Zahlavi

Projekty

Projekty

Strategie 21

Rozmanitost života a zdraví ekosystémů

Koordinátor: prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (do 2/2019), prof. Ing. Josef Špak, DrSc. (od 3/2019)

Internetové stránky programu: http://av21.ssc.avcr.cz/vyzkumne-programy/09-rozmanitost-zivota-a-zdravi-ekosystemu/index.html

V rámci programu Etnologický ústav realizoval a realizuje tyto projekty:

Současný vývoj populací prasete divokého a jeho vliv na evropské ekosystémy

Cíl tématu: Napříč ústavy AV ČR nalézt a propojit badatele, jejichž současná práce může přispět k lepšímu pochopení důvodů populační exploze prasete divokého (Sus scrofa) a jejích důsledků pro evropské ekosystémy, jejich bio-diversitu, stabilitu či obecněji „zdraví“, stejně tak jako pro ekonomické a další lidské aktivity.

Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací

Koordinátor: prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

Internetové stránky programu: http://statav21.cz/ http://www.avcr.cz/cs/strategie/vyzkumne-programy/prehled-programu/11.-evropa-a-stat-mezi-barbarstvim-a-civilizaci/index.html

V rámci programu Etnologický ústav realizoval a realizuje tyto projekty:

European Forests – Our Cultural Heritage

Řešitel: Jiří Woitsch, doba řešení: 2018

Anotace: Ve spolupráci s Austrian Forest Association, International Union of Forest Research Organisations a Der Österreichische Walddialog uspořádal EÚ mezinárodní konferenci Europen Forests – Our Cultural Heritage (St. Georgen am Längsee, Rakousko, 4.–7. 12. 2018). Konference byla zaměřena na problematiku poznání, ochrany a prezentace tzv. biokulturního dědictví v Evropě, která je řešena mj. na úrovni UNESCO, OSN a Evropské unie a byla zdůrazněna i v rámci priorit Evropskégo roku kulturního dědictví (2018). Hlavním diskutovaným tématem byla identifikace a následná prezentace lesů resp. kulturní krajiny jako specifické formy kulturního dědictví jednotlivých evropských států (v rovině materiální – zejm. památky spjaté s minulým využíváním lesů i nemateriální – tradiční znalosti a dovednosti, historické vědomí, folklor). Konference se uskutečnila pod záštitou rakouského Ministerstva pro udržitelný rozvoj a turismus a Správy státních lesů Estonské republiky, vystoupilo na ní

Výstupy: Abstract book ke stažení zde. Sborník v přípravě.

Paměť v digitálním věku

Koordinátor: PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

Internetové stránky programu:

Výzkumný program

Paměť v digitálním věku

V rámci programu Etnologický ústav realizoval a realizuje tyto projekty:

Zařazení: Projekty – Strategie 21 – Paměť v digitálním věkuPřerušená paměť – zaniklá a zanikající podoba českého venkova

Řešitel: Jaroslav Otčenášek

Projekt se zaměřil na vybrané oblasti českého venkova, kde tradiční kulturní krajina a s ní spojená kulturní paměť buď zcela zmizela, nebo byla výrazně přerušena a snahy o znovunavázání na starší tradice jsou tak obtížné, ne-li někdy nemožné. Konkrétně jde o vojenské prostory, oblasti výstavby přehrad a regiony postižené povrchovou těžbou především hnědého uhlí po roce 1945. Ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. jsou uloženy četné dokumenty, na jejichž základě lze studium kolektivní paměti, paměti kulturní krajiny apod. velmi dobře studovat. Oblasti zatopené přehradami a devastované povrchovou těžbou uhlí jsou zachyceny poměrně dobře, ale vojenské prostory a pohraniční pásmo jsou bohužel podchyceny nedostatečně, především z důvodu praktické dobové nepřístupnosti.

Vybrané lokality s příslušnými fotografiemi a detaily naleznete zde: http://prerusenapamet.eu.cas.cz/

 

Zpřístupnění a uchování fondu Zaměřovací akce České akademie věd a umění – Národopisné komise pomocí digitalizace (Dana Motyčková, EÚ)

Cílem aktivity je zpřístupnění a uchování fondu Zaměřovací akce současnými neinvazivními prostředky, dále revize a doplnění databáze a především digitalizace plánové dokumentace a fotografií, v první fázi z lokalit ve Středočeském kraji. Prohloubení dlouhodobé kooperace Etnologického ústavu s Národním památkovým ústavem. Fin. prostředky na IT služby, korekce a úpravy skenů, nákup zál. disků. 

Zpřístupnění databáze zde: http://zamerovaciakce.eu.cas.cz/

 

Digitalizace části sbírkových fondů brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.: Lidová slovesnost na Moravě: Digitalizace archivních dokumentů a tvorba databází  (Jana Pospíšilová, EÚ)

Projekt umožňuje záchranu rukopisných dokumentů, jejich zpracování v databázi a zveřejnění. Materiál je výsledkem sběratelských akcí v druhé polovině 20. století, které neměly obdobu v Čechách. Cílem aktivity je kooperace s dialektologickým oddělením ÚJČ AV ČR a popularizace této součásti kulturního dědictví. Fin. prostředky na správu webu, IT služby, ditgitalizace.

Lidová píseň na Moravě: Digitalizace archivních dokumentů a tvorba databází (J. Pospíšilová, L. Uhlíková / EÚ) – dokončení práce na databázi korespondence související se sběrem písní, s historií oboru etnografie a folkloristiky a s činností brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR. Databáze byla dovedena do zkušebního provozu a v následujícím období budou odstraněny případné nedostatky.

Plnění databáze korespondence uložené v dokumentační sbírce brněnského pracoviště (sig. B, V, X) odpovídá jednomu z poslání Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., jenž je významnou paměťovou institucí. Zveřejnění korespondence dřívějšího Státního ústavu pro lidovou píseň vedeného Leošem Janáčkem s jeho intenzivní sběratelskou činností v první polovině 20. století je důležitým krokem k objasnění dějin instituce a bádání o lidové písni. Je vstřícným krokem vůči požadavkům odborné i laické veřejnosti.

Pokračovalo plnění databáze korespondence související s činností institucí předcházejících EÚ AV ČR a se sběrem lidových písní. Jednou z nejdůležitějších částí fondu je korespondence významných osobností české folkloristiky a kultury. Byla zpracována sig. B, před dokončením je sig. X a V. Celkem bylo zapsáno 2 126 jednotek. Databáze je přístupná online a v roce 2018 bude dokončena. Většina činností vyžadovala externí personální zajištění.

VOLČÍK, Ondřej: Internetový katalog korespondence k historii brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, in: Národopisná revue 27, 2017, s. 365.

Databáze sbírkových a dokumentačních fondů

Databázová encyklopedie hudebního života DEML (J. Procházková / EÚ) - Cílem aktivity bylo koordinovat a využívat mnohonásobné zdroje informací o hudebním životě a vytvořit tak faktografickou základnu pro chybějící katalogy děl. V letošním roce bude v tomto systému prezentována databáze o Státním ústavu pro lidovou píseň.

Databáze funguje v pracovním prostředí ve dvou úrovních, kdy do druhé úrovně jsou zasílány poznatky ve standardizované podobě tak, aby se s nimi mohlo dál pracovat pro plánované soupisy a katalogy. Databáze byla původně zamýšlena pro třídění poznatků o tzv. vážné hudbě (Spolek pro moderní hudbu, spolek Přítomnost, hudební odbor IV. třídy ČAVU aj.), její obsahové využití však je flexibilní a proto do ní mohly být aktuálně zahrnuty i poznatky o Státním ústavu pro lidovou píseň. V roce 2018 byla realizována aplikace třídící poznatky o tomto ústavu a zpřístupňující prameny pro badatelské využití. Práce na databázi DEML tak byla koordinována s dalším projektem navrhovatelky, o přípravu on-line zpřístupnění dokumentace SÚLP v souvislosti s plánovanou tištěnou monografií. Databáze nabídla možnost připravovat vícestupňové zpracování poznatků z hudebního života, měla připravit informace pro plánované katalogy děl skladatelů z českých zemí (v první fázi) z 19. a 20. století, později měl být projekt rozšiřován a aplikován na starší historická období. V praxi nyní budou zpřístupněny poznatky ze Státního ústavu pro lidovou píseň.

Digitalizace ediční řady Češi v cizině (B. Gergelová / EÚ) – projekt digitalizace ediční řady sborníků Češi v cizině vycházející od roku 1986. Digitalizace celé řady Češi v cizině přispěje k zpřístupnění jedinečných a mnohdy dosud neznámých pramenů. V současné době (září 2018) je již celá edice zdigitalizovaná a je zpracovávána do formy přístupné na internetu zde.

