Zahlavi

Michal Pavlásek

Michal Pavlásek

Michal PavlásekMgr. Michal PAVLÁSEK, Ph.D.

Oddělení paměťových studií

tel.: +420 532 290 281
e-mail: pavlasek@eu.cas.cz

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2920-961X

 

Vzdělání

Ph.D. – 2013 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) / doktorská práce Promýšlet Veliké Srediště. Etnologická brikoláž sociokulturních aspektů života krajanů v jižním Banátu

Mgr. / M.A. – 2009 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (historie, etnologie)

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2014 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2014 – Tschechen und Deutsche – unterschiedlich oder indifferent? Beispiel einer Konstruktion kultureller Grenzen und Ähnlichkeiten

2012/2013 – Erasmus Mundus III. – výzkumná stáž v Bělehradě (1. 10. 2012 – 28. 2. 2013) – University of Belgrade

2011 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2011 – Tschechisch-deutsche Koexistenz im banatischen Dorf Veliko Srediště. Beispiel für ein tolerantes Zusammenleben oder für einen Konflikt?

2010 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2010 – Das Schicksal der tschechischen und deutschen Minderheiten im serbischen und rumänischen Banat. Lebensgeschichten der heutigen Einwohner in Videodokumenten

2010 – projekt v rámci Podpory studentských projektů FF MU (Kolektivní paměť Čechů v Chorvatsku) – děkanské stipendium

2007–2009 – stipendia na podporu terénních výzkumů v Srbsku a Rumunsku (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

 

Zaměstnání

2010 – dosud – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Pedagogická činnost

Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (kurzy: Migrace do jihovýchodní Evropy; Psaní odborného textu; My a Oni: sociální konstrukce menšin; My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem)

 

Oblasti zájmu

migrace, uprchlictví, (trans)nacionalismus, menšiny, orální historie, paměťová studia, politika identit, sociální marginalizace, vizuální antropologie

 

Současné projekty

Strategie AV21: Program Společnost v pohybu a veřejné politiky –  koordinátor za Etnologický ústav AV ČR (2020–2022); řešitel výzkumné aktivity:

Nechtěli jsme zůstat stranou: výzkum motivací českých domácností vypomoci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny

Jak se „dělá“ hranice a „migrační krize“? Výzkum produkce významu česko-slovenské hranice

– Solidarita a kulturní paměť 

 

Strategie AV21: Program Odolná společnost – výzkumná aktivita Zdravý selský rozum v čase globálních výzev (společně s Přemyslem Máchou) 

 

Realizované projekty

Strategie AV21: Program Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, řešitel tématu Evropa v post-migrační situaci a nové prostory exkluze (2019)
 
Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin (GA ČR 16-19041S, 2016–2018) – člen řešitelského týmu

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databázi ASEP

Monografie a editované sborníky

2020. Z Moravy až do Velikého Srediště: Etnografické podobenství o zapomenuté náboženské komunitě. [From Moravia to Veliko Središte: an Ethnographical Parable about a Forgotten Religious Community.] Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury).

2019. „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo (spoluautorky Kreisslová, Sandra Nosková, Jana).

2016. Divišova čtvrť: vesnička ve městě. Vzpomínky, historie a současnost Divišovy čtvrti od jejího vzniku v roce 1925 po současnost. Brno: Rada pro historii a přípravu 90. výročí vzniku Divišovy čtvrti (spoluautoři Dvořáková, Eva Semrád, Jan Telecký, Tomáš)

2015. S motykou a Pánem Bohem. Po stopách evangelíků v jihovýchodní Evropě. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2013. Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditorka Nosková, Jana).

 

Kapitoly v monografiích

2022. “I believe the world out there will hear it and the suffering will end soon”: Witnessing Refugee Suffering. ‘WITNESSING, MEMORY, AND CRISIS’. (Saloul, I.; Hansen, A.; Deim, R.; Grabowski, D.; Sülek, M.; van der Naaten, J.): 1–10. History, Culture, and Heritage. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022 DOI: https://www.aup-online.com/content/papers/10.5117/9789048557578/AHM.2022.001 

2022. The Power of the "Right Papers”: Crossing Borders along the Western Balkan Route. UniGR-CBS Borders in Perspective thematic issue. B/Orders are (not) everywhere (for everyone): On the multivalence of borders in a flee(t)ing Europe | Zur Multivalenz von Grenzen in einem flüchtigen Europa. Vol. 8: 33–52. DOI: 10.5281/zenodo.7377468  

2017. Among the refugees on the Balkan migrant route: Beyond the culture of giving and headlines. In: Bittnerová, Dana et al.: Etnické komunity. Hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu. Praha: Univerzita Karlova: 399–422.

2016. In a New Homeland. Adaptation Strategy and Discontinuity of Czech Migrants in Banat. In: Roth, Klaus – Katari, Asker (eds.): Ethnologia Balkanica. Cultures of Crisis in Southeast Europe, Part 1: Crises Related to Migration, Transformation, Politics, Religion, and Labour. Vol. 18. München: LIT-Verlag: 121–136.

2015. Allochronismus, orientalismus a balkanismus: produkce koloniálních praktik ve vztahu ke krajanům v rumunském Banátu. In: Trumis, Ladislav a kol.: Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK. Praha: Karolinum: 85–108.

2015. Svědectví o hledání Vojvodova. Experimentální psaní etnografického filmu / Testimony about finding Vojvodovo: Experimental Writing of an ethnographic film. In: Bittnerová, Dana – Moravcová, Mirjam (eds.): Etnické komunity. Balkánské cesty. Vol. II. 1. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: 93–122.

