Zahlavi

Lydia Petráňová

Lydia Petráňová

Lydia PetráňováPhDr. Lydia PETRÁŇOVÁ, CSc.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví


tel.: +420 222 828 604

tel.: +420 602 287 302

e-mail: petranova@eu.cas.cz

 

Vzdělání

1998, habilitace na FF UJEP v Ústí nad Labem, Doc.

1991, ÚEF ČSAV, kandidátská dizertace „Nové historicko-antropologické proudy evropského národopisu“, CSc.

1969, FF UK v Praze, doktorská dizertace „Prvních pět let Československé televize“, PhDr.

1967, FF UK v Praze, obor dějepis – čeština, prom. hist.              

 

Průběh zaměstnání

od 1985 Etnologický ústav AV ČR v. v. i., emeritus, dříve odborná a vědecká pracovnice

1966-1969 , Československá televize, archivářka

1959-1966, učitelka ZŠ

 

Pedagogická činnost

1991-1993, externí vyučující FF UK

od 1994, externí vyučující na FF UJEP v Ústí nad Labem

 

Odborný zájem

tradiční lidová kultura, kulturně historická regionalistka, dějiny etnologie

 

Bibliografie

Monografie a editované sborníky

2018. Praha univerzitní. Praha: Karolinum. (spoluautor Petráň, Josef)

2017. Čestní doktoři Univerzity Karlovy 1848–2017. Praha: Karolinum. (spoluautor Petráň, Josef)

2015. Filozofové dělají revoluci. Praha: Karolinum. (spoluautor Petráň, Josef)

2009. Friedrich Julius Rottmann: Popis svatebních obyčejů u známých národů. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2007. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta (spolueditorka a autorka hesel)

2005. The Diffusion of Food Culture in Europe from the late eighteenth century to the present day. Prague: Academia. (spolueditor Oddy, Derek J.)

2005. Průvodce všedním životem ve středověku. Praha: Albra.

2002. Česká etnologie 2000. Praha: Etnologický ústav AV ČR. (spolueditoři Woitsch, Jiří – Holubová, Markéta)

2000. Rolník v evropské kultuře. Praha: Set out. (spoluautor Petráň, Josef)

1997. Lidé v dějinách. Raný novověk. Dějepis pro 2. stupeň základní školy. Praha: Fortuna.

1996. Lidé v dějinách. Středověk. Dějepis pro 2. stupeň základní školy. Praha: Fortuna.

1990. Československo, obrazy země a dějin. Praha: Panorama.

1988. Domovní znamení staré Prahy. Praha: Panorama. (2. vyd. 1991, 3. vyd. 2008 Academia)

1985, 1997. Dějiny hmotné kultury I/1–2, II/1–2. Praha: Karolinum. (spoluautor Petráň, Josef)

1969. Počátky Československé televize. Praha: Československá televize.

 

Kapitoly v knihách

2014. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Lidová kultura. Ed. Tyllner, Lubomír. Praha: Paseka. (kapitoly 3/III, IV/1, VI – spoluautor Kafka, Luboš)

2012. Nevěsta a ženich koupili si kožich. České země a okolí. In: Jiroušková, Jana (ed.): Svatební rituály u nás a ve světě. Praha: Lidové noviny: 13–45.

1990. Tradiční formy zemědělství. Lidová strava. In: Západočeská vlastivěda. Národopis. Plzeň: Západočeské nakladatelství: 57–91.

1979. Příběhy z dob mušketýrů. In: Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů (ed. Vogeltanz, Jan). Praha: Odeon: 7–23.

 

Studie a články

2017. Vyloučen z KSČ a tím ze všeho, takřka i ze života. Otakar Nahodil na Filozofické fakultě UK v Praze. Národopisný věstník 34 [76], 1: 5–24.

2016. Karel Chotek a jeho škola. In: Woitsch, Jiří – Jůnová Macková, Adéla (eds.): Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 71–92.

2007. Psané skály – příklad nezdařené narace. In: Per saecula ad tempora nostra 2. Eds. Mikulec, Jiří – Polívka, Miloslav. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i.: 940–946.

2004. Stůl kamenný v světnici. Přemítání o tradicích. In: Vlast a rodný kraj v díle historika. Ed. Pánek, Jaroslav. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i.: 635–650.

2002. Etnografické studium v letech 1964–1975. In: Věda v Československu v období normalizace (1970–1975). Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy: 287–304. (spoluautorka Skalníková, Olga)

2000. Lid, národ a český národopis v letech 1953–1963. In: Věda v Československu v letech 1953–1963. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy: 305–322.

1999. Jeden hrom pálí a bije, druhý uhodí a nezabije. In: Kult a živly. Ed. Tarcalová, Ludmila. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 195–206.

1998. From Traditional to Industrial Milk Processing. In: Food and Material Culture. Ed. Schärer, Martin – Fenton, Alexander. Edinburgh: Tuckwell Press: 268–286.

1997. Zjizvená (nejen) podblanická vesnice. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 37: 229–242.

1997. Doklady praktik lidové magie ve smolných knihách. In: Magie a náboženství. Ed. Tarcalová, Ludmila. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum: 49–56.

1995. Bitva u Jankova v českých slovesných památkách. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 35: 77–103.

1994. Ke studiu oděvu lidových vrstev města a venkova od 16. do poloviny 18. století v Čechách. Český lid 81: 201–216.

1994. The Rationing Systém in Bohemia during the First World War. In: The Origins and Development of Food Policies in Europe. Ed. Burnett, John –Oddy, Derek J. Leicester – London – New York: Leicester University Press: 23–38.

1993. Can Man´s Home be Returned him? The Human Problem of Restitution. In: Constructed Image of the World and Ethnography. Ed. Kandert, Josef – Petráňová, Lydia – Tyllner, Lubomír. Prague: 55–67.

1992. Vesnický dům v 16. a 17. století. In: Příspěvky ze semináře pořádaného Památkovým ústavem v Pardubicích a Fakultou architektury ČVUT v Praze. Praha: ČVUT: 69–85. (spoluautoři Vařeka, Josef – Plessingerová, Alena)

1992. Development and Possibilities of Historical Studies of Meals and Nourishment in Bohemia. In: European Food History. A Research Review. Ed. Teuteberg, Hans J. Leicester – London – New York: Leicester University Press: 236–255.

1991. Nové historicko-antropologické proudy evropského národopisu. K problémům integrované „historické sociální vědy“. Český lid 78: 21–29.

 

Ostatní aktivity

1993 -2005 členka Akademického sněmu AV ČR

1997-2001 členka Akademické rady AV ČR

2001-2005 místopředsedkyně AV ČR

od 2005 členka Vědecké rady AV ČR

od 2010 členka Komise pro etiku ve vědecké práci AV ČR

členka Národní rady pro lidovou kulturu při MK ČR

členka Vědecké rady FF UJEP