Zahlavi

Přemysl Mácha

Přemysl Mácha

Premysl MachaPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.

Tel: 737314312

E-mail: macha@eu.cas.cz

Education 

1999 – 2004 – Institute of Ethnology, Charles University, Prague, Czech Rep., field: Ethnology, Doctor of Philosophy

1997 – 1998 – Syracuse University, New York, USA, field: Political Science, Master of Arts

1995 – 1997 – Eastern New Mexico University, New Mexico, USA, fields: Anthropology, Political Science, Spanish, Bachelor of Arts

1994 – 1995 – Owensboro Community College, Owensboro, Kentucky, USA

Employment

2019 – present – Institute of Ethnology, Czech Academy of Sciences, Czech Republic, Researcher

2000 – 2018 – University of Ostrava, Czech Republic, Assistant Professor of Anthropology and Cultural Geography

1998 – 2003 – Children of the Earth, Czech Republic, environmental project manager, fundraiser, campaigner

Areas of Interest

Anthropology of place and landscape, language and identity, toponymy, environmental anthropology, environmental history, nature conservation, ethnohistory, cultural heritage

Current Projects

2020 – 2022 – Traces of human ingenuity (principal investigator, program NAKI II, Czech Ministry of Culture)

2018 2023 LIFE Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří (coordinator, socio-economic monitoring, European Commission, Czech Ministry of the Environment)

Former Projects

2016 2018 The politics and poetics of toponymy, identity and place in multilingual areas. A comparative study of Carinthia, Austria, and the Těšín Region, Czech Republic (principal investigator, Austrian Science Fund)

20112014 Place Names as Cultural Heritage (principal investigator, Czech Ministry of Culture)

2013 Geographical Imaginations and Foreign Policy (principal investigator, University of Ostrava)

2006 2008 Indigenous Nationalism in Mexico (principal investigator, Czech Science Foundation)

PUBLICATIONS

Books and editorship

2014. Masks of Identity: Representing and Performing Otherness in Latin America. Přemysl Mácha – Eloy Gómez-Pellón (eds.) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers. Editor and author of two chapters:

- The Comanches of New Mexico - Dancing with the Other in the Latin American Borderlands, pages 125–143.

- Otherness in Latin American History and Anthropology, pages1–14. (together with Eloy Gómez-Pellón)

2014. Názvy míst – paměť, identita, kulturní dědictví. (Place Names – Memory, Identity, Cultural Heritage). Brno: Host. (together with Jaroslav David).

2014. Tajemství v názvech ukrytá (Secrets Hidden in Place Names). Ostrava: Ostravská univerzita.

2009. Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid. Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico. Přemysl Mácha (ed.) Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Editor and author of two chapters:

- Opening Remarks on the Politics of Identity and the Politics of Writing about It, pages 7–17.

- From an Ethnie to a Nation: The Purhepechas on the Road to National Self-Determination, pages 83–123.

2004. Indiáni a volební demokracie. Politické proměny indiánských obcí Mexika. (Indians and the Electoral Democracy. The Political Transformations of Indigenous Communities in Mexico). Ostrava: Ostravská univerzita.

2003. Plamínek v horách, požár v nížině: indiánské povstání v mexickém Chiapasu. (A Small Flame in the Mountains, a Conflagration in the Lowlands: An Indian Uprising in Chiapas) Brno: Nakladatelství Doplněk.

Book Chapters

2016. Před kým, (s) kým, pro koho? Dilemata v ochraně zeměpisných jmen jako kulturního dědictví. (From whom, with whom, for whom? Dilemas in the protection of place names as cultural heritage) In David, Jaroslav (ed.) Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita, str. 14–31.

2014. Place Names, Landscape, and Identity.In Wojciech Bedynski - István Povedák (eds.) Landscape as a factor in creating identity. Warsaw: Dance House Society, 29–38.

