Zahlavi

Katarína Popelková

Katarína Popelková

popelkova katarina

PhDr. Katarína Popelková, CSc.

Oddělení paměťových studií 

e-mail: popelkova@eu.cas.cz

ORCID ID: 0000-0002-8163-4800

 

 

Vzdělání

1997 – CSc. – Slovenská akadémia vied, Bratislava (etnológia); dizertačná práca Urbánna etnológia a jej možnosti pri štúdiu problematiky sociálnej komunikácie (s dvoma príkladmi miest na Slovensku v rokoch 1918–1939)

1988 – PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (71-05-9 národopis)

1987 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (študijný odbor národopis)

 

Průběh zaměstnání

1987– dodnes Národopisný ústav / Ústav etnológie / Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., Bratislava

1997–2000     vedecká tajomníčka Ústavu etnológie SAV

2000–2017     zástupkyňa riaditeľky Ústavu etnológie SAV

 

Oblasti odborného zájmu

súčasné sviatky, urbánna etnológia, dejiny vedeckého myslenia v etnológii, postsocialistická transformácia, regionálny rozvoj, vinohradnícke mesto, etnické stereotypy, česko-slovenská štátna hranica, etnologické elektronické katalógy

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

1996 – Freie Universität Berlin, Oddelenie komparatívnej sociálnej histórie

 

Pedagogická činnost

Karlova univerzita Praha, Filozofická fakulta, Katedra středoevropských studií (2022 semestrálny kurz „Slovenská etnológia“ ASE100333)

Karlova univerzita Praha, Filozofická fakulta, Ústav slavistických a východoevropských studií (2002 a 2007 cykly výberových prednášok „slovenská etnológia“)

Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie (2000–2015 výberové problémové prednášky)

 

Současné projekty

Mezi „Východem“ a „Západem“ – zkušenosti s hranicí a narativy o hranici na česko-slovenském a slovensko-ukrajinském pomezí (GA ČR 23-05924S, 2023–2025) – členka tímu

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí (VEGA 2/0064/21, 2021–2024) – vedúca projektu

 

Realizované projekty

Sviatky a rituály – ich spoločenské kontexty a funkcie (Slovensko, 21. storočie) (VEGA 2/0062/17, 2017–2020) – vedúca projektu

Rituálne správanie ako strategický nástroj skupinovej identifikácie. Sociálne a kultúrne kontexty súčasných sviatkov na Slovensku (VEGA 2/0088/14, 2014–2016) – vedúca projektu

Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? K otázke sociálneho kontextu rituálov (VEGA 2/0069/11, 2011–2013) – vedúca projektu

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie a editované sborníky

2021. Vinohradnícke mesto v etnologickej perspektíve. Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV – VEDA, vydavateľstvo SAV. Etnologické štúdie 49. DOI: https://doi.org/10.31577/2021.9788022419161

2014. Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava: Ústav etnológie SAV. Etnologické štúdie 21.

2011. Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom : elektronická encyklopédia [elektronický zdroj]. Hlavná redaktorka Gabriela Kiliánová. (K. Popelková 1 z 10 redaktorov.) Bratislava: Ústav etnológie SAV – Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, SĽUK. Dostupné na: http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=11

 

Kapitoly v knihách

2020. Rozhovor ako spôsob života alebo Monika Vrzgulová a Peter Salner – ľudia s nadšením pre rozhovor. In: Vrzgulová, M. (ed.): Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste.... Bratislava: Ústav etnológie a sociálnej antropológie – Marenčin PT: 11–23.

2018. Načo sú mestám sviatky? Vynájdená tradícia z roku 1934 a jej životnosť v 21. storočí. In: Soukupová, B. – Godula-Węcławowicz, R. – Karpińska, G. E. (eds.): Národy – města – lidé – slavnosti. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: 161–176.