2015. Konec velkých vyprávění v nedohlednu: (meta)narativ migrace z Moravy do dnešního Srbska. In: Jirka, Luděk – Jakoubek, Marek – Králová, Nela – Pavlásek, Michal – Tůma, Jiří: Krajané. Hledání nových perspektiv. Praha: Nakladatelství Karolinum: 49–75.

2013. Cross-Border Nationalism and Religious Fellowship. A Case Study of the Czech Protestant Community in Serbia. In: Radović, Srdjan (ed.): Cultural Permeations: Anthropological Perspectives. Colleciton of papers of Ethnographic Institute, Vol. 28. Belgrade: Institute of Ethnography SASA: 195–207.

2013. Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky. In: Pavlásek, Michal – Nosková, Jana (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 7–20, (spoluautorka Nosková, Jana).

2012. Příští stanice Národní. Nastupovat! Studie o politice krajanství. In: Fatková, Gabriela et al.: Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie. Brno: Porta Balkanica, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni: 104–133.

2012. Obec Svatá Helena jako vinice Boží misiemi oplocená. Krůčky k přehodnocení chápání české (e)migrace na Balkáně. In: Budilová, Lenka et al.: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Praha: AntropoWeb, o. s.: 111–145.

 

Vědecké studie a články

2022. Nepohodlné vzpomínky a ozvuky ticha. Problematické implikace reemigrace Čechů z Jugoslávie a odsunu Němců z Československa. Slovenský národopis 70 (1): 69–91. ISSN 1335-1303. DOI: https://doi.org/10.31577/SN.2022.1.06

2021. Vizuální antropologie v České republice a na Slovensku: Mezi marginalitou a marginalizací? BIOGRAF. Roč. 73–74 (1–2): 3–14. ISSN 1211-5770,  http://www.biograf.org/text.html?id=1075

2020. "Reisen gegen den Strom der Zeit". Zum Wandel der Konstruktion des Bildes der tschechischen Minderheit im rumänischen Banat durch Akteure aus Tschechien. Jahrbuch Kulturelle Kontexte des östlichen Europa 61: 175–196 (eds. Elisabeth Fendl, Johanne Lefeldt, Sarah Scholl-Schneider).

2019. "Don't allow history and memory to be forgotten!" Re-emigrants from Yugoslavia as a memory community of an alternative collective memory. Národopisná revue / Journal of Ethnology 29 (5): 29–40.

2018. „Češi si vždy vybrali správnou stranu. Rodinné generační vzpomínání krajanů v Chorvatsku a státní politika paměti.” Národopisný věstník, (II): 29–52.

2018. Z českých zemí do jihovýchodní Evropy: případová studie překonávání diskontinuity. Národopisná revue 28: 171–183.

2016. Plovoucí proluka mezi kulturní a komunikativní pamětí jedné krajanské komunity. Journal of Culture 5, 2: 25–32.

2013. Clopodia česky zvaná Klopotín. Zapomenutá moravská kolonizace Banátu v multilokálním etnografickém bádání. Český lid 100: 149–172.

2011. Meziválečná krajanská péče jako „záchranná akce“. K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě. Český lid 98: 113–134.

2011. Hledání vojvodovské Pravdy ve světle probuzeneckých hnutí. Lidé města 13, 1: 27–49.

2011. Minulost svatohelenských nekatolíků v zajetí výkladových schémat a povahy porozumění. Český lid 98: 81–88.

2010. Exkurs do historie Banátské vojenské hranice s přihlédnutím k vzniku českých enkláv na jejím území. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe 96, 3–4: 243–262.

2010. Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky a etnické procesy. Národopisná revue 20: 3–19.

2010. Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku. Český lid 97: 363–382.

 

Filmografie

2017. Masa. 30 min. Režie, scénář, námět, kamera Michal Pavlásek (spoluautor Bystřičan, Ivo). Produkce Etnologický ústav, Ivo Bystřičan a Václav Flégl.

2017. Kde končí hranice. 16 min. Režie, scénář, námět Michal Pavlásek (spoluautor Hlaváček, Tomáš).

2016. Hledání východu. 26 min. Režie, střih, námět, kamera Michal Pavlásek. Produkce Česká Televize a TPS Petra Kubici.

2013. Druhé Vojvodovo: myslet obrazem. 34 min. Česky s anglickými titulky. Námět, scénář, kamera, střih a režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2012. Pod tíhou hroznů čas se sklání. Češi a Němci v srbském Banátu / Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat. 23 min. Česky s anglickými titulky. Scénář: Michal Pavlásek – Jiřina Kosíková; kamera: Petr Baran – Jiřina Kosíková; střih: Petr Baran; režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Členství v odborných společnostech

The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)

The International Association for Southeast European Anthropology

Česká národopisná společnost

 

Ocenění

2011 – udělení stipendia Vzdělávací nadace Jana Husa

2010 – cena Centra orální historie (COH při Ústavu pro soudobé dějiny) za nejlepší studentskou diplomovou práci pracující metodou oral history (Historie a kolektivní paměť moravských reformovaných evangelíků z Velikého Srediště ve Vojvodině. FF MU, Katedra historie. Vedoucí práce prof. Jiří Hanuš, oponent doc. Václav Štěpánek, Ph.D., Brno, 2009, 168 s.)