Zahlavi

Jaroslav Otčenášek

Jaroslav Otčenášek

Jaroslav OtčenášekPhDr. Jaroslav OTČENÁŠEK, Ph.D.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 611

e-mail: otcenasek@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání:

1992–1999 studium na FF UK obory etnologie/kroatistika (diplomová práce „Řecká a makedonská národnostní menšina u nás“)

1999–2006 postgraduální studium na FF UK obor etnologie (doktorská práce „Němci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního Podještědí“)

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia:

2006, 2018 Inštitut za slovensko narodopisje ZRC-SAZU, Ljubljana

2006 Ústav etnológie SAV, Bratislava

2007 Lietuvių literatūros ir tautosakos pasekcija LMA HSMS, Vilnius

2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019, 2022 Institut za folklor BAN, Sofia

2008, 2009 Etnografski institut SANU, Beograd

2009, 2018 Institut za etnologiju i folkloristiku HAZU, Zagreb

2011, 2013 Instytut Slawistyki PAN, Warszawa

2014 Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd

 

Průběh zaměstnání:

2003–dosud Oddělení pro výzkum kulturního dědictví Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. samostatný vědecký pracovník

1996–2003 Středisko vědeckých informací Etnologického ústavu AV ČR, odborný pracovník 

 

Pedagogická činnost:

1999–2007 externí výuka v Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK, Praha

2007–2024 interní výuka na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK, Praha. 2018 – 2021 vedoucí katedry. 

2005–2008 externí výuka na Katedře bohemistiky UJEP, Ústí nad Labem

 

Oblasti odborného zájmu: 

tradiční slovesný folklor – pohádky, humorky, pověsti, legendy; současná populární kultura se vztahem k folkloru; dějiny české folkloristiky; etnické procesy v Evropě; balkanistika – folklor, etnické proměny, literární dějiny; etnokartografie

 

Současné projekty:

Přerušená paměť – zaniklá a zanikající podoba českého venkova, projekt v rámci Strategie AV21 „Paměť v digitálním věku“ (řešitel), 2021

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska: Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace a narativní imaginace, GA ČR č. GA17-05373S (člen týmu) 2017–2019.

Souborné vydání českých lidových pohádek a humorek (ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad), plánovaných 9 svazků, sv. č. 1 vyšel 2019

Průběžné vyhledávání a překládání jihoslovanských folklorních textů, v některých případech k tištěnému vydání (antologie, ukázky)

 

Bibliografie:

 

Monografie a editované sborníky

2023. České lidové pohádky III. Kouzelné pohádky 2, Praha: Academia.

2019. České lidové pohádky II. Kouzelné pohádky 1, Praha: Vyšehrad.

2019. České lidové pohádky I. Zvířecí pohádky a bajky, Praha: Vyšehrad.

2018. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VIII. Reflexe vybraných aspektů lidové zbožnosti ve slovesném folkloru, Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2016. Skejuš - Skejušané - Skejušan. Rusíni v Chomutově, původ, historie a současnost. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016. (spoluautorky Malinová, Irina – Lendělová, Věra)

2015. Černá nevěsta. Pohádky a pověsti spolupracovníků a studentů Karla Jaromíra Erbena. Praha: Plot.

2014. Velké dějiny zemí koruny české. Tématická řada. Lidová kultura. Praha: Paseka (spoluautoři Bahenský, František – Holubová, Markéta – Kafka, Luboš – Maur, Eduard – Navrátilová, Alexandra – Petráňová, Lydia – Stavělová, Daniela – Tyllner, Lubomír (ed.) – Woitsch, Jiří)

2013. Slovník termínů slovesného folkloru. Bulharsko. Praha–Sofie, EÚ AV ČR, v. v. i. (spoluautorka Baeva, Vichra)

2012. Česká pohádka v 19. století. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautorka Klímová, Dagmar)

2012. Antropologie narativity. Problematika české pohádky. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2011. Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vědecká kritická edice CD ROM, Praha: Etnologický ústav AV ČR v. v. i. (spoluautorka Gergelová, Barbora)

2006. Němci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního Podještědí. Praha: Scriptorium a Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2001. Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Kritická verze CDROM. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautoři Gergelová, Barbora – Novotný, Jiří)

 

Kapitoly v knihách a sbornících

  1. Způsoby prezentací lidových pohádek v komiksu a na současných webových stránkách v ČR, In: Šutor, Lukáš (ed.): Ľudová rozprávka v súvislostiach. Košice, Univerzita Pavla Josefa Šafárika: 83–103.