2014. Proměny toponymie a krajiny na příkladu Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova. (Transformations of toponymy and landscape – a case study of Velké Karlovice, Karolinka and Nový Hrozenkov)In Urbanová, Svatava et al. Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 429–442

2013. Resistance through Tourism: Identity, Imagery, and Tourism Marketing in New Mexico. InJoao Sarmento – Eduardo Brito-Henriques (eds.) Tourism in the Global South: Heritages, Identities and Development. Lisbon: University of Lisbon, Centre for Geographical Studies, 91–112.

 2012. Krajina a krajinomalba - výchozí teze ke studiu krajiny. (Landscape and landscaping – some thoughts on the study of landscape)In Jan Malura – Martin Tomášek (eds.). Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 40–54.

2010. Mexický paradox? Obraz a realita v proměnách postavení domorodých obyvatel Mexika. (The Mexican Paradox? Image and Reality in the Transformation of the Position of Indigenous Communites in Mexico) In: Hingarová V. - Květinová, S. - Eichlová, G. (eds.) Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 113–129.

Journal articles

2020. Dvojjazyčné nápisy na Těšínsku aneb těšínský venkov jako experiment s pluralitou. Národopisná revue 30 (3), 191-201.

2020. Mácha, P. The Symbolic Power of Place Names: The Case of the River Olše/Olza/Łolza in Northeastern Czechia. Names, 68 (3), 169-184. DOI: 10.1080/00277738.2020.1786925

2017. MÁCHA, P. a KRTIČKA, L. Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku. NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d‘ethnologie, roč. 76, č. 2, s. 36–62.

2017. Ethnicity in Space and Everyday Practice: an Outline of a General Framework with Examples from New Mexico. ETHNOLOGIA ACTUALIS Vol. 17, No. 1, pp. 8–38.

2016. MÁCHA, P., KRTIČKA, L. Exonyms as Metaphoric Endonyms: World History and Geography in Local Landscapes. In Jordan, P., Woodman, P. (eds.) Criteria for the Use of Exonyms. Proceedings of the 17th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Zagreb, 14-16 May 2015. Dr. Kovač Verlag, Hamburg. Pp. 99–114.

2015. MÁCHA, P. Ani příroda ani kultura (antropologické inspirace). (Neither nature nor culture – anthropological inspirations) The Journal of Culture, roč. 4, č. 2, s. 17–24.

2015. MÁCHA Přemysl, DROBÍK Tomáš, ŠUMBEROVÁ Monika, ŽENKA Jan, TENZIN Eva, ŠPIRKOVÁ Petronela: Geopolitické představy české veřejnosti. (Geopolitical Imaginations of the Czech Public). Geografie Vol. 120, No. 4, 564–584.

2013. Krajiny. Příspěvek k diskuzi o konceptualizaci krajiny v (české) geografii. (Landscapes. A Contribution to the Discussion about the Conceptualization of Landscape in (Czech) Geography) Geografie 118, 1, pp. 1–15.

2012. DAVID, J., MÁCHA, P. Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě. (The possibilities of studying toponyms in relation to landscape, space and identity) Acta onomastica, roč. 53, s. 28–45.

2012. GRANIDARU, I., IOSEP, I., POCIASK-KARTECZKA, J., BRANCELI, A., MÁCHA, P., Study of the occurrence and distribution of "Iezer" and "Bolătău" - based toponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic and Slovenia. Georeview, roč. 21, č. 1., pp. 68–79.

2011.The Scale of Globalization and the Geographies of Resistance. With DROBÍK, T. In: MÁCHA, P., DROBÍK, T. (eds.) The Scale of Globalization. Global, Local, Individual. Ostrava: University of Ostrava, pp. 35–42.

2010. Knowing One's Place in the Era of Globalization: A Case Study of the Hyundai Motor Manufacturing Czech Automobile Plant in Nošovice, Czech Republic. With DROBÍK, T. Annual of Language & Politics and Politics of Identity. Vol. 4, No. 4, pp. 75–90.

2010. Krajiny antropologie a antropologie krajiny. (The Landscapes of Anthropology and the Anthropology of Landscape) Český lid. Vol. 97, No. 3, pp. 225–246. 

2008. When Malinche Dances with Montezuma. Religion, Ethnicity and Cultural Change in New Mexico. KIAS Papers Yearbook 2008. Hradec Králové: Centre of Ibero-American Studies, The Faculty of Arts, The University of Hradec Králové, pp. 20–27.

2007. Tradition, Democracy, and Radicalism in Indigenous Communities in Mexico. Lessons for the Universalist-Relativist and Individualist-Communitarian Debates. Ethnologia Actualis Slovaca 7, pp. 113–134.

2007. Los Comanches de Nuevo México. Hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku. (Los Comanches de Nuevo México. Hybridity, Authenticity and Identity Politics in New Mexico) Český lid Vol. 94, No. 2, s. 141–156.

2007. Velký nacionalismus malých národů. Lekce z Mexika a Nového Mexika. (Great Nationalism of Small Nations. Lessons from Mexico and New Mexico) Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, No. 235/2007, Philosophica/Sociologica/Psychologica Vol. 12, Ostrava, s. 36–48.

2006. Los Matachines. Identita a politika v Novém Mexiku na příkladu tance. (Los Matachines: Identity and Politics in New Mexico as Exemplified by a Dance) Český lid Vol. 93, No. 2, s. 179–198.

2006. Teoretické úvahy o nacionalismu. (Theoretical reflections on nationalism) In Psychologie/Sociologie/Filozofie - Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, č. 11, Ostrava, s. 151–166.

2003. The Rise of the Purhepechan Nation: Democratization, Economic Restructuring and Ethnic Revival among the Purhepecha Indians of Central Michoacan, Mexico. Journal for the Study of Science and Ideologies, No. 5, pp. 83–102.

2003. Modernizace, demokratizace a nacionalismus v indiánských obcích Mexika. In Český lid roč. 90, č. 4, s. 313–334.

Filmography

Lighting the Bonfire. Purhepechas on the Road to National Self-Determination. Ostrava: University of Ostrava, 2008. 33 min.

Teaching experience

Anthropology and Cultural Geography

Introduction to Cultural Anthropology

Politics of Ethnicity and Nationalism

Anthropology of Space, Place, and Landscape

Social Science Research Methods

New Approaches in Cultural Geography

Indigenous Peoples of Mexico and Central America

The American Southwest: Stories of a Landscape

Latin America

Culture and Landscape

Introduction to World Religions

Political Science

Environmental Politics

Non-Governmental Organizations and Civic Activism – Theory and Practice

Political Ideologies

Introduction to Political Science

Introduction to International Relations

Other relevant Experience

Development, staffing and supervision of a bachelor’s program in NGO management at the University of Ostrava

Guest lectures at Charles University, Palacky University, Masaryk University (Czech Republic), University of Lisbon, University of Minho, University of Coimbra (Portugal), University of Seville, University of Barcelona, University of Granada (Spain), University of Bologna (Italy), University of Ljubljana (Slovenia), University of Zadar (Croatia), Opole University (Poland), University of Ss. Cyril and Methodius, University of Banska Bystrica (Slovakia), University of Oslo (Norway), and University of New Mexico, Eastern New Mexico University (USA)

Archaeological fieldwork and lab experience in France, Kentucky and New Mexico

Operation of a small organic farm (2007–2015)

Memberships

Member of the editorial board of the anthropological journal Ethnologia Actualis Slovaca

Member of the research group Grupo Iberamericano de Investigación en Diversidad Cultural y Cambio Social, University of Cantabria, Spain (http://www.unican.es/srv/GruposInves/DetalleGrupoFrw.aspx)

2008 – present –member of several permanent committees of the Pražmo village council 

2015 – 2017 – member of the Academic Senate of the Faculty of Science, University of Ostrava

2007 – 2015 – member of the Board of Trustees, Hyundai Fund, Czech Republic

2007 – 2008 – member of the Academic Senate of the Philosophical Faculty, University of Ostrava

2003 – 2005 – member of the Academic Senate, University of Ostrava

Professional Awards

Fulbright Masaryk Scholar, University of New Mexico, USA, 2005–2006