Zahlavi

Jiří Woitsch

Jiří Woitsch

Jiří Woitsch

PhDr. Jiří WOITSCH, Ph.D.

tel.: +420 222828602

e-mail: jiri.woitsch@post.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1995–2001 – Filozofická fakulta UK v Praze, dvouoborové studium (etnologie–historie)

2001 – Mgr., Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav českých dějin + Ústav etnologie

2002 – PhDr., Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav českých dějin, rigorózní práce: Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. století

2009 – Ph.D., Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav českých dějin, disertační práce: Hospodářské využití lesa v raném novověku – tzv. lesní řemesla v 17.–19. století.

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

1999 – Jaggelonská univerzita, Krakov

2000 – Univerzita Attily Jószefa, Szeged

2002, 2004, 2012, 2014 – Královská akademie literatury, dějin a umění, Stockholm

Průběh zaměstnání

2001–2013 – Západočeská univerzita v Plzni, Filosofická fakulta, Katedra antropologie (asistent)

od 1999 – Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Oddělení historické etnologie

2005–2015 – vedoucí redaktor časopisu Český lid

od 2011 – vedoucí Oddělení historické etnologie, EÚ AV ČR, v.v.i.

od 2017 – vedoucí redaktor časopisu Český lid

od 2017 – zástupce pověřené ředitelky EÚ AV ČR, v.v.i.

Pedagogická činnost (univerzita, katedra)

2001–2013 – Západočeská univerzita v Plzni, Filosofická fakulta, Katedra antropologie

od 2009 – Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, Ústav etnologie, Ústav českých dějin, Katedra pomocných věd historických a archivního studia

 

Oblasti odborného zájmu

tradiční formy obživy – zemědělství a rukodělná výroba; teorie a metodologie etnokartografie; předindustriální formy vnímání a exploatace přírody; venkovská architektura, sídla a bydlení, environmentální dějiny, dějiny etnologie a příbuzných věd ve 20. století, problémy publikační a ediční praxe v humanitních/sociálních vědách

 

Současné projekty

- Česká zemědělská revoluce 19. století v mikro-historické a ekologicko-antropologické perspektivě, GA ČR č. GA16-15716S (člen týmu), 2016–2018. Výzkum k dějinám modernizačních procesů v tzv. tradičním zemědělství na venkově v 19. století.

- Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989, GA ČR č. GA15-03754S (člen týmu), 2015–2017. Dokončování výzkumu a příprava syntetických publikací k dějinám etnologie ve 2. polovině 20. století.

- interdisciplinární výzkum vztahu člověka k přírodě v minulosti (16.–19. století) – etnologické a historické studium kulturních, ekonomických, sociálních a mentalitních hodnot a způsobů vnímání přírody; hlavní způsoby exploatace přírody v rámci zemědělského i nezemědělského hospodaření

- vědecký experiment a interdisciplinarita v humanitních a sociálních vědách (teorie, metodologie, praktická realizace etno-archeologických experimentů)

 

 

ASEP

https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/uef-s/0107350

 

Monografie a editované sborníky

2016. Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditorka Jůnová Macková, Adéla)

2015. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VII. Lidové stavitelství. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautoři Bahenský, František –Dohnal, Martin –Vařeka, Josef)

2014. Tachovsko. Krajina v paměti / paměť v krajině. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. (spoluautoři Fatková, Gabriela –Funk, Lukáš – Pauknerová, Karolína – Rak, Michal – Strohsová, Klára – Světlík, Radek – Zíková, Tereza)

2014. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Praha: Paseka. (spoluautoři Tyllner, Lubomír – Bahenský, František – Holubová, Markéta – Kafka, Luboš – Maur, Eduard – Navrátilová, Alexandra – Otčenášek, Jaroslav – Petráňová, Lydia – Stavělová, Daniela)

2009. Český lid : Etnologický časopis 1946–2000. Bibliografie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautoři Novotný, Jiří – Secká, Milena – Sedlická, Kateřina)

