Zahlavi

Katarína Popelková

Katarína Popelková

popelkova katarinaPhDr. Katarína Popelková, CSc.

e-mail: popelkova@eu.cas.cz  

ORCID ID: 0000-0002-8163-4800

 

 

 

 

Education

1997 – CSc. – Slovak Academy of Sciences, Bratislava (ethnology); doctoral thesis Urbánna etnológia a jej možnosti pri štúdiu problematiky sociálnej komunikácie (s dvoma príkladmi miest na Slovensku v rokoch 1918–1939) [Urban ethnology and its possibilities in the study of the issue of social communication (with two examples of cities in Slovakia in the years 1918–1939)]

1988 – PhDr. – Faculty of Arts, Comenius University Bratislava (71-05-9 ethnography)

1987 – Master Study – Faculty of Arts, Comenius University Bratislava (ethnography) 

 

Employment

Since 1987     Institute of Ethnography / Institute of Ethnology / Institute of Ethnology and Social Anthropology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava

1997–2000     Scientific Secretary of the Institute of Ethnology SAS, Bratislava

2000–2017     Deputy Director of the Institute of Ethnology SAS, Bratislava

 

Areas of Interest

contemporary holidays, urban ethnology, history of scientific thinking in ethnology, post-socialist transformation, regional development, vineyard town, ethnic stereotypes, Czech-Slovak state border, electronic ethnological catalogs

 

Grants and scholarships

1996 – Freie Universität Berlin, Department of Comparative Social History 

 

Teaching experience

Charles University Prague, Faculty of Arts, Department of Central European Studies (2022 semester course „Slovak Ethnology“)

Charles University Prague, Faculty of Arts, Institute of Slavic and East European Studies (2002 and 2007 cycle of selected lectures „Slovak Ethnology“)

Comenius University Bratislava, Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology (2000–2015 selected problem lectures)

 

Current projects

Between „East“ and „West“ – border experiences and narratives on the Czech-Slovak and Slovak-Ukrainian state borders (Czech Science Foundation, 23-05924S, 2023–2025) – member of the team

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century (Slovak Science Grant Agency No. 2/0064/21, 2021–2024) – project leader

 

Realized projects

Holidays and rituals – Their social context and functions (Slovakia, 21st century) (Slovak Science Grant Agency No. 2/0062/17, 2017–2020) – project leader

Ritual Behaviour as a Strategic Tool for Group Identification: the Social and Cultural Contexts of Contemporary Holidays in Slovakia (Slovak Science Grant Agency No. 2/0088/14, 2014–2016) – project leader

What Is a Holiday in the 21st Century in Slovakia? To the Issue of the Social Context of Rituals (Slovak Science Grant Agency No 2/0069/11, 2011–2013) – project leader

 

SELECTED PUBLICATIONS

Books and editorship

2021. Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve [Viticultural town in ethnological perspective]. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA, vydavateľstvo SAV. Etnologické štúdie 49. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419161

2014. Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? [What is a holiday in the 21st century in Slovakia?] Bratislava: Ústav etnológie SAV. Etnologické štúdie 21.

2011. Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom : elektronická encyklopédia [Traditional folk culture of Slovakia in words and images: an electronic encyclopedia] [elektronický zdroj]. (K. Popelková – member of the editorial team). Bratislava: Ústav etnológie SAV – Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK. Available on: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=11

 

Book Chapters

2020. Rozhovor ako spôsob života alebo Monika Vrzgulová a Peter Salner – ľudia s nadšením pre rozhovor [Interview as a way of life or Monika Vrzgulová and Peter Salner – people with enthusiasm for interview]. In: Vrzgulová, M. (ed.): Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste... Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie – Marenčin PT: 11–23.

2018. Načo sú mestám sviatky? Vynájdená tradícia z roku 1934 a jej životnosť v 21. storočí [Holidays in the city – what for? The invented tradition from 1934 and its lifespan in the 21st century]. In: Soukupová, B. – Godula-Węcławowicz, R. – Karpińska, G. E. (eds.): Národy – města – lidé – slavnosti. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: 161–176.

2014. Zabudnite na Sabotov! Ľudia na novej štátnej hranici – každodenný život a politika [Forget about Sabotovci! People on the new state border – Daily life and politics]. In: Viditeľná i skrytá – Česko(moravsko)-slovenská hranica v 20. storočí. Štúdie k česko-slovenským vzťahom a českým a slovenským dejinám. Česko-slovenská historická ročenka 2013. Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici – Bratislava: Veda: 121–141. (with Vrzgulová, Monika)

2014. Načo sú nám zákony o sviatkoch? [Why do we need laws on holidays?] In: Popelková, K. (ed.): Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava: Ústav etnológie SAV: 12–64. Etnologické štúdie 21.

2013. Súčasné sviatky v historickom baníckom meste: symbolické aktivity v etnologickej perspektíve [Current holidays in a historical mining town: Symbolic activities from an ethnological perspective]. In: Vivat akadémia Banská Štiavnica. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici: 53–65. (with Zajonc, Juraj)

2012. Spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období [Society and its metamorphoses during the inter-war Period]. In: Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok. V medzivojnovom Československu 1918–1939. Bratislava: VEDA – Historický ústav SAV: 93–152. (with Roguľová, Jaroslava – Falisová, Anna)

2011. New Methodology? Ethnology in Slovakia during the Socialist Period. In: Brunnbauer, U. – Kraft, C. – Schulze Wessel, M. (eds.): Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe: Scientific Self-Description in State Socialist Countries. München: Oldenbourg Verlag: 185–195. (with Kiliánová, Gabriela)

2009. Spoločnosť mesta Nitra v podmienkach nového štátneho režimu po roku 1918: etnologické možnosti štúdia dynamiky pamäti mesta [The society of the city of Nitra under the conditions of the new state regime after 1918: ethnological possibilities of studying the dynamics of the city's memory]. In: Nosková, J. – Ferencová, M. (eds.): Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., pracoviště Brno – Statutární město Brno – Archiv města Brna – Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied: 239–271.

2009. Svätý Jur v 20. storočí [Svätý Jur in the 20th century]. In: Turcsány, J. (ed.): Svätý Jur 1209–2009 : dejiny písané vínom. Svätý Jur: Mesto Svätý Jur: 163–212. (with Vlasáková, Beata)

2008. Dialektischer Materialismus, Formalismus, Strukturalismus als Mittel zwischen den Zeiten : Emília Horváthová (1931–1996). In: Wallnöfer, E. (ed.): Maß nehmen Maß halten : Frauen im Fach Volkskunde. Wien – Köln – Weimar: Böhlau: 123–144. (with Kiliánová, Gabriela)

2008. Slowakei und Slowaken in der „Österreichisch-Ungarischen Monarchie in Wort und Bild“ – eine volkskundliche Produktions- und Rezeptionsgeschichte. In: Fikfak, J. – Johler, R. (eds.): Ethnographie in Serie : zu Produktion und Rezeption der „Österreichisch-Ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. Wien: Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien: 172–191. (with Kiliánová, Gabriela – Vrzgulová, Monika – Zajonc, Juraj)

2007. Das Spiel um die Grenze : die Rolle von Stereotypen in den politischen Repräsentationen der Realität. In: Hahn, H. H. – Mannová, E. (eds.): Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung : Beiträge zur Historischen Stereotypenforschung. Frankfurt am Main: Peter Lang: 373–400.

2007. Vinohradníci a vinohradníctvo v mestách pod Malými Karpatmi [Winegrowers and viticulture in the towns below the Small Carpathians]. In: Danglová, O. – Zajonc, J. (eds.): Mestá a dediny pod Malými Karpatmi : etnologické štúdie. Bratislava: Ústav etnológie SAV: 45–81.

2007. Spomínanie a zabúdanie vinohradníckych miest [Remembering and forgetting of wine towns]. In: Soukupová, B. – Novotná, H. – Jurková, Z. – Stawarz, A. (eds.): Město – Identita – Paměť. Bratislava: Zing Print: 160–175.

2006. Vinohradníci ako súčasť strednej vrstvy mesta Modra v prvej polovici 20. storočia [Winegrowers as part of the middle class of the city of Modra in the first half of the 20th century]. In: Falťan, Ľ. (ed.): Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách [elektronický zdroj]. Bratislava: Sociologický ústav SAV: 296–205.

2006. Samostatní vinohradníci a ich pozícia v spoločenstve mesta Modra v súčasnosti [Independent winegrowers and their position in the community of Modra today]. In: Falťan, Ľ. (ed.): Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách [elektronický zdroj]. Bratislava: Sociologický ústav SAV: 588–597.

2006. Vinohradnícke tradície [Vineyard traditions]. In: Žudel, J. – Dubovský, J. (eds.): Dejiny Modry. Modra: Mestský úrad Modra: 541–560.

2005. Die Urbane Welt in der Slowakischen Ethnologie : Versuch eines Dialogs. In: Kiliánová, G. – Köstlin, K. – Nikitsch, H. – Stoličná, R. (eds.): Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21st Century : reflections and trends. Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied – Wien: Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien: 82–96. (with Salner, Peter)

2005. Sociálne skupiny v meste – platforma na využitie poznatkov o minulosti pri štúdiu transformácie (poznámky k poznávacím a interpretačným možnostiam etnológie) [Social groups in the city – a platform for the use of knowledge about the past in the study of transformation (notes on the cognitive and interpretive possibilities of ethnology)]. In: Koštialová, K. (ed.): Socioprofesijné skupiny – subkultúry v meste. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: 17–26.

