Zahlavi

Kateřina Králová

Kateřina Králová

Prof. PhDr. Kateřina KRÁLOVÁ, Ph.D.

tel.: (+420) 220 303 920

e-mail: kralova@eu.cas.cz

ORCID: 0000-0001-9475-7933

 

Personal profile

Education

 • Ph.D. – 2010 – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha (moderní dějiny) / Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague (Modern History)

doktorská práce Vyrovnání s nacistickou minulostí v kontextu řecko-německých vztahů / doctoral thesis Coming to Terms with the Nazi Past in the Context of Greek-German Relations

 • M.A. – 2002 – Filozofická fakulta, Philipps-Universität, Marburg (politologie, německý jazyk a literatura) / Philosophische Fakultät, Philipps-Universität, Marburg (Political Science, German Language and Literature)

Scholarships

 • 2021/2022 – Institut für Slawistik und Hungarologie, Humboldt-Universität zu Berlin – výzkumné stipendium pro zkušené vědce udělené Alexander von Humboldt Stiftung / Institut für Slawistik und Hungarologie, Humboldt-Universität zu Berlin – Alexander von Humboldt Stiftung Research Fellowship for Experienced Scientists
 • 2020/2021 – Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies – research fellow / Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies – research fellow
 • 2017, 2018 – Graduate School for East and Southeast European Studies, Řezno – visiting research fellow / Graduate School for East and Southeast European Studies, Regensburg – visiting research fellow
 • 2015/2016 – Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, USHMM, Washington D.C. – Sosland Family Fellow / Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies, USHMM, Washington D.C. – Sosland Family Fellow
 • 2008/2009 – Yale University – Fulbright-Masaryk Research Scholarship / Yale University – Fulbright-Masaryk Research Scholarship
 • 2006/2007 – Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – doktorandské stipendium DAAD / Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf – DAAD doctoral scholarship
 • 2003/2004 – Makedonská univerzita v Soluni – doktorandské stipendium řecké Nadace státních stipendií (IKY) / University of Macedonia, Thessaloniki – PhD Scholarship of the Greek State Scholarships Foundation (IKY)
 • 1999/2000 – Philipps-Universität Marburg – studijní stipendium / Philipps-Universität Marburg – study scholarship

Employment

 • Od/since 2024 – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. / Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences
 • Od/since 2005 – Institut mezinárodních studií FSV UK / Institute of International Studies, FSS CUNI

Lectures

 • Institut mezinárodních studií FSV UK / Institute of International Studies, FSS CUNI

Areas of Interest

 • soudobé evropské dějiny, holocaust a paměťová studia, postkonfliktní společnost, historická migrace, moderní dějiny Řecka / Contemporary European history, Holocaust and Memory Studies, post-conflict society, historical migration, modern history of Greece

Projects

 • Pomalá paměť – transformační praktiky v časech nerovnoměrných a zrychlujících se změn (akce COST: CA20105, 2021–2025) – členka ústřední skupiny, spoluvedoucí pracovní skupiny Sociální péče / Slow Memory – Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change (COST Action: CA20105, 2021–2025) – core group member, co-leader of the working group Welfare
 • Násilí, traumat a spravedlnost (UNCE/HUM/009, 2018–2023) – seniorní badatelka / Violence, Trauma and Justice (UNCE/HUM/009, 2018–2023) – senior researcher
 • Za hranice hegemonických narativů a mýtů. „Pohnutá minulost“ v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy (PRIMUS/HUM/12, 2017–2019, 2019–2021) – hlavní řešitelka / Beyond Hegemonic Narratives and Myths. Troubled Pasts in the History and Memory of CE- & SE-Europe (PRIMUS/HUM/12, 2017–2019, 2019–2021) – principal investigator
 • „Museli jsme žít, nějak jsme museli přežít...“ Židé v Řecku, 1944–2012 (GA ČR 16-16009S, 2016–2018) – hlavní řešitelka / “We had to live, we had to survive somehow…” Jews in Greece, 1944–2012 (GA ČR 16-16009S, 2016–2018) – principal investigator

