy.

(http://www.condense-project.org/de_home.html)

Členové řešitelského týmu za ČR J. Pospíšilová, J. Grohmannová-Mair, Z. Uherek.

 

„Sacrum et profanum“ v kultuře tradičních svátků (GAČR 404/05/0182, 2005–2007).

Řešitel: Věra Frolcová

Spoluřešitel: Eva Večerková

Předmětem projektu je etnologické studium současných a historických pramenů lidové obřadní kultury v rámci liturgického roku z území Čech, Moravy a Slezska. Řešení přispěje k poznání vztahů posvátného a světského, jak se vyvíjejí v symbióze křesťanských konfesí a obyčejů kalendářního cyklu. Prameny z archívních a terénních výzkumů vytvoří východisko pro historické a kulturně-geografické srovnávací studium ve středoevropském kontextu.

Konstitutivní vliv tradice na formování vztahů mužů a žen v předmanželských kontaktech a svatebním obřadu (z hlediska gender). (GA AV ČR IAA 900580501, 2005-2007).

Řešitel: Alexandra Navrátilová

Cílem projektu bylo postihnout působení kulturních vzorů lidové tradice na formy milostných vztahů mezi pohlavími v kulturně-historickém a etnologickém kontextu.

Kolektivní paměť města Brna. Její proměny a vývoj ve 20. století (GA AV ČR KJB900580503, 2005–2007)

Řešitel: Jana Nosková

Spoluřešitelé: Jana Kubíčková (MU Brno), Jana Číhalíková (Statutární město Brno, Archiv města Brna)

Cílem projektu bylo zachycení proměn kolektivní paměti města Brna a jeho obyvatel ve 20. století. Projekt se zaměřil jak na události „velké“ historie, stopy, které zanechala v prostoru města a v lidské paměti, tak na „malou“ historii a každodennost, jevy, které formují lokální identitu.

 

Etnokulturní tradice v současné společnosti. Sondy do problému využívání a funkcí hudebního folkloru (GA AV ČR IAA9058401, 2004-2007).

Řešitel: Marta Toncrová

Spoluřešitel: Martina Pavlicová

Spolupracovníci: Lucie Uhlíková

Projekt byl zaměřen na výzkum funkce etnokulturních tradic, zejména hudebně tanečních aktivit, v obecném společenském vývoji i v kultuře lokálních společenství. Sledoval studium historických a společenských souvislostí folkloru v průniku s novodobou transmisí ve vybraných lokalitách.

Das multikulturelle Brünn an der Schwelle zum EU-Beitritt (Österreichisches Ost-und Südosteuropa-Institut) 2002–2003.

Řešitelé: J. Pospíšilová, G. Fischer

Forschungszentrum für historische Minderheiten (http://www.fzhm.at/de/). Partnerem projektu je J. Pospíšilová.

Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti na Moravě (1800 - 1918), (GA AV ČR, A8058101, 2001 – 2003).

Řešitel: Karel Altman

Projekt představoval příspěvek k osvětlení etnické, sociální a politické identity českých obyvatel Moravy od počátku 19. století do roku 1918. Jeho cílem bylo postižení úlohy národopisného hnutí na Moravě pro rozvíjející se českou společnost a srovnání s vývojem v Čechách. Výstupem projektu byla výběrová bibliografie Podíl národopisu na rozvoji české národní společnosti (1800-1918), Brno 2005, a posléze příručka Úvod do studia dějin národopisu na Moravě, Brno 2013.

Janáčkovy záznamy lidových písní, hudby a tanců (GA AV ČR B0058001, 2000-2001)

Řešitel: Lucie Uhlíková

Projekt zaměřený na zpracování folklorního materiálu z Moravy, Slezska a Slovenska, který zaznamenal Leoš Janáček. Příprava kritického vydání.

Horňácké písně (Ze zápisů Martina Zemana) (GAČR 404/00/0704, 2000)

Řešitel: Lucie Uhlíková

Spolupracovník: Marta Toncrová

Cílem projektu byla edice dosud nepublikovaných písní sběratele Martina Zemana z oblasti Horňácka.

Lidové písně z moravského Horňácka (GA ČR 404/99/0035).

Řešitel: Marta Toncrová

Cílem projektu bylo zveřejnění dosud nepublikovaných zápisů z moravské části Horácka formou písňové edice.

Reflexe Cikána a Žida v lidových písních českých zemí – příspěvek ke studiu etnických stereotypů ve střední Evropě (GA AV ČR A0058701, 1998–2001)

Řešitel: Marta Toncrová

Spolupracovník: Lucie Uhlíková

Projekt byl zaměřen na stanovení charakteristických znaků obrazu romské a židovské minority v lidových písních z českých zemí a na jejich konfrontaci se slovenským materiálem.

Počítačové zpracování osobního fondu a knihovny prof. Oldřicha Sirovátky, DrSc. (GA AV ČR B0058901, 1998–1999).

Řešitel: Andrea Zobačová

V rámci projektu byl zpracován osobní fond folkloristy O. Sirovátky, sestaven inventární seznam a dodatky k již vydané bibliografii. Katalog knihovny je přístupný na internetu.

Jarní obřadní cyklus v tradici českého lidu (GA AV ČR A0058702, 1997–2001)

Řešitel: Věra Frolcová

Projekt je pokusem o souhrnné zpracování pramenů jarního obřadního cyklu a jeho dominanty, Velikonoc, v české lidové kultuře. Zvláštní pozornost věnuje vztahům obřadu a folkloru, jak se dochovaly v současném českém terénu.

Kultura dnešních dětí a mládeže se zvláštním zřetelem k folklorním projevům (GA AV ČR, reg. č. A 0058604, 1996-1998)/Culture of today´s youth.

Řešitel: J. Pospíšilová

Spolupracovníci: K. Altman, V. Frolcová, J. Kosíková, A. Navrátilová, M. Toncrová.

Projekt zaměřený na volný čas a kulturu současných školáků a mládeže postihl jevy, které jsou založeny na přímé, personální komunikaci a patří do sféry folklóru a spontánní zábavy. Děti a mládež představují skupinu, v níž dosud žije folklór a v níž vznikají nové folklórní jevy nebo se aktualizují staré, tradiční. Projekt vyústil v publikaci Rajče na útěku (Brno 2003) .

 

Obřady a obyčeje při narození a smrti (GA AV ČR A0058603, 1996-1998).

Řešitelka: Alexandra Navrátilová

Projekt se zaměřil na analýzu a genezi jednotlivých složek obřadů a obyčejů spjatých s narozením a úmrtím jako existenciálně mezních okamžiků životního cyklu člověka.

Národopisný výzkum české menšiny ve Vídni. (GA AV ČR, reg. č. A 958404, 1994–1995) / Ethnographical research on the Czech minority in Vienna.

Řešitel: J. Pospíšilová

Spolupracovníci: J. Kosíková, M. Toncrová.

Projekt byl prostřednictvím metody interview a oral history zaměřený na kulturu všedního dne a kolektivní paměť příslušníků české menšiny, na postižení symbolů národní identity; byla pořizována audio a videodokumnetace.

Etnická a kulturní identita českého města (GA AV ČR 95 802, 1991–1993)/ Ethnic and cultural identity of a Czech town.

Řešitel: Mirjam Moravcová

Spoluřešitel: Oldřich Sirovátka/Jana Pospíšilová

Spolupracovníci: B. Soukupová, M. Turková, Z. Uherek, K. Altman, H. Bočková, J. Kosíková, A. Navrátilová.

Cílem projektu byla analýza etnokulturních procesů ve velkoměstě druhé poloviny 19. a 20. století s důrazem na epochu 1860–1939. Směřovala k rozboru obecných a zvláštních rysů v každodenním životě obyvatel velkoměsta, k postižení identity české velkoměstské společnosti a významu lidové kultury v emancipaci této společnosti.

 

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. – pracoviště Brno je partnerem projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (CZ.1.07/2.4.00/17.0038) podpořeného z prostředků ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.