Lidová kultura, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nová hesla a doplňky

Řešitel: Zdeněk Uherek

Cílem projektu bylo vytvoření digitální verze publikace „Lidová kultura - Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska“ jako základního informačního zdroje v oblasti národopisu a folkloristiky. Jedná se přibližně o 3000 hesel věcné a biografické části. V první fázi byla vytvořena pracovní verze v podobě souborů pdf, jež je veřejně přístupná na stránkách Etnologického ústavu zde.

Ve finální verzi bude každé heslo prezentováno samostatně, což umožní lepší vyhledávání, křížové odkazování i aktualizaci.

V průběhu roku 2017 bylo dosaženo zpracování přibližně dvou třetin hesel encyklopedie. Jednalo se převod z původních tiskových podkladů a jejich editaci, aktualizaci a doplnění, příp. i vytvoření nových verzí hesel. V průběhu roku 2018 bude editace dokončena a výsledek bude zpřístupněn na stránkách Etnologického ústavu v podobě plnohodnotné on-line encyklopedie.

Digitalizace Zpravodajů KSVI II. 

Řešitelka: Barbora Gergelová

Zpravodaje Koordinované sítě vědeckých informací KSVI vycházely od roku 1974 do roku 1991  jako interní tisky Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČAV (dále ÚEF), nyní Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Obsah Zpravodajů tvoří referáty z konferencí pořádaných ÚEF, dále přípravné materiály ke studiu problematiky osídlení českého pohraničí, dělnické kultury, etnických skupin v ČR, etnofarmakologie, a dalších témat.  Publikované materiály vznikaly na základě terénních výzkumů a obsahují cenné informace ze 70. a 80. 20. století a jsou dnes využitelné jako zdroje pro komparativní studium. Digitalizace celé řady Zpravodajů KSVI přispěje k zpřístupnění jedinečných a mnohdy dosud neznámých pramenů. Způsob digitalizace Zpravodajů KSVI byl konzultován s pracovníky digitalizačního centra Knihovny AV ČR, pracoviště Jenštejn.

Cílová skupina uživatelů jsou badatelé v oblasti etnologie, historie, romistiky, sociologie a dalších společenských věd. Dále jsou Zpravodaje KSVI žádaným studijním pramenem pro regionální muzea a kulturní instituce, studenty vysokých škol, a v nemalé míře i pro širokou veřejnost

V roce  2017 byla dokončena digitalizace edice  Zpravodaje Koordinované sítě vědeckých informací  (zpravodaje vycházely od roku 1974 do roku 1991), celkem 66 dílů.  K souboru je připojena průvodní  informace o obsahu jednotlivých svazků a možnosti jejich badatelského využití. Celý soubor Zpravodajů KSVI je  přístupný zde.

Zpracování sbírky kramářských tisků a jednolistů německé provenience formou elektronické databáze a její on-line zpřístupnění na internetu

Řešitelka: Markéta Holubová

Kramářské tisky a jednolisty jako specifický typ zaznamenávání a zpřístupňování paměti a paměťové kultury společnosti představují žánr knižní produkce „konzumní“ povahy, dnes však silně ohrožený jak z hlediska svého fyzického stavu, tak z hlediska své „efemérnosti“ a bibliografické vzácnosti a jedinečnosti. EÚ AV ČR, v.v.i. jako garant péče o kulturní dědictví v oblasti lidové kultury v České republice zahájil postupnou systematizaci zpracovávání vlastních fondů kramářských tisků (cca 7.000 ks). Prostřednictvím výzkumného projektu Strategie AV21 pro rok 2017 se předpokládalo zpracování sbírky kramářských tisků a jednolistů německé provenience formou elektronické databáze s využitím bibliografického formátu MARC 21, digitalizováním (cca 800 ks) a jejím on-line zpřístupněním na internetu s širokým rejstříkovým aparátem (tj. rejstřík autorský, tematický, ikonografický, podle místa vydání, podle roku vydání, podle názvu, podle tiskařů a nakladatelů, rejstřík nápěvů a textových incipitů).

Databáze kramářských a starých tisků

V první polovině roku 2017 digitalizoval Jáchym Suchomel celý fond německých kramářských tisků, jednolistů a kupletů (tj. 800 ks) a pro jejich následné vhodnější uložení byly pořízeny spisové desky. Markéta Holubová prováděla katalogizaci sbírky v mezinárodně uznávaném bibliografickém formátu MARC 21 a souběžně se vytvářel široký rejstříkový aparát (tj. rejstřík autorský, tematický, ikonografický, podle místa vydání, podle roku vydání, podle názvu, podle tiskařů a nakladatelů, rejstřík nápěvů a textových incipitů). Následně byly vytvořeny podmnožiny databází pro realizaci věcné kontroly záznamů, prováděla se příprava vazeb pro realizaci publikování databáze a naskenovaných titulních listů na internetu, přístup do databáze z webových stránek EÚ AV ČR, v.v.i. (technická spolupráce ing. Zbyněk Holínský). Revizi záznamů a jednotlivých rejstříků provedl Pavel Koudelka, jazykovou korekturu Kateřina Sedlická. Nová tiskárna v Pelhřimově finančně podpořila také vydání tištěného katalogu sbírky.

Zpřístupnění sbírky kramářských tisků a jednolistů německé provenience z fondu EÚ AV ČR, v. v. i. na internetu představuje vůbec první specializovanou databázi tohoto druhu v České republice.

Databáze německých tisků 

K 16. 3. 2018 navštívilo databázi 328 badatelů. Výstupem je také publikace Markéta Holubová, Katalog kramářských tisků III. Německé kramářské tisky, jednolisty a kuplety. Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. 2017. 127 stran. ISBN 978-80-88081-15-9 a další 2 studie nacházející se nyní v oponentském řízení redakcí zahraničních časopisů.

Digitalizace Zpravodajů KSVI

Řešitelka: Barbora Gergelová

Zpravodaje Koordinované sítě vědeckých informací (KSVI) vycházely od roku 1974 do roku 1991  jako interní tisky Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČAV (dále ÚEF), nyní Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Obsah Zpravodajů tvoří referáty z konferencí pořádaných ÚEF, dále přípravné materiály ke studiu problematiky osídlení českého pohraničí, dělnické kultury, etnických skupin v ČR , etnofarmakologie, a dalších témat.  Publikované materiály vznikaly na základě terénních výzkumů a obsahují cenné informace z 70. a 80. 20. století a jsou dnes využitelné jako zdroje pro komparativní studium. Digitalizace celé řady Zpravodajů KSVI přispěje k zpřístupnění jedinečných a mnohdy dosud neznámých pramenů.

Cílová skupina uživatelů jsou badatelé v oblasti etnologie, historie, romistiky, sociologie a dalších společenských věd. Dále jsou Zpravodaje KSVI žádaným studijním pramenem pro regionální muzea a kulturní instituce, studenty vysokých škol, a v nemalé míře i pro širokou veřejnost. 

Celý souborZpravodajů KSVI je v současné době přístupný pouze jako prezenční fond v knihovně Etnologického ústav AV ČR,v.v.i. na Florenci 3, Praha 1. Fyzický stav publikací je velmi špatný, většina Zpravodajů se již rozpadá. Jednotlivé svazky byly kopírovány v malých počtech (pouze pro potřeby pracovníků ÚEF) na Cyklostylu. Pro tisk byl používán nekvalitní papír. Vazba byla provedena pouze sepnutím kovovou sponou a přelepena měkkými deskami. V současné situaci je digitalizace jednoznačně nejlepší formou uchování tohoto cenného fondu.

Efektivní veřejné politiky a současná společnost

Koordinátor: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Internetové stránky programu: http://www.avcr.cz/cs/strategie/vyzkumne-programy/prehled-programu/13.-efektivni-verejne-politiky-a-soucasna-spolecnost/index.html

V rámci programu Etnologický ústav realizoval a realizuje tyto projekty:

 

Mobility: zkoumání pohybu lidí, věcí a informací

Řešitel tématu: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Charakteristika a cíle programu:

Fenomény migrací, globalizace či glokalizace, turismu, menšin a diaspor, odlivu a přílivu mozků jsou celosvětově aktuální. Jejich lepší chápání společností usnadňuje se s nimi adekvátně vypořádat a využívat je ke svému prospěchu. Fyzický pohyb osob, zboží, kapitálu, a informací souvisí se změnami sociálními, ekonomickými, demografickými a kulturními. V souvislosti s fyzickou mobilitou dochází ke změnám ve struktuře obyvatelstva a ke změnám jeho potřeb. Migrační pohyb působí na demografické stárnutí populace některých regionů, mění znalostní bázi obyvatelstva a jeho chování. Rostoucí mobilita je výzvou pro regionální, státní a nadnárodní politiky. Výzkum v rámci tohoto tématu hledá odpovědi na nové otázky vyžadující mezioborové přístupy a úzkou spolupráci vědců s dalšími sférami společenského života.

