Zahlavi

Stopy lidského umu

Stopy lidského umu

02. 01. 2020

Etnologický ústav AV ČR získal grant NAKI. Na jeho realizaci bude spolupracovat s Ústavem evropské etnologie Masarykovy univerzity.

Stopy lidského umu

Příjemci: Etnologický ústav AV ČR, Ústav evropské etnologie FF MU

Hlavní řešitelé: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Doba řešení: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:

a) lokalizovat a zdokumentovat drobné provozně-technické a hospodářské objekty a jejich pozůstatky v krajině včetně navazující infrastruktury a znalostí výrobních postupů s ohledem na jejich někdejší hospodářskou a současnou kulturně-historickou, krajinotvornou a identitotvornou funkci,

b) prostřednictvím dílčích výstupů a výsledků výzkumu zvýšit povědomí o zastoupení těchto historických dokladů v kulturní krajině regionu, jejich někdejších funkcích a přiznaných hodnotách a přispět k většímu zájmu veřejnosti o tuto část kulturního dědictví a nakládání s ním

Výzkum bude probíhat na území bývalého rožnovského panství jako modelového příkladu relativně kompaktní, vnitřně propojené hospodářské jednotky zahrnující podhorské i horské obce představující různé typy a fáze osídlení s pestrou škálou rukodělné výroby a výrobně technických provozů. Jedná se zároveň o území, které má i díky činnosti Národního muzea v přírodě v Rožnově p. R. poměrně hluboký vztah k lidové kultuře a tradičním formám hospodaření, které se odrážejí v identitě místních obyvatel a vnímání regionu návštěvníky. Výzkum přinese nové poznatky o tomto regionu a zároveň nabídne i obecnější závěry využitelné při dokumentaci, ochraně a prezentaci tohoto kulturního dědictví v jiných částech ČR a v zahraničí.

Mezi hlavními výstupy projektu budou
- výstava
- odborný kritický katalog k výstavě (monografie)
- specializované mapy s odborným obsahem
- recenzované články
- mezinárodní konference

 

Bližší informace k projektu bude možné brzy najít na připravovaném webu www.stopyumu.cz

 

V rámci projektu vzniknou také dvě nová pracovní místa - etnolog/-ička, historik/-ička a geoinformatik/-ička.