Zahlavi

Department of Ethnomusicology

Department of Ethnomusicology

Činnost etnomuzikologického oddělení navazuje na tradici institucí, kterými byly Lidová píseň v Rakousku (1905), Státní ústav pro lidovou píseň (1919) a Kabinet pro lidovou píseň (1953). V Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (1954) došlo v normalizačním období k utlumení dokumentačních, katalogizačních a badatelských programů. Práce oddělení byla plně obnovena až po roce 1991 a rovnoměrně se začala soustřeďovat na výzkumnou, ediční, dokumentační a katalogizační činnost.

Etnomuzikologie je dnes svými výzkumnými projekty provázána s etnochoreologií a její těžiště spočívá v komplementaritě tendencí, které čerpají z odkazu evropského folkloristického studia tradiční hudby a tance propojeného s aktuálními metodami komparativního a antropologického studia hudebně taneční kultury. Hlavními výstupy současného výzkumu oddělení jsou kritické edice písemných a zvukových záznamů, studie, které vycházejí z (re)interpretace historických hudebních a tanečních pramenů, strukturální analýzy a typologie písňových a tanečních forem nebo jsou opřené o antropologický výzkum současných podob hudebně taneční kultury v rurálním i urbánním prostředí. Oddělení se významnou měrou podílelo na oborových syntézách - Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Velké dějiny zemí Koruny české, Lidová kultura.

Aktuálními tématy etnomuzikologického a etnochoreologického studia jsou česká tradiční hudba v evropském kontextu; hudba, tanec a další příbuzné praktiky jako kulturní dědictví; proměny hudebně taneční kultury v lokálních a globálních kontextech; folklorismus, revivalismus a folklorní hnutí jako kulturní a společenský fenomén; sémiotická analýza hudebně tanečního projevu a jeho význam ve spojení s otázkami identity, genderu a v ideologicko-politických souvislostech.

Nedílnou součástí oddělení je popularizace oboru formou rozhlasových pořadů, scénických hudebně tanečních projektů a veřejných přednášek.

Staff
Projects

Grantový projekt GA ČR: Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích

Grantový projekt NAKI II: Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a záchranu