Zahlavi

Jana Pospíšilová

Jana Pospíšilová

Jana PospíšilováPhDr. Jana POSPÍŠILOVÁ, Ph.D.

Oddělení paměťových studií

tel.: +420 532 290 265
e-mail: pospisilova@eu.cas.cz

 

Vzdělání

2008 – Ph.D. – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) / Disertační práce Kultura a folklor dětí. Kapitoly o dětských zábavách a současném (převážně) slovesném folkloru dětí na Moravě

1981 – PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie)

1975 – Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [dnes Masarykova univerzita], Brno (etnologie, čeština)

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2002, 2003 – Ústav etnológie SAV Bratislava

2001, 2003 – Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg i. Breisgau

1997 – Österreichisches Ost-und Südosteuropa-Institut in Wien

 

Zaměstnání

1976–2021 – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

1975 – Etnografický ústav, Moravské zemské muzeum

 

Oblasti zájmu

slovesný folklor, kultura dětí, urbánní etnologie, Češi v zahraničí

 

Přednášky

Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

 

Realizované projekty

Cultural heritige and identity practices among Czechs in Serbia and Serbs in the Czech Republic. Bilaterální projekt mezi EÚ AV ČR a EI SANU (garant projektu J. Pospíšilová).

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databízi ASEP

Monografie a editované sborníky

2016. To sem čula na vlastní oči... Tradiční vyprávění na nedašovském Závrší. 2. opravené a doplněné vydání. Valašské Klobouky: Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách: Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno.

2015. Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk (spolueditor Altman, Karel).

2015. Ethnology and Musicology at the Institute of Ethnology, CAS, v. v. i. 110 Years (1915–2015). Praha – Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditor Uherek, Zdeněk).

2006. Od lidové písně k evropské etnologii. Brno: Etnologický ústav AV ČR (spolueditorka Nosková, Jana).

2006. Od folklórneho textu ku kontextu. Venované pamiatke PhDr. Márii Kosovej, CSc. (Etnologické štúdie 15.) Bratislava: Ústav etnológie SAV (spolueditorka Krekovičová, Eva).

2005. Od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře Hledání cest české slovesné folkloristiky II. Brno 6. 6. 2002. Brno: Etnologický ústav AV ČR, Bratislava: Ústav etnológie SAV (spolueditorka Krekovičová, Eva).

2005. Sirovátka, Oldřich: Lidové písně, pověsti a hry z Boskovicka. Boskovice: Klub přátel Boskovic a Etnologický ústav AV ČR – pracoviště v Brně (spolueditor Melkus, Ilja).

2003. Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk a Etnologický ústav AV ČR.

2002. Sirovátka, Oldřich: Folkloristické studie. Brno: Etnologický ústav AV ČR (spolueditorka Hlôšková, Hana).

1999. Sulkovec-Polom. Z minulosti horáckých vesnic na moravsko-českém pomezí. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom, Etnologický ústav AV ČR.

1998. Sirovátka, Oldřich: Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR. (ed.)

1996. Život a kultura etnických minorit a malých sociálních skupin / Das Leben und die Kultur der ethnischen Minderheiten und kleiner Sozialgruppen. Brno: Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury, Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, Ústav lidové kultury Strážnice, Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu.

1996. Sirovátka, Oldřich: Srovnávací studie o české lidové slovesnosti. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR. (ed.)

1993. Sirovátka, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí. Brno: Doplněk (spolueditoři Altman, Karel – Navrátilová, Alexandra).

1992. Leute in der Großstadt. Dem Andenken an Prof. Oldřich Sirovátka gewidmet. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR (spolueditor Altman, Karel).

1989. Šla kočička k muzice. Z české a moravské lidové poezie vybrala a vypravuje Jana Pospíšilová. Praha: Albatros.

 

Kapitoly v knihách

2017. The Benefit of Diachronic Research from the Perspective of Folkloristics. In: Botiková, Marta – Válka, Miroslav (eds.): Ethnology fort he 21st Century. Bases and Prospects. Brno: Masaryk University: 55–63.

2017. Etnické menšiny v Brně a předměstských obcích. Bulhaři, Řekové, Makedonci a další etnické menšiny v Brně. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna, sv. 6 – Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna: 392–401.

