Zahlavi

Zdeněk Vejvoda

Zdeněk Vejvoda

Zdeněk VejvodaPhDr. Zdeněk VEJVODA, Ph.D. 

Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie

tel.: +420 222 828 506

e-mail: vejvoda@eu.cas.cz

 

Vzdělání
1994–2000 Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, obor český jazyk a literatura – hudební výchova, učitelství pro střední školy
2000 Mgr. (Píseň a tanec do kolečka v Čechách)
2003–2010 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, obor historické vědy – etnologie.

2010 PhDr., Ph.D. (Podoby lendleru v Čechách ve světle rukopisů Jiřího J. B. Hartla (1781–1849) ze Staré Paky)

 

Zaměstnání a pedagogická činnost
1996–2002 učitel na Gymnáziu Rokycany 
1999–2000 učitel na Základní umělecké škole Rokycany 
od 2001 Etnologický ústav AV ČR
od 2003 učitel na hudebně dramatickém oddělení Pražské konzervatoře

od 2010 hudební redaktor Českého rozhlasu a Radia Proglas

 

Odborné zaměření
Etnomuzikologie, etnochoreologie; strukturální analýza českého písňového typu, sběratelství a historické prameny lidové písně a instrumentální hudby, hudební a taneční folklorismus

 

Současné projekty

Česká lidová hudba. Hudebně-typologická charakteristika – projekt podpořen Grantovou agenturou České republiky (GA15-24418S, od r. 2016, vedoucí L. Tyllner)

Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích – projekt podpořen Grantovou agenturou České republiky (GA17 – 26672S, od r. 2017, ved. D. Stavělová)

Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a záchranu – projekt podpořen MK ČR v rámci programu NAKI II (od r. 2018, ved. M. Kratochvíl)

Sběratelské dílo Františka Homolky (s podporou MK ČR, od r. 2011, ved. Z. Vejvoda)

 

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie a editované sborníky

2015. Plzeňsko v lidové písni II. Antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 632 s. (spolueditoři Ulrychová, Marta – Traxler, Jiří)

2015. Lidové písně z Podřipska ve sbírce Františka Homolky I. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 708 s. (spolueditoři Thořová, Věra – Traxler, Jiří – Tyllner, Lubomír)

2013. V Prachaticích za bránou. Lidové písně z okolí Prachatic a šumavského Podlesí v zápisech sběratelů 19. a 20. století. Volary – Praha: Nakladatelství Stehlík – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 224 s. (spolueditorka Thořová, Věra)

2013. Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky II. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 372 s. (spolueditoři Thořová, Věra – Traxler, Jiří)

2011. K Rokycanům cesta zlatá. Studie a kritická edice lidových písní z jihozápadních Čech pro dětské zpěváky, hudební a taneční soubory. Praha – Rokycany: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – Klub tanečních souborů Rokytka. 140 s.

2011. Plzeňsko v lidové písni I. Antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století. Praha: Folklorní sdružení ČR – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 647 s.

2011. Lidové písně z Prahy ve sbírce Františka Homolky I. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditoři Thořová, Věra – Traxler, Jiří)

2008. Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS. 345 s. + DVD. (spolueditoři Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří)

2004. Tanec – záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR. 158 s. (spolueditoři Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří)

 

Kapitoly v knihách

2011. Edice lidové instrumentální hudby v českých zemích. In: Uhlíková, Lucie – Toncrová, Marta a kol.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 91–116.

2008. Česká lidová hudba, píseň a tanec. Plzeňsko. Praha: Baset: 703–708. (kolektiv autorů)

2007. Česká lidová hudba, píseň a tanec. Krkonoše. Praha: Baset: 673–680. (kolektiv autorů)

 

Studie a články

2017. Hudební typologie tanečních nápěvů českých lidových písní (na příkladu Erbenovy sbírky). Hudební věda 54, 3: 319–362.

