Zahlavi

Lubomír Tyllner

Lubomír Tyllner

Lubomír TyllnerDoc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

tel.: +420 723244233, +420 220303923

e-mail: tyllner.priv@volny.cz; tyllner@eu.cas.cz

Education

1979 – Mgr., Filozofická fakulta UK Praha, katedra etnografie a folkloristiky / katedra hudební vědy, diplomová práce na téma Národopisné dílo Karla Weise. Monografie.

1980 – PhDr., Filozofická fakulta UK Praha, katedra etnografie a folkloristiky, obhájena doktorská práce v oboru etnografie

1985 – CSc., Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, disertace na téma Jihočeská lidová zpěvnost ve světle sběratelské osobnosti Karla Weise v oboru národopis.

1986 – docent, Pedagogická fakulta České Budějovice, v oboru dějiny hudby (etnomuzikologie).

Research fellowships

Institut Gněsinnych, Moskva

Deutsches Volksliedarchiv Freiburg, i.Br.

Bulharská akademie věd

Srbská akademie věd

Litevská akademie věd

 

Průběh zaměstnání

1967–1974, výkonný hudebník

1974–1989, lektor, odborný asistent, vedoucí oddělení, docent Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita České Budějovice

1989–stále, vědecký pracovník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV / Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

1991–2014 vedoucí oddělení etnomuzikologie (s přestávkou 1998–2017)

1997–1998, docent, Universität Passau

1998–2007, ředitel Etnologického ústavu AV ČR

2014 – (dosud) vědecký pracovník Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

 

Teaching

1974–1989, Pedagogická fakulta / Jihočeská univerzita, katedra hudební výchovy

1990 (dosud), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav hudební vědy, Ústav etnologie

1997–1998, Universität Passau, Lehrstuhl für Volkskunde

 

Research interests

Ethnomusicology, ethnoorganology, ethnic music of Europe, Czech folk song, folk song editions, computer analysis, digitalization

Current pojects

Giľora, Archive of Living Romani Songs (Bader Philanthropies, Inc.)

Folk song and dance of the Czech lands - digital system for presentation and preservation (Czech Ministry of Culture, program NAKI)

Česká lidová hudba (grant Gačr)

Pelhřimovsko v lidové písni (grant Ministerstva kultury ČR)

Selected Bibliography 

Monographs and edited volumes

2019. Česká lidová píseň: Historie, analýza, typologie. Bärenreiter. (co-author Zdeněk Vejvoda)

2017. Písně, letanie a modlitby, které při pohřbích zpívati se mohou. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

2015. Průvodce po pramenech lidových písní, hudby a tanců v Čechách. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolupráce Traxler, Jiří – Thořová, Věra)

2014. Velké dějiny zemí Koruny české. Lidová kultura. Praha: Paseka (ed.)

2012. Jihočeské vánoce – vánoční písně, koledy, obyčeje a Betlémy z jižních Čech, Vysočiny a Pošumaví. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

2011. Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury. (spolueditoři Jančář, Josef – Krist, Jan – Soukup, Václav – Uherek, Zdeněk)

2010. Těžko temu kameni. Anna Kománková – zpěvačka z Javorníka na Horňácku. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. (spolupráce Tureček, Dalibor)

2010. Tradiční hudba – Hledání kořenů. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

2009. Hab Sonne im Herzen. Wrich Peukert – poslední německý citerista v Jizerských Horách. Praha: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

2007. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, věcná část I., II. Praha: Mladá fronta. (spolueditoři Brouček, Stanislav – Holý, Dušan – Hubinger, Václav – Jeřábek, Richard – Petráňová, Lydia – Traxler, Jiří – Válka, Miroslav – Vařeka, Josef)

2007. Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. K 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditor Kaleta, Petr)

2005. Kultura – společnost – tradice. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR. (spolueditor Uherek, Zdeněk)

2005. Etnologický ústav Akademie věd České republiky (1905–2005). Praha: Etnologický ústav AV ČR. (spolueditorka Suchomelová, Marcela)

2001. Dudy a dudácká muzika 1909. Praha: Etnologický ústav AV ČR. (spolupráce Spurný, Tomáš)

1995. T. A. Kunz – Böhmische Nationalgesänge und Tänze. České národní zpěvy a tance. I. Faksimile, II. Texty. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR.