2004. Multiaspektová analýza ikonografických prameňov: fotografia [Multi-aspect analysis of iconographic sources: photography]. In: Blahůšek, J. (ed.): Fotografie jako ikonografický pramen : Sborník příspěvků 20. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.–16. září 2004. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 16–24. (with Zajonc, Juraj)

1999. Mestskí vinohradníci ako sociálna skupina. (K otázke štúdia prvkov agrárneho charakteru kultúry mesta na Slovensku) [Urban winegrowers as a social group. (Regarding the question of studying the elements of the agrarian character of the culture of the city in Slovakia)]. In: Salner, P. – Beňušková, Z. (eds.): Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. Bratislava: Ústav etnológie SAV: 115–130.

1999. Identita Čechov v medzivojnovom meste na Slovensku [The identity of Czechs in an interwar city in Slovakia]. In: Ratica, D. (ed.): Identita etnických spoločenstiev : výsledky etnologických výskumov. Bratislava: Ústav etnológie SAV: 93–106.

 

Journal Articles

2022. Halloween and Valentine’s Day in Slovakia: new holidays or new opportunities for celebration? Łódzkie Studia Etnograficzne, 61(-): 21–37. DOI: https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.02 (with Zajonc, Juraj)

2021. Grape Harvest Festival in the Town – A Successful Format for Entertainment, Politics, Trade, and Consumption (The Case of Pezinok, in the Slovak Republic). Český lid 108(3): 259–287. DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.01

2019. Vinárske festivaly v porovnaní: prípady Mělník (Česko) a Pezinok (Slovensko) [Wine festivals in comparison: the cases of Mělník (Czech Republic) and Pezinok (Slovakia)]. Confluens : vlastivědný sborník Mělnicka. Státní okresní archiv Mělník – Regionální muzeum Mělník (11): 72–93.

2019. Veľká noc a spôsoby jej slávenia na Slovensku v 21. storočí [Easter and ways of celebrating it in Slovakia in the 21st century]. Národopisná revue 29(4): 275–286.

2017. Holidays – the Mirror of Society. The Social and Curtural Contexts of Present-Day Holidays in the Slovak Republic. Slovenský národopis 65(2): 171–186.

2016. Malokarpatské vinobranie v 70. rokoch 20. storočia – socialistický sviatok kolektivizovaného poľnohospodárstva [The Small-Carpathian Grape Harvest Festival in the 1970s – a Socialist Holiday of Collectivised Agriculture]. Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy 10(1): 107–117. Dostupné na: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/1709287/popelkova.pdf

2016. 1946–2016: 70 rokov jednej vedckej inštitúcie. (Na margo jubilejného roka Ústavu etnológie SAV v Bratislave) [1946–2016: 70 years of one scientific institution. (On the occasion of the jubilee year of the Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava)]. Ethnologia Europae Centralis 13: 150–155.

2014. K otázke dynamiky sociálnych funkcií mestského sviatku: oberačkové slávnosti [On the Dynamics of the Social Functions of an Urban Feast: Grape Harvest Festival]. Slovenský národopis 62(3): 313–334.

2012. Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku (poznámky k možnostiam etnologického výskumu) [What is a holiday in the 21st Century in Slovakia. (Notes on the possibilities of ethnological research)]. Ethnologia Actualis Slovaca 12(2): 8–28.

2010. Zavádzanie marxistickej etnografie v národopise na Slovensku : zmena vedeckého myslenia? [Introducing Marxist ethnography in ethnography in Slovakia: a change in scientific thinking?] Slovenský národopis 58(4): 410–424. (with Kiliánová, Gabriela)

2010. Urbánne štúdium v slovenskej etnológii – poznámky k aktuálnemu dialógu etnológie s antropológiou [Urban study in Slovak ethnology – notes on the current dialogue between ethnology and anthropology]. Slovenský národopis 58(2): 143–158.

2008. Po prvej tisícke... : skúsenosti z tvorby elektronického katalógu obrazových dokumentov Ústavu etnológie SAV [After the first thousand...: experiences from the creation of the electronic catalog of visual documents of the Institute of Ethnology of the Slovak Republic]. Slovenský národopis 56(4): 445–466. (with Zajonc, Juraj)

2008. Viticultural Traditions and Local Memory. Lidé města 10(2): 76–91.

2007. Das Wertesystem des Mittelstandes und die postkommunistische Umwandlung der Slowakei. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LXI/110(1): 1–28. (with Vrzgulová, Monika)

2007. Elektronický katalóg Wollmanovského archívu: aktuálny stav spracovania [Electronic catalog of the Wollman archive: current state of processing]. Národopisná revue 17(1): 39–49. (with Zajonc, Juraj)

2006. Etnologické aspekty štúdia rodiny vo vinohradníckom prostredí [Ethnological aspects of the study of the family in a vineyard environment]. Slovenský národopis 54(4): 443–454.