Konference: Migration and the Generational Experience (Praha 24. a 25. 9. 2019), program,pozvánka

 

Příprava monografie věnované skupině českých vystěhovalců v dnešním Srbsku

Řešitel: Michal Pavlásek, doba řešení: 2019

Výzkumný program umožnil přípravu a vydání shrnující monografie s názvem Z Moravy až do Velikého Srediště: etnografické podobenství o zapomenuté náboženské komunitě. Kniha představuje jedno z klasických témat etnologie – výzkum krajanských komunit v jihovýchodní Evropě. Její ambicí je etnograficky vykreslit podobu náboženské komunity původem z jižní Moravy, jejíž domovem se po migraci v polovině 19. století stala jihobanátská obec Veliké Srediště ve Vojvodině v dnešním Srbsku. Tato „zapomenutá krajanská komunita“ byla formována reformovanou vírou a zemským původem utvářejícím soubor po generace předávaných hodnot, základních kamenů jejich specifické kultury. Cílem knihy je postihnout sociokulturní dynamiku skupiny Središťanů (vystěhovalců z českých zemí, resp. jejich potomků), vykreslit jejich sociální strukturu v rámci časového rozpětí zhruba stoletého vývoje rámovaného příchodem migrantů do Srediště (1850) a koncem druhé světové války (1945), a identifikovat zdroje, na jejichž základě byla formována sociálně-kohezní pouta této lokální skupiny. 

Knihu vydává nakladatelství CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury) v první polovině roku 2020.

 

Evropa: prostor migrace a vyloučení

Řešitel: Michal Pavlásek, doba řešení: 2017

Díky této aktivitě byly realizovány výzkumné pobyty v Řecku a Srbsku, které se týkaly mapování migrační situace na tzv. Balkánské migrační trase.  Řecko se ocitlo v centru světové pozornosti v průběhu ekonomické krize, která byla následně zcela překryta takzvanou krizí uprchlickou. 

Výstupem výzkumných aktivit je „urbánní topografie“ řecké metropole Athén, reportážní seriál Příběhy souostroví Babel, cyklus pěti reportáží o situaci uprchlíků v dnešním Řecku, publikovaný na serveru Deník referendum.

Díky podpoře tohoto výzkumného programu byly texty přeloženy a publikovány rovněž v zahraničí na serveru Political Critique.

Další reportáž vzniknuvší v rámci výzkumné aktivity byla publikována na serveru aktuálně.cz: "Na maďarských hranicích tě poníží jako zvíře." V Srbsku uvázly tisíce uprchlíků bez budoucnosti, 24.3. 2017.

 

Evropa: prostor migrace a integrace 

Řešitel: Michal Pavlásek, doba řešení: 2016

Před rokem přišli do Evropy. Lidé ze Sýrie a Iráku, kteří z domova utekli před válkou. Splnilo se Syřanům a Iráčanům to, co si od Evropy slibovali? Našli v ní to, co hledali? Výzkum i výstupy navázaly na přítomnost autora projektu mezi uprchlíky a migranty na tzv. Balkánské migrační trase v roce 2015 a na jeho prvotní kontakty s lidmi na útěku, které nyní čeká integrace v západní Evropě, patrně nejdůležitější výzva, před kterou současná Evropa stojí.

Výstupy: reportážní texty a videodokumenty publikované na serveru aktuálně.cz v rámci cyklu Rok s uprchlíky v Evropě: skutečné tváře, skutečné příběhy. Online

 

Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy

Koordinátor: doc. PhDr. Marek Hrubec, Ph.D.

Internetové stránky programu: http://www.avcr.cz/cs/strategie/vyzkumne-programy/prehled-programu/15.-globalni-konflikty-a-lokalni-souvislosti-kulturni-a-spolecenske-vyzvy/index.html http://globalnikonflikty.cz/cs/

V rámci programu Etnologický ústav realizoval a realizuje tyto projekty:

Evropa v post-migrační situaci a nové prostory exkluze

Řešitel: Michal Pavlásek, doba řešení: 2020

V roce 2015 obcházel evropskou společností strašák migrační krize, důsledkem čehož bylo šíření migrační paniky. Lidé na útěku Evropanům připomínali možný kolaps sociálního řádu a bezpečí. Když nějakou událost pojímáme jako krizovou, můžeme očekávat specifické intervence národní států, které sami sebe chápou jako garanty bezpečí – proto vznikaly hraniční zdi lemované žiletkovými dráty, emblematické obrazy infrastrukturálního násilí. Vzrůstající moc těchto hranic přitom byla spíše příznakem ne-moci národních států oslabovaných neoliberalismem a globalizací.

Evropské státy ke zvládání migrační krize využívaly různé mechanismy, od vyhlašování výjimečných stavů po militarizaci hranic a formování souostroví hotspotů, detenčních center a uprchlických táborů zejména na ostrovech ve Středozemním moři. Lokalizace uprchlíků a migrantů do těchto heterotopických prostor vyloučení má evropské populaci garantovat stav bezpečí. Akcentace migrace coby bezpečnostní hrozby proto produkuje také specifický druh sociálních prostorů fungujících jako odkladiště nadbytečného obyvatelstva, jako místo kontroly nad holými životy aktérů migrace. 

Páteří výzkumné aktivity je výzkum orientovaný na aktéry a subjekty, vůči kterým národní státy a mezinárodní instituce uplatňují mechanismy biopolitických a sekuritizačních politik. Jejím cílem je analýza tohoto problému a následné šíření zjištění směrem k široké veřejnosti. V pozadí této aktivity stojí otázka, zda a do jaké míry se idea Evropy a evropské identity opírá o biopolitický princip filtrace a vylučování těch, kteří jsou označeni jako nežádoucí.

 

Více než lidská migrace: Mobilita, identita a přináležitost v proměňujícím se světě

Řešitel aktivity: Mgr. Luděk Brož, MPhil., PhD. (Etnologický ústav AV ČR), Spoluřešitel: Mgr. Jiří Krejčík, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR)

Polské úřady nedávno vyhlásily plán postavit jeden z nejdelších plotů v Evropě, který by ochránil východní hranici země před nežádoucími migranty a vysoce nakažlivými nemocemi, které by mohli potenciálně přenášet. Záměr na první pohled připomíná plán amerického prezidenta Donalda Trumpa vystavět zeď podél hranic s Mexikem, nebo již existující maďarský plot na srbských a chorvatských hranicích, ale je zde jeden podstatný rozdíl. Choroba, které se Polsko i další evropské státy bojí, je africký mor prasat (African Swine Fever, ASF) a nežádoucími migranty nejsou lidé, nýbrž divoká prasata z Ruska, Běloruska a Ukrajiny. Nejde přitom o jediné plánované oplocení. Podobný plot připravují také dánské úřady za účelem zabezpečit zemi před prasaty z Německa. Zdá se, že „trojský kanec“, přenašeč obávaného viru, přispívá ke vzkříšení staronových hranic srovnatelnou měrou jako migrující lidé. Na své cestě tak narušuje schengenský prostor volného pohybu a stává se součástí nového režimu (bio)sekuritizace.

Mezinárodní workshop si klade za cíl nalézt empirické a analytické synergie mezi studiem pohybu lidí a pohybu jiných živočichů napříč hranicemi, a to hranicemi jak fyzickými, tak symbolickými a biopolitickými. Jejich překročení s sebou nese destabilizaci zavedených pořádků přináležitosti a spouští procesy odcizování a protekcionismu, které doléhají i na světovou politiku. Na workshop jsou zváni účastníci, kteří se podělí o svůj empirický výzkum a konceptualizaci migrace ve vztahově komplexním světě obývaném plejádou živočišných druhů. Se zaměřením na probíhající, historické a očekávané pohyby lidí i nelidí budou zkoumat, jak se proměňuje význam a analytický přínos konceptů jako přináležitost, prekarita, (bio)bezpečnost, invazivnost, ekosystém, domorodost, národ nebo stát. Můžeme stále hovořit o proudu „metafor“ mezi popisy lidské a nelidské migraci, pokud odmítneme vidět tyto jevy jako příslušející k ontologicky nesouměřitelným doménám?

Předpokládané výstupy:

Mezinárodní dvoudenní vědecký workshop plánovaný na září 2019 předpokládá 15 účastníků (2 ze zámoří, 10 z Evropy). Na akci budou pozváni také vybraní zástupci médií za účelem popularizace nových konceptuálních přístupů k fenoménu migrace. Kromě odborných výstupů (článek, případně sborník) a networkingu mezi vědeckou komunitou tak workshop přispěje k šíření povědomí o novém možném pojetí migrace živočišných druhů a jeho důsledcích pro světovou politiku.

Adaptační profily uprchlíků

Řešitel aktivity: PhDr. Stanislav Brouček, CSc. (Etnologický ústav AV ČR)

Česká a slovenská migrace do JAR narostla v letech 1968–1969 z původních několika desítek jednotlivců v odhadech na pět a více tisíc. Hlavní komunity vznikly v Kapském Městě, Johannesburgu, Pretorii, na jihu v Durbanu. Migranti sem přicházeli takřka výhradně přes Vídeň a v naprosté většině se jednalo o školené pracovníky v technických profesích. Přestože prostředí, do něhož vstoupili, bylo natolik odlišné, že znamenalo po příchodu šok, měli noví přistěhovalci šanci vše kompenzovat téměř neomezenými možnostmi pro aktivní uplatnění. Během sedmdesátých a osmdesátých let 20. století se výrazně posunuli po stránce hmotného zajištění svých rodin a pro většinu z nich představovala zkušenost s novým prostředím nebývalý nárůst individuálních jistot.

Imigrační podmínky pro české a slovenské přesídlence se odvíjely od skutečnosti, že jihoafrická ambasáda ve Vídni dokázala reagovat na československou emigrační nabídku a přilákala do své země tisíce prchajících lidí. Zároveň si mohla klást podmínky, které se lišily od imigračních požadavků ostatních zemí přicházejících v úvahu pro české a slovenské emigranty. Ani Chile, Austrálie, Spojené státy nebo Kanada nepožadovaly důkaz, že žadatel o víza není a nikdy nebyl členem komunistické strany. Jihoafrická ambasáda ve svých výběrových pohovorech upřednostňovala mladé manželské páry, nejlépe již s dětmi.

Respondenti vypovídají, jak se po přesídlení dozvídali o jasném imigračním záměru, že totiž právě o druhou generaci přistěhovalců tato země stojí především, a to pro jejich snadnější adaptaci. Na druhém místě po mladých manželských párech s technickým vzděláním a s dětmi byla preferována kategorie svobodných mladých mužů, pochopitelně opět za předpokladu, že nebyli členy komunistické strany. Svobodné ženy nebo vdovy vůbec neměly šanci dostat se do této země, ledaže narychlo uzavřely sňatek ve Vídni. Je zaznamenáno několik případů, kdy český kněz působící ve Vídni pomohl českému páru k uzavření manželství a tak umožnil splnit ženě jednu z důležitých vízových podmínek. Při pohovorech na ambasádě ve Vídni byl také nutný závazek, nebo slib, že žadatelé o vstup do Jihoafrické republiky apartheid neodsuzují a nebudou proti němu protestovat, nenechají se zaměstnat u černošského bosse a nebudou mít pohlavní styk s příslušníky černošského obyvatelstva, natož aby se s nimi pokusili o jakoukoli formu párového soužití.

Studie je založena na dvou dvouměsíčních pobytech v JAR (2004 v Kapsku, 2006 v Pretorii, Johannesburgu a Durbanu a jejich okolí) mezi českými slovenskými posrpnovými uprchlíky a na následném výzkumu některých z nich po přesídlení do Československa. Hlavním pramenem vedle zúčastněného pozorování jsou rozhovory s těmito uprchlíky nahrávané na magnetofonový záznam a dále foto a video dokumentace.

„Ilegalita“ a deportabilita migrantů ve střední Evropě

Řešitel aktivity: Michal Šípoš, PhD. Filosofický ústav AV ČR / Etnologický ústav AV ČR

Ilegalizace migrantů, včetně uprchlíků, se v kontextu současné globální politické, sociální a ekonomické restrukturalizace využívá jako účinná disciplinární metoda. Národní státy prostřednictvím vytváření hrozby deportace a částečného začleňování uprchlíků zásobují trhy flexibilní a levnou pracovní silou. Záměrem výzkumné aktivity je prodiskutovat problém „ilegality“ a deportability migrantů v postsocialistické části střední Evropy prostřednictvím analýzy konstruktu identity uprchlíka v Polsku. Projekt vychází z dlouhodobého terénního výzkumu, který se realizioval v polských archivech a uprchlických centrech. Výzkum zachycuje změny v azylové politice v Polsku v období mezi roky 1990 a 2010 i vývoj po roce 2010 ve světle událostí jako evropská migrační krize nebo Brexit.

Migrace Čechů do zahraničí, krajanská a návratová politika

Řešitel aktivity: PhDr. Stanislav Brouček, CSc. Etnologický ústav AV ČR

Výsledkem aktivity pro roky 2017 a 2018 bude kolektivní publikace o současných migracích Čechů do zahraničí a také o krajanské a návratové politice. Základem publikace se stanou výsledky konference uspořádané s komisí pro krajany Senátu Parlamentu ČR. Konference bude mít odborný charakter. Účastní se ji také jednotlivé resorty vlády ČR a zástupci krajanských organizací. Publikace bude prezentovat širokou názorovou hladinu zástupců vědecké obce, státní správy a zahraničních Čechů. Diskuse budou podkladem pro odborné články a studie. Zvláštní důraz bude kladen na migraci Čechů do Francie a francouzských kolonií.

Tradiční národnostní menšiny ČR a imigranti z jejich mateřských zemí

Řešitel aktivity: PhDr. Andrej Sulitka, CSc. Etnologický ústav AV ČR

Výzkum se zaměří na funkce menšinových organizací v životě národnostních menšin (na příkladu vybraných národnostních menšin). Cílem výzkumu je provést hodnocení aktivit tradičních národnostních menšin v ČR a vliv migrace z jejich mateřských zemí na jejich činnost, a to se zaměřením na otázky:

  • kolektivní paměť příslušníků národnostních menšin, historické a současné migrace,
  • paměťový konstrukt v návaznosti na časovou osu migrace (historické menšiny, menšiny se statusem z meziválečného období, menšiny po druhé světové válce),
  • identifikace imigrantů s národnostně menšinovým společenstvím příslušné národnostní menšiny,
  • participace imigrantů na činnosti organizací národnostních menšin.

Prevence sebevražednosti v kulturně heterogenních podmínkách

Řešitel aktivity: Mgr. Luděk Brož, MPhil., PhD. Etnologický ústav AV ČR

Kritická suicidologie je nový transdisciplinární intelektuální obor a společenské hnutí, jehož rozmanité příspěvky a aspirace je možno vidět na různých místech. Díky úsilí mnoha kritických suicidologů jsou dnes dobře zdokumentovány limity mainstreamové suicidologie. Chápeme, že v současné atmosféře globálního kapitalismu bylo rozšíření mainstreamové suicidologie usnadněno vstupem velkých farmaceutických společností zakořeněných v dominantním narativu globální biomedicíny, která hlásá reduktivní a individualizované modely lidského zoufalství. Ve snaze využít kritiku k produktivním cílům nabízí kritická suicidologie sociopoliticky a kulturně informovanější pochopení sebevražednosti a její prevence. Klíčová otázka, kterou si musíme položit, je jak prosazovat tento přístup, který je již z definice závislý na kontextu, a jak jej dobře šířit.

Aktivita zahrnuje dvoudenní setkání odborníků a odbornic na kritickou suicidologii z Austrálie, Afriky, Severní Ameriky a Evropy, na němž bude projednána tříletá strategie rozvoje odvětví kritické suicidologie a její praxe. S ohledem na jiná úspěšná kritická intelektuální hnutí (např. kritická kriminologie, kritická psychologie aj.) bude vyvinut vícesměrný přístup:

produkce znalostí a mobilizace

komunikace (sociální média, mainstreamová média atd.)

vedení studentů magisterského a doktorského studia

program konference (Perth 2018; Vancouver 2019)

Společnost v pohybu a veřejné politiky

Hlavní koordinátor: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Koordinátor výzkumných aktivit za Etnologický ústav: Michal Pavlásek, PhD.

Výzkumné téma řešené Etnologickým ústavem (2020-2021):

Společnost v pohybu a veřejné politiky

Moderní společnosti v současné době prochází zásadními transformacemi souvisejícími s mobilitou a migrací. Bezprecedentní pohyby lidí, myšlenek a zdrojů ovlivňují všechny aspekty života společností, včetně státní suverenity nebo vnímaní identity. Globální pohyby snižují schopnost států kontrolovat procesy v rámci svých teritorii, což se projevuje v podobě snah o obranu vnějších hranic a ilegalizací migrantů, mobilita a migrace narušuje dominanci národní identity a občanství ve prospěch identit transnacionálních a hybridních. Zároveň přispívá k nárůstu xenofobie a populismu, protože evokuje zánik zavedeného pořádku a ohrožení. Cílem projektu bude podpora aktivit zaměřených na společenské výzvy, které souvisejí s mobilitou a migrací. Projekt se zaměří na komplex problémů, jako například:

- vztah mezi mobilitou a státní/nadnárodní regulací

- vymezování  hraníc (bordering) a vytváření odlišností (othering)

- formování pořádku a street-level bureaucracy

- transformace národních identit a občanství

- každodennost a subjektivita aktérů migrace

Zatímco je mobilita a migrace z pohledu národního státu vnímaná jako bezpečnostní hrozba, my ji uchopíme jako nedílnou součást života dnešních společností a výzkumnou výzvu. Projekt se zaměří na podporu výzkumných aktivit, budování interdisciplinární spolupráce, komunikaci výsledků směrem k odborné i širší veřejnosti a spolupráci s aktéry veřejných politik nebo NGO. Ambicí projektu je přispět ke zvýšení kvality veřejné diskuze, podpoře občanské společnosti a uvolnění společenského napětí souvisejícího s migrací.

Město jako laboratoř změny

Hlavní koordinátorka projektu Město jako laboratoř změny: PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
Koordinátor výzkumných aktivit za Etnologický ústav: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Web projektu Město jako laboratoř změny

 

Každodenní život v Brně v první polovině 20. století

Řešitelka: Jana Nosková

Doba řešení: 2020

Edice autobiografických pramenů ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR

 

Urbanonymie Ostravy v čase a prostoru

Řešitel: Přemysl Mácha

Doba řešení: 2020

Cílem aktivity bude na základě dosavadního výzkumu a po doplnění dodatečných informací vytvoření veřejné interaktivní on-line databáze urbanonymie Ostravy s možností přepínání časových vrstev a zobrazování informací o motivaci urbanonym a historii míst. Dalším výstupem bude publikace odborného článku v recenzovaném časopise a představení výsledků na mezinárodní konferenci.

 

Protesty v post/socialistických krajinách v premenách času (workshop)

Řešitelka: Eva Šipöczová

Doba řešení: 2020

Cieľom workshopu bude kultúrne-historický pohľad na podobu protestov, demonštrácií a manifestácií v postsocialistických krajinách. Vedecká perspektíva bude rozšírená o prístupy aktérov a aktérok z oblasti umenia a aktivizmu. Počas workshopu bude snahou zbúrať hranice postavené vzťahom výskumník/čka – informátor/ka. Aktéri a aktérky s priamou skúsenosťou s realizáciou protestov budú počas workshopu v pozícii expert with experience. Sami pri svoje práci často siahajú po odbornej literatúre (historická, sociologická, umenovedná) a ich praktické skúsenosti prekračujú hranice odborníkov/čiek vymedzené základným výskumom.

Otvorenie diskusie mimo akademické prostredie predstavuje možnosť popularizácie vedy, a zároveň možnosť naviazania rovnocenného dialógu medzi zástupcami a zástupkyňami rôznych perspektív uchopovania kultúry protestu.

 

Městské slavnosti: hudba a tanec jako prostředek utváření identity místa

Řešitelka: Daniela Stavělová

Doba řešení: 2020

Cílem aktivity je sledování festivit, kde se hudebně taneční projev stává součástí tzv. rituálního jazyka, který je schopen přenášet společně sdílené symboly do veřejné komunikace.
výstup: časosběrná audiovizuální dokumentace pro filmový dokument.

Projekty ERC

BOAR - Veterinarizace Evropy? Lov divoké budoucnosti v čase Afrického moru prasat

ERC Consolidator Grant, Horizont 2020
Veterinarization of Europe? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of African Swine Fever (BOAR)
Veterinarizace Evropy? Lov divoké budoucnosti v čase Afrického moru prasat (BOAR)
Grantová dohoda č.: 866350; 2020-2025 

Řešitel: Luděk Brož
Řešitelský tým:
 Aníbal G. ArreguiErica von EssenThorsten GieserPaul G. KeilLaura J. KuenKieran O’MahonyGarry MarvinMarianna SzczygielskaVirginie Vaté

Veterinarization of Europe? Hunting for Wild Boar Futures in the Time of African Swine Fever

African Swine Fever is a fatal porcine virus infecting Europe’s prolific wild boar. Human conflict with wild boar has intensified over fears that exposure to a diseased population will contaminate domestic pig farms. Veterinarians play an important role in European State management of the viral threat. The BOAR project is an EU-funded, anthropological study of veterinary knowledge and practice beyond animal health, examining how veterinary science increasingly mediates human-wildlife interactions, and serves to structure and govern society through biosecurity measures. As self-appointed stewards of wild boar, recreational hunting communities are key subjects for researching veterinary interventions. The BOAR project will deliver innovative insights for the anthropology of hunting, the future of human-porcine relations, and the emerging subfield of 'veterinary anthropology'.

Objective

This project proposes a collaborative, ethnographic investigation of the relationship between three understudied subjects in anthropology: veterinary medicine, European hunting and wild boars. In recent decades, the wild boar has proliferated, (re)conquering the natural, rural and urban landscapes of Europe, and increasingly clashing with human practices and worlds. Classified as a game animal, the boar is primarily killed and managed by recreational hunters. Yet, hunters are proving incapable of stemming the tide of this intelligent, adaptable being, an interspecies relation that challenges hunting’s value and legitimacy in European society. This tension has amplified with the arrival of African Swine Fever (ASF) to the continent: a fatal virus that travels between wild boar and domestic pig, forest and farm, and threatens to infect and ruin the pig industry. In the name of biosecurity, and informed by veterinary knowledge, some States have intervened and conducted mass culls, erected dividing fences across Schengen space, or instituted no-go zones. During this crisis we witnessed how veterinary medicine’s role can extend beyond mediating human-animal relations, and work to structure and govern human lives in general. At the intersection of boars, hunting, ASF and veterinary medicine, this project has two main objectives: first, to examine how European hunting and porcine futures are intertwined, and the role of veterinarians in shaping these futures, and; second, through human-boar relations, study how society is becoming increasingly veterinarized and thus shape the conceptual and methodological development of the emerging field of veterinary anthropology. This project will further contribute to anthropology by opening a novel empirical and theoretical niche for the anthropology of hunting, and experiment with ethnography as a tool of engagement with near futures. The emerging and uncertain impact of ASF in Europe is an excellent moment to conduct such a project.

LOGO_ERC-FLAG_EU_2

 

 

 

 

 

 


This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 866350).

 

Projekty TA ČR

Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny

Technická agentura ČR, projekt č. TL01000298, 2018-2020

Zapojené instituce: Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Mendelova univerzita v Brně, Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Asociace soukromého zemědělství České republiky, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. 
Aplikační garanti: Středočeský kraj a Jihomoravský kraj
Řešitelka za EU: Jana Krčmářová

Cílem projektu je posoudit přínosy, možnosti a bariéry uplatnění agrolesnických systémů (ALS) na území ČR s primárním zaměřením na socioekonomický, legislativní a environmentální kontext. Jedná se o hodnocení výsadby dřevin na orné půdě v oblastech postihovaných půdní erozí a suchem a dále chov zvířat v kombinací se stromovou složkou. Na základě podrobné literární rešerše, terénních socio-etnologických šetření a produkčně-ekonomických dat shromážděných od zemědělců budou komplexně hodnoceny přínosy ALS na zemědělské půdě. Analyzovány budou dále legislativní bariéry, příležitosti a podpory pěstování stromů na zemědělské půdě. Konečným výstupem projektu budou jak výsledky v podobě vědeckých publikací tak zejména podklady (metodiky) pro uplatnění a zavádění agrolesnických systému v ČR.

The aim of the project is to evaluate the benefits and constraints of using agroforestry systems (AFS) in Czechia with a focus on the socio-economic, legal and environmental context. The project will evaluate planting of trees on arable land in areas affected by soil erosion and drought, and animal husbandry combined with tree components. Based on detailed literary review, socio-ethnological surveys, production and economic data gathered from farmers, the AFS benefits on the agricultural land will be fully evaluated. Furthermore, legislative constraints and opportunities for tree growing on agricultural land will be analyzed. The final outputs will be the scientific publications and, in particular, the documents (methodologies) for the application and implementation of the agroforestry system in Czechia.