2022. Народни приказки с легендарни сюжети в чешка среда, In: Вуков, Николай (съст.), Словесност – Традиции – Фолклор. Том 1. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“: 86–99.

2020. Славянската кумулативна приказка – един съпоставителен поглед, (Slavjanskata kumulativna prikazka – edin săpostavitelen pogled), In: Станоев, С таной, Баева, Вихра, Пенчев, Владимир, Тончева, Веселка, Коларска, Ирина (eds.): Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика в чест на доц. д-р Катя Михайлова. В два тома. Том 1. София: Издателствo на БАН „Марин Дринов“: 214–221.

2020. Překládání jihoslovanského folkloru v ČR a SR po roce 1989, in: Šlaufová, Eva, Skwarska, Karolina, Čermák Václav (eds.): Proměny české slavistiky po roce 1989. Praha: Slovanský ústav: s. 329–336

2014. Slovesný folklor Lužických Srbů, In: Mudra, Jiří (ed.): Lidové pohádky Lužických Srbů. Společnost přátel Lužice: 7–20.

2013. Traditional diet and its transformation from the 18th century till the present. In: Traditional food in the Central Europe. History and change, Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 8–15.

2012. Jiří Horák a akademická sféra, In: Hlôšková, Hana – Pospíšil, Ivo – Zelenková, Anna (eds.): Slavista Jiří Horák v kontexte literatúry a folklóru I, Bratislava–Brno: Filozofická fakulta Univerzity Komenského a Filozofická fakulty Masarykovy univerzity: 143–154.

2011. hesla Lidová slovesnost (s. 59), Mytologie (s. 70–71), Orální historie (s. 78–79), Sémantika a sémiologie v etnologii (s. 88–89), in: Malý etnologický slovník. Strážnice: Národní ústav lidové kultury.

2011. On a Knife's Edge. Czech Ethnology and Czech/Sudeten Germans in the Years 1953 to 1989. In: Brunnbauer, Ulf – Kraft, Claudia – Schulze Wessel, Martin (eds.): Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe. Scientific Self-Descrioption in State Socialist Countries (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, Band 31). München: Oldenbourg Verlag: 235–242.

2009. Problematika historické paměti lidí, In: Sborník – Bor 1945. Historické pohledy a diskusní příspěvky ze semináře konaného 10. 10. 2009. Nový Bor. Městský úřad: 7–8.

2008. Pohádka v očích vypravěče versus pohádka pohledem folkloristy, In: Etnologie – současnost a terminologické otázky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 73–76 .

2008. Bulharsko v očích české etnografie/etnologie, In: Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození, Praha 6.–7. 10. 2008. Praha: Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR: 128–132.

2007. Sběratelské období Václava Tilleho, In: Kaleta Petr a Tyllner Lubomír (eds.): Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. K 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 104–107.

2007. The Relation: The Contamporary Folk Humor on the Internet in the Czech republic, In: The First Conference on Advances and System Research. The Firsth Special Fokus Symposium on ICSKS: Information and Communication Sciences in the Knowledge Society, 25.–27. 10. 2007. Zadar: University of Zadar: 95–98.

2006:  Nástin vývoje studia lidové slovesnosti na pražském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR po roce 1953, In: Pospíšilová Jana – Nosková Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i: 150–156.

2005. Současný stav bulharské minority v ČR, In: Čolakova Žoržeta (ed.): Češko-bălgarski kolokvium, Praga 23.–24. 5. 2005. Plovdiv: Plovdivski universitet Pajsij Chilendarski: 239–243.

2004. Nucené vystěhování českých Němců z Českolipska (1945–51). In: Otčenášek Jaroslav (ed.): Plamen neuhasíš, Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 75–83.

