Zahlavi

Ukrajina+

Ukrajina+

Výzkumný cluster Ukrajina+ koordinuje aktivity Etnologického ústavu AVČR ve vztahu k Ukrajině a okolním zemím. Naším cílem je rozvíjení a podpora stávajících i nových výzkumných projektů věnovaných státům a územím tohoto regionu. Vytváříme a posilujeme synergie napříč jednotlivými útvary Etnologického ústavu. Navazujeme kontakty s badateli a institucemi v ČR i v zahraničí. Jsme partnery veřejných institucí a činitelů. Spolupracujeme s veřejností a spoluutváříme tak veřejné povědomí o Ukrajině.  
 
09. 05. 2024
Conference at Charles University, 6-7 June 2024
12. 04. 2023
24. dubna od 15hod proběhne přednáška Tanyi Richardson, hostující badatelky EÚ a platformy Ukraine+
02. 03. 2023
14. 02. 2023
Hledáme dobrovolníky a dobrovolnice pro edukativní česko-ukrajinskou aplikaci Movapp
Lidé
Výzkum

AKTUÁLNÍ VÝZKUM

04_2023_06_17_pieta_nikolas_staromak

Nerovné občanství a transnacionální mobilizace polských, českých a ukrajinských Romů tváří v tvář válce na Ukrajině 
Bilaterální projekt NCN-GACR na principu Lead Agency (Jan Ort, Martin Fotta), https://rocit.pl/

EcoAnthroBanner

Veterinarizace Evropy? Lov divoké budoucnostičase Afrického moru prasat (BOAR) 
ERC Consolidator Grant, Horizont 2020, Evropská komise, Grantová dohoda č.: 866350; 2020-2025 (Laura Kuen) 

 

cestikrajane_cz_vyrez

Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky

projekt TAČR (Veronika Beranská, Zdeněk Uherek)

 

XXII_b_Mapa_ČSR_s_nazančenou_oblastí_Huculů_v_Podkr_Rusi

Podkarpatská Rus a interní kolonizace v meziválečném Československu

(Filip Herza)

 

STARŠÍ PROJEKTY

Migrace do České republiky, sociální integrace a lokální společnosti v zemích původu-Ukrajinci, obyvatelé Bosny a Hercegoviny a slovenští Romové, projekt IBS9058101 (příjemcem Etnologický ústav)

Střední Evropa a Rusko v 18. století ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, ovlivňování a poznávání, projekt GA404/03/1456 (příjemcem Univerzita Karlova a František Bahenský)

Pohyb po migračních mostech: Češi z Kazachstánu, jižní Ukrajiny a z Bosny a Hercegoviny, projekt GA404/98/0809 (příjemcem Etnologický ústav)

Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky, projekt ICE7058201 (příjemcem Etnologický ústav)

Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci, projekt IAA700580801 (příjemcem Etnologický ústav a Univerzita Hradec Králové)

Proces adaptace a společenské integrace přesídlenců z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu v ČR - minority a majority, projekt IAA8058504 (příjemcem Etnologický ústav)

Národnostní politika v SSSR v letech 1922-1953, projekt GA404/08/1723 (příjemcem Etnologický ústav)

Přínos Františka Řehoře (1857-1899) pro českou a slovanskou etnografii, projekt TAČR IAA9058802 (příjemcem Etnologický ústav)

 

PUBLIKACE

Ukrajinská diaspora v České republice

POSPÍŠILOVÁ, Jana. Etnické menšiny v Brně a předměstských obcích. Bulhaři, Řekové, Makedonci a další etnické menšiny v Brně. In: Dějiny Brna 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno. Archiv města Brna, 2017 - (Fasora, L.; Štěpánek, V.), s. 392-401. ISBN 978-80-86736-54-9.

UHEREK, Zdeněk a Veronika BERANSKÁ. Migration, diversity and their management. Praha: Institut of Ethnology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2011. Prague occasional papers in ethnology no. 8. ISBN 978-80-87112-46-5.

UHEREK, Zdeněk. Řízené migrace 90. let a problematika efektů dlouhodobé integrace a výzkumů takzvané druhé generace. In: Vybrané aspekty života cizinců v České republice. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2010 - (Trbola, R.; Rákoczyová, M.), s. 65-76. ISBN 978-80-7416-067-7.

UHEREK, Zdeněk. Immigrants from Ukraine in the Czech Republic: Foreigners in the Border Zone. In: Postsocialist Europe. Anthropological Perspectives from Home. New York: Berghahn Books, 2009 - (Kürti, L.; Skalník, P.), s. 270-294. EASSA Series, 10. ISBN 978-1-84545-474-6.

