Zahlavi

Dana Motyčková

Dana Motyčková

Dana MotyčkováPhDr. Dana Motyčková, CSc.

tel.: +420 222828605

e-mail: motyckova@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1982–1986 – Filozofická fakulta UK v Praze, obor Národopis (diplomová práce: K problematice současných "lidových léčitelů" (osobnost léčitelky Charlotty Hanselové))
1987– PhDr. – Filozofická fakulta UK v Praze, obor Národopis
1993– CSc. ­– Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (disertační práce: Nový přístup ke studiu lidového léčitelství metodami etnografie)

 

Průběh zaměstnání

od 1986 – dosud – Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV (dnes EÚ AV ČR, v. v. i.), oddělení Současné vesnice a Středisko vědeckých informací (SVI): pozice odborný asistent, vědecký asistent, vědecký pracovník a odborný pracovník

1987 – studijní pobyt

1988–1990 – interní vědecká aspirantura

r. 1990 – členka vědecké rady ÚEF ČSAV (dnes EÚ AV ČR, v. v. i.),

od 1994 – Středisko vědeckých informací (SVI)

r. 1996 – vedoucí SVI po zesnulém S. Šislerovi

 

Granty

Německá lidová píseň v Čechách a na Moravě (Nadace Volkswagen - Stiftung 1994)
Lidová kultura Čech, Moravy a Slezska v obrazech (GA ČR, 404/94/0619, 1994–1995)
Počítačové zpracování dokumentačních sbírek ÚEF AV ČR (GA ČR, 404/95/1014, 1995–1996, dočasně řešitelka po zesnulém PhDr. S. Šislerovi)
Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 2. Zaměřovací akce České akademie věd a umění stavebně-technická a obrazová dokumentace lidových staveb (Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, IBS9058301, řešitelka, 2003–2004)

 

Pedagogická činnost

2007–2015 – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra sociální antropologie (pravidelné přednášky na bakalářském a magisterském studiu)

2016–2017 – Západočeská univerzita v Plzni, U3V

 

Oblasti odborného zájmu

etnologie, počítačové zpracovávání dokumentačních sbírek, lidové léčitelství, stavitelství

Současné projekty

práce s dokumentačními sbírkami – Zaměřovací akce ČAVU

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

https://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/uef-s/0107321

 

Monografie a editované sborníky

Bibliografie

2003. Lidové léčitelství. Léčitelé. Alternativní medicína. Výběrová bibliografie. Praha: Etnologický ústav AV ČR.

 

Kapitoly v knihách

2017. Přírodoléčebné hnutí a spolek Český Kneipp. In: Slabotinský, Radek (ed.):Medicína, farmacie a veterinární lékařství. Kapitoly k dějinám a vybraným tématům.Acta Musei technici Brunensis, 12. Brno: Technické muzeum v Brně: 159–178. (spoluautorka Sedlická, K.)

2015. Léčitelství a přírodní medicína na stránkách časopisu Přírodní lékař (1896–1942). In: Číhal, Petr (ed.): Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 243–252. (spoluautorka Sedlická, K.)

2015. Časopis Přírodní lékař a příspěvky národopisce Čeňka Zíbrta v období první světové války. Příspěvek k dějinám etnologie. In: Slabotínský, Radek – Stöhrová, Pavla (eds.): Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Acta Musei technici Brunensis, 8. Brno: Technické muzeum v Brně: 185–190. (spoluautorka Sedlická, K.)

2014. Dřevěné a polodřevěné drobné sakrální objekty ve fotosbírkách Etnologického ústavu Akademie věd v Praze. In: Malach, Roman – Válka, Miroslav (eds.): Vesnická stavební kultura: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Etnologické studie, 18. Brno: Masarykova univerzita: 252–259. (spoluautor Sedlická, K.)

2014. Problematika sýpky v teoretických projektech realizovaných na přelomu 30. a 40. let 20. století (s přihlédnutím k Domažlicku). In: Malach, Roman – Válka, Miroslav (eds.): Vesnická stavební kultura: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Etnologické studie, 18. Brno: Masarykova univerzita: 108–117. (spoluautorka Sedlická, K.)

