Zahlavi

Zita Skořepová

Zita Skořepová

Mgr. Zita SKOŘEPOVÁ, Ph.D.zitahonzlova2Mensi

Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie – vedoucí oddělení

Puškinovo náměstí 447/9, Praha 6 - Bubeneč

tel.: +420 220 303 925

e-mail: skorepova@eu.cas.cz

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0290-8720

Vzdělání

2012 – Mgr. / M.A., Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií: obecná antropologie

2015 – Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií: integrální studium člověka – obecná antropologie: disertační práce Vídeňští Češi v 21. století a jejich hudba z etnomuzikologické perspektivy

Studijní pobyty v zahraničí, stipendia

2010–2011 – l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense, Paris

2013 – Universität Wien, Institut für Musikwissenschaft, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät – Měsíční stipendijní výzkumný pobyt v rámci doktorského studia

Zaměstnání

2014–2016 Fakulta humanitních studií UK – pedagogická činnost v oboru etnomuzikologie a sociokulturní antropologie

2016–2018 mateřská dovolená

2018 – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie

od 2024 – vedoucí Oddělení etnomuzikologie a etnochoreologie EÚ AV ČR, v. v. i.

Přednášky a pedagogická činnost

2014–2016 Fakulta humanitních studií UK – výuka etnomuzikologických kurzů: Hudebně-antropologický seminář, Západní umělecká hudba, Úvod do hudební analýzy a transkripce v etnomuzikologii, Úvod do hudební teorie, Music as Representation of Minorities; examinace souborné zkoušky Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě (SVIP) na bakalářském Studiu humanitní vzdělanosti; vedení a oponentury etnomuzikologicky zaměřených bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky

Oblasti odborného zájmu

hudebně-antropologický výzkum, urbánní etnomuzikologie, hudba menšin (vídeňští Češi) a cizineckých komunit, folklorní hnutí druhé poloviny 20. století a folklorní revivalismus v současnosti, hudba a tanec ve vztahu k identitě, komunikativní a kulturní paměti

Projekty

2022–2024 – spoluřešitelka bilaterálního projektu GA ČR – ARRS (Slovinsko) 22-31474K Folklorní revivalismus v postsocialistických zemích: politiky, paměť, heritizace a udržitelnost; hlavní řešitelka Daniela Stavělová

2022 – hlavní řešitelka projektu Strategie AV 21 – Anatomie evropské společnosti: Československo jako historický a evropský fenomén: Hudba a tanec jako antropologické zrcadlo identity Čechů a Slováků v 21. století doma i v diaspoře  

od 2020 – spoluřešitelka projektu Strategie AV 21 – Město jako laboratoř změny: Město jako kulturní prostor: Městské slavnosti: hudba a tanec jako prostředek utváření identity místa; hlavní řešitelka Daniela Stavělová

2017–2019 spoluřešitelka projektu GA ČR, GA17-26672S Tíha a beztíže folkloru: Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích; hlavní řešitelka Daniela Stavělová

Členství v odborných společnostech a redakčních radách

International Council for Traditions of Music and Dance (ICTMD) – členka studijních skupin Music and Minorities a Music and Dance of the Slavic World  

International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) – členka

Lidé města – členka redakční rady

Hudebně interpretační a popularizační činnost

Jako ZITA HONZLOVÁ pořádá přednáškové koncerty a jiné programy hebrejských a jidiš písní / lecture-concerts and other solo performances of Hebrew and Yiddish Songs (known as ZITA HONZLOVÁ) – https://www.zitahonzlova.com

ASEP – Repozitář AV ČR

https://asep-analytika.lib.cas.cz/bibliografie/asep/uef-s/0363054/usS

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie a editované sborníky

2022. Hudební světy české Vídně: Menšina a identita v 21. století. Praha: KLP – Koniasch Latin Press.

Kapitoly v knihách

2021. Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20 století v českých zemích. Praha: Academia. (spoluautoři Stavělová, Daniela (ed.) – Černíčková, Kateřina – Gremlicová, Dorota – Kratochvíl, Matěj – Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie – Vaněk, Miroslav – Vejvoda, Zdeněk – Zdrálek, Vít)

2018. Theoretical Concepts in Ethnomusicology and Study of the Folklore Revival Movement: the Case of the Prague Ensemble Gaudeamus. In: Stavělová, Daniela – Buckland, Theresa (eds.): Folklore Revival Movements in Europe post 1950: Shifting Contexts and Perspectives. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 243–256. 

2014. Prague Soundscapes. Praha: Karolinum. (spoluautoři Jurková, Zuzana – Seidlová, Veronika – Jonssonová, Pavla – Balog, Peter)

2013. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum. (spoluautoři Jurková, Zuzana – Seidlová, Veronika – Jonssonová, Pavla – Balog, Peter)

2013. Marginalizace národní identity u současných vídeňských Čechů: Maturitní a reprezentační ples / Contemporary Viennese Czechs and the marginalization of their national identity: Representational and Graduation Ball. In: Jurková, Zuzana – Stellmacher, Martha – Skořepová, Zita – Kuhnová, Kristýna – Seidlová, Veronika: Tóny z okrajů: Hudba a marginalita / Sounds from the Margins. Praha: Kher: 30–42, 99–112.


Studie a články

2023. “Zpěváček” Folk Singing Competition: Regional Identity and Heritage Performance in the Czech Republic. Traditiones. 2023, 52(2). DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2023520206

2022. Společenský zpěv jako aspekt životního stylu 20. století očima českého porodníka a zpěváka každodennosti Antonína Doležala. Národopisná revue 32 (4): 280–292.

2022. The Turnarounds: identita vídeňských Čechů třetí a čtvrté generace a rakouská hudební interkultura. Český lid, Etnologický časopis 109 (1): 9–33. 

2021. Exotismus, jazz a hudebně-divadelní myšlení E. F. Buriana ve dvacátých letech 20. století. Divadelní revue 32 (1): 7–33. 

2019. Cultural memory, underground and mainstream culture reminiscences in the Czech Republic. Ethnomusicology Forum 28 (3): 362-383. Publikováno online 1. května 2020, dostupné z https://doi.org/10.1080/17411912.2020.1755332

2018. Hudba a děti první republiky: nové koncepce hudební výchovy v Československu z etnomuzikologické perspektivy. Historia scholastica 4 (2): 18–30.

2018. Viennese Czechs dance the “Czech Beseda”: form and meaning of the dance in the 21st century. Český lid 105 (4): 377–396.

2016. Hudba jako antropologické zrcadlo menšiny na příkladu výzkumu hudebních aktivit současných vídeňských Čechů. Národopisná revue 2: 132–143.

2012. Acculturation Strategies in Musical Self-Presentations of Immigrants in the Czech Republic. Urban People/Lidé města 14, 2: 369–384.

2010. Ziriab – Arabic Music in the Czech Republic. Urban People/Lidé města 12, 2: 399–417.