Zahlavi

Sandra Kreisslová

Sandra Kreisslová

FotoKreisslova

PhDr. Sandra KREISSLOVÁ, Ph.D.

Oddělení paměťových studií 

Tel: +420 220 303 920

e-mail: kreisslova@eu.cas.cz

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5383-4883

 

Vzdělání

Ph.D. – 2011 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (etnologie) – doktorská práce Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců

Mgr. – 2006 – Filozofická fakulta Univerzity Pardubice (sociální antropologie)

 

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022 – Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa, Freiburg i. Breisgau

2012 – Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg i. Breisgau.

 

Průběh zaměstnání

Od 2023 – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Od 2021 – Ústav etnologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

 

Pedagogická činnost

Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, Katedra humanitních věd

Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta, Ústav historie

 

Oblasti odborného zájmu

kultura vzpomínání a kolektivní paměť německy hovořícího obyvatelstva českých zemí, transformační procesy a každodennost v prostoru česko-německé a česko-rakouské hranice po roce 1945, etnická a migrační studia, paměťová studia, antropologie turismu, orální historie a biografický výzkum

 

Současné/realizované projekty

Mezi „Východem“ a „Západem“ – zkušenosti s hranicí a narativy o hranici na česko-slovenském a slovensko-ukrajinském pomezí (GA ČR 23-05924S, 2023–2025)

 

Realizované projekty

Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin (GA ČR 16-19041S, 2016–2018) – spoluřešitel

 

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie a editované sborníky

2023. „Ganz normale Familiengeschichten.“ Bilder von Migration und migrierende Bilder im Familiengedächtnis. Münster – New York: Waxmann Verlag (spoluautoři Nosková, Jana – Pavlásek, Michal).

2023. Zemědělské etudy. Proměny Vysoké školy zemědělské v pamětnických reflexích. Praha: Dokořán (editorka).

2019. „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo (spoluautoři Nosková, Jana – Pavlásek, Michal).

2015. Kulturní život německé menšiny v České republice. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (spoluautor Novotný, Lukáš).

2013. Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců. Praha: Univerzity Karlovy v Praze, Filozofická fakulta.

 

Kapitoly v knihách

2022. Vom Fotografieren auf Heimatreisen. Zur Visualisierung der „Heimat“ in den Heimatzeitschriften der vertriebenen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Gebhardt, Bernadette (Hg.): „Bilder der Heimat“. Fotografie und Kunst in Heimatzeitschriften. Münster: Waxmann: 185–212.

2022. Krajanský tisk německých vysídlenců z Krkonoš po roce 1945. In: Slavíček, Jan – Kohoutek, Jiří (eds.): Krkonoše a jejich lidé v běhu času: prameny, paměť, interpretace ve 20. století. Praha: Historický ústav AV ČR: 147–158.

2018. Jáchymov a jeho okolí po roce 1945 optikou domovských novin Mei’ Erzgebirg’ (1954–1959). In: Pinerová, Klára (ed.): Jáchymov: Jeviště bouřlivého století. Praha: ÚSTR: 301–312.

2018. „Mein Vater kannte nur Arbeit…“ Familiengedächtnis und die Heimatverbliebenen in der Tschechischen Republik. In: Scholl-Schneider, Sarah – Kropp, Moritz (Hg.): Migration und Generation. Volkskundlich-ethnologische Perspektiven auf das östliche Europa (Mainzer Schriften zur Kulturanthropologie/Volkskunde, Bd. 16). Münster: Waxmann: 69–89 (spoluautorka Nosková, Jana).

2017. Každodennost v blízkosti „ostnatých drátů“ ve vzpomínkách obyvatel česko-rakouského pohraničí. In: Lozoviuková, Kateřina – Pažout, Jaroslav (eds.): Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945–1989. Praha –Liberec: Technická univerzita v Liberci – ÚSTR: 56–69.