2014. Užití hlíny v lidovém stavitelství v severní části středních Čech na příkladech z dokumentačních fondů Etnologického ústavu Akademie věd v Praze. In: Malach, Roman – Válka, Miroslav (eds.): Vesnická stavební kultura: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Etnologické studie, 18. Brno: Masarykova univerzita: 56–61. (spoluautorka Sedlická, K.)

2014. Tvůrci dokumentace lidové architektury jihočeských Blat – Miroslav a Věra Chalupníčkovi. In: Kolektiv: Lidová architektura – obnova a využití památek. České Budějovice: Jihočeský kraj: 57–63. (spoluautorka Sedlická, K.)

2013. Teoretické a koncepční projekty podporované Ministerstvem školství a národní osvěty a jejich podíl na vývoji studia lidové architektury (1939–1946). In: Malý, Ivan a kol.: Společnost a kultura v českých zemích 1939–1949. Praha: Národní muzeum: 260–272. (spoluautorka Sedlická, K.)

2013. Prostředky živočišného původu v léčitelství. In: Číhal, Petr (ed.): Zoomorfní tematika v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 206–214. (spoluautorka Sedlická, K.)

2013. Hygienické poměry na českém venkově v první polovině 20. století. Stav a navrhované změny. In: Slabotínský, Radek – Stöhrová, Paval (eds.): Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Acta Musei Technici Brunensis, 1. Brno: Technické muzeum v Brně: 106–110. (spoluautorka Sedlická, K.)

2012. Lidové léčitelství v „pražské sbírce německých lidových písní 1894–1945“. In: Slabotínský, Radek (ed.): Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum v Brně: 30–39. (spoluautorka Sedlická, K.)

2011. Healing at the Turn of 20th and 21st Century – Healers and Their Body Perception. In: Moravčíková, Michaela – Nádaská, Katarína (eds.): Nová religiozita / New religiosity. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví: 304–314.

2010. Dokumentace podstávkového domu v „Pražské sbírce německých lidových písní“ uložené v Etnologickém ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. In: Podrazilová Hausknechtová, Svatava (ed.): Sborník ze semináře Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty. Dokumentace, průzkum, památková péče. Praha: Národní památkový ústav: 20–24. (spoluautorka Sedlická, K.)

2010. Léčitelé a jejich vnímání těla. In: Tarcalová, Ludmila (ed.): Tělo jako kulturní fenomén – „Já nejsem dřevo, jsem duch a tělo“. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 187–192.

2009. Lidová kultura v obrazech. Praha: Etnologický ústav AV ČR. (členka kolektivu autorů)

2006. Činnost Národopisné komise při České akademii věd a umění v období protektorátu a její přínos k rozvoji oboru. In: Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Brno: Etnologický ústav AV ČR: 124–132. (spoluautorka Sedlická, K.)

2005. Obrazová a písemná dokumentace hospodářských objektů v jižních Čechách ve fondu Zaměřovací akce ČAVU (1941–1946): Zpřístupnění fondu a možnosti širokého badatelského využití. In: Historické hospodářské stavby venkova, realita a perspektivy. Praha: Národní památkový ústav: 29–35. (spoluautorka Sedlická, K.)

2004. Fotografie jako součást dokumentace zaměřovací akce České akademie věd a umění (1941–1946). In: Blahůšek, J. (ed.): Fotografie jako ikonografický pramen. Sborník příspěvků 20. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.–16. září 2004. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 83–90. (spoluautorka Sedlická, Kateřina)

 

Studie a články

2016. Architekt Jiří Waage a dokumentace lidové architektury. Ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Národopisný věstník 33 [75]: 85–93. (spoluautorka Sedlická, K.)

2015. Vilém Pražák a československá etnografie. Prameny a studie 56: 284–298. (spoluautorka Sedlická, K.)

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

od 1987 – Česká národopisná společnost, členka

Výstavy:
Historie léčitelství - speciální výstavní projekt veletrhu Esoterika

(1.–3. 4. 2005, Výstaviště Praha – Holešovice) scénář

Minulost lékařství a léčitelství v českých zemích od středověku do počátku 20. století.
(26.11. 2009 – 7. 2. 2010, Novoměstská radnice, Praha) scénář spolu se Š. Krýslem – Zdravotnické muzeum NLK