Zahlavi

VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury

VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury

14. 01. 2020

Nový grantový projekt v programu NAKI II

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., získal grant NAKI II s názvem VISKALIA – Virtuální skanzen lidové architektury. Na jeho realizaci bude spolupracovat s Národním muzeem a Českým vysokým učením technickým v Praze (konsorcium příjemců).

Řešitelé: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (koordinátor), PhDr. Dana Motyčková, CSc., Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Doba řešení: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022

Cíl projektu:

1) zachránit nejrozsáhlejších fondy plánové, kresebné a fotografické dokumentace lidové architektury v ČR, které přinášejí původní převážně etnologická data o podobě, funkci a identitárním významu lidové architektury v době před její transformací v muzejní/památkové objekty;

2) inovativně a prokreativně zpřístupnit tyto fondy nejširší veřejnosti v rámci jednotné nově vytvořené platformy, což přispěje k relevantnějšímu společenskému ukotvení a vnímání lidové architektury a lidové kultury obecně, bude využitelné v edukačním procesu i při budoucí dokumentaci a identifikaci kulturních hodnot lidové architektury a jejím marketingovém a ekonomickém využití. Lidové stavitelství lze přitom považovat za jeden z úhelných kamenů regionální a národní identity, zahrnující i četné projevy etnických, sociálních či dalších specifik.

Realizace uvedených cílů projektu bude dosaženo:

a) prostřednictvím vytvoření Virtuálního skansenu lidové architektury (VISKALIA), který bude komplexně pokrývat základní tematické, typologické a geografické variability lidového stavitelství na území ČR. Prostředí VISKALIA bude zásadně inovativním způsobem dokumentace a prezentace kulturního dědictví prostřednictvím nových technologií – zejména 3D modelování a sofistikovaných softwarových aplikací. Stane se též základní pomůckou pro studium a popularizaci lidové architektury v on-line prostředí a elektronických médiích, bude využitelné při vzdělávání a výchově zaměřené na problematiku národního kulturního dědictví;

b) vytvořením specializované veřejné databáze a mapových výstupů zahrnujících plánovou, kresebnou a fotografickou a příp. i další dokumentaci lidového stavitelství na úrovni ČR doplněnou o maximální množství etnografických, historických a prostorových metadat;

c) zpřístupněním informací o lidové architektuře veřejnosti prostřednictvím výstavy a publikací;

d) digitalizací a konzervací konkrétních sbírkových a archivních fondů EÚ AV ČR a NM.

Výstupy projektu:

-          webový portál Virtuální skanzen lidové architektury (VISKALIA)

-          specializovaná veřejná databáze

-          specializovaná mapa s odborným obsahem

-          uspořádání výstavy s kritickým katalogem (monografie)

-          recenzované odborné články

V rámci projektu vznikne také nová pracovní pozice (s úvazkem 0,5) etnolog/etnoložka.