Zahlavi

Lucie Uhlíková

Lucie Uhlíková

Lucie UhlikovaPhDr. Lucie UHLÍKOVÁ, Ph.D.

Oddělení paměťových studií

tel.: +420 532 290 273

e-mail: uhlikova@eu.cas.cz

ORCID: 0000-0002-7633-8695

 

Vzdělání

PhDr. – 2008 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie)

Ph.D. – 2003 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) / doktorská práce Obraz Žida v moravské lidové písni. Příspěvek ke studiu etnických stereotypů

Mgr. – 1994 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie, muzikologie)

 

Zaměstnání

1994 – dosud Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Oblasti odborného zájmu

paměť a identita, nehmotné kulturní dědictví, folklor a folklorismus, etnokulturní tradice v současné společnosti, digital humanities 

 

Současné projekty

Digitalizace záznamů lidových písní a tanců z pera Leoše Janáčka a jeho nejbližších spolupracovníků Hynka Bíma a Františky Kyselkové ze sběrů Pracovního výboru pro českou národní píseň na Moravě a ve Slezsku a moravsko-slezského výboru Státního ústavu pro lidovou píseň (projekt finančně podpořený Nadací Leoše Janáčka; 2023) – odborná garantka projektu

Folklorní revivalismus v postsocialistických zemích: politiky, paměť, heritizace a udržitelnost (GAČR 22-31474K; 2022–2024) – členka řešitelského týmu 

 

Realizované projekty

Lidové písně a tance českých zemí - digitální systém pro zpřístupnění a záchranu (NAKI DG18P02OVV053, 2018–2022) – členka řešitelského týmu

Leoš Janáček – Folkloristické dílo, řada I, sv. 3-2 (GA ČR 16-14263S, 2016–2018) - spoluřešitelka

Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích (17-26672S, 2017–2019) - členka řešitelského týmu

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databázi ASEP

Monografie a editované sborníky

  1. Od folkloru k world music: Nové cesty ke staré hudbě. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2022. Od folkloru k world music: Hudba a slovo. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2021: Stavělová, Daniela a kol: Tíha a beztíže Folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích. Praha: Academia (spolueditorka, autorka částí textu).

2021. Od folkloru k world music: Hudba a kapitál. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2020. Leoš Janáček: Folkloristické dílo (1891–1928). Recenze, statě, přednášky, předmluvy, studijní poznámky, agenda, membra disjekta. Řada I / Svazek 3-2. Brno: Editio Janáček, 2020 (spolueditorky Procházková, Jarmila Toncrová, Marta).

2020. Od folkloru k world music: Hudba a prostor. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2019. Od folkloru k world music: Hudba a spiritualita. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2018. Od folkloru k world music: O paměti. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2017. Od folkloru k world music: Zrcadlení. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2016. Od folkloru k world music: Na počátku bylo… Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2015. Od folkloru k world music: Na scéně a mimo scénu. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2014. Od folkloru k world music: Svět v nás, my ve světě. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2013. Od folkloru k world music: Co patří do encyklopedie. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko (spolueditorka Přibylová, Irena).

2011. Hudební a taneční folklor v ediční praxi. (Edice Kultura – společnost – tradice IV). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditorka Toncrová, Marta).

2001. Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: Etnologický ústav AV ČR Brno (spolueditorka Toncrová, Marta).

1997. Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidové kultury (spolueditorka Pavlicová, Martina).

 

Kapitoly v knihách

2019. František Pospíšil’s Phonographic Recordings from Today’s Perspective. In: Lechleitner, Gerda – Liebl, Christian (eds.): František Pospíšil’s Recordings from the Slovácko and Haná Regions (1910). Sound Documents from the Phonogrammarchiv of the Austrian Academy of Sciences. The Complete Historical Collections 1899–1950. Series 18. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2019: 22–34 (+ transkripce a komentáře k jednotlivým písním).

2018. Politically Committed Songs: A Distinctive Product of the Czech Folk Revival Movement of the 1950s. In: Stavělová, Daniela – Buckland, Theresa Jill (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950: Shifting Contexts and Perspectives. Prague: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, 2018: 151–164. 