2017. Lidové vyprávění v Brně a v předměstských obcích. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna, sv. 6 – Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna: 284–301 (spoluautorka Šrámková, Marta).

2017. Život a kultura dětí na brněnském předměstí. In: Fasora, Lukáš – Štěpánek, Václav (eds.): Dějiny Brna, sv. 6 – Předměstské obce. Brno: Archiv města Brna: 302–315.

2015. Počátky českého školství a prázdninová výměna dětí. In: Pospíšilová, Jana – Altman, Karel (eds.): Děti v Brně. Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem. Brno: Doplněk: 65–75 (spluautor Altman, Karel).

2016. Jeden specifický příklad z Brna: Eva Kilianová a její čtenářské edice folkloru. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla a kolektiv: Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.: 386–391.

2014. Regionální a národní identita ve vyprávěných příbězích z Nedašovského Závrší. In: Urbanová, Svatava – Dokoupil, Lumír – Ivánek, Jakub – Kadlec, Petr (eds.): Valašsko – historie a kultura. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia): 79–86.

2011. Tenure Change and Sociability: Transformation of Neighbourly Relations. In: Haase, Annegret – Steinführer, Annett – Kabisch, Sigrun – Grossmann, Katrin – Hall, Ray (eds.): Residential Change and Demographic Challenge: the inner city of East Central Europe in the 21st century. Surrey: Ashgate: 277–297 (spoluautorka Mair, Jana).

2010. Das Leben der Wiener Tschechen im Spiegel von Zeitzeugnissen. In: Wonisch, Regina (ed.): Tschechen in Wien. Zwischen nationaler Selbstbehauptung and Assimilation. Wien: Erhard Löcker: 187–205.

2005. Kultura dětí. In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 115–143.

2000. Dětský folklor. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost: 265–269.

1999. Ze života farností. In: Sulkovec-Polom. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom, Etnologický ústav AV ČR Brno: 19–30 (spoluautorka Ryšavá, Lia).

1999. O místních školách a kantorech. In: Sulkovec-Polom. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom, Etnologický ústav AV ČR Brno: 39–50 (spoluautorka Ryšavá, Lia).

1999. Pověsti a vyprávění. In: Sulkovec-Polom. Brno: Obecní úřad Sulkovec-Polom, Etnologický ústav AV ČR Brno: 109–120.

1993. Folklor a život dětí. In: Sirovátka, Oldřich a kol.: Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě dětí v Brně a okolí. Brno: Doplněk: 110–121.

1982. Tradiční obyčeje a slavnosti. In: Náš kraj. Folklor, obyčeje, historie, nářečí a jména v tradici a současnosti družstevních vesnic Moravská Nová Ves, Hrušky, Týnec a Tvrdonice. (Vlastivědná knihovna moravská, sv. 39.) Brno: Jednotné zemědělské družstvo Jana Černého: 130–164.

 

Studie a články

2019. „Tak i kamen by se pohnul a ne me srce…“: O životě Čechů v banátské Kruščici podle autobiografie Barušky Hanové.  In: Stehlík, Petr - Jan, Libor - Hladký, Ladislav (eds.): Od moravských luk k balkánským horám: Václavu Štěpánkovi k šedesátinám. Brno: Matice moravská: 152–162.

2018. Антропогеографски метод и његово место у развоју чешке / чехословачке етнологије [The Anthropogeographic Method and Its Place in the Development of Czech/Czechoslovak Ethnology].
Glasnik Etnografskog instituta SANU 66: 89–100 (spoluautor Miroslav Válka).

2018. „Já tu Bratislavu miluju.” Ze vzpomínek a dokumentů rodiny českého lékaře.
Slovenský národopis 66: 318–330.

2017. The Role of Individuals in the System of the Culture of a Small Ethnographic Region. Glasnik Etnografskog instituta SANU. LXV, 2: 255–272 (spoluautorka Stefanović-Banović, Milesa).

2017. The Role of Personalities in Passing-Down the Tradition within the System of Culture. Glasnik Etnografskog instituta SANU. LXV, 2: 249–254.

