Zahlavi

Olga Nešporová

Olga Nešporová

Mgr. Olga NEŠPOROVÁ, Ph.D.

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

e-mail: nesporova@eu.cas.cz

tel.: +420 222 828 604 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6506-9533

Google Scholar 

Research Gate 

 

Osobní profil

Vzdělání

2008 Ph.D. v oboru Obecná antropologie, Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, Praha

2004 Mgr. v oboru Obecná antropologie, Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, Praha

2001 Bc. v oboru Studium humanitní vzdělanosti, Univerzita Karlova - Fakulta humanitních studií, Praha

 

Stipendia, fellowships

2003 – 2004 J. Erasmus. J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main, Institute für Socialisation und Psychologie, Německo

 

Průběh zaměstnání

2019 – Etnologický ústav AV ČR v. v. i.

2004 – Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. 

2003 – 2015 Odborná spolupráce na projektech pro Sociologický ústav AV ČR v. v. i.

 

Pedagogická činnost

2020 – Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, katedra historických věd

2007 – 2008 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, společenskovědní modul

 

Oblasti odborného zájmu

Pohřbívání a pohřební obřady v současnosti a ve 20. století, vztah ke smrti, představy o posmrtné existenci, sociologie smrti, religiozita, sociologie rodiny (rodičovství, mezigenerační vztahy) a rodinná politika. 

  

Výběrová bibliografie

 

Monografie

2021. Funerary Practices in the Czech Republic. Bingley: Emerald Publishing Limited.

2021. Homoparentální rodiny. Praha: VÚPSV.

2020. Populace osob bez domova v České republice. Osoby přespávající venku, v noclehárnách, v azylových domech a v obecních ubytovnách. Praha: VÚPSV. (spoluautor Holpuch, Petr)

2019. Sčítání osob bez domova v České republice 2019: Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS. Praha: VÚPSV. (spoluautoři Holpuch, Petr, Janurová, Kristýna, Kuchařová, Věra)

2018. Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti. Praha: VÚPSV. (spoluautorky Höhne, Sylva, Svobodová, Kamila)

2013. O smrti a pohřbívání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 

2009. Rodiny přistěhovalců II. Praha: VÚPSV. (spoluautorka Kuchařová, Věra)

2007. Rodiny přistěhovalců I. Praha: VÚPSV. 

 

Kapitoly v knihách

2014. Pohřbívání bez obřadu z perspektivy sociologie. In Špatenková, N. et al. O posledních věcech člověka. Praha: Galén, s. 219-231.

 

Studie a články

  1. Communist Funeral Reform in Central Europe (1948–1989): From Religious to Civil Funerals in Czechoslovakia and Hungary. OMEGA—Journal of Death and Dying, 87(2): 344–362. (spoluautorka Tóth, Heléna)

2023. A Century of Funeral Change in Burial Practices: From Church Burial to Cremation Without a Ceremony. Ethnological Journal / Český Lid, 110 (2): 127-156.

2022. Přechod k mateřství a otcovství a jeho dopady na každodenní život a identitu jedince. Národopisná revue, 32 (4): 307–318.

2022. Role sborů pro občanské záležitosti v rozšiřování občanských pohřebních obřadů. Český lid, 109 (3): 275–298.

2022. „Já jsem právně úplně mimo“ – Zkušenosti rodičů z homoparentálních rodin v České republice. Sociální studia, 19 (2): 111–131.

2020. Ekonomická aktivita, materiální situace a adaptace na chudobu vybraných skupin osob bez domova. Fórum sociální politiky, 14 (3): 26-33. (spoluautor Holpuch, Petr)

2020. Zkušenosti rodičů s otcovskou poporodní péčí. Fórum sociální politiky, 14 (2): 32-36.

2019. Náboženské tradice a jejich absence v současné české pohřební praxi. Národopisná revue, 29 (2): 144 – 153.

2014. Roadside memorials in the Czech Republic and Romania: Memory versus religion in two European post-communist Countries. Mortality, 19 (1): 22-40. (spoluautorka Stahl, Irina) 

2014. Česká empirická sociologie rodiny a její souvislosti se sociální politikou v meziválečném období. Fórum sociální politiky, 8 (4): 2-5.

2014. Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a v zemích Evropské unie. Demografie, 56 (3): 185-202. (spoluautorka Hamplová, Dana)

2013. Století proměn v pohřbívání: od církevního uložení do země ke zpopelnění bez obřadu. Český lid, 100 (2): 183-204.

2012. Mateřství a otcovství v současnosti s přihlédnutím k historickému kontextu. Lidé Města / Urban people, 14 (3): 457-486. 

2011. ‘V žáru lásky se život započal – v žáru ohně se končí.‘ Čtyři pohledy na vývoj kremačního hnutí v české společnosti. Soudobé dějiny, 18 (4): 563-602. (spoluautor Nešpor, Zdeněk R.)

2011. Obřady loučení se zesnulými: Sekulární, náboženské nebo raději žádné pohřby? Sociální studia, 8 (2): 57-85. 

2011. Smrt a umírání: opomíjené téma veřejných politik. Fórum sociální politiky, 5 (6): 15-19.

2010. New Phenomenon: Roadside Memorials. Annales Universitatis Apulensis Series Historica. Special Issue no. 2: 423-439.

2010. Jak náboženství ovlivňuje rodinný život? Rozdíly v chování a postojích k rodině mezi českými věřícími a nevěřícími. Lidé města /Urban People, 12 (1): 61-88.

2009. Religion: An Unsolved Problem for the Modern Czech Nation. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 45 (6): 1215-1237. (spoluautor Nešpor, Zdeněk R.)

2009. Smrt jako konec nebo začátek? O (ne)víře v posmrtný život. Lidé města / Urban People, 11 (3): 463-491. 

2008. Veřejná připomínka smrti – pomníčky u silnic obětem dopravních nehod. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 44 (1): 139-166.

2007. Smrt, umírání a pohřební rituály v české společnosti ve 20. století. Soudobé dějiny, 14 (2-3): 354-378. 

2007. Měnící se rodičovství v kontextu podmínek na trhu práce. Fórum sociální politiky, 1 (2): 13-17. 

2007. Believer Perspectives on Death and Funeral Practices in a Non-believing Country. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 43 (6): 1175-1193.

2006. Preferenční způsoby pohřbu mezi současnými českými věřícími na příkladu čtyř pražských náboženských skupin. Český lid. Etnologický časopis. 93 (4): 387-404. 

2006. Otcové pečující o děti formou rodičovské dovolené. Demografie, 48 (3): 179-193.

2005. Rodina a rodičovství v křesťanství a islámu. Gender, rovné příležitosti, výzkum, (1): 3-7. 

2005. Univerzální eschatologie z pohledu současných českých věřících. Religio. Revue pro religionistiku, 13 (1): 119-143. 

 

Ostatní aktivity

2013 – 2017, 2023– poradní panel GA ČR, P404 – Sociologie, demografie, sociální geografie a mediální studia

2008 – redakční rada časopisu Lidé města