Zahlavi

Zita Skořepová

Zita Skořepová

Zita SkořepováMgr. Zita Skořepová, Ph.D.

tel.: +420 222 828 506

e-mail: zitahonzlova@gmail.com

 

Vzdělání / Education

  • Mgr. / M.A. – 2012 – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze (obecná antropologie) / Faculty of Humanities, Charles University in Prague (general anthropology)
  • Ph.D. – 2015 – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze (integrální studium člověka – obecná antropologie)/ Faculty of Humanities, Charles University in Prague (integral study of man - general anthropology)

doktorská práce Vídeňští Češi v 21. století a jejich hudba z etnomuzikologické perspektivy / doctoral thesis Viennese Czechs and their music in the 21st century from an ethnomusicological perspective

 

Oblasti zájmu / Research interests

  • hudebně-antropologický výzkum, urbánní etnomuzikologie, hudba menšin a cizineckých komunit, folklorní hnutí, hudba v každodennosti / music anthropology, urban ethnomusicology, music of minorities and migrant communities, folklore revival movement, music in everyday life

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia / Scholarships

  • 2013 – Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät – Měsíční stipendijní výzkumný pobyt v rámci doktorského studia/ One-month research grant at the University of Vienna within the partnership.

 

  • 2010 - 2011 – l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris

 

 

Přednášky – současná pedagogická činnost / Lectures

  • 2014 – 2016 mateřská dovolená / maternity leave – Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, výuka etnomuzikologických kurzů: Hudebně-antropologický seminář, Západní umělecká hudba, Úvod do hudební analýzy a transkripce v etnomuzikologii, Úvod do hudební teorie, Music as Representation of Minorities; examinace souborné zkoušky Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (SVIP) na bakalářském Studiu humanitní vzdělanosti; vedení a oponentury etnomuzikologicky zaměřených bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky / lecturer of ethnomusicological courses at Faculty of Humanities, Charles University in Prague: Ethnomusicology Fieldwork Seminar, Western Art Music, Introduction to Musical Analysis and Transcription in Ethnomusicology, Introduction to Music Theory, Music as Representation of Minorities, examination of Bachelor’s exam Humanities in an interdisciplinary perspective and Final bachelor’s exam, supervision and opponentship of Bc. and M.A. thesis in ethnomusicology

Grantové projekty / Research grants

  • Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích(Projekt GA ČR 2017 – 2019, GA17 – 26672S) – člen řešitelského týmu

 

Členství v odborných společnostech / Membership

  • International Council for Traditional Music – Study Group „Music and Minorities“

 

Další činnosti/ Other activities

 

  • Jako ZITA HONZLOVÁ pořádá sólové koncerty hebrejských a jidiš písní doplněné překlady a etnomuzikologickým výkladem /solo performances (known as ZITA HONZLOVÁ) of Hebrew and Yiddish Songs with translations and ethnomusicological commentaries -       osobní webová stránka / personal website: https://www.zitahonzlova.com

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE / SELECTED BIBLIOGRAPHY

 

Kapitoly v monografiích / Chapters in monographs

2014. Prague Soundscapes. Praha: Karolinum. (spoluautoři Jurková, Zuzana – Seidlová, Veronika – Jonssonová, Pavla – Balog, Peter)

2013. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum. (spoluautoři Jurková, Zuzana – Seidlová, Veronika – Jonssonová, Pavla – Balog, Peter)

2013. Marginalizace národní identity u současných vídeňských Čechů: Maturitní a reprezentační ples / Contemporary Viennese Czechs and the marginalization of their national identity: Representational and Graduation Ball. In: Jurková, Zuzana – Stellmacher, Martha – Skořepová, Zita – Kuhnová, Kristýna – Seidlová, Veronika: Tóny z okrajů: Hudba a marginalita / Sounds from the Margins. Praha: Kher.

 

Studie a články / Studies and articles

2016. Hudba jako antropologické zrcadlo menšiny na příkladu výzkumu hudebních aktivit současných vídeňských Čechů. Národopisná revue 2: 132–143.

2012. Acculturation Strategies in Musical Self-Presentations of Immigrants in the Czech Republic. Urban People/Lidé města 14, 2: 369–384.

2010. Ziriab – Arabic Music in the Czech Republic. Urban People/Lidé města 12, 2: 399–417.