Zahlavi

Daniela Stavělová

Daniela Stavělová

 

Daniela Stavělová

Doc. Mgr. Daniela. STAVĚLOVÁ, CSc.,

Tel.: +420 220 303 925

e-mail: stavelova@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1974–1979 Filozofická fakulta UK v Praze, dvouoborové studium etnografie-historie

1980–1983 pětisemestrální studium taneční pedagogiky, katedra tance HAMU v Praze

1995 – CSc., disertační práce: Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819

2006 – doc. v oboru taneční věda – taneční umění, habilitační práce: Člověk tančící: lidová taneční kultura v Čechách

 

Průběh zaměstnání

1979-1980 Ústav pro kulturně výchovnou činnost Ministerstva kultury ČR – odborná pracovnice pro lidový tanec

1980-1981 Státní souboru písní a tanců v Praze – samostatná dokumentátorka

1981-1991 pedagogická činnost v oboru tance (základní umělecké školy, Státní konzervatoř v Praze), choreografická spolupráce s folklorními soubory, s operní a divadelní scénou – dosud

1991-1993 IPOS ARTAMA, útvar pro neprofesionální uměleckou činnost Ministerstva kultury ČR – odborná pracovnice pro lidový tanec 

1992-1995 Etnologický ústav AV ČR – vědecká aspirantka

1995- vědecká pracovnice EÚ AV ČR, v. v. v. i.

1999–2007 a 2014–2023 – vedoucí oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie EÚ AV ČR, v. v. i.

2017-2018 pověřená řízením EÚ AV ČR, v. v. i.

2019 – statutární zástupce ředitele EÚ AV ČR, v. v. i.

 

Pedagogická činnost

1994 – Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze – přednášky a semináře v oboru etnochoreologie a taneční antropologie

2004, 2005, 2008–2013 – pravidelné přednášky a semináře v rámci Erasmus Intensive Programme, Dance Analysis for New Ethnochoreologists and Movement at Past and Present – organizované Norwegian University for Science and Technology, Trondheim

Garantem programu – EÚ jako Associated Partner in the Erasmus Mundus Joint Master’s Diploma (EMJMD) programme Choreomundus – International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage coordinated by the University of Clermont Auvergne (UCA) in collaboration with the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), the University of Roehampton, London, UK (UR), and the National and Kapodistrian University of Athens (NKUA), Greece

Oblasti odborného zájmu

Etnochoreologie, taneční antropologie; interpretace historických záznamů tanečního projevu; tanec jako text v historických, ideologických a politických souvislostech; tanec jako kulturní proces a zvláštní způsob sociální aktivity; nové kontexty tradiční hudebně taneční kultury: heritizace, revivalismus, festivalizace, turismus a komodifikace

Současné projekty

Folklorní revivalismus v postsocialistických zemích: politiky, paměť, heritizace a udržitelnost. Bilaterální projekt Lead Agency s ARRS Slovinsko, GA ČR 2231474 K, 2022–2024. Řešitelka projektu.

Strategie AV 21(AV21 520205), program Město jako laboratoř změny, aktivita Městské slavnosti: hudba a tanec jako prostředek utváření identity místa, 2020-2021. Řešitelka projektu.

Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích, standardní projekt GA ČR17-26672 S, 2017-2019. Řešitelka projektu.

Ostatní odborné aktivity

Členka redakční rady časopisu Český lid, EÚ AV ČR, v. v. i. Praha

Členka redakční rady časopisu Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury Strážnice

Členka Mezinárodní rady pro tradiční hudbu a tanec (ICTMD) a zároveň Etnochoreologické studijní skupiny ICTMD UNESCO

Předsedkyně ICTMD Sub-Study Group for Field Research Theory and Methods

Členka Národopisné společnosti ČR

Předsedkyně Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., 2017–2021

Volená zástupkyně v Akademickém sněmu AV ČR, v. v. i., 2014–2022

Členka Rady pro spolupráci s vysokými školami AV ČR, v. v. i.

