Zahlavi

Knihovny

Knihovny

Knihovna pražského pracoviště
Na Florenci 3, 110 00  Praha 1
 
PhDr. Ludmila Kopalová       
tel.: +420 234 612 610                                               
 
Otvírací doba
Pondělí 9:00-11:30 12:30-15:30
Čtvrtek 9:00-11:30 12:30-15:30
 
 
Elektronický katalog

 

Seznamy obsahují časopisy od roku 1990. Kompletní seznam je k nahlédnutí v knihovně.
 
 
Historie knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. je těsně spjata s historií ústavu. Její fond je vytvářen již od počátku 20. století, kdy byl založen Státní ústav pro lidovou píseň (jeden z předchůdců  Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.). Do knihovny byly dále začleněny i fondy Kabinetu pro lidovou píseň a Kabinetu pro národopis. K obohacení a rozšíření fondu výrazně přispěly knihovny získané z pozůstalostí významných osobností oboru - např. Jiřího Horáka, Ludvíka Kuby, Jiřího Polívky či Václava Tilleho. 
V současné době tvoří fond knihovny téměř 33.000 jednotek. Jeho součástí je i více jak 800 titulů časopisů, z toho cca 115 je stále doplňovaných. Knihovní fond je systematicky rozšiřován nákupy, českou i zahraniční výměnou (s cca 75 institucemi) a v neposlední řadě i dary. 
Kromě etnologických, etnografických a folkloristických publikací knihovna shromažďuje a uchovává i literaturu příbuzných oborů.
Cennou součástí knihovního fondu je nevelká sbírka starých tisků, ve které jsou významnou měrou zastoupeny publikace vztahující se k materiální a duchovní kultuře (pranostiky, magie, léčitelství, výroční obyčeje, historie řemesel), k právní vědě (městská práva, guberniální a císařská nařízení, patenty), k slovesné a hudební folkloristice či historii apod.  
Neméně zajímavá je i sbírka kramářských tisků (3304 jednotek) z 18. století až 1. třetiny 20. století.  V letech 2001-2006  byly oba tyto fondy díky grantu Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 1. Sbírka starých tisků a kramářských písní v EÚ AV ČR (program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR)  odborně zpracovány a zrestaurovány.
Původně byla knihovna určena pro vědecké pracovníky ústavu, ale dnes je bohatě využívána také odbornou i laickou veřejností.
K vyhledávání jednotlivých publikací sloužil v knihovně pouze lístkový autorský katalog. V roce 1998 se knihovna zapojila do projektu Knihovny AV ČR LINCA, jehož cílem bylo vytvoření souborného katalogu knihoven akademických ústavů. Všechny přírůstky od roku 1999 jsou elektronicky zpracovávány  (původně v systému BIBIS, nyní se používá systém ALEPH) a  jsou zveřejňovány na naší internetové stránce i na stránce Knihovny AV ČR (souborný katalog). Zároveň jsou naše záznamy zasílány i do Souborného katalogu ČR, který spravuje Národní knihovna ČR. Stále je doplňován i lístkový katalog.
Knihovna brněnského pracoviště
Veveří 97, 602 00  BRNO
 
Lenka Doležalová  
Mgr. Vendula Škrabalová (mateřská dovolená)
Mgr. Šárka Toncrová
úřední hodiny: pondělí 9-17
                    úterý 9-13
                    čtvrtek 9-17.
                     
tel.: 532 290 277, 737 406 760
e-mail: 
lene.dolezalova@gmail.comstoncrova@email.cz
 
Knihovna brněnského pracoviště EÚ AV ČR čítá cca na 17 000 knihovních jednotek. Obsahuje též celkem 346 titulů časopisů, z toho v této době 52 docházejících. 
Od roku 1998 jsou veškeré přírůstky zpracovávány elektronicky a to nejdříve v systému BIBIS a nyní v systému ALEPH.


Elektronický katalog