2014. Zabudnite na Sabotov! Ľudia na novej štátnej hranici – každodenný život a politika. In: Viditeľná i skrytá – Česko(moravsko)-slovenská hranica v 20. storočí. Štúdie k česko-slovenským vzťahom a českým a slovenským dejinám. Česko-slovenská historická ročenka 2013. Skalica: Stredoeurópska vysoká škola v Skalici – Bratislava: Veda: 121–141. (spoluautorka Vrzgulová, Monika)

2014. Načo sú nám zákony o sviatkoch? In: Popelková, K. (ed.): Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku? Bratislava: Ústav etnológie SAV: 12–64. Etnologické štúdie 21.

2013. Súčasné sviatky v historickom baníckom meste: symbolické aktivity v etnologickej perspektíve. In: Vivat akadémia Banská Štiavnica. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Banská Štiavnica: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici: 53–65. (spoluautor Zajonc, Juraj)

2012. Spoločnosť a jej premeny v medzivojnovom období. In: Slovensko v 20. storočí. 3. zväzok. V medzivojnovom Československu 1918–1939. Bratislava: VEDA – Historický ústav SAV: 93–152. (spoluautorky Roguľová, Jaroslava – Falisová, Anna)

2011. New Methodology? Ethnology in Slovakia during the Socialist Period. In: Brunnbauer, U. – Kraft, C. – Schulze Wessel, M. (eds.): Sociology and Ethnography in East-Central and South-East Europe: Scientific Self-Description in State Socialist Countries. München: Oldenbourg Verlag: 185–195. (spoluautorka Kiliánová, Gabriela)

2009. Spoločnosť mesta Nitra v podmienkach nového štátneho režimu po roku 1918: etnologické možnosti štúdia dynamiky pamäti mesta. In: Nosková, J. – Ferencová, M. (eds.): Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století. Brno: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., pracoviště Brno – Statutární město Brno – Archiv města Brna – Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied: 239–271.

2009. Svätý Jur v 20. storočí. In: Turcsány, J. (ed.): Svätý Jur 1209–2009 : dejiny písané vínom. Svätý Jur: Mesto Svätý Jur: 163–212. (spoluautorka Vlasáková, Beata)

2008. Dialektischer Materialismus, Formalismus, Strukturalismus als Mittel zwischen den Zeiten : Emília Horváthová (1931–1996). In: Wallnöfer, E. (ed.): Maß nehmen Maß halten : Frauen im Fach Volkskunde. Wien – Köln – Weimar: Böhlau: 123–144. (spoluautorka Kiliánová, Gabriela)

2008. Slowakei und Slowaken in der „Österreichisch-Ungarischen Monarchie in Wort und Bild“ – eine volkskundliche Produktions- und Rezeptionsgeschichte. In: Fikfak, J. – Johler, R. (eds.): Ethnographie in Serie : zu Produktion und Rezeption der „Österreichisch-Ungarischen Monarchie in Wort und Bild“. Wien: Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien: 172–191. (spoluautori Kiliánová, Gabriela – Vrzgulová, Monika – Zajonc, Juraj)

2007. Das Spiel um die Grenze : die Rolle von Stereotypen in den politischen Repräsentationen der Realität. In: Hahn, H. H. – Mannová, E. (eds.): Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung : Beiträge zur Historischen Stereotypenforschung. Frankfurt am Main: Peter Lang: 373–400.

2007. Vinohradníci a vinohradníctvo v mestách pod Malými Karpatmi. In: Danglová, O. – Zajonc, J. (eds.): Mestá a dediny pod Malými Karpatmi : etnologické štúdie. Bratislava: Ústav etnológie SAV: 45–81.

2007. Spomínanie a zabúdanie vinohradníckych miest. In: Soukupová, B. – Novotná, H. – Jurková, Z. – Stawarz, A. (eds.): Město – Identita – Paměť. Bratislava: Zing Print: 160–175.

2006. Vinohradníci ako súčasť strednej vrstvy mesta Modra v prvej polovici 20. storočia. In: Falťan, Ľ. (ed.): Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách [elektronický zdroj]. Bratislava: Sociologický ústav SAV: 296–205.

2006. Samostatní vinohradníci a ich pozícia v spoločenstve mesta Modra v súčasnosti. In: Falťan, Ľ. (ed.): Regionálna diferenciácia Slovenska v podkladových štúdiách [elektronický zdroj]. Bratislava: Sociologický ústav SAV: 588–597.