2003. Úspěšné a neúspěšné integrace cizinců. In: Uherek, Zdeněk (ed.): Integrace cizinců na území České republiky, Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 257–348.

 

Studie a články

  1. Чешката телевизионна реклама и фолклорът – начини за употреба на народните традиции от масмедиите(Češkata televiziona reklama i folklorăt – načini za upotreba na narodnite tradicii ot masmediite), In: Bălgarski folklor č. 1, 49: 3–19.

2022. Češka naučna folklorna literatura u posljednih dvadeset godina, in: Фолклористика č. 2, 6: 315–317.

2021. Pocta české balkanistiky Ivanu Dorovskému, in: Slavia č. 3, 90: 377–379.

2021. Bulhaři a bulharské spolky v českých zemích, in: Homo Bohemicus č. 1-2, 26: 99–109.

2019. České lidové pohádky s legendárními motivy, in: Dějiny a současnost č. 2, 41: 21–23.

2018. Aplikovaná folkloristika. Jak rozumět mainstreamovým filmům? In: Studia ethnologica pragensia č. 2, 9: 91–102.

2015. Erotikata v češkite narodni prikazki i anekdoti. In: Bălgarski folklor 41: 448–466.

2014. Baj Gaňo – literární postava v druhém, folklorním životě, In: Plav č. 1, 10: 6–8.

2014. Bulharské junácké písně. In: Plav č. 12, 10: 2–3.

2012. Pohádky a pověsti Boženy Němcové - adaptace lidových podání, In: Český lid 99: 299–306.

2012. Folklorní zájmy Josefa Štefana Kubína a východní Čechy, Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka. Z Českého ráje a Podkrkonoší. supplementum 15: 182–186.

2011. Pausaniova „Cesta po Řecku“ jako folkloristický pramen, In: Český lid 98: 53–72.

2011. Lidová tradice nebo tradice lidí?, In: Slovenský národopis 59: 70–75.

2011. Glavne biblijske teme u češkom romanu nakon 1989. Na primjeru Miloš Urban: Sedam crkava. Gotički roman iz Praga; In: Republika č. 7–8, 67: 76–80.

2011. Pohádky K. J. Erbena. Problematika jejich zpracování. Z Českého ráje a Podkrkonoší, supplementum 14, sv. 2: 152–159.

2010. Transformace současných analýz slovesného folkloru - pohádka versus fantasy. In: Glasnik Etnografskog instituta SANU 58: 105–109.

2009. Na cestách po východním Bělorusku. Navýchod č. 1, 9: 14–16.

2009. Zkamenělá žába aneb kámen a kamení ve folkloru. Kámen 15, 2009: 63–67.

2008. Už víte, komu fandit? Aneb cizinci v České republice. Rozrazil č. 5, 4: 51–52.

2007. Česká lidová slovesnost a internet: Humor v e-mailech. Český lid 94: 363–375.

2006. Praha slovanská. Navýchod č. 3, 6: 28–30.

2005. Čeští Němci po roce 1945: proměny žitého prostoru a princip etnické rezignace. Český lid 92: 409–422.

2001. 125 let České besedy Záhřeb a etnická sebereflexe mladých členů. Český lid 88: 289–291.

2000. Národnostní vývoj okresu Česká Lípa v letech 1921–30. Český lid 87: 351–355.

1998. Řecká národnostní menšina v ČR dnes. Český lid 85: 147–159.

1997. Anekdoty parodující cizí jazyky. Český lid 84: 235–238.

 

Překlady folklorních textů

2011. Jak muži přišli ke svému údu aneb Bulharský erotikon. Legendy, pohádky a humorky z Bulharska a Makedonie. Praha: dybbuk.

2006. Ateš Periša, ohnivý muž. Legendy, pohádky a humorky z Bosny a Hercegoviny. Praha: Argo. (spoluautorka Kindlerová, Anežka)

2003. Příběhy z Dalmácie. Praha: Portál

 

Ostatní aktivity:

2006–2010 člen Akademického sněmu AV ČR

2007–dosud tajemník Dozorčí rady Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.