TONCROVÁ, Marta. Poznámky ke stravovacím zvyklostem Ukrajinců žijících v České republice (na příkladu Brna a okolí). In: Národopisná revue. Roč. 19, č. 3 (2009), s. 17-184. ISSN 0862-8351. E-ISSN 2570-9437.

UHEREK Zdeněk, VÁLÁŠKOVÁ Naďa, BĚLOHRADSKÁ Kateřina, MUŠINKA M. Pracovní migrace ze Zakarpatské Ukrajiny do České republiky. In: Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008, s. 118-146, 257. ISBN 978-80-87112-12-0.

BĚLOHRADSKÁ, Kateřina. Postmigrační procesy: imigranti z jihoukrajinské Novgorodkivky v České republice. In: Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České republice. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2008, s. 147-164, 257. ISBN 978-80-87112-12-0.

UHEREK, Zdeněk. Cizinecké komunity z antropologické perspektivy: vybrané případy významných imigračních skupin v České Republice. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008. 978-80-87112-12-0.

ČERNÍK, Jan. Of Clients and Chereps. The Organisational Structures of Ukrainian Labour Migration. In: Migration Processes in Central and Eastern Europe. Prague: Multicultural Center Prague, 2006 - (Szczepaniková, A.; Grill, J.; Čaněk, M.), s. 25-29. ISBN 80-239-6901-3.

UHEREK, Zdeněk. Migrace do České republiky, sociální integrace a lokální společnosti v zemích původu: (prostor bývalého SSSR a slovenští Romové) : výzkumná zpráva. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-69-0.

UHEREK, Zdeněk. Migrace do České republiky, sociální integrace a lokální společnosti v zemích původu: (prostor bývalého SSSR a slovenští Romové) : výzkumná zpráva. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-69-0.

Integrace cizinců na území České republiky: výzkumné zprávy a studie vytvořené na pracovištích Akademie věd České republiky na základě usnesení vlády České republiky č. 1266/2000 a 1260/2001. Praha: Akademie věd ČR, 2003. ISBN 80-86675-03-3.

UHEREK, Zdeněk a PLOCHOVÁ, Kateřina. Migration from the former Soviet Union to the Czech Republic: Comparing the cases of re-settlers from areas affected by the Chernobyl nuclear disaster, Kazakhstan and labour migration from Subcarpathian Ukraine. In: Social Networks in Movement. Time, interaction and interethnic spaces in Central Eastern Europe. Šamorín Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2003 - (Torsello, D.; Pappová, M.), s. 211-227. Nostra Tempora., 8. ISBN 80-8062-179-9.

UHEREK, Zdeněk. Ethnic studies and the urbanized space in social anthropological reflections. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998. Prague Occasional Papers in Ethnology no. 5. ISBN 80-85010-05-4.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. Děti imigrantů z bývalého Sovětského svazu v České republice a domov. Společenství dětí a kultura. Sborník příspěvků 13. strážnického sympozia konaného ve dnech 23.-24. října 1997. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997 - (Krist, J.), s. 36-40. ISBN 80-86156-03-6.

Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku:
http://zpravodaj.eu.cas.cz/index.html

—Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1982, 2/6. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku.

—Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1983, 2/5. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku.

—Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1983, 3/6 Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku.

—Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1984, 2 /7 Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku.

—Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1988/I./7. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku. (Ukrajinská etnická skupina)

—Materiály k problematice etnických skupin na území ČSSR. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd, 1988/II./7. Zpravodaj koordinované sítě vědeckých informací pro etnografii a folkloristiku. (Ukrajinská etnická skupina)

 

Češi na Ukrajině a v bývalém Sovětském svazu, návratová migrace

BERANSKÁ, Veronika a UHEREK, Zdeněk. «They fear us, we are contagious…» “Homo chernobylus” as an example of a potentially disabled person and his/her defence strategy. In: AM. Roč. 21, č. 50 (2021), s. 89-111. ISSN 1593-2737.

BERANSKÁ, Veronika. Alkohol jako všelék na Volyni i po Černobylu. Specifikum užívání alkoholu v kontextu lidového léčení u tehdejších českých komunit na Ukrajině. Tradiční kulturní kontexty pití alkoholu a kouření. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2021 - (Číhal, P.; Vilímek, V.), s. 95-101. ISBN 978-80-87671-43-6.