2006. Vinohradnícke tradície. In: Žudel, J. – Dubovský, J. (eds.): Dejiny Modry. Modra: Mestský úrad Modra: 541–560.

2005. Die Urbane Welt in der Slowakischen Ethnologie : Versuch eines Dialogs. In: Kiliánová, G. – Köstlin, K. – Nikitsch, H. – Stoličná, R. (eds.): Ethnology in Slovakia at the Beginning of the 21st Century : reflections and trends. Bratislava: Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied – Wien: Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien: 82–96. (spoluautor Salner, Peter)

2005. Sociálne skupiny v meste – platforma na využitie poznatkov o minulosti pri štúdiu transformácie (poznámky k poznávacím a interpretačným možnostiam etnológie). In: Koštialová, K. (ed.): Socioprofesijné skupiny – subkultúry v meste. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: 17–26.

2004. Multiaspektová analýza ikonografických prameňov: fotografia. In: Blahůšek, J. (ed.): Fotografie jako ikonografický pramen : Sborník příspěvků 20. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.–16. září 2004. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 16–24. (spoluautor Zajonc, Juraj)

1999. Mestskí vinohradníci ako sociálna skupina. (K otázke štúdia prvkov agrárneho charakteru kultúry mesta na Slovensku). In: Salner, P. – Beňušková, Z. (eds.): Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote. Bratislava: Ústav etnológie SAV: 115–130.

1998. Identita Čechov v medzivojnovom meste na Slovensku. In: Ratica, D. (ed.): Identita etnických spoločenstiev : výsledky etnologických výskumov. Bratislava: Ústav etnológie SAV: 93–106.

 

Studie a články

2022. Halloween and Valentine’s Day in Slovakia: new holidays or new opportunities for celebration? Łódzkie Studia Etnograficzne, 61(-): 21–37. DOI: https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.02 (spoluautor Zajonc, Juraj)

2021. Grape Harvest Festival in the Town – A Successful Format for Entertainment, Politics, Trade, and Consumption (The Case of Pezinok, in the Slovak Republic). Český lid 108(3): 259–287. DOI: https://doi.org/10.21104/CL.2021.3.01

2019. Vinárske festivaly v porovnaní: prípady Mělník (Česko) a Pezinok (Slovensko). Confluens : vlastivědný sborník Mělnicka. Státní okresní archiv Mělník – Regionální muzeum Mělník (11): 72–93.

2019. Veľká noc a spôsoby jej slávenia na Slovensku v 21. storočí. Národopisná revue 29(4): 275–286.

2017. Holidays – the Mirror of Society. The Social and Curtural Contexts of Present-Day Holidays in the Slovak Republic. Slovenský národopis 65(2): 171–186.

2016. Malokarpatské vinobranie v 70. rokoch 20. storočia – socialistický sviatok kolektivizovaného poľnohospodárstva. Forum historiae : odborný internetový časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy 10(1): 107–117. Dostupné na: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/1709287/popelkova.pdf

2016. 1946–2016: 70 rokov jednej vedckej inštitúcie. (Na margo jubilejného roka Ústavu etnológie SAV v Bratislave). Ethnologia Europae Centralis 13: 150–155.

2014. K otázke dynamiky sociálnych funkcií mestského sviatku: oberačkové slávnosti. Slovenský národopis 62(3): 313–334.

2012. Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku (poznámky k možnostiam etnologického výskumu). Ethnologia Actualis Slovaca 12(2): 8–28.

2010. Zavádzanie marxistickej etnografie v národopise na Slovensku : zmena vedeckého myslenia? Slovenský národopis 58(4): 410–424. (spoluautorka Kiliánová, Gabriela)

2010. Urbánne štúdium v slovenskej etnológii – poznámky k aktuálnemu dialógu etnológie s antropológiou. Slovenský národopis 58(2): 143–158.