SELECTED BIBLIOGRAPHY

Books and editorship

 • 2024. Responding to Mass Atrocities in Southeast Europe: History and Memory of World War II and its Aftermath in European Perspective. Journal of Modern European History (monotematické číslo, spolueditorka Ferhedbegović, Sabina). / (Special Issue, edited with Ferhedbegović, Sabina).
 • 2023. Troubled Pasts and Memory Politics in Central and Southeastern Europe. Nationalities Papers 51: 3 (monotematické číslo, spolueditorka Asavei, Maria Alina). / (Special Issue, edited with Asavei, Maria Alina).
 • 2023. Memory Cultures since 1945: German-Southeast European Entangled History. Frankfurt am Main: Peter Lang (spolueditoři Ferhedbegović, Sabina a Voß, Christian). / (edited with Ferhedbegović, Sabina and Voß, Christian).
 • 2019. Diverse Perspectives on Jewish life in Southeast Europe. Abingdon: Routledge (spolueditoři Vulesica, Maria a Antoniou, Giorgos). / (edited with Vulesica, Maria and Antoniou, Giorgos).
 • 2016/2017. Das Vermächtnis der Besatzung: Deutsch-griechische Beziehungen seit 1940. Köln: Böhlau (2016), BPB (2017).
 • 2016. Minderheiten im sozialistischen Jugoslawien. Brüderlichkeit und Eigenheit. Frankfurt am Main: Peter Lang (spolueditoři Kocián, Jiří a Pikal, Kamil). / (edited with Kocián, Jiří and Pikal, Kamil).

Book chapters

 • Le cimetière fantôme de Thessalonique. In: Barzilai, Martin: Cimetière fantôme – Thessalonique. Paris: Creaphis Editions: 187–202.
 • Memory Landscapes in Ruins: The Example of the Hirsch Quarter in Thessaloniki. In: Ferhedbegović, Sabina – Králová, Kateřina – Voß, Christian (eds.): Memory Cultures since 1945: German-Southeast European Entangled History. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag: 35–49.
 • What is True and What is Right? An Infant Jewish Orphan’s Identity. In: Schmidt, Christine – Bardgett, Suzanne – Stone, Dan (eds.): Beyond Camps and Forced Labour. Cham: Palgrave: 105–123.
 • German Collective Guilt in the Narratives of South-East European Holocaust Survivors. In: Molnar, Christopher – Zakic, Mirna: German-Balkan Entangled Histories in the Twentieth Century. Pittsburg: University of Pittsburg Press: 114–133 (spoluautor Kocián, Jiří). / (with Kocián, Jiří).
 • Being and Holocaust Survivor in Greece: Narratives of the Post-War Period, 1944–1953. In: Antoniou, Giorgos – Moses, A. Dirk (eds.): The Holocaust in Greece. Cambridge: Cambridge University Press: 304–326.
 • Reparationsforderungen: Umfang, Rechtsfragen, politische Rahmenbedingungen. In: Klemm, Ulf-Dieter – Schultheiß, Wolfgang (eds.): Die Krise in Griechenland. Ursprünge, Verlauf, Folgen. Berlin: Campus Verlag & BPB: 299–325 (spoluautorka Karasová, Nikola). / (with Karasová, Nikola).