 

Konference: Agrolesnictví – šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny (7. 12. 2018)

Projekty NAKI

VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury

Příjemci: Národní muzeum, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., České vysoké učení technické v Praze (konsorcium příjemců)

Řešitelé: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (koordinátor), PhDr. Dana Motyčková, CSc., Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Za EÚ se na projektu podílejí D. Motyčková, K. Sedlická, B. Gergelová, J. Woitsch a technická spolupráce ing. Z. Holínský

Doba řešení: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:

1) zachránit nejrozsáhlejších fondy plánové, kresebné a fotografické dokumentace lidové architektury v ČR, které přinášejí původní převážně etnologická data o podobě, funkci a identitárním významu lidové architektury v době před její transformací v muzejní/památkové objekty;

2) inovativně a prokreativně zpřístupnit tyto fondy nejširší veřejnosti v rámci jednotné nově vytvořené platformy, což přispěje k relevantnějšímu společenskému ukotvení a vnímání lidové architektury a lidové kultury obecně, bude využitelné v edukačním procesu i při budoucí dokumentaci a identifikaci kulturních hodnot lidové architektury a jejím marketingovém a ekonomickém využití. Lidové stavitelství lze přitom považovat za jeden z úhelných kamenů regionální a národní identity, zahrnující i četné projevy etnických, sociálních či dalších specifik.

Realizace uvedených cílů projektu bude dosaženo:

a) prostřednictvím vytvoření Virtuálního skansenu lidové architektury (VISKALIA), který bude komplexně pokrývat základní tematické, typologické a geografické variability lidového stavitelství na území ČR. Prostředí VISKALIA bude zásadně inovativním způsobem dokumentace a prezentace kulturního dědictví prostřednictvím nových technologií – zejména 3D modelování a sofistikovaných softwarových aplikací. Stane se též základní pomůckou pro studium a popularizaci lidové architektury v on-line prostředí a elektronických médiích, bude využitelné při vzdělávání a výchově zaměřené na problematiku národního kulturního dědictví;

b) vytvořením specializované veřejné databáze a mapových výstupů zahrnujících plánovou, kresebnou a fotografickou a příp. i další dokumentaci lidového stavitelství na úrovni ČR doplněnou o maximální množství etnografických, historických a prostorových metadat;

c) zpřístupněním informací o lidové architektuře veřejnosti prostřednictvím výstavy a publikací;

d) digitalizací a konzervací konkrétních sbírkových a archivních fondů EÚ AV ČR a NM.

Výstupy projektu:

-          webový portál Virtuální skanzen lidové architektury (VISKALIA)

-          specializovaná veřejná databáze

-          specializovaná mapa s odborným obsahem

-          uspořádání výstavy s kritickým katalogem (monografie)

recenzované odborné články

Stopy lidského umu

Cíl projektu:

a) lokalizovat a zdokumentovat drobné provozně-technické a hospodářské objekty a jejich pozůstatky v krajině včetně navazující infrastruktury a znalostí výrobních postupů s ohledem na jejich někdejší hospodářskou a současnou kulturně-historickou, krajinotvornou a identitotvornou funkci,

b) prostřednictvím dílčích výstupů a výsledků výzkumu zvýšit povědomí o zastoupení těchto historických dokladů v kulturní krajině regionu, jejich někdejších funkcích a přiznaných hodnotách a přispět k většímu zájmu veřejnosti o tuto část kulturního dědictví a nakládání s ním

Výzkum bude probíhat na území bývalého rožnovského panství jako modelového příkladu relativně kompaktní, vnitřně propojené hospodářské jednotky zahrnující podhorské i horské obce představující různé typy a fáze osídlení s pestrou škálou rukodělné výroby a výrobně technických provozů. Jedná se zároveň o území, které má i díky činnosti Národního muzea v přírodě v Rožnově p. R. poměrně hluboký vztah k lidové kultuře a tradičním formám hospodaření, které se odrážejí v identitě místních obyvatel a vnímání regionu návštěvníky. Výzkum přinese nové poznatky o tomto regionu a zároveň nabídne i obecnější závěry využitelné při dokumentaci, ochraně a prezentaci tohoto kulturního dědictví v jiných částech ČR a v zahraničí.

Mezi hlavními výstupy projektu budou

- výstava
- odborný kritický katalog k výstavě (monografie)
- specializované mapy s odborným obsahem
- recenzované články
- mezinárodní konference

Příjemci projektu: Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie FF MU
Hlavní řešitelé: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
Doba řešení: 1.3.2020 – 31.12.2022

Bližší informace k projektu bude možné brzy najít na připravovaném webu www.stopyumu.cz

Lidové písně a tance českých zemí – digitální systém pro zpřístupnění a záchranu

Hlavním cílem projektu je vytvoření efektivního nástroje pro zveřejnění písňového a tanečního folkloru jako důležité součásti kulturního dědictví a národní kulturní identity. Jeho smyslem je zpřístupnit veřejnosti materiál, jehož potenciál zůstává do značné míry nevyužit, protože většina terénních záznamů (rukopisných či zvukových) nebyla nikdy zveřejněna, nebo je přístup k nim z různých důvodů problematický. Plánovaná aplikace umožní co širokému okruhu zájemců získat podrobné a přitom srozumitelnou formou podané informace o lidové písni, hudbě a tanci českých zemí, a zároveň přispět k jejich záchraně prostřednictvím aplikace postavené na nejmodernějších poznatcích ze sféry záchrany a uchování datových nosičů. 
Hlavní cíl bude dosažen prostřednictvím několika dílčích cílů, a to vytvořením:
a) internetového portálu, který umožní získávat informace o jednotlivých pramenech (tištěných i rukopisných sbírkách), ale i o jednotlivých písních v nich zaznamenaných. Jádrem portálu bude nově vyvinutý software propojující několik rovin informací: melodické i textové incipity, lokality, žánry, názvy tanců, data záznamu, sběratelé atd. Portál umožní nejen vyhledávání, ale i srovnávání dat,
b) systému schopného zvládnout dialektologickou nejednotnost písňových textů, komplikující fungování dosud známého vyhledávacího softwaru či databází, a systému pro vyhledávání nápěvových variant jednotlivých písní,
c) certifikované metodiky pro digitalizaci a vytvoření standardů pro zápis textového i melodického incipitu tak, aby bylo možné začleňovat do databáze nové materiály a ty propojit se stávajícími daty,
d) databáze zahrnující digitalizované písemné i zvukové dokumenty z fondů Etnologického ústavu AV ČR (cca 150 tisíc jednotek) i data ze zásadních tištěných edic. Digitalizace umožní přístup k většině pramenů a zabrání ztrátě významného kulturního dědictví na nosičích na hranici své životnosti (písemné a mgf. záznamy),
e) specializovaných map pro zobrazení informací z databáze.

Účastníci projektu: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. a Národní ústav lidové kultury

Trvání projektu 2018-2022

Kramářské písně v brněnských historických fondech

NAKI II, identifikační kód projektu DG18P02OVV021, 2018–2022
Cílem mezioborově koncipovaného projektu je vytvoření výsledků přispívajících k uchování, odborné evidenci, prezentaci a zpřístupnění kramářských písní. Projekt se zaměřuje na fondy, jimiž disponují Moravská zemská knihovna v Brně, brněnské pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a Etnografický ústav Moravského zemského muzea. Jde o cca 17 000 kramářských písní z období 17.–19. století. Záměrem je interdisciplinární přístup k základnímu a aplikovanému výzkumu kramářských písní; podílejí se obory filologie, knihověda, muzeologie, etnologie, hymnologie a etnomuzikologie. Zapojení badatelů různých specializací umožňuje prezentovat kramářské písně komplexně, s důrazem na jejich textovou, kontextovou, jazykovou, hudební a také vizuální stránku. 
Výsledky a prostředky k naplnění uvedených cílů:
a) Vytvoření metodiky tvorby bibliografických záznamů kramářských písní, využitelné dalšími institucemi spravujícími památky podobného typu,
b) dvě výstavy, které veřejnosti prezentují kramářské písně z fondů brněnských institucí jako specifický typ památek kulturního dědictví,
c) specializovaná mapa zobrazující regionálně-geografický původ sbírek,
d) konference a workshop s mezinárodní účastí,
e) odborné monografie interdisciplinárního charakteru,
f) katalog tisků a antologie notovaných pramenů kramářských písní brněnského fondu Etnologického ústavu AV.

Účastníci projektu:
(Typ D) Společný projekt uchazeče Masarykova univerzita Brno a spoluuchazečů: Moravská zemská knihovna, Moravské zemské muzeum, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Za Etnologický ústav AV se na projektu podílejí Věra Frolcová, Markéta Holubová a Tomáš Slavický.

INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

Společný projekt více uchazečů (konsorcium příjemců) na období 2016-2020

Příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.; Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.; Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.; Knihovna AV ČR, v. v. i.; Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.; Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.