Členka Oborové rady HAMU Praha

Členka Oborové rady ZČU v Plzni

Členka Oborové rady FHS UK Praha

Členka komise MK ČR pro udílení ceny ministra kultury v oblasti tradiční lidová kultura, 2013-2019

Členka Odborné rady NIPOS-ARTAMA MK ČR Praha

Členka Českého výboru UNESCO pro posuzování nominací na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

 

Umělecká činnost

1974-1988 tanečnice folklorního souboru Josefa Vycpálka a Umělecké skupiny Chorea Bohemica

1984-1992 zakladatelka a umělecká vedoucí Taneční a hudební skupiny Rustica

1993 – umělecká vedoucí a choreografka folklorního souboru Josefa Vycpálka, choreografická spolupráce s folklorními soubory, operní a divadelní scénou

 

Ocenění

2009 Cena Ministerstva kultury za propojení vědecké a umělecké práce v oblasti tradiční lidové kultury

 

Publikační činnost

Monografie a editované sborníky

Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století. Praha: Academia 2021, 694 s. (editorka s kolektivem autorů)

Folklore Revival Movements in Europe post 1950. Shifting Contexts and Perspectives. Praha: EÚ AV ČR, v. v. i., 2018. (spolueditorka Theresa Jill Buckland).

Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Praha: Paseka, 2014. (spoluautoři Lubomír Tyllner, František Bahenský, Markéta Holubová, Luboš Kafka, Eduard Maur, Alexandra Navrátilová, Jaroslav Otčenášek, Lydia Petráňová, Jiří Woitsch)

Dance, Gender, and Meanings. Contemporising Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010 Třešť, Czech Republic. Academy of Performing Arts in Prague, Institut of Ethnology of the Academy of Sciences, v.v.i. of the Czech Republic: Prague 2012. (spolueditoři: Elsie Ivancich Dunin, Dorota Gremlicová)

Lidová kultura v obrazech. Kolektivní monografie a CD-ROM s obrázky. EÚ AV ČR, v. v. i., Praha 2009.

Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace. Multimediální studie. Red Rose, Why Don´t You Thrive. A arnival carol from Doudleby: dance, identity, status and integration. Multimedia study. EÚ AV ČR, v. v. i., Praha 2008.

Prostředí tance. NIPOS a EÚ AV ČR,v.v.i.,  Praha 2008. (spolueditoři: Jiří Traxler, Zdeněk Vejvoda)

Tanec – záznam, analýza, pojmy. EÚ AV ČR, Praha 2004.(spoleditoři: Jiří Traxler, Zdeněk Vejvoda)

Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819. ARTAMA: Praha 1996.

 

Kapitoly v knihách a sbornících

Foley, C. E. - Buckland, T. J. - Dunin, E. I. - Mellish, L. - Mollenhauer, J. - Schofield, D. -Smith, S. - Stavělová, D. - Opetcheska-Tatarchevska, I. Maud Karpeles: Her Contribution to Dance Research and to the Council. Celebrating the International Council for Traditional Music. Reflections on the First Seven Decades. Vol. First Edition. Ljubljana: University of Ljubljana Press and International Council for Traditional Music, 2022 - (Pettan, S.; Ceribašič, N.; Niles, D. eds.), s. 20-32.

The polka and Czech national awareness. Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe. Vol. 2. Second, revised edition. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022 - (Leersen, J.), s. 812-813. Study Platform on Interlocking Nationalisms (SPIN), Volume 2.

Dance as a commodity: The Czech Folklore Show. Dance and Economy, Dance and Transmission. Vol. First Edition. Vilnius: ICTM Study Group on Ethnochoreology and Lithuanian Academy of Music and Theatre, 2022 - (von Bibra Wharton, A.; Urbanavičiene, D. eds.), s. 15-23.

Power of Representations: Stereotypification and Selectivity in Dance Performances.
Dance, Age and Politics. Proceedings of the 30th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Hungary: Department of Ethnology and Cultural Anthropology Faculty of Humanities and Social Sciences University of Szeged, Hungarian Association for Ethnochoreology. Research Centre for the Humanities, Institute for Musicology, 2021 - (Apjok, V.; Povedák, K.; Szőnyi, V.; Varga, S.), s. 315-324. Proceedings of the 30th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 28th July – 3rd August 2018 Szent-Györgyi Albert Agóra Cultural Centre, Szeged. 

The Polka as a Czech National Symbol. In: Bakka, Egil – Buckland, Theresa Jill – Saarikoski, Helena – von Bibra Wharton, Anne (eds.): Waltzing through Europe. Attitudes towards Couple Dances in the Long Nineteenth Century. Cambridge, UK: Open Book Publishers 2020, s. 107-147.