2008. Po prvej tisícke... : skúsenosti z tvorby elektronického katalógu obrazových dokumentov Ústavu etnológie SAV. Slovenský národopis 56(4): 445–466. (spoluautor Zajonc, Juraj)

2008. Viticultural Traditions and Local Memory. Lidé města 10(2): 76–91.

2007. Das Wertesystem des Mittelstandes und die postkommunistische Umwandlung der Slowakei. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LXI/110(1): 1–28. (spoluautorka Vrzgulová, Monika)

2007. Elektronický katalóg Wollmanovského archívu: aktuálny stav spracovania. Národopisná revue 17(1): 39–49. (spoluautor Zajonc, Juraj)

2006. Etnologické aspekty štúdia rodiny vo vinohradníckom prostredí. Slovenský národopis 54(4): 443–454.

2005. Vinohradníctvo, vinohradníci a turizmus (obchodné záujmy podnikateľov jedného odvetvia ako nosná rovina regionálneho rozvoja). Etnologické rozpravy XII(2): 112–120.

2005. Stredné vrstvy v urbánnom prostredí – transformácia skupinových hodnôt? Slovenský národopis 53(4): 381–397. (spoluautorka Vrzgulová, Monika)

2003. Ústav etnológie SAV – poznámky ku koncepcii disciplíny po roku 2000. Ethnologia Actualis Slovaca 3: 99–104.

2003. Podmienky a perspektívy miestneho a regionálneho rozvoja obcí malokarpatského regiónu. Slovenský národopis 51(3): 299–320. (spoluautorka Danglová, Olga).

2002. Towns in Slovakia from the Perspektive of an Ethnologist. Backrround and Results. Human Affairs: Postdisciplinary Humanities and Social Sciences Quarterly 12(2): 198–204.

2002. Urbánny svet v slovenskej etnológii – pokus o dialóg. Slovenský národopis 50(3–4): 444–451. (spoluautor Salner, Peter)

2001. Slovensko a Slováci v diele „Rakúsko-uhorská monarchia slovom a obrazom“ (k formálnej a obsahovej analýze textov a vyobrazení z pohľadu slovenskej etnológie na konci 20. storočia; percepcia diela súdobou slovenskou spoločnosťou a národopisom). Slovenský národopis 49(1): 5–31. (spoluautori Kiliánová, Gabriela – Vrzgulová, Monika – Zajonc, Juraj)

1999. Východiská urbánno-etnologického štúdia otázok sociálnej komunikácie (teoreticko-metodologické úvahy slovenskej etnológie mesta v polovici 90. rokov). Etnologické rozpravy VI(1): 7–24.

1998. Sociálne vzťahy mesta vo svetle udalostí rokov 1918–1939. Journal of Urban Ethnology 1998(3): 55–66.

1998. Vrbovce, osada Sabotovci – permanentý život na hranici (k problematike procesov tvorby etnickej identity). Etnologické rozpravy V(2): 66–105. (spoluautorka Vrzgulová, Monika)

1995. Urbánna etnológia – východiská a trendy. Etnologické rozpravy II(2): 124–154.

 

Členství v odborných společnostech a radách

Národopisná spoločnosť Slovenska – predsedníčka od 2021 (členka od 1987)

Český lid – členka redakčnej rady od 2019

Ethnologia Slovaca et Slavica – členka redakčnej rady od 2018

Etnologické rozpravy – členka redakčnej rady od 2018 (hlavná redaktorka 2004–2008)

Vedecká rada ÚEt SAV – členka 1998–2001; 2001–2004

 

Ocenění

2022 Cena SAV za popularizáciu vedy a spoločenské aplikácie

2018 Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho (Ocenenie Mesta Pezinok)

2013 CENA SAV kolektívu autorov za monografickú syntézu Slovensko v 20. storočí, 3. zväzok. V medzivojnovom Československu 1918–1939. Bratislava: VEDA 2012 (členka autorského kolektívu)

2013 Cena SAV za popularizáciu vedy kolektívu pracovníkov ústavu etnológie SAV za elektronickú encyklopédiu ľudovej kultúry [https://www.ludovakultura.sk/encyklopedia/] (členka redakčného kolektívu)

1996. Medzinárodná cena G. Pitre – S. Salomone Marino za dielo Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Bratislava: Veda 1995 (členka autorského kolektívu)