Za EÚ se na projektu podílejí B. Gergelová a M. Suchomelová, technická spolupráce ing. Z. Holínský

Hlavním cílem projektu je vytvořit nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci v humanitních oborech, jejímž základem budou zdroje dostupné v elektronické podobě – například digitalizované dokumenty, elektronické databáze či různé separátní kolekce elektronických dat vědecké povahy. 
Jednotlivé výstupy projektu naplňují deklarované specifické cíle následujícím způsobem:
1. Vytvoření zastřešující platformy INDIHU
2. Vývoj nástrojů pro vědeckou práci a prezentaci kulturního dědictví v digitálním světě
a. Prototyp virtuální výstavy
b. Virtuální znalostní báze
c. Integrace open-source OCR mechanismu
3. Vzdělávání vysokoškolských studentů v oblasti použití digitálního obsahu v rámci digital humanities
4. Zajištění interoperability a sdílení dat mezi různými digitálními kolekcemi včetně napojení na mezinárodní infrastrukturu

Projekty GA ČR

Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky

Odpadový režim na křižovatce: Divergentní trajektorie věcí, aut a elektroniky (GAČR, 2020-2022)
Grant č.: GA20-06759S

Řešitel: Daniel Sosna
Členové týmu: Pavel MašekBarbora Stehlíková

Záměrem projektu je studium současného odpadového režimu ukotveného v České republice. Současnost přináší dramatické změny v posunu od skládkování směrem ke spalování odpadu, vzrůstu jeho mobility či odklonu od lineárního modelu konceptualizace nakládání se zdroji. Koncept odpadového režimu Zsuzsy Gille nám umožňuje analyzovat, jakým způsobem v průsečíku materiality, sociálních praxí, klasifikačních schémat, mocenských asymetrií a ekonomických procesů odpad spoluvytváří společnost. V této perspektivě je centrem zájmu zbavování se věcí, které je metaforicky uchopeno jako dveře otevírající rozličné cesty transformace hodnoty spíše než konečné řešení zaručující zmizení nechtěného. Projekt je postaven na etnografickém výzkumu tří členů týmu, kteří zmapují divergentní trajektorie odpadu okolo tří rozdílných analytických os: 1. skládkování a spalování komunálního odpadu, 2. zpracování automobilových vraků a 3. zpracování elektroodpadu. Výzkum přinese reflexi současné odpadové praxe a přispěje k porozumění vnitřní dynamiky odpadových režimů a  jejich vlivu na společnost.

Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích (1968-2004)

Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích (1968-2004) (GA AV ČR 19-19311S, 2019-2021)

Řešitel: Mgr. Jiří Hlaváček, Ph. D.

Spoluřešitel: PhDr. Karel Altman, CSc.

Spolupracovník: Mgr. et Mgr. Petr Wohlmuth

Cílem projektu je na základě analýzy a interpretace různorodých pramenů popsat význam a proměnu fenoménu základní vojenské služby v českých zemích v letech 1968-2004 na pozadí odlišných politických režimů (tj. socialistického a demokratického).

Proměny pohřebního ritu v Čechách a na Moravě v průběhu 20. století

Grantová agentura ČR, projekt č. 19-09208S, 2019–2021

Proměny pohřebního ritu v Čechách a na Moravě v průběhu 20. století

Changes in funerary rites in Bohemia and Moravia during the 20th century

Řešitelský tým: Olga Nešporová, Alexandra Navrátilová, Heléna Tóth

 

Projekt studuje proměny pohřebního ritu a související ideové změny v průběhu 20. století. Hlavní důraz je kladen na období vlády Komunistické strany Československa (1948-1989). Starší období (první polovina 20. století) je sledováno především ve vztahu k rozšiřování kremací a souvisejících sekulárních pohřebních obřadů, s intencí vysvětlit pozdější změny. Projekt zahrnuje etnografický výzkum pohřebních profesionálů a semi-profesionálů, kteří měli zkušenosti s pohřbíváním a realizací pohřebních obřadů před rokem 1989. Projekt využívá etnomedologický přístup a komparativní analýzu jako hlavní interpretační nástroje. Terénní výzkum bude proto probíhat ve třech odlišných geografických oblastech Česka a ve třech oblastech na Moravě. V rámci mezinárodní spolupráce vznikne komparativní studie československých a maďarských pohřbů během období 1948-1989. České pohřební rity budou dále představeny zahraničním vědcům v sumarizující monografii v anglickém jazyce a českým vědcům ve třech článcích.

Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích

Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích

Weight and Weightlessness of the Folklore: The Folklore Movement of the Second Half of the 20th Century in Czech Lands 

Členové řešitelského týmu: Daniela Stavělová, Lucie Uhlíková, Matěj Kratochvíl, Dorota Gremlicová, Zdeněk Vejvoda, Martina Pavlicová, Vít zdrálek, Zita Skořepová-Honzlová, Miroslav Vaněk, Jiří Traxler

Projekt GA ČR 2017-2019

Projekt je zaměřen na studium tzv. folklorního hnutí, které zahrnuje především aktivity folklorních souborů, k jejichž masovému zakládání docházelo zejména ve městech bývalého Československa od počátku padesátých let 20. století. Tyto aktivity přetrvávají dodnes a bývají explicitně spojovány s ideologií totalitního režimu. Smyslem interdisciplinárního projektu založeného na metodě orální historie, textové analýze a antropologickém studiu hudby a tance bude sledovat ambivalentní význam jevu a jeho politické konotace pohledem jeho aktérů.
Výzkum bude opřen zejména o narativa získaná průběžným vedením rozhovorů s bývalými i současnými členy folklorních souborů. Tato data se stanou výchozím materiálem pro interpretaci specifických rysů tohoto jevu v jeho sociokulturním a politickém kontextu druhé poloviny 20. století. Stěžejním výstupem se stane kolektivní monografie řešitelského týmu, předcházet jí bude šest samostatných studií k dané problematice v recenzovaných časopisech Český lid a Národopisná revue a sborník z mezinárodní konference.

Jedním z výstupů projektu je kniha popisující fenomén folklorního hnutí v evropském kontextu, která je zdarma ke stažení zde.

The project aims to deal with the „folklore movement“, that is, activities of folk ensembles – a wide spread phenomenon in the former socialist Czechoslovakia (1848 – 1989), which has its continuity in today´s Czech Republic. It is an interdisciplinary project based on the methods of oral history, textual analysis and anthropological study of music and dance which aims to explore the ambivalence of the phenomenon and its ideological connotations. The investigation will be based on narratives which occur in the discourse of socio-cultural context of the folk ensembles in different periods of the so-called folklore movement. Narratives provide considerable material to be interpreted with the aim of understanding specific features of the phenomenon of the folklore movement in a particular socio-cultural and political context. The main output of the research will be a collective monograph, proceedings of the international symposium, and six studies published in peer-reviewed ethnological journals Český lid and Národopisná revue.

The project's outputs include a book describing the phenomenon of the folklore revival movement in European context, which is available for download here.

 

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Duchovní a materiální aspekty zbožné peregrinace a narativní imaginace

Grantová agentura ČR, projekt GA17-05373S, 2017–2019
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Duchovní a materiální aspekty zbožné peregrinace a narativní imaginace
Ethnographical Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia : Spiritual and Material Aspects of Religious Peregrination and Narrative Imagination
Řešitelský tým: Markéta Holubová, Luboš Kafka, Jaroslav Otčenášek

Náplní Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska je popis a analýza územní diferenciace tradiční kultury, vymezení kulturních areálů, odhalení vztahů jednotlivých složek tradiční lidové kultury a jejího poměru k přírodnímu prostředí. Výchozí metodou při zpracování projektu se stane metoda etnokartografická, umožňující specifikovat prostorové a časové souvislosti zkoumaných jevů. Studium se zaměří na projevy lidové zbožnosti vztahující se k hmotných a duchovním aspektům zbožné peregrinace a narativní imaginace. Připravované 2 svazky atlasu navážou na předchozí díly (dosud vydáno 7 sv.) a atlasy sousedních států a budou koordinovány podle koncepce International European Ethnocartographic Working Group, dnes Space-lore and Place-lore Working Group of SIEF. Vypracovány budou též souhrnné mapy formátu A3 (cca 30 ks) reflektující zkoumané jevy s důrazem na jejich stav v 18.-20. století.