1993. Lidové písně z Pelhřimovska III. (Pacovsko). Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR.

1993. Konstruovaný obraz světa a etnografie. Constructed Image of the World and Ethnography. Praha: Národopisná společnost ve spolupráci s Ústavem pro etnografii a folkloristiku AV ČR. (spolueditoři Kandert, Josef – Petráňová, Lydia)

1989. Úvod do studia lidové písně. České Budějovice: Pedagogická fakulta.

1986. Karel Weis (1982–1944). Život a dílo. Jihočeské muzeum.

1986. Lidové písně z Pelhřimovska II. (Podstražišťské písně). Pelhřimov: Okresní muzeum v Pelhřimově.

 

Chapters in monographs:

2021. Indigenous People and Traditional Music in the Historical Context of the Czech Lands. In: Lu, Yu-hsiu-Elschek, Oskar (eds.): The Legacy of Indigenous Music. Asian and European Perspectivess. Springer. s. 215-239

2020. Zur Sonnleithner / Gubernialsammlung in Böhmen. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes. Wien: Verlag Bibliothek der Provinz, s. 249-256.

2015. Woher kommt die Blasmusik. In: Čepelka Miloň (ed.): Meine böhmische Haimat. Oberwart: Tuba Musikverlag: 62–71.

2015. Dechovka, lidovka, pololidová píseň. In: Thořová, Věra – Traxler, Jiří – Tyllner, Lubomír – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky I. díl. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 32–59.

2014. Předmluva. In: Tyllner, Lubomír (ed.): Velké dějiny zemí Koruny české. Lidová kultura. Praha: Paseka: 9–12.

2014. Hudba a zpěv. In: Tyllner, Lubomír (ed.): Velké dějiny zemí Koruny české. Lidová kultura. Praha: Paseka: 527–582.

2007. Vojenská hudba a folklor Čech. In: Bajgarová, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kulturní historii českých zemí. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 133–143.

2006. Lidová píseň, hudba a tanec. In: Dudák, Ladislav (ed.): Novohradské hory a novohradské podhůří. Příroda – historie – život. Praha: Baset: 635–642.

2002. Folklorní tradice v České hudbě 20. století. In: Jančář, Josef (ed.): Lidová kultura v kulturním vývoji České republiky. Strážnice: Ústav lidové kultury: 79–120.

2004. Zum ältestenMelodiestil der Instrumentalmusik in Böhmen. In: Michel, Andreas – Stockmann, Erich (eds.): Studia instrumentorum musicae popularis 12. Halle an der Saale: 169–172.

1990. Zpěv a hudba. In: Jílek, Tomáš – Matějová, Vlasta – Moravcová, Mirjam – Petráňová, Lydia – Robek, Antonín – Vařeka, Josef (eds.): Západočeská vlastivěda. Národopis. Plzeň: Západočeské nakladatelství: 259–262.

1989. Nejstarší období hudebního života v jižních Čechách. In: Padrta, Karel (ed.): Jihočeská vlastivěda. České Budějovice: Jihočeské nakladatelství: 11–23.

 

Studies and articles

2021. Píseň – věčná inspirace. K otázkám vztahu tradiční (lidové) a umělecké hudby. Muzikologické fórum. Roč. 10, 1-2, s. 17-49.

2020. Volodymyr Hošovskyj a jeho vize univerzálního písňového katalogu. Muzikologické fórum. Roč. 2020, 1-2, s. 81-94. 

2019. Guberniální sbírka z roku 1819 v Čechách. Numerus klausus? K dvoustému výročí sbírky lidových písní a tanců z roku 1819 v Čechách. Musicologica Olomucensia. Roč. 53, č. 29, s. 117-137. 

2018. Lidová píseň v Čechách a na Moravě a instituce (1819–1952). Clavibus unitis. Roč. 7, č. 1, s. 63-70.

2016. Hudba a rituál. Český lid 103: 635–654.

2015. Ot ritualnite žertvi kăm răčenicata v minižupi (Etnomuzikovedski impresii ot Bălgarija). Bulgarski folklor 41: 523–536.