2007. Josef Vařeka české etnologii (Výbor studií vydaných k 80. narozeninám). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditorka Bahenská, Marie)

2007. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautoři Ebelová, Ivana – Řezníček, Michal – Woitschová, Klára)

2004. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV. Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500–1900). Národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny. Praha: Etnologický ústav AV ČR. (spolueditor Bahenský, František)

2003. Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19. století. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

2002. Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. Praha: Etnologický ústav AV ČR. (spolueditor Bahenský, František)

 

Kapitoly v knihách

2016. Educational Trails as Agents of Landscape Memory in a Western Bohemian Border Region. In: Zückert, Martin – Hein-Kircher, Heidi (eds.): Migration and Landscape Transformation. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht: 175–202. (spoluautorka Pauknerová, Karolína)

2016. Etnokartografie ve 20. století: Od národních atlasů k atlasu evropskému a zpět. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla (eds.): Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 183–225.

2015. Department of Historical Ethnology: Space and Time in the Traditional Culture, Traditional Culture in Time and Space. In: Uherek, Zdeněk – Pospíšilová, Jana (eds.): Ethnology and musicology at the Institute of Ethnology CAS. 110 years (1905–2015). Praha – Brno: Institute of Ethnology CAS Prague: 53–64.

2015. Les v době industrializace – mezi tradicí a modernou. In: Matoušek, Václav – Blažková, Tereza (eds.): Les a industrializace. Praha: Togga: 7–14.

2011. Antonín Wiehl – architekt České chalupy. In: Antonín Wiehl – místa paměti. Praha: České vysoké učení technické: 97–116.

2011. Az erdö néprajza Közép-Európában. In: Liszka, József. (ed.): Acta Ethnologica Danubiana. Komárno-Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín: 155–166.

2009. Charcoal Makers in Bohemia: From Privileged Craftsmen to Strange Forest Dwellers. In: Saratsi, Eirini – Bürgi, Matthias – Johann, Elisabeth – Kirby, Keith J. – Watkins, Charles (eds.): Woodland Cultures in Time and Space tales from the past, messages for the future. Athens: Embryo Publications: 80–88.

2008. Ethnological Journal in a Post-Socialist World: A View from Inside. In: Svoboda, Michal – Lenk, Lukáš (eds.): Anthropology of/in the Post-Socialist World. Voznice: Leda: 198–224.

2008. Kulturní dědictví tradiční vesnice (Pohled etnologa). In: Výchova ke vztahu ke kulturně historickému dědictví. Praha: Pedagogická fakulta UK: 53–59.

2008. Kulturní dědictví tradiční vesnice. In: Prameny paměti. Sedm kapitol o kulturním dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha: 135–189.

2007. Kauza oboroh: limity užívání etnografických analogií. In: Veselé tropy. Plzeň: AntropoWeb: 237–248.

2007. Židovské řemeslo. Etnicko-náboženská specifika výroby potaše v Čechách v 18. století. In: Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa. Plzeň: Grafia: s. 28–49.

2006. Český lid. Etnologický časopis (Praha). In: Korovicyna, N. V. (ed.): Vostočnojevropejskije issledovanija. 3. Moskva: Rossijskaja akademija nauk: 144–151.

2006. Nové trendy v etnologickém a historicko-antropologickém studiu lesa. In: Antropologické symposium 4. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk: 191–225.

2006. Vědecký experiment v humanitních a sociálních vědách. In: Sociálne vedy a humanistika očami mladých. Bratislava: Veda: 317–324.

 

Studie a články

2017. A comparative study of harnessing cattle – an important chapter in the history of European ethnology. Ethnologia Slovaca et Slavica 38: 59–89.

2017. Možnosti a limity využití soupisu venkovských Židů z roku 1799 pro historicko-demografický výzkum. Historická demografie 41: 173–187. (spoluautorka Woitschová, Klára)

2017. Komise pro dějiny a vývoj evropského zemědělství SIEF a česká etnografie v 60.–80. letech 20. století. Národopisný věstník 34: 48–76.