 

The Ethnographic Atlas of Bohemia, Moravia and Silesia will describe and analyze the territorial differentiation of traditional folk culture, define cultural areas and reveal the relationship between the individual components of traditional folk culture and its link to the natural environment. The project will primarily use an ethnocartographic method that makes it possible to specify the space and time contexts of researched phenomena. The research will focus on the expressions of popular piety related to the material and spiritual aspects of religious peregrination and narrative imagination. The 2 upcoming volumes of the atlas will follow up on the previous volumes (so far 7 volumes have been published) as well as on the atlases of our neighboring countries and will be coordinated in view of the concept of the International European Ethnocartographic Working Group, today Space-lore and Place-lore Working Group of SIEF. Approx 30 maps in A3 format will reflect the researched phenomena, emphasizing their state in the 18–20th century. A workshop mapping piety will be organised.

Česká zemědělská revoluce 19. století v mikro-historické a ekologicko-antropologické perspektivě

Grantová agentura ČR, projekt GA16-15716S, 2016–2018
Česká zemědělská revoluce 19. století v mikro-historické a ekologicko-antropologické perspektivě
Czech agricultural revolution of 19th century in the perspective of microhistory and ecological anthropology

Řešitelský tým: Jana Krčmářová, Jiří Woitsch

Projekt je zaměřený na rekonstrukci “zemědělské revoluce” ve světle všedního života venkovanů Čech 19. století. Tradičně vyprávěný příběh zavádění moderního průmyslového zemědělství běžným lidem mnoho prostoru nedává. Tón výkladu obvykle určují nejvýraznější “hlasy” politických, odborných, pedagogických či průmyslových elit 18. a 19. století. Projekt bude v historii modernizace zemědělství proto hledat také hlasy těch, kterým v dobových veřejně vedených debatách, mediích či učebnicích nebyl dosud dán velký prostor– běžným lidem jako většinovým praktikům zemědělství. Mikro-historický výzkum obohacený koncepty ekologické antropologie bude zaměřen na analýzu zemědělského vědění uloženého v jejich životech spočívajících v každodenním kontaktu s obhospodařovanou krajinou. Bude diskutována jejich aktivní role v proměnách, jakož i vnímání a ochota či odpor podřídit se změnám, jež zemědělské inovace do jejich životů a životů jejich životního prostředí přinášely.

The project will reconstruct the “agrarian revolution” in the light of everyday life of commonpeople of 19th century Czechia countryside. The story of the agricultural modernization is rarely narrated as a multi-vocal plot but nowadays usually gives attention to the main “voices” whose words were widely expressed and listened to – those of political, educational, scientific and industrial elites of 18th and 19th century. To counterpart for the formerly mentioned imbalance in the modernization history the project will search also for the voices of those, who were not given such space in the public debate, media or textbooks – the common rural people as the majority of practitions of agriculture. In the microhistorical research enriched by concepts of ecological anthropology the knowledge stored in their everyday lives and their engagement with local landscapes through agriculture will be analysed. So will be also their active role, perception, willingness and resistance to accept the changes brought to their life and their environment by agricultural innovations.

Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945-1989

Grantová agentura ČR, projekt GA15-03754S, 2015–2017
Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945-1989
Between state plan and research freedom. Ethnography and folklore studies in Czechia in the context of development of culture and society in 1945-1989
Řešitelský tým: Lydia Petráňová, Jiří Woitsch, František Bahenský, Karel Altman, Marie Bahenská (MÚA AV ČR), Adéla Jůnová-Macková (MÚA AV ČR), Jiří Hlaváček (ÚSD AV ČR), Doubravka Olšáková (ÚSD AV ČR)

Náplní projektu je výzkum institucionálního a personálního vývoje, teoreticko-metodologických a epistemologických proměn a dalších důležitých aspektů (např. vztah ke státní a politické moci a ideologii) vědeckých oborů etnografie a folkloristiky vč. oborů příbuzných v českých zemích v letech 1945–1989. Výzkumná hypotéza vychází ze závěrů předchozích výzkumů z dějin vědy, podle nichž byla dynamika rozvoje vědeckých disciplín určována nejen oficiální linií hlavních výzkumných pracovišť, ale též tzv. „nikami“ české vědy (místy badatelské svobody), pracovišti a osobnostmi mimo dohled mocenského centra i hlavních ideologů vědy. Analyzován proto je jak vývoj a dílo centrálních oborových institucí a na nich působících badatelů, tak bádání muzejní, tzv. aplikované ale též „neoficiální“ (disent, exil). Pozornost je věnována mezinárodním vlivům na vývoj a internacionalizaci oboru. Metodicky projekt vychází z kombinace klasických přístupů k výzkumům dějin vědy (zejm. hermeneutická analýza textů, archivních fondů institucí, pozůstalostí badatelů) s metodami oral-history.


Project aims at the research of institutional and personal development, theoretical-methodological and epistemological changes and other aspects (e.g. relation to political power and ideology) of ethnography and folklore studies and related disciplines in Czechia in 1945–1989. The research hypothesis rests upon the results of previous research in the history of humanities, according to which the dynamics of the development of scientific disciplines was determined not only by the official line of research, but also by the “niches” of the Czech science (the places of scientific freedom). Thus, analysis would reach to development and works of central institutions, but also to the research realized in museums, in the regions, to applied research, but also unofficial research (dissent, researchers in exile). Special attention will be rendered to the international influences on the development of disciplines. Methodologically the project draws upon the combination of approaches to the history of science (hermeneutical analysis of texts and archival funds) with the methods of oral history.

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Lidová architektura, sídla a bydlení

Grantová agentura ČR, projekt GAP410-11-1287, 2011–2015
Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Lidová architektura, sídla a bydlení
Ethnographical atlas of Bohemia, Moravia and Silesia: Vernacular architecture, settlements and dwellings
Řešitelský tým: 
Jiří Woitsch, František Bahenský, Martin Dohnal

Náplní Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska je popis a analýza územní diferenciace tradiční kultury, vymezení kulturních areálů, odhalení vztahů jednotlivých složek předindustriální vesnické kultury a jejího poměru k přírodnímu prostředí. Výchozím přístupem je etnokartografická metodologie, umožňující charakterizovat prostorovou systematiku kulturních faktů, morfologicky, sociálně a funkčně vymezených, vystupujících v určitém čase a prostoru. Heuristickou bázi tvoří archivní prameny a terénní výzkum. Studium bude zaměřeno na jevy spojené s tradiční architekturou, sídly a bydlením s důrazem na jejich stav v 19. stol.– zejména na základní charakteristiky tradičního vesnického stavěného prostředí (orientace dvorů a obytných budov, vnitřní a vertikální členění obydlí, stavební materiál a konstrukce, typologie staveb a sídel). Vypracovány budou též souhrnné mapy k regionální typologii tradičního domu. V projektu připravený svazek atlasu naváže na předchozí díly (doposud vydáno 6 sv.) a atlasy sousedních států a bude koordinován s International Ethnocartography Network of SIEF.

 

The aim of the Ethnographic atlas of Bohemia, Moravia and Silesia is to describe and analyze the spatial differentiation of the vernacular culture, to detect cultural borders and to make clear a role of the natural surroundings in the popular culture development. The ethnocartographic methodology enable to find space oriented systematic of selected cultural facts defined morphologically, socially and functionally, which occur at certain times, in certain territories and in specific social environment. The basis for research is written archive documents and field research. Grant research will cover topics (esp. building material and construction, vertical as well as layout structuring and spatial distribution of buildings and settlements) related to vernacular architecture and dwelling with emphasis on rural settlements in the 19th Century. The grant project of the Atlas volume is organically associated with previous volumes (6 published) and the atlases of contiguous European countries. Research will be co-ordinated with International Ethnocartography Network of SIEF.

Leoš Janáček – Folkloristické dílo, řada I, sv. 3-2

Leoš Janáček – Folkloristické dílo, řada I, sv. 3-2 / Leoš Janáček – Folkloric Studies, Series I, Vol. 3-2 (GA ČR 16-14263S, 2016–2018) 

Řešitelka: Lucie Uhlíková

Spoluřešitelka: Marta Toncrová

Odborná spolupracovnice: Jarmila Procházková

Projekt směřoval k vydání posledního svazku kritické edice Janáčkova literárního, teoretického a folkloristického díla.

Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin

Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin (GA ČR 16-19041S, 2016—2018)

Řešitelka: Jana Nosková

Spoluřešitelka: Sandra Kreisslová

Spolupracovník: Michal Pavlásek

Projekt byl zaměřen na mechanismy a strategie transmise rodinné paměti u třígeneračních rodin nuceně vysídlených Němců, Němců zůstavších v ČR, českých reemigrantů z Choravatska a Čechů v Chorvatsku. Sledována byla aktérská recepce migrace po 2. světové válce v diachronní i synchronní perspektivě, kulturní paměť daných skupin a diskurzy vytvářené elitami daných skupin.