Zahlavi

Call for papers: Proměny (zdravotnické) záchranné služby ve 20.–21. století

Call for papers: Proměny (zdravotnické) záchranné služby ve 20.–21. století

14. 03. 2024

Mezinárodní konference, 26.–27. září 2024, Praha

CALL FOR PAPERS:

Mezinárodní konference (26.–27. září 2024, Praha)

Proměny (zdravotnické) záchranné služby ve 20.–21. století:

aktéři – organizace – technologie – inovace

Konference se zaměří na analýzu a identifikaci procesů (především institucionalizace, profesionalizace a modernizace) ve vývoji zdravotnické záchranné služby (ZZS) a způsobu, jakým se v průběhu 20. století (re)etablovala profesní identita jejích pracovníků. Vývoj ZZS je zasazen do širšího kontextu vývoje místního veřejného zdravotnictví a mezinárodního pokroku v medicíně, ale lze jej zkoumat i v rámci politického, kulturního a sociálního vývoje.

Přijímáme příspěvky z následujících tematických oblastí:

 • předchůdci záchranné služby a dobrovolnické organizace v oblasti první pomoci ve 20. století (Červený kříž a samaritánské spolky);
 • státní politika a expertní vědění v procesu budování systému přednemocniční neodkladné péče (včetně rozdílů mezi východním a západním blokem v období studené války a po pádu železné opony);
 • profesní identita a životní trajektorie lékařského a zdravotnického personálu záchranné služby v proměnách času;
 • institucionální a organizační vývoj v přednemocniční neodkladné péči (dopravní zdravotní služba, rychlá zdravotnická pomoc, záchranná služba, zdravotnická záchranná služba);
 • transportní prostředky, logistika záchranné služby a regionální specifika (způsoby a změny v organizaci výjezdových skupin a vývoj vozového/leteckého parku);
 • technologie, inovace a modernizace v kontextu záchranné služby;
 • popkulturní obrazy záchranné služby a její vnímání ze strany veřejnosti;
 • pandemie v reflexi zaměstnanců zdravotnické záchranné služby;
 • etika péče a zacházení se smrtí před/po roce 1989.

Vítáme zejména interdisciplinárně laděné příspěvky pohybující se na pomezí dějin lékařství, sociologie zdraví a medicíny, soudobých dějin, paměťových studií, psychologie a sociální antropologie reflektující vývoj přednemocniční neodkladné péče v českých zemích nebo v zahraničí ve 20. a 21. století.

Organizační pokyny:

 • přijímáme příspěvky v délce 15–20 minut v českém/slovenském nebo anglickém jazyce;
 • konferenční poplatek se nehradí;
 • abstrakty příspěvků v rozsahu 180–200 slov, spolu se stručným životopisem, zasílejte do května 2024 prostřednictvím emailu (zzs@usd.cas.cz);
 • o případném přijetí/nepřijetí příspěvku budete informováni nejpozději do 10. června;
 • vybrané příspěvky budou publikovány v odborných recenzovaných časopisech.

Organizační výbor:

Jiří Hlaváček, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Hana V. Bortlová, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Olga Nešporová, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Lenka Krátká, Fakulta humanitních studií UK

Petr Svobodný, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta UK

Kontakt: zzs@usd.cas.cz

Podrobnější informace zde

Konference je pořádána v rámci projektu „Minuty mezi životem a smrtí: Proměny zdravotnické záchranná služby a profesní identita jejích zaměstnanců v českých zemích 1952–2003“ (č. 23-05753S) podpořeného Grantovou agenturou České republiky, jehož řešitelem je Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. a spoluřešitelem Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.