2005. Vinohradníctvo, vinohradníci a turizmus (obchodné záujmy podnikateľov jedného odvetvia ako nosná rovina regionálneho rozvoja) [Viticulture, winegrowers and tourism (business interests of entrepreneurs of one sector as the supporting plane of regional development)]. Etnologické rozpravy XII(2): 112–120.

2005. Stredné vrstvy v urbánnom prostredí – transformácia skupinových hodnôt? [Middle classes in an urban environment – transformation of group values?] Slovenský národopis 53(4): 381–397. (with Vrzgulová, Monika)

2003. Ústav etnológie SAV – poznámky ku koncepcii disciplíny po roku 2000 [Institute of Ethnology of the SAS - notes on the concept of the discipline after 2000]. Ethnologia Actualis Slovaca 3: 99–104.

2003. Podmienky a perspektívy miestneho a regionálneho rozvoja obcí malokarpatského regiónu [Conditions and perspectives of local and regional development of municipalities in the Small Carpathian region]. Slovenský národopis 51(3): 299–320. (with Danglová, Olga).

2002. Towns in Slovakia from the Perspektive of an Ethnologist. Backrround and Results. Human Affairs: Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly 12(2): 198–204.

2002. Urbánny svet v slovenskej etnológii – pokus o dialóg [The urban world in Slovak ethnology – an attempt at dialogue]. Slovenský národopis 50(3–4): 444–451. (with Salner, Peter)

2001. Slovensko a Slováci v diele „Rakúsko-uhorská monarchia slovom a obrazom“ (k formálnej a obsahovej analýze textov a vyobrazení z pohľadu slovenskej etnológie na konci 20. storočia; percepcia diela súdobou slovenskou spoločnosťou a národopisom) [Slovakia and Slovaks in the work "Austro-Hungarian Monarchy in word and image" (to a formal and content analysis of texts and images from the perspective of Slovak ethnology at the end of the 20th century; perception of the work by contemporary Slovak society and ethnography)]. Slovenský národopis 49(1): 5–31. (with Kiliánová, Gabriela – Vrzgulová, Monika – Zajonc, Juraj)

1999. Východiská urbánno-etnologického štúdia otázok sociálnej komunikácie (teoreticko-metodologické úvahy slovenskej etnológie mesta v polovici 90. rokov) [The starting points of the urban-ethnological study of issues of social communication (theoretical-methodological considerations of the Slovak ethnology of the city in the mid-1990s)]. Etnologické rozpravy VI(1): 7–24.

2008. Sociálne vzťahy mesta vo svetle udalostí rokov 1918–1939 [Social relations of the town in the light of the events of 1918–1939]. Journal of Urban Ethnology 1998(3): 55–66.

1998. Vrbovce, osada Sabotovci – permanentý život na hranici (k problematike procesov tvorby etnickej identity) [Vrbovce, Sabotovci settlement – permanent life on the border (to the issue of ethnic identity creation processes)]. Etnologické rozpravy V(2): 66–105. (with Vrzgulová, Monika)

1995. Urbánna etnológia – východiská a trendy [Urban ethnology – starting points and trends]. Etnologické rozpravy II(2): 124–154.

 

Membership

Ethnographic Society of Slovakia – member since 2021 (president since 2021)

Český lid – member of the editorial board from 2019

Ethnologia Slovaca et Slavica – member of the editorial board from 2018

Etnologické rozpravy – member of the editorial board from 2018 (editor-in-chief 2004–2008)

Scientific Council of Institute of Ethnology of SAS – member 1998–2001, 2001–2004

 

Awards

2022. SAS Award for Popularization of Science and Social Applications.

2018. Jozef Ľudovít Holuby Award (Award from the City of Pezinok).

2013. SAS AWARD for the collective of authors for the monographic synthesis Slovakia in the 20th century, 3rd volume. In: Interwar Czechoslovakia 1918–1939. Bratislava: VEDA 2012 (member of the author's collective).

2013. SAV prize for the popularization of science by the collective of workers of the SAV Institute of Ethnology for the electronic encyclopedia of folk culture [https://www.ludovakultura.sk/encyklopedia/] (member of the editorial team).

1996. International prize G. Pitre – S. Salomone Marino for the work Encyclopedia of Slovak Folk Culture. Bratislava: Veda 1995 (member of the author's collective).