Zahlavi

Ludmila Kopalová

Ludmila Kopalová

Kopalova portret

PhDr. Ludmila KOPALOVÁ

Středisko vědeckých informací


tel.: +420 222 828 610

e-mail: kopalova@eu.cas.cz

 

 

 

Osobní profil

1992 - dosud - Etnologický ústav AV ČR (knihovnice)

1982 - 1992 – Ústředí lidové umělecké výroby Praha (dokumentátorka, knihovnice)

1990 - 1995 Ústav etnologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha  

 

Oblasti odborného zájmu

Knihovnictví, kramářské tisky, lidová strava

 

Monografie a editované sborníky

2008. Katalog kramářských tisků. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautorka Holubová, Markéta)

 

Kapitoly v knihách

2006. Lidové vnímání smrti a její odraz v kramářských tiscích. In: Radimská, J. (ed.): K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Vita morsque et librorum historia“. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra romanistiky. Opera romanica 9: 239–246.

2002. Etnologický ústav AV ČR a jeho fondy. In: Holubová, Markéta – Petráňová, Lydia – Woitsch, Jiří (eds.): Česká etnologie 2000. Praha: Etnologický ústav AV ČR: 45–50.

 

Studie a články

2013. Changes in Traditional Food around Prague in the 1920s to 1940s on the Example of the Village of Dubeč. In: Traditional food in the Central Europe: history and changes. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic: 29–45.

2007. Sbírka kramářských tisků Etnologického ústavu AV ČR. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Brno: Sdružení knihoven ČR: 119–124.

2003. Elektronické zpracování starých a kramářských tisků v Etnologickém ústavu AV ČR. In: Blahůšek, J. – Krist, J. (eds.): Neničte archivy! Současné metody dokumentace lidové kultury a digitalizace získaného materiálu či údajů o něm. Strážnice: Ústav lidové kultury: 21–24. (spoluautorka Holubová, Markéta)

 

Projekty a granty

2001-2006 - Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 1. Sbírka starých tisků a kramářských písní v EÚ AV ČR. Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR (S9058102).

2007 - Digitalizace kramářských tisků v Etnologickém ústavu AV ČR pro Manuscriptorium (VISK 6 – č.j. 778/2007)

2012-2014 - Retrospektivní konverze lístkového katalogu Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. (VISK 5)

2015 – Strategie AV21, program Paměť v digitálním věku - Databáze kramářských a starých tisků Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

2016-2017 - Strategie AV21, program Paměť v digitálním věku - Digitalizace Zpravodajů KSVI1974-1991

2018 – Rekatalogizace fondu seriálů knihovny Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. (Praha – Florenc) (VISK 5)

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

2002-dosud Česká národopisná společnost

2002-2007Hlavní výbor České národopisné společnosti

1996-2008 vedoucí střediska vědeckých informací