2015. Prolegomena ke zkoumání typologie české lidové hudby. Muzikologické fórum 4: 150–160.

2012. Folklorní inspirace v díle Antonína Dvořáka. Opus musicum 44: 6–15.

2010. Bedřich Bridel a lidový zpěv v Čechách. In: Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680). Antiqua Cuthna 4. Praha: 207–219.

2004/2005. Das Volkslied in Österreich“ und die Anfänge der organisierten Sammeltätigkeit in Böhmen, Mähren und Schlesien. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 53/54: 120–133.

2003. Zpěv a hudba sametové revoluce. In: Ročenka Československého dokumentačního střediska. Praha: 135–144.

2000. Migration von Balladen über Sprachgrenzen hinweg. Die Ballade von der Herbergssuche Mariens im tschechisch-deutschen Grenzgebiet. In:Rieuwets, Sigrid – Stein, Helga (eds.): Bridging the Cultural Divide. Our Common Ballad Heritage. Hildesheim: 478–485.

1999. Karel Weis – enfant terrible české folkloristiky. Český lid 86: 335–351.

1999. Zur Erforschung der Instrumental-Ensembles der Volksmusik in Böhmen. Ostbairische Grenzmarken. Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde41: 229–236.

1998. An Ecological Method as a Part of Czech Folklore. In: Ecology and Folklore. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR: 129–132.

1998. Liaison Officer: Czech Republic. In: Bulletin of the International Council for Traditional Music: 21–24.

1997. Dvojí tendence v tektonice českých lidových písní. Příspěvek ke strukturální analýze českého písňového typu. Český lid 84: 265–274.

1994. Die tschechisch-deutschen Beziehungen im Lichte der gegenwärtigen musikethnologischen Aufgaben in Böhmen. In: Hader Widmar (ed.): Volksmusikalische Wechselwirkungen zwischen Deutschen und Tschechen. Regensburg: Sudetendeutsches Musikinstitut: 25–31.

1993. Folk Songs as a Manifestation of National Identity – Yes and No. In: Konstruovaný obraz světa a etnografie. Constructed Image of the World and Ethnography. Praha: Národopisná společnost: 30–35.

1992. Dudy a nástrojové sestavy lidové hudby v Čechách v 19. století. Český lid 79: 47–60.

1990. Jan Perkaus (1809–1883) zapomenutý (?) jihočeský písničkář. Český lid 77: 172–177.

1990. Ludvík Kunz zum 75. Geburtstag. In: Dörfliche Tanzmusik im Westpanonischen Raum. Wien: Verlag A. Schendl: 11–22.

 1. Zum Studium der ethnischen Wurzeln der Komponistenpersönlichkeit von Vítězslav Novák. In: Vítězslav Novák. Mitbegründer der tschechischen Musik des 20. Jahrhunderts. Brno: Společnost Vítězslava Nováka: 40–63.

1987. Falza v národopisném díle Karla Weise. Český lid 74: 232–237.

Other activities

2008 – Cena Akademie věd ČR za publikaci Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska.

2017 – Cena ministra kultury České republiky za celoživotní jedinečné propojení vědecké, pedagogické, popularizační a tvůrčí práce v oblasti tradiční lidové kultury.

 • Vedoucí etnomuzikologického oddělení Etnologického ústavu Akademie věd ČR (1990–2015)
 • Člen redakční rady časopisu Český lid (1990–2016)
 • Liaison Officer of the International Council for Traditional Music UNESCO (1994–2012)
 • Vědecký redaktor Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska(1994–2007)
 • Člen ředitelské rady Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici (od 1998)
 • Předseda oborové rady katedry antropologie Filozofické fakulty (2003–2013)
 • Místopředseda oborové rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (od 2003)
 • Vedoucí týmu syntézy Lidová kultura řady Velké dějiny zemí Koruny České (2009–2004)
 • Člen vědecké rady Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (od 2010)
 • Předseda České společnosti pro hudební vědu (2010–2015)
 • Předseda poradního výboru Českého muzea hudby (od 2010) a člen centrálního poradního sboru Národního muzea v Praze (od 2013)
 • Člen redakční rady časopisu Muzikologické fórum (od 2012)