BERANSKÁ, Veronika. Nad návratem krajanů z Ukrajiny. In: Česká republika a diaspora: Co bylo a co bude? Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2019 - (Brouček, S.; Barteček, I.; Beranská, V.; Grulich, T.; Jakoubek, M.; Kočí, J.; Lozoviuk, P.; Marek-Vejvoda, J.; Martínek, L.; Sulitka, A.; Uherek, Z.; Ulč, O.), s. 164-173. ISBN 978-80-88081-24-1.

BERANSKÁ, Veronika. „Žili jsme tam pospolu – Češi, Poláci, Ukrajinci – a museli jsme si umět pomoct, ve zdraví i nemoci, doba byla zlá…“ Lidové léčení na ukrajinské Volyni za druhé světové války. My a oni: domácí a cizí v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2019 - (Číhal, P.), s. 103-118. ISBN 978-80-87671-39-9.

BERANSKÁ, Veronika. Lidová léčba, rituál a magie u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti: Přínos a perspektivy. Materiály celostátního setkání k 25. výročí návratu černobylských krajanů do staronové vlasti konaného v Litoměřicích dne 8. října 2016. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z. s., 2016 - (Martinková, D.), s. 61-71. ISBN 978-80-903164-8-5.

BERANSKÁ, Veronika a UHEREK, Zdeněk. The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 103, č. 1 (2016), s. 85-101. ISSN 0009-0794.

BERANSKÁ, Veronika a UHEREK, Zdeněk. Obranné strategie obyvatelstva českého a ukrajinského původu na Ukrajině vyvolané následky černobylské nukleární havárie. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 103, č. 1 (2016), s. 103-118. ISSN 0009-0794.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. K životním podmínkám Čechů v Rusku v průběhu I. světové války. In:
Národopisný věstník = Bulletin d’ethnographie. Roč. 74, č. 1 (2015), s. 50-65. ISSN 1211-8117.

UHEREK, Zdeněk. Návratové migrace Čechů z Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu do České republiky. Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : (náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností). Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci, 2014 - (Brouček, S.; Grulich, T.), s. 173-178. ISBN 978-80-87112-76-2.

BERANSKÁ, Veronika. Krajanská lidová léčba a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu přesídlených do České republiky. In: Národopisná revue. Roč. 23, č. 4 (2013), s. 264-271. ISSN 0862-8351. E-ISSN 2570-9437.

ŠOLCOVÁ, Lenka. Subjektivní reflexe reemigrace černobylských přesídlenců v lokalitě Kopidlno. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 99, č. 2 (2012), s. 151-172. ISSN 0009-0794.

BERANSKÁ, Veronika. Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukrajiny a Kazachstánu. In: Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011 - (Iljuk, B.), s. 61-75. ISBN 978-80-7435-169-3.

ŠOLCOVÁ, Lenka. Adaptace přesídlenců z Malinovky a Malé Zubovštiny v Milovicích. Český lid, Etnologický časopis. Roč. 97, č. 3 (2010), s. 247-264. ISSN 0009-0794.

VALÁŠKOVÁ, Naďa a POJAROVÁ Tereza. Přesídlování Čechů, Slováků, Poláků a Němců z bývalého Sovětského svazu do vlasti jejich předků. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 96, č. 3 (2009), s. 225-245. ISSN 0009-0794.

NOSKOVÁ, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. Brno: Ústav evropské etnologie FF MU, 2017.

NOSKOVÁ, Jana. Reemigrace volyňských Čechů a oral history. In: Antropologické sympozium /4./. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006 - (Budil, I.; Horáková, Z.; Ulrychová, M.), s. 94-111. ISBN 80-86898-65-2.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa. BROUČEK Stanislav. Řízené migrace po roce 1989. In: Kultura - společnost - tradice 2. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2006 - (Uherek, Z.), s. 169-201. ISBN 80-85010-82-8.

UHEREK, Zdeněk. Dílčí poznatky o migraci a integraci imigrantů z bývalého Sovětského svazu v českém prostředí. In: Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica. - (Šubrt, J.). Roč. 2-2000, č. 12 (2004), s. 129-140. ISBN 80-246-0653-4. ISSN 0567-8293.

VALÁŠKOVÁ, Naďa, Stanislav KUŽEL, Pavel DYMEŠ a Zdeněk UHEREK. Češi v Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2003. ISBN 80-85010-45-3.