Traditional Rural Festivity in an Urban Space and Dichotomy of Public and Private: The Music and Dance Repertory Process. Negotiating the Place for a Dance. In: Stepputat, Kendra (ed.): Dance, Senses, Urban Contects.29th Symposium of the International Council for Traditional Music (ICTM) Study Group on Ethnochoreology. ICTM Study Group on Ethnochoreology, Institute of Ethnomusicology, University of Music and Performing Arts Graz, Graz, Austria 2017, pp. 222-229.

Narratives as a Tool for Understanding the Inner Side of Dance in a Socio-Cultural and Political Context. In: Dunin, Elsie Ivancich (Ed.): Dance, Narratives, Heritage. 28th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 7–17 July 2014, Korčula, Croatia.  ICTM Study Group on Ethnochoreology, Institut of Ethnology and Folklore Research: Zagreb, Croatia 2015.

The oldest records of Czech traditional dances: Rethinking dancescape. In: Fiskvik, Anne Margrete Fiskvik – Stranden, Marit (Eds.): (Re)Searching the Field. Festschrift in Honour of Egil Bakka.Fagbokforlaget: Trondheim 2014.

Traditional Dancing on the Stage: Seeking Autenticity. In: Dunin, Elsie Iváncich – Stavělová, Daniela – Gremlicová, Dorota (eds.): Dance, Gender, and Meanings. Contemporizing Traditional Dance. Proceedings of the 26th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology 2010, Třešť. Academy of Performing Arts in Prague, Institut of Ethnology of the Academy of Science, v.v.i. of the Czech republic: Prague 2012, s. 241-248.

Word and Image: Representing Dance in a Symbolic and Cultural-Historical Framework. In Dunin, Elsie Iváncích – Giurchescu, Anca – Kőnczei, Csilla (eds.): From Field to Text. Dance and Space. Proceedings for the 24th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. ISPMN (the Romanian Institute for Research on National Minorities: Cluj-Napoca, 2012, s. 91-94.

Edice a reedice záznamů lidového tance v českých zemích. In: Uhlíková, Lucie. a kol.: Hudební a taneční folklor v ediční praxi. EÚ AV ČR,v.v.i., Praha 2011, s.117-140.

Kultura lidových slavností: tajemství tance. In: Rousová, Andrea. (ed.): Tance slavnosti 16. – 18. století. The Culture of Folk Festivities: the Mystery of Dance. In: Dance and Festivities of the 16th – 18th Centuries. Národní galerie, Praha 2008, s. 81–89

Koncept národního tance: obkročák, polka, sousedská. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Prostředí tance: hranice identity a jejich překračování. NIPOS a EÚ AV ČR, v.v.i., Praha 2008, s.157-187. 

K některým pojmům v souvislosti s Úmluvou UNESCO o ochraně nehmotného kulturního dědictví. In: Blahůšek, Jan – Jančář, Josef (eds): Etnologie – současnost a terminologické otazníky. NÚLK, Strážnice 2008, s. 85–92.

Literární dílo jako pramen pro studium lidové taneční kultury. In: Gremlicová, Dorota (ed.): Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. AMU, Praha 2007, s. 14–23.

Hesla z oboru lidový tanec: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska A-N 1, O-Ž 2. Brouček, Stanislav.; Jeřábek, Richard (eds). EÚ AV ČR, v. v. i. v Praze a Ústav evropské etnologie FF MU v Brně v nakl. Mladá Fronta, Praha 2007, s. 43, 46, 140–141, 174–175, 177, 195 – 196, 208 – 209, 223 – 224, 291 – 292, 344 – 345, 384 – 385, 392 – 393, 413, 445, 500 – 502, 513, 529, 546, 546 – 547, 549, 561, 653, 770 – 771, 842, 842 – 843, 908 – 909, 970, 1030, 1040 – 1041, 1043 – 1044, 1045 – 1046, 1047 – 1048, 1048, 1155.

The Dancing Poeple – Status, Identity, Integrity. In: Dunin, Elsie Ivancich – von Bibra Wharton, Anne – Felföldi, Lázsló (eds.): Dance end Society. 22nd Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, Szeged 2002. Budapest 2005: Akadémiai Kiadó, European Folklore Institute, s. 41–52.

Záznamy lidových tanců v českých sbírkách. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Tanec – záznam, analýza, pojmy. EÚ AV ČR, Praha 2004, s. 69–80.