2016. Menuet v české lidové hudbě: analýza a hudební typ. Český lid 103: 597–622.

2015. Tancova muzika v răkopisite na učitelja Irži Chartăl (1781–1849) ot Stara Paka. Bălgarski folklor 14, 4: 491–512.

2015. Historické nahrávky autentických forem lidové hudby na Klatovsku. In: Marková, Svatoslava (ed.): Genius loci českého jihozápadu X. Sborník z konference konané 3. a 4. listopadu 2015 v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Blovice: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích: 139–147.

2014. Hudební nástroje a nástrojové sestavy lidové hudby na Plzeňsku. In: Špačková, Lenka –Stočes, Jiří (eds.): Historická dílna VIII. Sborník příspěvků přednesených v roce 2013. Plzeň: ZČU: 139–161.

2013. Historické nahrávky autentických forem chodské lidové hudby. In: Stočes, Jiří –Mušková, Eva a kol.: Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje. Plzeň: Západočeská univerzita: 215–224.

2012. European dance repertoire in Czech manuscripts of the first half of the 19th century and the personality of Jiří Hartl.Czech Music 15, 2: 22–25.

2012. Musician and audience: Stage production and reception of Czech traditional music.In: Ivancich Dunin, Elsie –Stavělová, Daniela –Gremlicová, Dorota (eds.): Dance, Gender, and Meanings Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010 Třešť, Czech Republic. Praha: HAMU – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 257–261.

2012. Lendler v Čechách. Muzikologické fórum 1, 2: 61–67.

2012. Jaroslav Bradáč – osobnost regionální hudební folkloristiky. In: Kokošková, Věra –Tykal, Roman (eds.): Regionální periodika, pramen poznání místní historie a kultury. Sborník z konference k výročí 80 let založení – 15 let obnovení vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou, 27.–28. března 2012 v Přešticích. Přeštice – Nepomuk: Kulturní a komunitní centrum – Kulturní a informační centrum: 32–37.

2009. Zu Fragen der strukturellen Analyse des tschechischen Liedtyps. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4. Schöningh: 113−120.

2008. Staropacký kantor Jiří Hartl (1781–1849) a jeho Partibus pro violin Prim. In: Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 2006 a 2007 (ed. Baťa, J.). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 194202.

2008. Podoby lendleru v Čechách. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.):Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS: 87–156.

2007. Recepce a provozování tradiční hudby na Základních uměleckých školách v Plzeňském a Jihočeském kraji. In: Dětský folklor dnes (proměny funkcí). Sborník příspěvků z 23. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.–16. března 2007 (eds. Ondrušová, V.– Uhlíková, L.). Strážnice: NÚLK: 46–55.

2007. Dětské folklorní muziky v Čechách – historie a perspektivy rozvoje. In: Na pomoc dětským folklorním souborům a muzikám 2 (eds. Ondrušová, V. – Uhlíková, L.). Strážnice: NÚLK: 59–78.

2006. Nápěvy písní k tanci do kolečka – textová výstavba a deklamace. Český lid 93: 243–258.

2004. Hudební typ – objektivní východisko revize českého tanečně druhového systému. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Tanec – záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 119–138.

2004. Nápěvy písní k tanci „do kolečka“ – analýza a hudební typ. Český lid 91: 153–203.

2004. Využitípočítačové analýzy ve výzkumu českého písňového typu. In: Ethnomuzicologicum III. Bratislava: 177–197.

2002. Tanec „do kolečka“ v dokumentech a ve sbírkách písní a tanců. Český lid 89: 15–30.

 

Další aktivity, ocenění

umělecký vedoucí folklorních souborů, choreograf a upravovatel lidových písní
dramaturg a organizátor hudebních dílen, seminářů, soutěžních přehlídek a koncertů
člen programových rad folklorních festivalů, autor a moderátor festivalových programů (Laureát Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici 1998, Hlavní cena MFF ve Strážnici 2006)

Cena města Rokycany za vynikající přínos vědě, výzkumu a umění 2010

Cena Národního památkového ústavu a Památkové komory ČR v soutěži Má vlast v srdci Evropy za ediční činnost v oboru hudebního folkloru

Čestná medaile Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy, Akademie věd ČR 2017