Zahlavi

Research position at the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences

Research position at the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences

23. 03. 2020

Department of Mobility and Migration, deadline for applications no later than 15 May 2020.

The Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences (IE CAS) invites applications for a research position at the Department of Mobility and Migration (DMM). The successful candidate is expected to assume the position after 1 July 2020 and no later than 30 October 2020.

We are looking for a candidate who pursues research on issues related to political economy of migration, borders, exclusion/inclusion, marginalisation, identity, gender, and/or generation. Applications are welcome from established researchers who could bring their original research agendas and help to develop the newly established and growing department. Candidates will need to prove their abilities to engage in internationally outstanding research.

The successful candidate is expected to undertake original research, publish in international journals and publishing houses, organise workshops and conferences, seek external funding, gradually build her/his own research group with the help of the funding, pursue international collaborations, participate in institute’s scholarly and outreach activities, and to play an effective role in the life of the DMM and IE CAS as a whole.

The successful candidate will receive a three-year contract that might be renewed to permanent upon positive evaluation of the researcher in compliance with the Institute’s directives. Salary will depend on actual profile of the successful candidate and will follow the general rules of the Czech Academy of Sciences and specific directive of the IE CAS. Please, note that the academic salaries in the Czech Republic are rather modest.

The application should consist of:

• covering letter indicating the contribution you would make to the research at the department

• structured CV, including an up-to date list of publications

• brief statement (one page) outlining research and publication plans for the next three years

• example of published work (single authored by the applicant or the applicant as the first author)

Please, send your application in the form of one PDF file to office@eu.cas.cz no later than 15 May 2020.

For more info about the DMM, see http://www.eu.avcr.cz/en/about-us/departments/department-of-mobility-and-migration/

Informal enquiries about the position may be addressed to Dr Michal Sipos, Michal.Sipos@gmail.com

 

Download pdf here.

 

Výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka

Oddělení mobility a migrace, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Uzávěrka 15. května 2020

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumného pracovníka/pracovnice na Oddělení mobility a migrace. Očekává se, že úspěšný kandidát nastoupí do pracovního poměru v období od 1. července do 30. října 2020.

Hledáme výzkumníka/výzkumnici v oblasti politické ekonomie migrace, hranic, vyloučení / integrace, marginalizace, identity, gender-u a /nebo generace. Uvítáme přihlášky od etablovaných odborníků, kteří by mohli svými výzkumnými aktivitami přispět k budování nově založeného a rozvíjejícího se oddělení. Uchazeči budou muset prokázat své schopnosti zapojit se do výzkumu na mezinárodní úrovni.

Od úspěšného uchazeče se očekává, že bude provádět originální výzkum, publikovat v mezinárodních časopisech a vydavatelstvích, organizovat workshopy a konference, ucházet se o externí financování, postupně si s pomocí získaných financí budovat svou výzkumnou skupinu, zapojovat se do mezinárodní spolupráce, účastnit se vědecké a popularizační činnosti a dalších činností v rámci ústavu.

Úspěšný uchazeč získá tříletou pracovní smlouvu, která může být po pozitivním vyhodnocení pracovní činnosti v souladu s platnými směrnicemi změněna na smlouvu na dobu neurčitou. Výše platu se bude řídit obecnými kariérními pravidly AV ČR a příslušnou vnitřní směrnicí Etnologického ústavu.

V rámci vaší přihlášky prosím zašlete (v angličtině):

• motivační dopis

• strukturovaný životopis včetně seznamu publikací

• stručné plán (jedna strana) výzkumných a publikačních aktivit na tři roky

• ukázku vybrané publikace (uchazeč jako jediný nebo první autor)

Přihlášku zašlete ve formě jednoho PDF souboru na adresu office@eu.cas.cz nejpozději do 15. května 2020.

Více informací o Oddělení mobility a migrace naleznete na stránce http://www.eu.avcr.cz/cs/o-nas/oddeleni/oddeleni-mobility-a-migrace/

Neformální otázky o pozici zasílejte na adresu Michal.Sipos@gmail.com