Zahlavi

Nadpřirozené Československo: magie, okultismus a víra v nadpřirozeno v kontextu utváření moderního státu

Nadpřirozené Československo: magie, okultismus a víra v nadpřirozeno v kontextu utváření moderního státu

07. 05. 2020

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

Česká asociace pro sociální antropologii, sekce Antropologie náboženství, magie a nadpřirozena

vyhlašují „call for papers“ na workshop

Český Krumlov, 2. – 4. října 2020

Magie, čarodějnictví i víra v nadpřirozeno byly a jsou často označovány jako primitivní, pověrečné a tedy zcela zásadně nemoderní fenomény. Předpokládá se, že tyto jevy mají svůj původ v dávné historii a s moderní společností ani státem údajně nemají nic společného. Opak je ovšem pravdou. Navzdory tezi o postupné sekularizaci společnosti máme množství důkazů nejen o přítomnosti ale dokonce i o rozmachu těchto fenoménů a to jak v nedávné minulosti, tak v současnosti.

V kontextu české vědy byla dosud fenoménům magie, čarodějnictví a nadpřirozena věnována jen velmi malá pozornost. Celá řada zahraničních badatelů a badatelek nicméně poukázala na to, že víra v nadpřirozeno může být mimo jiné interpretovaná jako výraz společenské nejistoty, související s proměnami společnosti, utvářením nových forem vládnutí a obecně i nástupem modernity. Skrze víru v nadpřirozeno a její praxi tak lze studovat dynamické vztahy napětí mezi státem a jednotlivcem, respektive konflikty mezi normativním společenským řádem a sociálními aktéry, kteří se vymykají dominantním formám vlády. Náš workshop se proto zaměří na (v širokém slova smyslu) nadpřirozené fenomény a jejich proměňující se společenskou úlohu v souvislosti s ustavováním moderních forem vládnutí, především - i když ne výlučně - ve vztahu k utváření českého / československého státu od počátku 20. století do současnosti.

V souvislosti s tímto vymezením, vítáme příspěvky (návrhy alternativních formátů k diskusi s pořadateli) zejména na témata:

  • Mocenské strategie ustavování a udržování moderního státu, disciplinace či potlačování jeho odpůrců ve vztahu k nadpřirozeným fenoménům
  • Využití magie, čarodějnictví či nadpřirozena k udržení, legitimizaci či budování československého nebo českého státu
  • Kontextualizace magie, čarodějnictví či nadpřirozena v 19. a 20. století
  • Kritická reflexe dosavadního způsobu bádání a konceptualizace daných fenoménů ve společenských a humanitních vědách

Předběžný program:

Program bude začínat v pátek, 2. října odpoledne (cca 15:00) a bude končit v neděli 4. října kolem poledne. V pátek a v sobotu dopoledne budou probíhat konferenční příspěvky, workshopy a diskusní panely, které budou částečně přístupné i široké veřejnosti. Součástí programu bude komentovaná prohlídka zámkem s ohledem na problematiku nadpřirozena a alchymie.

Přihlášení příspěvků:

Vítáme jak tradiční formát konferenčních příspěvků, tak i experimentální research notes nebo náměty na kulaté stoly (po dohodě s organizátory). Ke všem typům příspěvků prosíme autory o krátké shrnutí (200 slov) a institucionální afiliaci (případné nezávislé badatele vítáme též) a kontaktní údaje.

Zájemce, kteří si přejí zúčastnit se workshopu (pouze konferenční části pátek a sobota) jako posluchači, prosíme, taktéž o registraci.

Pro registraci použijte, prosím, následující formulář:

https://forms.gle/f3yiHPZDFTjoVngg9

Nevybíráme konferenční poplatek, od posluchačů ani prezentujících.

Pro aktivní prezentující je během konání konference od 2. – 4. října zajištěno občerstvení a nocleh v prostorách krumlovského zámku. Celkový počet prezentujících (konferenční i experimentální formáty) i posluchačů je z prostorových důvodů omezen a prosíme proto o včasnou registraci.

Místo konání:

Studijní centrum Český Krumlov

Zámek čp. 232

381 01 Český Krumlov

Důležité termíny:

Deadline na podání příspěvků: 15. června

Organizační tým

Pavel Horák, Ph.D., Markéta Slavková, Ph.D. a Filip Herza, Ph.D., Oddělení pro výzum kulturního dědictví, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Otázky a kontakt:

V případě návrhů či nejasností pište na: antropologienabozenstvi@gmail.com

Akce vzniká za podpory Strategie AV21 "Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací” http://statav21.cz

Pdf ke stažení.