2016. Reflection of Jovan Cvijić’s anthropogeographic work in the Czech inter-war ethnology. In: Jović, Vidojko – Petrović, Ana: 150th Anniversary of Jovan Cvijić’s Birth. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts: 723–736 (spoluautor Válka, Miroslav).

2015. Dělnický dům a proměny sociálně vyloučené oblasti: Případová studie lokality Brno-Cejl. Journal of Urban Ethnology 13: 157–176 (spoluautorka Brožovičová, Klára).

2015. National Minorities in Brno. The Cultural Heritage of Roma in Excluded Locations. Národopisná revue 25, 5: 18–34 (spoluautrorky Brožovičová, Klára – Poláková, Jana).

2013. Priče sa moravsko-slovačke granice. In: Radović, Srđan (ed.): Kulturna prožimanja: antropološke perspektive. Beograd: Etnografski institut SANU: 195–207.

2012. Šale i strašilice – najživli delovi usmene kniževnosti današne dece. In: Karanovič, Zoja – Blécourt, Willem de (eds.): Belief Narrative Genres. Novi Sad: Filozofski fakultet: 229–238.

2012. Folkloristika ve Slovenském národopise v letech 2003–2012. Slovenský národopis 60: 404–414.

2011. Dětská folklorní komunikace v rýmech – možnosti interdisciplinárního přístupu. Slovenský národopis 59: 29–46 (spoluautorka Uhlíková, Lucie).

2011. Dagmar Klímová – autobiografie a kontakty se Slovenskem. Etnologické rozpravy 18, 1–2: 36–43.

2010. El folclore infantil y la folclorística checa. In: Bojničanová, Renáta – Alvarado, Salustio (eds.): Las tradiciones folclóricas en la cultura de los pueblos eslavos. Madrid: Centro de Linguistica Aplicada Atenea: 123–138.

2010. A chleba maminka před nama zamykala. O životě v nouzové kolonii Na Novém hřbitově. In: Čermáková, Jana et al. (eds.): A vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. Brno: Statutární město Brno – Archiv města Brna: 482–499 (spoluautorka Kosíková, Jiřina).

2009. Sociálně vyloučené skupiny obyvatelstva. In: Vaishar, Antonín a kol.: Současný vývoj vnitřních částí Brna a Ostravy. (Studia geographica 100.) Brno: Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.: 103–106.

2009. Město Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie. Národopisný věstník 26 [68], 1: 45–57 (spoluautoři Steinführer, Annett – Vaishar, Antonín).

2008. Zwischen Arbeit und Feier: eine „Brigade der sozialistischen Arbeit“ an der Akademie der Wissenschaften. In: Roth, Klaus (ed.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa. Studien zur sozialistischen und postsozialistischen Festkultur. Wien, Berlin: Lit Verlag: 101–122 (spoluautorka Nosková, Jana).

2007. Bălgari v čužbina. Sto godini bălgarska obščnost v Bărno. Bălgarska etnologija 33, 1: 10–35 (spoluautorka Bočková, Helena).

2006. Bulhaři v Brně. Proměny profesní a etnické minority. Český lid 93: 113–136 (spoluautorka Bočková, Helena).

2005. Multikulturalität und Multiethnizität in Brünn zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Tendenzen und Fragen. Volkskunde in Sachsen 17: 189–205 (spoluautor Fischer, Gero).

2003. Co si školáci vyprávějí. In: Pospíšilová, Jana (ed.): Rajče na útěku. Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami. Brno: Doplněk: 17–72.

2003.Bulgarische Gärtner in Brünn: Ein Blick von innen und von außen. In: Roth, Klaus (ed.): Vom Wandergesellen zum 'Green Card'-Spezialisten. Interkulturelle Aspekte der Arbeitsmigration im östlichen Mitteleuropa. (Münchener Beiträge zur Interkulturellen Kommunikation, Band 14.) Münster: Waxmann: 83–105 (spoluautorka Bočková, Helena).

 

Členství v odborných společnostech

Česká národopisná společnost

Národopisná spoločnosť Slovenska

IUAES – Národní komitét

Česká asociace orální historie

Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde

International Society for Folk Narrative Research

Verein für Volkskunde in Wien

Redakční rada Národopisné revue

Redakční rada Bulletinu Romské kultury

Redakční rada Glasniku Etnografického ústavu SAVU

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia