Zahlavi

Knihovny

Knihovny

Library of the Prague department
adress: Na Florenci 1420/3, 110 00  Praha 1
 
librarian PhDr. Ludmila Kopalová
tel.: +420 234 612 610                                               
 
Opening hours
Monday 9:00-11:30 12:30-15:30
Thursday 9:00-11:30 12:30-15:30
 
The library of the Ethnological Institute Praha 1, Na Florenci 3, will be closed on January 20th from 12:30.
 
 
Online catalogue

 

Lists contains journals since 1990. Complete list available at the library
 
Ediční řada Češi v cizině (Czechs Abroad, project website, Czech only)
 
Historie knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. je těsně spjata s historií ústavu. Její fond je vytvářen již od počátku 20. století, kdy byl založen Státní ústav pro lidovou píseň (jeden z předchůdců  Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.). Do knihovny byly dále začleněny i fondy Kabinetu pro lidovou píseň a Kabinetu pro národopis. K obohacení a rozšíření fondu výrazně přispěly knihovny získané z pozůstalostí významných osobností oboru - např. Jiřího Horáka, Ludvíka Kuby, Jiřího Polívky či Václava Tilleho. 
V současné době tvoří fond knihovny téměř 33.000 jednotek. Jeho součástí je i více jak 800 titulů časopisů, z toho cca 115 je stále doplňovaných. Knihovní fond je systematicky rozšiřován nákupy, českou i zahraniční výměnou (s cca 75 institucemi) a v neposlední řadě i dary. 
Kromě etnologických, etnografických a folkloristických publikací knihovna shromažďuje a uchovává i literaturu příbuzných oborů.
Cennou součástí knihovního fondu je nevelká sbírka starých tisků, ve které jsou významnou měrou zastoupeny publikace vztahující se k materiální a duchovní kultuře (pranostiky, magie, léčitelství, výroční obyčeje, historie řemesel), k právní vědě (městská práva, guberniální a císařská nařízení, patenty), k slovesné a hudební folkloristice či historii apod.  
Neméně zajímavá je i sbírka kramářských tisků (3304 jednotek) z 18. století až 1. třetiny 20. století.  V letech 2001-2006  byly oba tyto fondy díky grantu Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 1. Sbírka starých tisků a kramářských písní v EÚ AV ČR (program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR)  odborně zpracovány a zrestaurovány.
Původně byla knihovna určena pro vědecké pracovníky ústavu, ale dnes je bohatě využívána také odbornou i laickou veřejností.
K vyhledávání jednotlivých publikací sloužil v knihovně pouze lístkový autorský katalog. V roce 1998 se knihovna zapojila do projektu Knihovny AV ČR LINCA, jehož cílem bylo vytvoření souborného katalogu knihoven akademických ústavů. Všechny přírůstky od roku 1999 jsou elektronicky zpracovávány  (původně v systému BIBIS, nyní se používá systém ALEPH) a  jsou zveřejňovány na naší internetové stránce i na stránce Knihovny AV ČR (souborný katalog). Zároveň jsou naše záznamy zasílány i do Souborného katalogu ČR, který spravuje Národní knihovna ČR. Stále je doplňován i lístkový katalog.
Library of the Brno department
adress: Veveří 967/97, 602 00  Brno
 
librarian: Lenka Doležalová  
tel.: 532 290 277
 
sigla knihovny: BOB010
 
Opening hours
 • Monday 9-16
 • Tuesday 9-16
 • Wednesday 9-16
                     
catalogue
 
Knihovní fond brněnského pracoviště EÚ AV ČR tvoří cca 17 000 knihovních jednotek. Obsahuje též celkem 346 titulů časopisů, z toho v této době 52 docházejících. Knihovní fond je stále doplňován nákupem, výměnou, nebo darem.
Od roku 1998 jsou veškeré přírůstky zpracovávány elektronicky a to nejdříve v systému BIBIS a nyní v systému Aleph.

Služby knihovny:

 • akvizice podle požadavků a návrhů vědeckých pracovníků
 • katalogizace v knihovním systému Aleph
 • výpůjční služby (pouze prezenčně)
 • MVS (meziknihovní výpůjční služba)
 • distribuce malotirážních tisků
 • komisní prodej s knihkupectvími
 • evidence publikační činnosti v ASEP
 • reprografické služby (skenování, kopírování, tisk)