Zahlavi

Alexandra Navrátilová

Alexandra Navrátilová

PhDr. Alexandra NAVRÁTILOVÁ, CSc.

Oddělení paměťových studií

tel.: +420 532 290 272

e-mail: alexandra.navratilova@seznam.cz

 

Vzdělání

1981 – CSc. – Ústav pro etnografii a folkloristiku Československé akademie věd. Disertační práce Obřady a obyčeje při narození a smrti. Pokus o analýzu genese a složek lidových obřadů a obyčejů

1972 – PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie)

1972 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (muzeologie)

1968 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie)

 

Zaměstnání

1968 –1975 Etnografický ústav Moravského muzea v Brně

1975 –2021 – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Oblasti odborného zájmu

Obřadní kultura a obyčejové tradice, rodinný život, rituály životního cyklu, lidová religiozita 

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databázi ASEP

Monografie a editované publikace

2012. Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.

2004. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.

1993. Sirovátka, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicícha životě lidív Brně a okolí. Brno: Doplněk (spolueditoři Altman, Karel – Pospíšilová, Jana).

1986. Etnické procesy v nově osídlených oblastech naMoravě. Napříkladěvybraných obcí v jihomoravském a severomoravském kraji. Brno: Ústav lidového umění ve Strážnic (spolueditorka Toncrová, Marta; kolektiv autorů).

 

Kapitoly v knihách

2019.  K etnologickému zkoumání problematiky my a oni, domácí/cizí. Předmluva. In: Petr Číhal (ed.). My A ONI. Domácí a cizí v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: 3–6.

2019. "My" a "Oni" v sociokulturních identifikacích a proměnách pohřebních rituálů ve 20. století. In: Petr Číhal (ed.). My A ONI. Domácí a cizí v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: 11–23.

2017. Rodinné obřady a obyčeje. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna, sv. 6. Předměstské obce. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna: 247–271.

2016. Paradoxy vědeckého projektování v etnologii. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kol.: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 173–180.

2015. Život v rodině ve střípcích poznání a vzpomínek. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno, Doplněk: 11–63.

2014. Životní cyklus člověka. Kapitola IV. Rodina. Cykly života (Dětství; Mládí a dospívání; Stáří). Kapitola V. Rituály mezních situací života. (Narození; Svatba; Úmrtí a pohřeb). In: Bahenský, František et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Litomyšl: Paseka: 296–368.

2005. Léta padesátá a šedesátá. In: Tyllner, Lubomír – Suchomelová, Marcela (eds.): Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905–2005. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 45–62 (spoluautorka Petráňová, Lydie).

2005. Léta sedmdesátá a osmdesátá. In: Tyllner, Lubomír – Suchomelová, Marcela (eds.): Etnologický ústav Akademie věd České republiky 1905–2005. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 63–78 (spoluautorka Petráňová, Lydie).

2003. …jak slaví i jiné svátky. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2003: 185–214.

2000. Rodinné obyčeje. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, sv. 10. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně – Strážnice: Ústav lidového umění ve Strážnici: 166–172.

1994. The Bible in the Family and Public Life of Czech People. In: Pavlincová, Helena – Papoušek, Dalibor (eds.): The Bible in Cultural Context. Brno: Filozofická fakulta MU: 219–225.

1993. Život v rodině. In: Sirovátka, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Brno: Doplněk: 98–109.

1990. Základní rysy života brněnské rodiny v podmínkách industriálního vývoje. Národopisné studie o Brně. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, pracoviště Brno, Městské kulturní středisko: 52–73. (ed. Toncrová, Marta)

1968. Obřad a obyčej v procesu společenské a kulturní integrace novoosídlenců. In: Navrátilová, Alexandra a kol.: Etnické procesy v nově osídlených oblastech na Moravě. Na příkladě vybraných obcí v jihomoravském a severomoravském kraji. Brno: Ústav lidového umění ve Strážnici: 33–50.

 

Studie a články

2019. Etický a sociokulturní aspekt "strachu z mrtvého". HOP / Historie – otázky – problémy 11, 1: 13–26.

2017. Erotika v konceptu tradičního rodinného života. In: Číhal, Petr (ed): Erotika v lidové kultuře. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 9–19.

2015. Kontext víry, pověry a empirie v tradičním léčitelství. In: Číhal, Petr (ed.): Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 9–18.

2013. Lože jako rituální prostor mezních situací rodinného života. Folia ethnographica 47, 2: 153–164.

2009. Ritualnyje funkcii nagoty v češskoj obrjadovoj kulture. Slavjanoveděnije. Moskva: RAN: 24–35.

2008. Namlouvání jako signifikantní znak jedné podoby tradičních komunikací. (Poznámky k proměnám tradice ve výzkumné sondě mezi středoškolskou mládeží.) Slovenský národopis 56: 257–276.

2005. Revenantství v české lidové tradici jako obraz cizího, nepřátelského světa. Studia mythologica slavica 8 (Ljubljana): 115–136.

2001. Nad revitalizací tradičních slavností v Brně. (Na příkladě hodů v Židenicích.) Lidé města 6: 64–72.

2000/2001. Situace sirotků a „nalezenců“ jako projev kultury doby. Folia ethnographica 34–35: 41–60.

1999. Porodní babičky v Čechách a na Moravě. Folia ehnographica 33: 78–88.

1998. Hřbitov jako místo kontaktu dvou světů. Folia ethnographica 32: 153–161.

1997. K duchovním a sociálním základům rituálního ukončení šestinedělí. Religio. Revue pro religionistiku 5: 47–58.

1996. „Nečistí zemřelí“ v posmrtných a pohřebních obřadech českého lidu. Český lid 83: 21–31.

1993. Plesy a bály jako prostředek společenského etablování měšťanských dívek v Brně na přelomu 19. a 20. století. Lidé města 4: 107–121.

1992. Revenantenglaube und -schutz in tschechischen und slowakischen Überlieferung. Ethnographica et Folkloristica Carpatica (Debrecen),Tom 7–8/I: 227–243.

1901. K orientaci slavistického zaměření etnografie a folkloristiky (Ústav slavistiky ČSAV v Brně). Slovenský národopis 38: 415–420.

1989. K analýze tendencí vývoje rodinných obřadů na současné vesnici. Obřady, spojené s úmrtím a pohřbem. Český lid 76: 149–156.

1988. Etnografický výzkum Brna a předměstí (vymezení cílů a východiska). Český lid 75: 67–72.

1984. K analýze tendencí vývoje rodinných obřadů na současné vesnici. Obřady, spojené s narozením. Český lid 71: 29–36.

1971. Příspěvek k poznání lidového domu na Znojemsku. (Typy vsí – orientace usedlostí – zástavba dvora – vnitřní dispozice obydlí – materiál a konstrukce domu – topeniště). Český lid 58: 26–35.

 

Členství v odborných společnostech

Česká národopisná společnost

Česká společnost pro studium náboženství

 

Ocenění

2013 – Výroční cena nakladatelství Vyšehrad v kategorii původních prací za rok 2012 – kniha Namlouvání, láska a svatba v české lidové kultuře

2005 – Čestné uznání na knižním veletrhu KNIHA LIBRI 2005 – kniha Narození a smrt v české lidové kultuře

2005 – Česká národopisná společnost – 1. cena Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2004 v kategorii Publikace Narození a smrt v české lidové kultuře

2005 – Výroční cena nakladatelství Vyšehrad v kategorii původních prací za rok 2004 – kniha Narození a smrt v české lidové kultuře