Zahlavi

Jana Nosková

Jana Nosková

Jana NoskováMgr. Jana NOSKOVÁ, Ph.D.

tel.: (+420) 532 290 265

e-mail: noskova@eu.cas.cz

Education

Ph.D. – 2006 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology) + European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean – Universita Ca’Foscari Venezia / doctoral thesis Remigration and settlement of the Czechs from Volhynia in their interpretations and in the interpretations of specialized literature

M.A. (Mgr.) – 1999 – Faculty of Arts, Masaryk University Brno (ethnology, history)

Employment

Since 2004 – Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences

2005–2007 – Institute for Contemporary History, Czech Academy of Sciences

2003–2004 – Institute of European Ethnology, Faculty of Arts, Masaryk University Brno

Areas of Interest

oral history method and biographical method in ethnology, everyday life, communism, urban ethnology, Germans in the Czech Republic (Czechoslovakia)

Grants and scholarships

2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 – Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Freiburg i. Breisgau

2012/2013 – Universität Wien – Program for the support of international cooperation of the Academy of Sciences of the Czech Republic – long-term stay abroad

2011 – Sonderfonds Östliches Europa – Erkundungen und Annäherungen (Leopold-Kretzenbacher-Stipendien – Forschungsprojekte)

2009 – Johannes-Künzig-Institut (Freiburg i. Breisgau) – Program for the support of international cooperation of the Academy of Sciences of the Czech Republic – long-term stay abroad

2005 – Institute of Ethnology, Slovak Academy of Sciences – Marie Curie Fellowship “Building on the Past: European Doctorate in the Social History of Europe and the Mediterranean”

2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2011 – Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg i. Breisgau

Teaching experience

Masaryk University, Brno, Faculty of Arts, Institute of European Ethnology

Current Projects

Mechanism and strategies of generational transmission of family memory in the selected social groups (GA ČR 16-19041S, 2016-2018) – project leader

SELECTED PUBLICATIONS

(Publications in ASEP)

Books and editorship

2019. „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo (se/together with S. Kreisslovou a M. Pavláskem).

2016. „Proč to vyprávím?“ První polovina 20. století v písemných vzpomínkách německých obyvatel Brna / „Warum erzähle ich das?“ Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in schriftlichen Erinnerungen deutscher Bewohner Brünns. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. Praha – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna.

2014. Biografická metoda a metoda orální historie. Na příkladu výzkumu každodenního života v socialismu. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno.

2013. „Měla jsem moc krásné dětství.“ Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna. (spolueditorka Čermáková, Jana)

2013. Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditor Pavlásek, Michal)

2009. Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Statutární město Brno – Archiv města Brna, Ústav etnológie SAV. (spolueditorka Ferencová, Michaela)

2007. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU.

2006. Od lidové písně k evropské etnologii. Brno: Etnologický ústav AV ČR. (spolueditorka Pospíšilová, Jana)

Book Chapters

2017. Lidová kultura obyvatelstva německého „brněnského jazykového ostrova“. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna, sv. 6 – Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna: 347–375.

2017. Lidová kultura v Modřicích. In: Mitáček, Jiří – Procházka, Rudolf (eds.): Modřice. Dějiny města. Modřice: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Muzejní spolek Modřice a Město Modřice: 653–706.

2017. Tradiční zemědělství v Modřicích. In: Mitáček, Jiří – Procházka, Rudolf (eds.): Modřice. Dějiny města. Modřice: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Muzejní spolek Modřice a Město Modřice: 707–719.

2015. Dětství v Brně ve 20.–40. letech 20. století ve vzpomínkách jeho německých obyvatel. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, Doplněk: 99–125.

2009. „Každý se musel nějak společensky uplatňovat.“ Veřejná angažovanost dělníků a příslušníků inteligence v Československu v období tzv. normalizace. In: Vaněk, Miroslav (ed.): Obyčejní lidé…?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence. Praha: Academia: 212–250.

2006. Brněnský disent a jeho každodennost. In: Vaněk, Miroslav (ed.): Mocní? a bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview. Praha: Prostor: 105–140.

Journal Articles

2020. „Domorodci“ ne/známého domova. Cesty německých vyhnanců a vysídlenců do Československa a jejich percepce místního obyvatelstva ve vysídleneckých periodikách. Český lid 107 (4): 439–468 (se S. Kreisslovou).

2020. Heimat im Bild. Bildanalyse der Heimatzeitschriften Brünner Heimatbote und Komotauer Zeitung. Jahrbuch Kulturelle Kontexte des östlichen Europa 61: 84–110 (se S. Kreisslovou).

2019. “Family Silver” or Artefacts (in) Memories of Forcibly Displaced Germans. Slovenský národopis/Slovak Ethnology 67 (2): 165–184 (se S. Kreisslovou).

2018. „Odsun“/„vyhnání“ v rodinné paměti Němců z českých zemí a jejich potomků. Národopisný věstník XXXV (77) (2): 5–28 (se S. Kreisslovou). 

2018. Erinnert oder vergessen? Der Umgang mit der Vertreibung der Deutschen in Chomutov/Komotau und Brno/Brünn. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre 12: 85–110 (se S. Kreisslovou).

2018. „Mein Vater kannte nur Arbeit…“ Familiengedächtnis und die Heimatverbliebenen in der Tschechischen Republik. In: Scholl-Schneider, Sarah – Kropp, Moritz (Hg.): Migration und Generation. Volkskundlich-ethnologische Perspektiven auf das östliche Europa (Mainzer Schriften zur Kulturanthropologie/Volkskunde, Bd. 16). Münster: Waxmann: 69–89 (se S. Kreisslovou). 

2018. Heimat je heimat? Tematizování „domova“ ve vzpomínkách zůstavších německých obyvatel českých zemí. Národopisná revue 28 (3): 184–197.

2017. Das Bild der Tschechoslowakei in den Heimatzeitschriften der vertriebenen Deutschen aus den böhmischen Ländern in den 1950er-Jahren. In: Kasten, Tilman – Fendl, Elisabeth (eds.): Heimatzeitschriften. Funktionen, Netzwerke, Quellenwert (Schriftenreihe des IVDE, Freiburg, Bd. 18). Münster: Waxmann: 199–235. (spoluautorka Kreisslová, Sandra)

2017. „Und zum Bruder sag’ ich ,Bricʻ“. Soziolekt als Gegenstand erinnerungspolitischer Kontroversen im Brünner Heimatboten. Kasten, Tilman – Fendl, Elisabeth (eds.): Heimatzeitschriften. Funktionen, Netzwerke, Quellenwert (Schriftenreihe des IVDE, Freiburg, Bd. 18). Münster: Waxmann: 113–131.

2017. Zur (Selbst-)Darstellung der Deutschen in Mähren und Schlesien während der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei. Eine erste Analyse der Zeitschrift Deutsch-Mährische Heimat. In: Eisler, Cornelia – Göttsch-Elten, Silke (eds.): Minderheiten im Europa der Zwischenkriegszeit. Wissenschaftliche Konzeptionen, mediale Vermittlung, politische Funktion. Münster: Waxmann Verlag: 145–162.

2016. Nechtěné „tě pic!“ Politika paměti představitelů nuceně vysídlených brněnských Němců na počátku padesátých let 20. století. Národopisná revue 26: 296–305.

2011. „A Laboratorium“ of Complex Social Processes Shaping a New Society and a New Way of Life“. On the Ethnographical Research of the Newly-Settled Border Region of the Czech Lands in the 1970s and 1980s. In: Brunnbauer, Ulf – Kraft, Claudia – Schulze Wessel, Martin (eds.): Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe: Scientific Self-Description in State Socialist Countries. München: Oldenbourg: 213–233.

2011. Das tschechoslowakische Grenzgebiet nach der Vertreibung der sudetendeutschen Bevölkerung als ethnographisches Forschungsfeld. In: Meinke, Markus A. (ed.): Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimensionen. Regensburg: Stadtarchiv Regensburg: 35–46.

2010. Die Böhmische Küche. In: Kalinke, Heinke M. – Roth, Klaus – Weger, Tobias (eds.): Esskultur und kulturelle Identität – Ethnologische Nahrungsforschung im östlichen Europa. München: Oldenbourg: 105–136. (spoluautorka Fendl, Elisabeth)

2010. Obraz(y) Brna a života jeho obyvatel v Brünner Heimatbote 1948–1950. Sociální studia 3, 7: 15–33.

2010. „Brin ist nit hin!“ Bilder der „Heimat“ in der Publizistik der vertriebenen Brünner Deutschen Ende der 1940er und in den 1950er Jahren. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde 51: 7–43.

2009. Brněnský štatl. Mezi mýtem, subkulturou, zdrojem identity a „obchodní značkou“? Český lid 96: 359–379.

2009. K otázce studia tématu paměti a města. In: Ferencová, Michaela – Nosková, Jana a kol.: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Brno: Etnologický ústav AV ČR; v. v. i.: 11–40. (spoluautorka Ferencová, Michaela)

2009. Wie wird der Fasching Welterbe? Die Faschingsumzüge der Region Hlinsko im Wettkampf um Welterbestatus. In: Berger, Karl C. – Schindler, Margot – Schneider, Ingo (eds.): Erb.gut? Kulturelles Erbe in Wissenschaft und Gesellschaft. Referate der 25. Österreichischen Volkskundetagung vom 14.–17. 11. 2007 in Innsbruck. Wien: Selbstverlag des Vereins für Volkskunde: 449–460. (spoluautorka Vojancová, Ilona)

2009. Životní příběhy – výzkumy na pomezí mezi etnologií a historií. Národopisný věstník 26 [68]: 157–170.

2009. Alltagsleben im Sozialismus. Zum ambivalenten Charakter des „Dissidenten-Ghettos“. In: Obertreis, Julia – Stephan, Anke (eds.): Erinnerungen nach der Wende. Oral History und (post)sozialistische Gesellschaften. Remembering after the Fall of Communism. Oral history and (Post-)Socialist Societies. Essen: Klartext: 371–387.

2009. „V Čechách se opět vaří česky!“ Obrazy české kuchyně v německy publikovaných kuchařkách a turistických materiálech po roce 1989. Národopisná revue 19: 147–157. (spoluautorka Fendl, Elisabeth).

2008: Das Walachische Königreich – Volkskultur als Ressource. In: Roth, Klaus (ed.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur. Wien, Berlin: Lit Verlag: 219–236.

2008. Oslavy císařského jubilea v prosinci 1908 v Brně. In: Brno v minulosti a dnes 21: 553–586. (spoluautorka Kubíčková, Jana)

2007. Soutěž „Vzpomínky na život v Brně a okolí“ ve sbírkách brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. In: Museum vivum. Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Suplementum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě: 213–225.

2006. Brno Dissent and the Dissident Viewpoint Within „Big History“: 1968 and 1989. In: Profantová, Zuzana (ed.): The Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1969 and 1989. Bratislava: Veda: 215–228.

2004. Tazatel, dotazovaný – dočasní „přátelé“? Biograf 35: 121–126.

Membership

Czech Ethnological Society –  chairperson (2014–2020)

Czech Oral History Association

Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde

International Society for Folk Narrative Research

Ethnologia Slovaca et slavica – Editorial Board Member – since 2017

Securitas Imperii – Editorial Board Member – since 2020

Academic Committee of the Institute of Ethnology and Social Anthropology (IESA) of the Slovak Academy of Sciences – Member – 2016–2020

Český lid – Editor in Chief – since 2018

Awards

2019 – Czech Ethnological Society – 1st prize in the category Publication – book for the year 2019: Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana – Pavlásek, Michal: „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo 2019.

2014 – Czech Ethnological Society – 1st prize in the category Publication – book for the year 2013: „Měla jsem moc krásné dětství.“ Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. – 40. letech 20. století / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren

2008 – Otto Wichterle Award, Academy of Sciences of the Czech Republic