Journal Articles

 • Nazi crimes, Max Merten and His Prosecution as Reflected in Greece and Beyond. Journal of Modern European History 22 (2): 169–187 (spoluautorka Lagos, Katerina). / (with Lagos, Katerina).
 • Troubled Pasts and Memory Politics in Central and Southeastern Europe. Nationalities Papers 51 (3): 512–517 (spoluautorka Asavei, Maria Alina). / (with Asavei, Maria Alina).
 • The Holocaust Museum of Greece, Thessaloniki: Place of Whose Memory? Nationalities Papers 51 (3): 622–643 (spoluautorka Karasová, Nikola). / (with Karasová, Nikola).
 • Matalon Family Secrets: Silenced Memories and Network Dynamics in Holocaust Testimonies. S:I.M.O.N. Shoah: Intervention. Methods. Documentation. 9 (2): 51–66.
 • Hachsharot in Greece, 1945–1949: Camps or Vocational Centers? Quest. Issues in Contemporary Jewish History 21 (1): 75–102.
 • Breaking out of Silence: Victims of the 1944 Distomo Massacre in Greek-German Relations. Südosteuropa-Mitteilungen 61 (2–3): 81–91.
 • The Voices of Greek Child Refugees in Czechoslovakia. Journal of Modern Greek Studies 38 (1): 131–158 (spoluautorka Hofmeisterová, Karin). / (with Hofmeisterová, Karin).
 • Diverse Perspectives on Jewish life in Southeast Europe. Southeast European and Black Sea Studies 17 (2): 155–163.
 • “Being traitors.” Post-war Greece in the Experience of Jewish Partisans. Southeast European and Black Sea Studies 17 (2): 263–280.
 • The ‘Holocausts’ in Greece: Victim Competition in the Context of Postwar Compensation for Nazi Persecution. Holocaust Studies 23 (1–2): 149–175.
 • In the Shadow of the Nazi Past: Post-War Reconstruction and the Claims of the Jewish Community in Salonika. European History Quarterly 46 (2): 262–290.

Other activities

Membership

 • Memory Studies Association – členka výboru Vědci v ohrožení & místní organizátorka výroční konference MSA (Praha 2025) / Memory Studies Association – Scholars at Risk board member & local organizer of the MSA Annual Conference (Prague 2025)
 • Komise J. Williama Fulbrighta, ČR – členka Správní rady / Fulbright Commission Czech Republic – Board member
 • Südosteuropa-Gesellschaft – partner / Südosteuropa-Gesellschaft – partner
 • Greek Oral History Association / Greek Oral History Association
 • Výzkumné centrum paměťových studií, Institut mezinárodních studií, FSV UK – vedoucí / Research Centre for Memory Studies, Institute of International Studies, FSS CUNI – head
 • Herzlovo centrum izraelských studií, Univerzita Karlova – spoluzakladatelka a zástupkyně vedoucí / Herzl Centre of Israel Studies, Charles University – co-founder and deputy director
 • Ediční řada CEU Press “Memory, Heritage and Public History in Central and Eastern Europe” – členka redakční rady / CEU Press series “Memory, Heritage and Public History in Central and Eastern Europe” – Editorial Advisory Board Member
 • Soudobé dějiny, ÚSD AV – členka redakční rady / Journal of Contemporary History, ICH CAS – Editorial Board Member
 • Český časopis historický, HIU AV – členka redakční rady / Czech Historical Review, IH CAS – Editorial Board Member
 • Slovanský přehled, HIU AV – členka redakční rady / Slavonic Review, IH CAS – Editorial Board Member
 • Fakulta sociálních věd UK – členka vědecké rady / Faculty of Social Sciences of Charles University – Scientific Board Member
 • COOPERATIO History, Univerzita Karlova – fakultní členka rady / COOPERATIO History, Charles University – Board Member
 • Moderní dějiny – doktorský program, Institut mezinárodních studií, FSV UK – členka oborové rady / Modern History – doctoral programme, Institute of International Studies, FSS CUNI – Board Member

Awards

 • 2018 – Honorary Research Associate, Graduate School for East and Southeast European Studies, Regensburg DE
 • 2017 – Učená společnost, ČR – Cena pro vědce do 40 let / Learned Society, CZ - Under 40 Scientist Award
 • 2013 – Cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu vydanou v posledních třech letech pro knihu Králová – Tsivos, Vyschly nám slzy (Dokořán) / Miroslav Ivanov Award for non-fiction literature published in the last three years for the book Králová – Tsivos, Our Tiers Dried Out (Dokořán)
 • 2002 – Cena DAAD pro nejlepší zahraniční studující roku / DAAD Award for the Best Foreign Student of the Year