Zahlavi

Knihovny

Knihovny

Knihovna pražského pracoviště
adresa knihovny: Na Florenci 1420/3, 110 00  Praha 1
 
knihovnice: PhDr. Ludmila Kopalová       
tel.: +420 234 612 610                                               
 
 
Otevírací doba
Pondělí 9:00-11:30 12:30-15:30
Čtvrtek 9:00-11:30 12:30-15:30
 

Vážení čtenáři, od 1. 6. 2020 budou knihovny a studovny Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. Na Florenci 3 , Praha 1 a Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i., detašované pracoviště Brno, Veveří 97, Brno otevřeny v původních otevíracích hodinách a to pro zaměstnance i pro veřejnost. V obou knihovnách nabízíme i službu MVS.

Výpůjčky objednávejte nejlépe emailem – kopalova@eu.cas.cz (EÚ Praha), zoufala@eu.cas.cz (EÚ Brno).

Pro prezenční studium (z kapacitních důvodů) je nutné se objednat na výše uvedených emailech.

 

Seznamy obsahují časopisy od roku 1990. Kompletní seznam je k nahlédnutí v knihovně.
 
 
Historie knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. je těsně spjata s historií ústavu. Její fond je vytvářen již od počátku 20. století, kdy byl založen Státní ústav pro lidovou píseň (jeden z předchůdců  Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.). Do knihovny byly dále začleněny i fondy Kabinetu pro lidovou píseň a Kabinetu pro národopis. K obohacení a rozšíření fondu výrazně přispěly knihovny získané z pozůstalostí významných osobností oboru - např. Jiřího Horáka, Ludvíka Kuby, Jiřího Polívky či Václava Tilleho. 
V současné době tvoří fond knihovny téměř 33.000 jednotek. Jeho součástí je i více jak 800 titulů časopisů, z toho cca 115 je stále doplňovaných. Knihovní fond je systematicky rozšiřován nákupy, českou i zahraniční výměnou (s cca 75 institucemi) a v neposlední řadě i dary. 
Kromě etnologických, etnografických a folkloristických publikací knihovna shromažďuje a uchovává i literaturu příbuzných oborů.
Cennou součástí knihovního fondu je nevelká sbírka starých tisků, ve které jsou významnou měrou zastoupeny publikace vztahující se k materiální a duchovní kultuře (pranostiky, magie, léčitelství, výroční obyčeje, historie řemesel), k právní vědě (městská práva, guberniální a císařská nařízení, patenty), k slovesné a hudební folkloristice či historii apod.  
Neméně zajímavá je i sbírka kramářských tisků (3304 jednotek) z 18. století až 1. třetiny 20. století.  V letech 2001-2006  byly oba tyto fondy díky grantu Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 1. Sbírka starých tisků a kramářských písní v EÚ AV ČR (program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR)  odborně zpracovány a zrestaurovány.
Původně byla knihovna určena pro vědecké pracovníky ústavu, ale dnes je bohatě využívána také odbornou i laickou veřejností.
K vyhledávání jednotlivých publikací sloužil v knihovně pouze lístkový autorský katalog. V roce 1998 se knihovna zapojila do projektu Knihovny AV ČR LINCA, jehož cílem bylo vytvoření souborného katalogu knihoven akademických ústavů. Všechny přírůstky od roku 1999 jsou elektronicky zpracovávány  (původně v systému BIBIS, nyní se používá systém ALEPH) a  jsou zveřejňovány na naší internetové stránce i na stránce Knihovny AV ČR (souborný katalog). Zároveň jsou naše záznamy zasílány i do Souborného katalogu ČR, který spravuje Národní knihovna ČR. Stále je doplňován i lístkový katalog.
Knihovna brněnského pracoviště
adresa knihovny: Veveří 967/97, 602 00  Brno
sigla knihovny: BOB010
 
knihovnice: Jana Zoufalá, DiS.
tel.: 532 290 277
 
otevírací doba
 • pondělí 9-16
 • úterý 9-15
 • čtvrtek 9-16

 

Vážení čtenáři, od 1.6.2020 budou knihovny a studovny Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i. Na Florenci 3 , Praha 1 a Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i., detašované pracoviště Brno, Veveří 97, Brno otevřeny v původních otevíracích hodinách a to pro zaměstnance i pro veřejnost. V obou knihovnách nabízíme i službu MVS.

 

Výpůjčky objednávejte nejlépe emailem – kopalova@eu.cas.cz (EÚ Praha), zoufala@eu.cas.cz (EÚ Brno).

 

Pro prezenční studium (z kapacitních důvodů) je nutné se objednat na výše uvedených emailech.

                  
knihovní katalog
 
Knihovní fond brněnského pracoviště EÚ AV ČR tvoří cca 17 000 knihovních jednotek. Obsahuje též celkem 346 titulů časopisů, z toho v této době 52 docházejících. Knihovní fond je stále doplňován nákupem, výměnou, nebo darem.
Od roku 1998 jsou veškeré přírůstky zpracovávány elektronicky a to nejdříve v systému BIBIS a nyní v systému Aleph.

Služby knihovny:

 • akvizice podle požadavků a návrhů vědeckých pracovníků
 • katalogizace v knihovním systému Aleph
 • výpůjční služby (pouze prezenčně)
 • MVS (meziknihovní výpůjční služba)
 • distribuce malotirážních tisků
 • komisní prodej s knihkupectvími
 • evidence publikační činnosti v ASEP
 • reprografické služby (skenování, kopírování, tisk)