Folklorism in a Changing Society. Proceedings 21st symposium 2000 Korčula: ICTM Study Group on Ethnochoreology. Dunin, Elsie, Ivancich – Zebec, Tvrtko (eds.). Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb 2001, s. 258-261.

The Influence of Musical Accompaniment on the Emergence and Transformation of a Style of Dance. In: T. Buckland, G. Gore (eds.): Dance, Style, Youth, Identities. Proceedings of the 19th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Strážnice 1998, s. 88-92.

Traditional Czech Dancing in Historical Perspective. In: Őztürkmen, Arzu (ed.)Müzik Kültür ICTM 20th Ethnochoreology Symposium Proceedings 1998. Istanbul, Turkey: Boazici University Folklore Club, s. 188-198.

 

Studie a články

Why Do We Have So Many Carnivals in Town Today? An Event Between Ritual, Politics, and Festival. Slovenský národopis. Roč. 71, č. 4 (2023), s. 342-364.

Hidden in Folklore: The Past and Present of the Revival Movement in Post-Socialist Countries. Traditiones. Roč. 52, č. 2 (2023), s. 21-46.

Kolik stojí pravý český tanec? Autenticita na prodej. Národopisná revue. Roč. 31, č. 4 (2021), s. 287-298. (spoluautorka Laura Kolačkovská).

Zítra se bude tančit všude, aneb jak jsme se protancovali ke svobodě. Dichotomie tzv. folklorního hnutí druhé poloviny 20. století. Český lid 104 (2017), č. 4, s. 411–432.

Inventing the carnival: contemporary festivities, tradition and imaginaries. Český lid 103 (2016), č. 4, s. 537-567 (spoluautor Matěj Kratochvíl).

The Ride of the Kings in Vlčnov from the Perspective of Contemporary Research. Národopisná revue 5 (2015), s. 47–64.

On the Concept of Czech National Dance: What and for Whom? Bulgarian Folklore (2015), č. 4, s. 467–490.

Lidový hudebně-taneční projev jako scénický tvar – folklorní soubory v českých zemích v péči jedné instituce. Národopisná revue 4 (2015), s. 292–306.

The Polka versus the Waltz. Czech National Dances in the Political Context of the Nineteenth Century. Traditiones 44 (2015), č..2, s. 91-112.

Tanec v pamětech, denících a memoárové literatuře: Interpretační dilema. Národopisná revue (2014) č. 1, s. 91-100

Vlčnovská jízda králů pohledem současného výzkumu (experimentu). Národopisná revue (2013), č. 1, s. 3-13.

Tanec v literární tvorbě Boženy Němcové: fikce, nebo fakta? Český lid 99 (2012), č. 3. s. 259-279.

K některým otázkám etnochoreologického studia: tanec, gender a politika. Národopisná revue 2010, č. 4, s. 239-244.

Polka jako český národní symbol. Český lid 93 (2006), č. 1, s.  3–26.

Doudlebská masopustní koleda: tanec jako text. Národopisná revue 16 (2006), č. 1, s. 28–37.

Jak se dnes v Čechách tancuje. Otázky taneční antropologie. Národopisná revue 13 (2003), č. 2, s. 67–69.

Lidový tanec – jev společenský, kulturní, či historický? Národopisná revue 11 (2001), č.2, s. 81-84.

Lidový tanec v proměnách prostoru a času. K možnostem klasifikace lidové taneční kultury. Český lid 86 (1999), s. 1-14.

The Tendencies of Ethnochoreological Studies in the Czech Republic. Biuletyn polskiego tovarzystva etnochoreologiecznego 10 (1999), s. 239-241.

Tance s proměnlivým taktem z hlediska kartografického výzkumu (spolu s L. Tyllnerem). In: Vařeka, Josef – Holubová Markéta – Petráňová, Lydia (eds.): Evropský kulturní prostor – jednota v rozmanitosti. Český lid, suplement 84 (1997), s. 199-211.

Lidová taneční tradice v současnosti – k otázkám její ekologie. Národopisná revue 8 (1998), č. 3, s. 148–151.

Tanec do kolečka na Chodsku – tradice a současnost. Národopisná revue 7 (1997), č. 3–4, s. 116–118.

Rukopisný materiál J. E. Konopase jako významný pramen pro studium lidového tance kolem poloviny 19. století. Český lid 80 (1993), s. 321–334.