Zahlavi

Markéta Holubová

Markéta Holubová

Markéta HolubováPhDr. Markéta HOLUBOVÁ, Ph.D.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 603

e-mail: holubova@eu.cas.cz

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8904-1738 

Osobní profil

Vzdělání

2001 PhDr., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav etnologie

1999 Ph. D., Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav etnologie, název disertační práce: Svatá Hora v obraze barokní doby

1988 – 1994 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav etnologie a českých dějin (Mgr.)

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2004 – dosud  každoročně 3 až 4 týdny, Český historický ústav v Římě

březen – květen 2009 Slovensko, Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, Filozofická fakulta, Katedra etnologie a mimoevropských studií, Stipendium udělené v rámci Národního stipendijního programu Slovenské republiky na podporu mobilit studentů, doktorandů, vysokoškolských učitelů a výzkumných pracovníků

září – prosinec 2001 Francie, Paříž, Fondation Maison des Sciences de ľ Homme, Centre ď Anthropologie religieuse européenne

září 1997 – srpen 1998 Švýcarsko, Bundesstipendium, Universität Basel,

 

Průběh zaměstnání

1999 – dosud vědecká pracovnice oddělení pro výzkum kulturního dědictví Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze

1992 – 1994 oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky v Praze

 

Pedagogická činnost 

2001 – 2016 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, katedra historie

2019  2020 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, ústav evropské etnologie (vedení bakalářské práce)

 

Oblasti odborného zájmu

etnologie, etnokartografie, kramářské tisky, lidová zbožnost, poutnictví, jezuitský řád, prosopografie

 

Současné projekty

2017 – 2020 GA ČR, Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska : Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace a narativní imaginace (řešitelka)

2018 – 2022 NAKI, Kramářské tisky v brněnských fondech

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databázi ASEP


Monografie a editované sborníky

2022. Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska. Brno: Host. (spoluautoři Frolcová, Věra – Kosek, Pavel – Bočková, Hana – Slavický, Tomáš)

2021. Katalog kramářských tisků brněnského pracoviště Etnologického ústavu AV ČR. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2020. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. IX. Duchovní a hmotné aspekty zbožné peregrinace. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautoři Hrdina, Jan – Kafka, Luboš – Omelka, Martin – Řebounová, Otakara)

2017. Katalog kramářských tisků III. Německé kramářské tisky, jednolisty a kuplety. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2015. Panna Marie Svatohorská. Příspěvek k barokním vazbám jezuitské rezidence a poutního místa. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2014. Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditorka Suchomelová, Marcela)

2014. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Lidová kultura. Praha: Paseka. (spoluautoři Bahenský, František – Kafka, Luboš – Maur, Eduard – Navrátilová, Alexandra – Otčenášek, Jaroslav – Petráňová, Lydia- Stavělová, Daniela – Tyllner, Lubomír – Woitsch, Jiří)

2012. Katalog kramářských tisků II. Biblická a křesťanská ikonografie. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2011. Svět mužů a žen. Muž a žena ve svědectvích lidových tradic. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum. (spolueditorka Habartová, Romana)

2009. Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556–1773. Biographical dictionary of musical prefects of the Jesuit order aktive in Bohemia, Moravia and Silesia in the years 1556–1773. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2009. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. VI. Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2008. Katalog kramářských tisků. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautorka Kopalová, Ludmila)

2008. Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2006. Wallfahrten in der europäischen Kultur. Tagungsband Příbram, 26.–29. Mai 2004, Europäische Wallfahrtsstudien 1. Frankfurt am Main: Peter Verlag. (spolueditoři Doležal, Daniel – Kühne, Hartmut – Doležalová, Eva – Hrdina, Jan – Pátková, Hana)

 

Kapitoly v knihách

2022. Women in Broadside Ballads: Roles and Stereotypes. In: Fumerton, Patricia – Kosek, Pavel – Hanzelková, Marie edd: Czech Ballads as Text, Art, and Song in Popular Culture, ca. 1600–1900. Amsterdam: Amsterdam University Press: 197–212.

2022. Three Collections of Czech Broadside Ballads: Creating, Organizing, and Providing Access. In: Fumerton, Patricia – Kosek, Pavel – Hanzelková, Marie edd: Czech Ballads as Text, Art, and Song in Popular Culture, ca. 1600–1900. Amsterdam: Amsterdam University Press: 131–153. (spoluautoři Dufka, Jiří – Frolcová, Věra – Bydžovská, Iva – Machová, Jitka – Glombová, Hana – Macháčková, Romana)

2022. Censuimus in Domino illum e Societate nostra esse dimittendum. Les exclusions de ľ ordre de Jésuites dans la Province de Bohême entre 1730 et 1750. In: Burkardt, Albrecht – Roger, Alexandra (eds.): Ľ exception et la Règle. Les pratique ď entrée et de sortie des couvents, de la fin du Moyen Âge au XIXe siècle (= Collection Histoire). Rennes: Universitaires Press Rennes: 179–190. (spoluautorka Bobková-Valentová, Kateřina)

2020. Duchovní krajina českého baroka. In: Chodějovská, Eva (ed.): Krajina v rukou barokního člověka. Lidé a krajina 16.–18. století na východě Čech. Praha: 176–189.

