Zahlavi

Kateřina Sedlická

Kateřina Sedlická

Kateřina SedlickáPhDr. Kateřina Sedlická

Středisko vědeckých informací

tel.: +420 222 828 605

e-mail: katerinasedlicka@seznam.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1986                PhDr. – Filozofická fakulta UK v Praze, obor Národopis

1982–1986      Filozofická fakulta UK Praha, obor Národopis (diplomová práce Novodobý zájem o studium české lidové materiální kultury. Přínos Umělecké besedy pro studium lidového stavitelství.)

 

Průběh zaměstnání

2005–dosud    Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

                        výkonná redaktorka vědeckého časopisu Český lid

                       

2011–2014      Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

                        Spolupráce na grantovém projektu ETNOFOLK (www.etnofolk.eu – Portál do nadčasového světa) / Etnofolk Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe (3CE296P4) EÚ AV ČR, v. v. i.

 

2005–2014      Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

                        SVI – zpracování archivních fondů, zástup v knihovně EÚ

                       

2003–2004      Etnologický ústav AV ČR

spoluřešitelka grantového projektu Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 2. Zaměřovací akce České akademie věd a umění stavebně-technická a obrazová dokumentace lidových staveb (Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, IBS9058301)

 

1997–2002      externí spolupráce s Národním památkovým ústavem

                       

1986–1997      Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO)

                        samostatný projektant – specialista etnograf

 

Oblasti odborného zájmu

etnologie, lidové stavitelství, venkov 19. století a 20. století, osobnosti architektury, osobnosti etnologie, zdravověda, počítačové zpracování dokumentačních sbírek

 

Současné projekty

výkonná redaktorka časopisu Český lid

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databázi ASEP

 

Monografie a editované sborníky

2003. Kámen v rukodělné výrobě českého venkova. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 262 s. (spoluautoři Hanzl, Zdenek – Gába, Zdeněk – Procházka, Lubomír – Slouka, Jiří – Traxler, Jiří)

 

Kapitoly v knihách

2017. Přírodoléčebné hnutí a spolek Český Kneipp. In: Slabotinský, Radek (ed.): Medicína, farmacie a veterinární lékařství. Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. Brno: Technické muzeum v Brně (Acta Musei technici Brunensis 12): 159–178. (spoluautorka Motyčková, Dana)

2015. Léčitelství a přírodní medicína na stránkách časopisu Přírodní lékař (1896–1942). In: Číhal, Petr (ed.): Léčení a léčitelství v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 243–252. (spoluautorka Motyčková, Dana)

2015. Časopis Přírodní lékař a příspěvky národopisce Čeňka Zíbrta v období první světové války. Příspěvek k dějinám etnologie. In: Slabotínský, Radek – Stöhrová, Pavla (eds.): Kapitoly z dějin medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum v Brně (Acta Musei technici Brunensis 8): 185–190. (spoluautorka Motyčková, Dana)

2014. Slohové ohlasy v lidové architektuře jihočeských Blat ve fotodokumentaci sourozenců Chalupníčkových. In: Malach, Roman – Válka, Miroslav (eds.): Vesnická stavební kultura: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Etnologické studie 18: 163–170. Brno: Masarykova univerzita. (spoluautorka Motyčková, D.)

2014. Problematika sýpky v teoretických projektech realizovaných na přelomu 30. a 40. let 20. století (s přihlédnutím k Domažlicku). In: Malach, Roman – Válka, Miroslav (eds.): Vesnická stavební kultura: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Etnologické studie 18: 108–117. Brno: Masarykova univerzita. (spoluautorka Motyčková, D.)

2014. Užití hlíny v lidovém stavitelství v severní části středních Čech na příkladech z dokumentačních fondů Etnologického ústavu Akademie věd v Praze. In: Malach, Roman – Válka, Miroslav (eds.): Vesnická stavební kultura: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Etnologické studie 18: 56–61. Brno: Masarykova univerzita. (spoluautorka Motyčková, D.)

2014. Dřevěné a polodřevěné drobné sakrální objekty ve fotosbírkách Etnologického ústavu Akademie věd v Praze. In: Malach, Roman – Válka, Miroslav (eds.): Vesnická stavební kultura: stavební materiál – domová dispozice – slohové ohlasy – dřevěné sakrální stavby. Etnologické studie 18: 252–259. (spoluautorka Motyčková, D.)

