Zahlavi

Zdeněk Uherek

Zdeněk Uherek

zdenek_uherek1Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Oddělení mobility a migrace

tel.: +420 222 828 606

e-mail: uherek@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1983 ukončil Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy

1983 získal titul PhDr.

1992 ukončil doktorské studium obor historické vědy / národopis a získal titul CSc.

2012 jmenován na Univerzitě Karlově docentem pro obor etnologie

 

Zaměstnání

1983 nastoupil do Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV jako odborný pracovník střediska vědeckých informací (práce ve sbírkových fondech);

v letech 1990 – 1994 vědecký tajemník Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV

od roku 1992 vědecký pracovník ÚEF ČSAV

v letech 1994 - 2017 vedoucí oddělení etnických studií ÚEF AV ČR

v letech 1998 – 2007 zástupce ředitele Etnologického ústavu AV ČR

v letech 2004 – 2006 předseda vědecké rady EÚ AV ČR

v letech 2007 – 2017 předseda Rady pracoviště EÚ AV ČR, v. v. i.

v letech 2007 – 2017 ředitel Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

od 2017 do současnosti ředitel Institutu sociologických studií FSV UK / vědecký pracovní EÚ AV ČR

 

Pedagogická činnost

od roku 1994 výuka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, do 2015 Ústav etnologie, od 2015 Katedra středoevropských studií, kabinet romistiky,

2002 – 2012 výuka na katedře antropologie FF ZČU do roku 2017 též občasně na katedře sociálních věd FF UPCE a na VŠE.

Od akademického roku 2017/2018 výuka na ISS FSV UK.

Školitel doktorských studentů na FF UK a FHS UK

Oblasti odborného zájmu

Migrační studia, urbánní antropologie, menšiny, romská studia, antropologie Evropy

 

Současné projekty

Mobility: Strategie AV 21, Efektivní veřejné politiky a současná společnost

Strategie AV 21, Globální konflikty a lokální souvislosti

 

 

Monografie a editované sborníky

2017. Diversity and Local Contexts: Urban Space, Borders and Migration. New York: Palgrave Macmillan. (spolupráce Krase, Jerome et al.)

2016. Migrace: historie a současnost. Ostrava: Pant. (spolupráce Honusková, Věra – Ošťádalová, Šárka – Günter, Ladislav)

2015. Rethinking Ethnography in Central Europe. New York: Palgrave and Macmillan. (spolupráce Červinková, Hana – Buchowski, Michal et al.)

2014. Romové v československé a české společnosti v letech 1945–2012: národnostní struktura, specifika romské rodiny a migrací. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. (spolupráce Davidová, Eva)

2012. Analýza státního integračního programu pro azylanty. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolupráce Beranská, Veronika – Honusková, Věra – Jiráková, Anežka – Šolcová, Lenka)

2011. Migration, Diversity and Their Management. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (et al.)

2011. Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2006. Kultura – společnost – tradice II. Praha: Etnologický ústav AV ČR. (a kol.)

2003. Češi z Kazachstánu a jejich přesídlení do České republiky. Praha: Etnologický ústav AV ČR. (spolupráce Valášková, Naďa – Kužel, Stanislav – Dymeš, Pavel)

1997. Aliens or One´s Own People: Czech Immigrants from the Ukraine in the Czech Republic. Praha: Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic. (spolupráce Valášková, Naďa – Brouček, Stanislav)

 

Kapitoly v knihách

2015. Pavlivka Iodine Spring Water: Transnational Entrepreneurship in Post-Transition Contexts. In: Cervinkova, Hana – Buchowski, Michal – Uherek, Zdeněk (eds.): Rethinking ethnography in Central Europe. New York, NY: Palgrave Macmillan: 75–88. (spoluautorka Beranská, Veronika)

2015. Migration and Politics: Open Questions, Changing Perspectives. In: Falťan, Ľubomír (ed.): Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Institute of Sociology SAV, UNESCO – MOST: 10–24.

2015. Migration Groups in the Czech Republic. In: Falťan, Ľubomír (ed.) Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area. Bratislava: Institute of Sociology SAV, UNESCO – MOST: 222–231.

 

Studie a články

2017. Not only moving bodies: contesting and transforming concepts in migration studies. Slovenský národopis 65: 222–233.

2017. Ethnic Studies in the Czech Republic. Národopisná revue 27, 5: 46–54.

2016. The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident. Český lid 103: 85–101. (spoluautorka Beranská, Veronika)

2007. Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů. Sociologický časopis: 43: 747–774.

2007. Reflexe migračních teorií. Geografie – Sborník České geografické společnosti 112, 2: 125–141. (spoluautor Drbohlav, Dušan)

2005. Czechs in Bosnia and Herzegovina and their Social Activities. The Anthropology of East Europe Review (DePaul University, Chicago) 23: 136–150. (spoluautorka Plochová, Kateřina)

2004. Use of social science research on migration policy in the Czech Republic. Blackwell Publishing / UNESCO International Social Science Journal March 179: 101–113.

 

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

Vědecké rady

Člen VR Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Člen VR Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

V minulosti člen VR FF UK

Členství v organizacích, odborné aktivity

kontaktní osoba programu UNESCO – MOST a člen IGC MOST

člen České komise pro UNESCO

místopředseda České asociace pro sociální antropologii

člen International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

člen Royal Anthropological Institute (Velká Británie)

člen Evropské asociace sociálních antropologů

člen redakční rady časopisu Urbanities

člen redakční rady časopisu Slovenský národopis

šéfredaktor časopisu Cargo

člen redakční rady časopisu Národopisná revue

člen Gypsy Lore Society

člen předsednictva NAIRS – Network of Academic Institutions in Romani Studies