UHEREK, Zděněk. Přesídlenci českého původu z Ukrajiny, Běloruska, Ruska a Kazachstánu a jejich rodinní příslušníci v České republice. In: Ich male ojczyny. Lokalnosc, korzenie i tozsamosc w warunkach przemian. Wroclaw: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wroclawskiego, 2003 - (Trojan, M.), s. 293-300. ISBN 83-905263-7-9.

BROUČEK, Stanislav. Etapy českého vystěhovalectví. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2003. ISBN 80-85010-54-2.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, BAŽANT A., VÁVRA J., KLÍPA O. Češi na jižní Ukrajině. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 87, č. 4 (2000), s. 307-350. ISSN 0009-0794.

UHEREK, Zdeněk. Why Do Only Grandmothers in the Czech Community of North-Western Kazakhstan Deal with Social Anthropologists? In: Sociocultural Anthropology at the Turn of the Century. Voices from the Periphery. Praha: SET OUT Roman Míšek, 2000 - (Skalník, P.), s. 165-173. Prague studies in sociocultural anthropology. ISBN 80-86277-13-5.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. František Řehoř (1857–1899) a jeho etnografická činnost: (s ukázkami článků F. Řehoře z Haliče). Praha: Etnologický ústav AV ČR, 1999. ISBN 80-85010-20-8.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, KUŽEL Stanislav. Potomci českých emigrantů v Kazachstánu. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 86, č. 3 (1999), s. 235-270. ISSN 0009-0794.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. Česká minorita v Kazachstánu a její přesídlování do České republiky. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 85, č. 2 (1998), s. 161-170. ISSN 0009-0794.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. Czechs in Kazakstan. In: Ethnic Studies and the Urbanized Space in Social Anthropological Reflections. Praha: Institute of Ethnology, 1998 - (Uherek, Z.), s. 113-117. Prague Occasional Papers in Ethnology., 5. ISBN 80-85010-05-4.

VALÁŠKOVÁ, Naďa, Zdeněk UHEREK a Stanislav BROUČEK. Aliens or one's own people: Czech immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Přeložil Jordan LEFF, přeložil Anna BRYSON. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 1997. Prague Occasional Papers in Ethnology no.4. ISBN 80-85010-74-7.

UHEREK Zdeněk, VALÁŠKOVÁ Naďa, BROUČEK, Stanislav. Češi z Běloruska. Český lid, Etnologický časopis. Roč. 84, č. 3 (1997), s. 177-190. ISSN 0009-0794.

UHEREK, Zdeněk. Přesídlenci z území bývalého SSSR - řízená migrace. - Die Umsiedler aus dem Territorium der ehemaligen UdSSR - eine gesteuerte Migration. Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin. (Sborník ze stejnojmenné konference k nedožitým 70. narozeninám prof. Oldřicha Sirovátky). - Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. (Sammelband zur gleichnamigen Konferenz anläálich des nichtvollendeten 70. en Geburtstages von Prof. Oldřich Sirovátka). Brno: Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury, 1996 - (Pospíšilová, J.), s. 113-121, 101-108. ISBN 80-85010-86-0.

edice Češi v cizině:
http://cvc.eu.cas.cz/

—Češi v cizině 6. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1992. Národopisná knižnice. ISBN 80-85010-48-8.

—Češi v cizině 8. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. Národopisná knižnice. ISBN 80-85010-02-X.

BROUČEK, Stanislav. Češi v cizině 9. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996. Národopisná knižnice. ISBN 80-85010-50-X.

BROUČEK, Stanislav. Češi v cizině 12. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1996. Národopisná knižnice. ISBN 80-85010-67-4.

 

Etnomuzikologie

BAJGAROVÁ, Jitka a ŠEBESTA, J. Ukrainische Musikemigranten in der ersten Tschechoslowakischen Republik 1918-1938. In: Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2013 - (Kyyanovska, L.; Loos, H.), s. 190-206. ISBN 978-3-926196-66-8.

GABRIELOVÁ, Jarmila. Myroslav Skoryk und seine Konzerte für Klavier bzw. Violine und Orchester. In: Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2013 - (Kyyanovska, L.; Loos, H.), s. 120-133. ISBN 978-3-926196-66-8.

Kateryna Kolcova – Vyznání. Písně séfardských a aškenázských Židů [CD]. Sleeve-note Lubomír Tyllner, 28 str. Anglické resume. K vydání připravil Lubomír TYLLNER, technická spolupráce Matěj KRATOCHVÍL. Praha: Etnologický ústav AV ČR 2007.