2015. Duch a povaha národa v písni. Idealizovaný obraz lidové písně v tištěných sbírkách první poloviny 19. století. In: Wögerbauer, Michael – Píša, Petr – Šámal, Petr – Janáček, Pavel a kol.: V obecném zájmu: Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Svazek I / 1749–1938. Praha: Academia: 333–344.

2012. Písně z Vnorov v nahrávkách Hynka Bíma a Františky Kyselkové (1911). In: Procházková, Jarmila et al.: Vzaty do fonografu. Slovenské a moravské písně v nahrávkách Hynka Bíma, Leoše Janáčka a Františky Kyselkové z let 1909–1912. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno: 127–148.

2012. Songs from Vnorovy in the Recordings by Hynek Bím and Františka Kyselková (1911). In: Procházková, Jarmila et al.: As Recorded by the Phonograph. Slovak and Moravian Songs Recorded by Hynek Bím, Leoš Janáček and Františka Kyselková in 1909–1912. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – pracoviště Brno: 135–158.

2005. Kulturní stereotypy v etnologii a v dalších společenských vědách. In: Tyllner, Lubomír – Uherek, Zdeněk (eds.): Kultura – společnost – tradice I. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 7–33.

2002. Hudba. In: Nekuda, Vladimír (ed.): Okres Vsetín. Rožnovsko – Valašskomeziříčsko – Vsetínsko. Valašské Meziříčí: Hvězdárna Valašské Meziříčí; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 461–469 (spoluautorka Toncrová, Marta).

2000. Hudební nástroje. Nástrojová seskupení. In: Jančář, Josef a kol.: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid. Nová řada, svazek 10. Strážnice: Ústav lidové kultury, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně: 286–303.

 

Studie a články

  1. “Quid Pro Quo”: The Czech Folklore Revival Movement in the Light of Totalitarian Cultural Policy. Český lid 110: 183–210 (spoluautorka Pavlicová, Martina).

2019. Částečná ztráta paměti aneb o lidových duchovních písních českých zemí. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Od folkloru k world music: Hudba a spiritualita. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 9–34 (spoluautorka Toncrová, Marta).

2017. Revitalising and Innovating Tradition: The Individual Motivations behind New Songs in the Slovácko Region. Glasnik Etnografskog instituta SANU 65, 2: 289–303.

2015. Mužské folklorní sbory na Slovácku a nová písňová tvorba (příspěvek k výzkumu proměn tradice v současnosti). Folia ethnographica 49, 2: 135–151.

2014. Folklore Traditions in Contemporary Everyday Life: Between Continuity and (Re)construction (based on two examples from the Czech Republic). Slovenský národopis 62: 163–181 (spoluautorka Pavlicová, Martina).

2013. Folklore Movement and its Function in the Totalitarian Society (on an example of the Czech Republicin the 2nd half of the 20th century). Národopisná revue 23, 5: 31–42 (spoluautorka Pavlicová, Martina).

2011. Romantický obraz lidové kultury jako základ novodobého folklorismu. Folia ethnographica 45, 1: 3–16 (spoluautorka Pavlicová, Martina).

2009. Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsozialismus. Jahrbuch für Europäische Ethnologie 4: 99–112 (spoluautorka Pavlicová, Martina).

2009. Smutné počtení – obraz žida v moravském folkloru. In: Přibylová, Irena – Uhlíková, Lucie (eds.): Smích a pláč. Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko: 13–21.

2008. Folklorní soubory jako výrazný činitel etnokulturních procesů: úcta k tradici i naplňování sociálních a osobních potřeb. In: Toncrová, Marta (ed.): Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 25–36 (spoluautorka Pavlicová, Martina).

2008. Folklor, folklorismus a etnokulturní tradice. Příspěvek k terminologické diskusi. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds.): Etnologie – současnost a terminologické otazníky. Strážnice: Národní ústav lidové kultury: 50–56 (spoluautorka Pavlicová, Martina).

2008. Folklorismus v historických souvislostech let 1945–1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice). Národopisná revue 18, 4: 187–197 (spoluautorka Pavlicová, Martina).

 

Členství v odborných společnostech

Národopisná společnost

SIEF

Society for Ethnomusicology