2017. Od folklivsforskning k evropské etnologii, antropologii a zpět: švédská etnologie v 19. až 21. století. Národopisná revue 27: 224–235.

2017. Nositelé paměti nebo zdroje falešných představ? Naučné stezky v ČR v etnologické perspektivě. Studia Ethnologica Pragensia 8: 66–95. (spoluautorka Pauknerová, Karolína)

2016. Etnologie studené války v České republice: témata, přístupy, metody. Národopisný věstník 33: 5–30.

2015. What are the transitions of woodlands at the landscape level? Change trajectories of forest, non-forest and reclamation woody vegetation elements in a mining landscape in North-western Czech Republic. Applied Geography 58: 206–216. (spoluautoři Skaloš, J. – Novotný, M. – Zacharová, J. – Berchová, K. – Svoboda, M. – Křováková, K. – Romportl, D. – Keken, Z.)

2014. Publikační etika v etnologii a příbuzných oborech. Národopisný věstník 31: 18–30.

2013. Sto ročníků Českého lidu v osobách a poselstvích vedoucích redaktorů. Český lid 100: 63–98.

2012. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Stav a perspektivy výzkumu. Český lid 99: 67–83.

2012. Ethnographical atlas of Bohemia, Moravia and Silesia in the new millennium: using historical sources and gis. Acta Ethnographica Hungarica 57: 41–53.

2012. Kam zmizela etnografie dělnictva / Wohin verschwand die Ethnographie der Arbeiterschaft? Český časopis historický 110: 692–727.

2012. Potash – a key raw material of glass batch for Bohemian glasses from 14th–17th centuries? Journal of Archaeological Science 39: 371–380. (spoluautorka Cílová, Zuzana)

2011. Lesní řemesla a vývoj technologie chemického zpracování dřeva v raném novověku. Dějiny věd a techniky 44: 165–181.

2010. Dějiny lesa a lesnictví – variabilita přístupů a současné hlavní badatelské směry. Hospodářské dějiny – Economic History 25: 199–226.

2010. Lesní řemesla v raném novověku: koncept. Český lid 97: 337–360.

2006. A contribution towards learning about „Forest Industries“. EuroREA, Journal of (Re)construction and Experiment in Archaeology 3: 83–87. (spoluautoři Dragoun, Bohumír – Matoušek, Václav)

2006. Geografická mobilita židovského obyvatelstva v Čechách ve světle Soupisu židovských rodin z roku 1793. Historická demografie 30: 31–66. (spoluautoři Řezníček, Michal – Woitschová, Klára)

2004. Málo známé kořeny klasifikace rukodělné výroby. Národopisný věstník 21: 13–21.

2003. Státní regulace výroby a obchodu s draslem v Čechách – potašové monopoly v letech 1764 až 1776. Časopis Národního muzea 122: 1–49.

 

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

- Česká národopisná společnost (člen hlavního výboru)

- Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (člen)

- European Society for Environmental History (člen)

- SIEF, working group Space-lore and Place-lore (chair)

- IUFRO, Unit 9.03.01 – Social and economic history (coordinator)

- Valašské muzeum v přírodě / Museum vivum (místopředseda redakční rady)

- Český lid (vedoucí redaktor, člen redakční rady)

- Ethnologia Europae Centralis (člen redakční rady)

- Historická demografie (člen redakční rady)

- AntropoWeb (člen redakční rady)

- Rada pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. (člen)

- Oborová rada DSP Etnologie FF UK v Praze (člen)

- Nositel ceny Akademie věd České republiky pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce (udělena Akademickou radou AV ČR 11. května 2004)

- prémie Otto Wichterleho (2010)

- od 2015 člen panelu P410 Moderní dějiny a etnologie GA ČR, od 2016 místopředseda panelu

- od 2017 předseda Oborové komise společenských a humanitních věd GA ČR