BAJGAROVÁ, Jitka. Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext, Lipsko, 7.-9. května 2006. In: Hudební věda. Roč. 43, č. 2 (2006), s. 215-216. ISSN 0018-7003.

POSPÍŠIL, Jan – LOHVINOVÁ, Vjačeslava a THOŘOVÁ, Věra. České písně z ukrajinské Volyně u volyňských reemigrantů od roku 1947 v Čechách a na Moravě. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 575 str. Edice, která vznikla ve spolupráci se Sdružením Čechů z Volyně. Spoluautorka Vjačeslava Lohvinová byla Etnologickém ústavu roku 1998 krátkodobě zaměstnaná. Prezentace knihy s účastí ukrajinského velvyslance, interpretů a osobností česko-ukrajinských vztahů se konala v Praze v budově AV ČR s hudebními ukázkami z edice 10. 10. 1997.

POSPÍŠIL, Jan. České písně z ukrajinské Volyně  = Česki pisni z ukrajinskoj Volyni / u volyňských reemigrantů od roku 1947 v Čechách a na Moravě. Praha: ÚEF AV ČR, 1997. Poklady lidové kultury., 6. In: České písně z ukrajinské Volyně., s. 1-579 ISBN 80-85010-15-1.

 

Ostatní

BROŽ Luděk, Habeck J. O. Holiday Convergences, Holiday Divergences: Siberian Leisure Mobilities Under Late Socialism and After. In: Lifestyle in Siberia and the Russian North. Cambridge: Open Book Publishers, 2019 - (Habeck, J.), s. 131-166. ISBN 978-1-78374-719-1

WOITSCH, Jiří, HOLUBOVÁ Markéta, KAFKA Luboš, OTČENÁŠEK Jaroslav, PETRÁŇOVÁ Lydia a BAHENSKÝ František. Ethnography in the Service of Politics : The Establishment of National and Territorial Autonomy in Soviet Russia. In: Prague historical ethnology in the beginning of the third millennium. Prague: Nová tiskárna Pelhřimov, 2019, s. 103-118. ISBN 978-80-7415-200-9.

BROŽ, Luděk. Le fantôme et les autres. Commensalités dangereuses et devenirs compromis en Sibérie méridionale. In: Terrain. Roč. 69, avril (2018), s. 58-75. ISSN 0760-5668.

BROŽ Luděk, Habeck J. O. Siberian Automobility Boom: From the Joy of Destination to the Joy of Driving There. In: Mobilities. Roč. 10, č. 4 (2015), s. 552-570. ISSN 1745-0101. E-ISSN 1745-011X.

BAHENSKÝ, František. Rusko a Petrohradská akademie věd v letech 1724-1743.Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87112-81-6.

BAHENSKÝ, František. Euroasijský panregion. In: Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 272-302. ISBN 978-80-7380-357-5.

BAHENSKÝ, František. Národnostní politika v SSSR v letech 1922-1953. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2010. ISBN 978-80-87112-40-3.

BAHENSKÝ, František. Národnostní politika v SSSR v letech 1922-1953. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2010. ISBN 978-80-87112-40-3.

BAHENSKÝ, František. The Northern Khants - The Culture of Reindeer Herdsmen in Post-Soviet Russia: (Fieldwork conducted in Siberia between 1996 and 1999). In: Fieldwork and Local Communities. Prague: Institute of Ethnology Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005 - (Uherek, Z.; Grill, J.), s. 193-210. Prague Occasional Papers in Ethnology, 7. ISBN 80-85010-68-2.

BAHENSKÝ, František. Tradiční ekonomika západosibiřských Chantů v historické perspektivě. In: Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002 - (Woitsch, J.; Bahenský, F.), s. 133-146. ISBN 80-85010-44-5.

BAHENSKÝ, František. Severní Chantové. [Příspěvek k pastevectví sobů na Polárním Uralu]. In: Český lid, Etnologický časopis. Roč. 87, č. 3 (2000), s. 211-222. ISSN 0009-0794.

BAHENSKÝ, František. První vědecká výprava na Sibiř.
Historický obzor. Roč. 10, 9/10 (1999), s. 194-198. ISSN 1210-6097.

VALÁŠKOVÁ, Naďa. František Řehoř [1857-1899] a jeho etnografická činnost. [S ukázkami článků F. Řehoře z Haliče].Praha: Etnologický ústav AV ČR, 1999. 182 s. ISBN 80-85010-20-8.

 

Zdroje

Připravujeme