2016. Hledání ztracené identity. Komunitní muzeum v Děkově jako místo konstrukce kolektivní paměti a lokální identity. In: Tichá, Jana (ed.): Muzeum a identita. Etnologické pohledy. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě: 33–42.

2014. Etnicita a etnický konflikt z pohledu sociálních věd. In: ŠUBRT, Jiří a kol.: Soudobá sociologie. Praha: Karolinum: 339–358.

2009. Ethnische Identität im Grenzgebiet. zur Dynamik der ethnischen Identifikation der deutschen Minderheit im Komotauer Gebiet (Chomutovsko). In: Lozoviuk, Petr (Hg.): Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte der ethnografischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlandes. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag: 219–231.

 

Studie a články

2023. Domov jako turistický cíl v době studené války. Nostalgický turismus vysídlených Němců z Československa po roce 1945 a jeho konstrukce v sudetoněmeckém mediálním diskurzu. Národopisný věstník 82 (2): 21–33.

2023. “Natives” of a “Home” (Un)known: Trips of Expelled and Forcibly Displaced Germans to Czechoslovakia and Their Perception of the Local Population in Expellee Periodicals. Český lid 110: 243–276 (spoluautorka Nosková, Jana).

2022. Vyprávěná migrace. Vzpomínky na poválečnou nucenou migraci německy hovořících obyvatel z českých zemí. Slovenský národopis 70 (1): 48–68 (spoluautorka Nosková, Jana).

2021. Mediální reprezentace poválečné nucené migrace Němců z českých zemí ve vysídlenecké publicistice na příkladu periodik Aussiger Bote a Brünner Heimatbote. Národopisná revue 31 (1): 19–41 (spoluautorka Nosková, Jana).

2020. „Domorodci“ ne/známého domova. Cesty německých vyhnanců a vysídlenců do Československa a jejich percepce místního obyvatelstva ve vysídleneckých periodikách. Český lid 107 (4): 439–468 (spoluautorka Nosková, Jana).

2020. Heimat im Bild. Bildanalyse der Heimatzeitschriften Brünner Heimatbote und Komotauer Zeitung. Jahrbuch Kulturelle Kontexte des östlichen Europa 61: 84–110 (spoluautorka Nosková, Jana).

2019. “Family Silver” or Artefacts (in) Memories of Forcibly Displaced Germans. Slovenský národopis 67 (2): 165–184 (spoluautorka Nosková, Jana).

2018. Between language revitalization and assimilation. On the language situation of the German minority in the Czech Republic. Journal of Nationalism Memory and Language Politics 12 (1): 121–139 (spoluautor Novotný, Lukáš).

2018. Domov jako místo dočasného návratu. První cesty německých vysídlenců do Československa. Český lid 105 (2): 159–176.

2018. „Odsun“/„vyhnání“ v rodinné paměti Němců z českých zemí a jejich potomků. Národopisný věstník XXXV (77) (2): 5–28 (spoluautorka Nosková, Jana).

2018. Erinnert oder vergessen? Der Umgang mit der Vertreibung der Deutschen in Chomutov/Komotau und Brno/Brünn. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre 12: 85–110 (spoluautorka Nosková, Jana).

2016. „Odsun“ Němců v české vzpomínkové kultuře. Národopisná revue 26 (4): 284–295.

 

Členství v odborných společnostech a institucích

Česká národopisná společnost

Česká asociace orální historie

Kommission Kulturelle Kontexte des östlichen Europa der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde

Národopisný věstník – členka redakční rady (od 2022)

Dozorčí rada Etnologického ústavu AV ČR – člen (2017–2023)

  

Ocenění

2020 – Česká národopisná společnost – 1. cena Ankety o nejvýznamnější počin v oboru za rok 2019 v kategorii Publikace – kniha  (Kreisslová, Sandra – Nosková, Jana – Pavlásek, Michal: „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Praha: Argo 2019).