2019. Der Heiligen Berg bei Příbram (Freiberg) in Böhmen. Spiegel des religiösen Glaubens in der sakralisierten Landschaft des 17. und 18. Jahrhunderts. In: Telesko, Werner – Aigner, Thomas (Hgg.). Sakralisierung der Landschaft. Inbesitznahme, Gestaltung und Verwendung im Zeichen der Gegenreformation in Mitteleuropa. St. Pölten: Diösesaechiv St Pölten: 146–160.

2019. Manifestations of Marian Devotion in the Czech Republic – the Past and Prezent. In: Tatiana Zachar Podolinská (ed.): Traces of the Virgin Mary in Post-Communist Europe. Bratislava: Vega: s. 76–95.

2014. Odraz kultu Panny Marie Svatohorské v kramářské produkci. In: Holubová, Markéta –Suchomelová, Marcela (eds.): Salve Regina. Mariánská úcta ve středních Čechách. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 59–79.

2014. Transformation of Marian religiosity and spirituality in the Czech Republic. In: Changes of Traditional Beliefs in Central Europe. Prague: Institute of Ethnology of the Academy of Science sof the Czech Republic: 75–89.

2011. Current Religiosity and Spirituality in the Czech Republic (An Introduction to the Problem). In: Moravčíková, Michaela – Nádaská, Katarína (eds.): New Religiosity. Bratislava: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví: 286–296.

2011. Jezuité a významná mariánská poutní místa v českých zemích. In: Mihola, Jiří (ed.): Na cestě do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v českých zemích ve středoevropském kontextu. Brno: Moravské zemské muzeum: 99–116.

2010. Chlumek u Luže. (K barokním vazbám mezi jezuitskou rezidencí a mariánským poutním místem). In: Voráček, Emil (ed.): Luže v dějinách, I. Od počátků středověku do konce 17. století. Luže: Místní úřad Luže: 137–161.

2005. Magical Practices in the Books of Miracles. In: Szeghyová, Blanka (ed.): The Role of Magic in the Past. Learned and Popular Magic, Popular Beliefs and Diversity of Attitudes. Bratislava: Pro Historia: 218–226.

2003. Tištěná poutní produkce a její čtenář konzument. In: Radimská, Jitka (ed.): K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven „Čtenář a jeho knihovna“. České Budějovice: Jihočeská univerzita: 359–568.

 

Studie a články

2022. Regionalität der Wallfahrt in Böhmen und Mähren im Spiegel von Wallfahrtsmedaillen und Wallfahrtsduckmedien. In: Kühtreiber, Thomas (Hg.): Wallfahrt und Regionalität in Mitteleuropa in der Frühen Neuzeit (17.–18. Jahrhundert). MEMO. Medieval and Early Modern Material Culture Online. Sonderband 1: 144–166. (spoluautoři Omelka, Martin – Řebounková, Otakara)

2019. Strategie šíření kultu sv. Františka Xaverského v prostoru regionu vymezeného působením jezuitské koleje v Telči. Český lid 106: 343–362.

2017. Internetová databáze kramářských tisků Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Muzeológia a kultúrne dedičstvo 5: 147–158.

2014. Le residenze gesuitiche in Bohemia alla luce delle fonti presenti nelľ Archivum romanum Societatis Iesu. Bolettino dell’ Istituto Storico Ceco di Roma: 147–164.

2013. Kariérní dráhy členů jezuitského řádu působících v letech 1647–1773 v rezidenci na Svaté Hoře u Příbrami. Historická demografie 37: 101–120.

2012. Barokní cesty českých poutníků do hornouherského Šaštína. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26: 37–44.

2011. Superior – představený rezidence z pohledu jezuitských evidenčních pramenů. Folia Historica Bohemica 26: 89–103.

2010. Die tschechische Wallfahrtsforschung. Ein Überblick vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts. Mit einer Auswahlbibliografie. Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde:75–103. (spoluautoři Gaži, Martin – Hrdina, Jan – Prokopová, Zdeňka)

2010. Pelegrini boemi a Loreto negli anni 1750–1774. Bollettino delľ Istituto Storico Ceco di Roma 7: 63–72.

2006. Život v jezuitské rezidenci v Golčově Jeníkově v období baroka. Český lid 93: 365–385.

2001–2002. Soupis tištěných sbírek zázraků jezuitských poutních míst. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků 17: 116–132.

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

2010 – dosud Redakční rada Národopisného věstníku

2003 – dosud Sociète Internationale ď Etudes du Dix–Huitème Siècle

2003 – dosud Česká národopisná společnost, 2008 – 2014 Hlavní výbor

2007 – 2010 Grantová agentura Akademie věd České republiky, Oborová komise 9, 2008 Místopředsedkyně Oborové komise