2013. Hygienické poměry na českém venkově v první polovině 20. století. Stav a navrhované změny. In: Slabotínský, Radek – Stöhrová, Pavla (eds.): Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum v Brně (Acta Musei Technici Brunensis 1): 106–110. (spoluautorka Motyčková, D.)

2013. Prostředky živočišného původu v léčitelství. In: Číhal, Petr (ed.): Zoomorfní tematika v lidové tradici. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti: 206–214. (spoluautorka Motyčková, D.)

2013. Teoretické a koncepční projekty podporované Ministerstvem školství a národní osvěty a jejich podíl na vývoji studia lidové architektury (1939–1946). In: Malý, Ivan (ed.): Společnost a kultura v českých zemích 1939–1949. Praha: Národní muzeum: 260–272. (spoluautorka Motyčková, D.)

2012. Lidové léčitelství v „pražské sbírce německých lidových písní 1894–1945“. In: Slabotínský, Radek (ed.): Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství. Brno: Technické muzeum: 30–39. (spoluautorka Motyčková, D.)

2007. Zaměřovací akce České akademie věd a umění na jižním Plzeňsku. Jižní Plzeňsko. Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Vol. 5. 1. Blovice: Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích: 55–66. (spoluautoři Motyčková, Dana – Procházka, Lubomír)

2006. Fotografie Františka Háka ve fotoarchivu Etnologického ústavu AV ČR v Praze. In: Tykal, Roman (ed.): Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury. Sborník referátů ze semináře ke 130. výročí narození Bohumila Vavrouška konaného 20. října 2005 v Praze. Praha: Česká národopisná společnost: 15–19. (spoluautorka Motyčková, D.)

2006. Činnost Národopisné komise při České akademii věd a umění v období protektorátu a její přínos k rozvoji oboru. In: Pospíšilová, Jana – Nosková, Jana (eds.): Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Brno: Etnologický ústav AV ČR Praha: 124–132. (spoluautorka Motyčková, D.)

2005. Obrazová a písemná dokumentace hospodářských objektů v jižních Čechách ve fondu Zaměřovací akce ČAVU (1941–1946): Zpřístupnění fondu a možnosti širokého badatelského využití. In: Historické hospodářské stavby venkova, realita a perspektivy. Praha: Národní památkový ústav – ústřední pracoviště: 29–35.

 

Studie a články

2016. Architekt Jiří Waage a dokumentace lidové architektury. Ze sbírek Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Národopisný věstník 33: 85–93. (spoluautorka Motyčková, D.)

2015. Vilém Pražák a československá etnografie. Prameny a studie 56: 284–298. (spoluautorka Motyčková, D.)

2014. Tvůrci dokumentace lidové architektury jihočeských Blat – Miroslav a Věra Chalupníčkovi. Lidová architektura – obnova a využití památek. České Budějovice: Jihočeský kraj: 57–63. (spoluautorka Motyčková, D.)

2010. Pražští architekti rodem z Valašska a jejich vztah k lidovému stavitelství. In: Bureš, Pavel (ed.): Sborník příspěvků z celostátního mezinárodního semináře k problematice lidového stavitelství Památková péče a muzea lidových staveb v přírodě. Muzeum Vivum, roč. VI – suplementum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm: 49–56. (spoluautorka Motyčková, D.)

2010. Dokumentace podstávkového domu v „Pražské sbírce německých lidových písní“ uložené v Etnologickém ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. In: Podrazilová Hausknechtová, Svatava (ed.): Sborník ze semináře Vesnický dům s podstávkovou konstrukcí a jeho regionální varianty. Dokumentace, průzkum, památková péče. Praha: Národní památkový ústav: 20–24. (spoluautorka Motyčková, D.)

2008. Regionální architektonická soutěž ministerstva školství (1940–1942). In: Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze: 56–58. (spoluautorka Motyčková, D.)

2005. Podíl regionálních architektů na Zaměřovací akci při České akademii věd a umění. Národopisný věstník 22: 9–20. (spoluautorka Motyčková, D.)

 

Ostatní významné aktivity

Společnost přátel starožitností českých