ASEP

Publikační činnost pracovníků Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Výsledky publikační a další činnosti (např. uspořádání konference, výstavy, workshopu) pracovníků Etnologického ústav AV ČR jsou evidovány v databázi ASEP (Automatizovaný Systém Evidence Publikací), která je zdrojem informací pro RIV (Rejstřík informací o výsledcích výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - VaVaI). Výsledky jsou zveřejňovány prostřednictvím on-line katalogu databáze ASEP.
ASEP představuje systém sběru, zpracování, uchovávání a šíření informací o publikacích a jiných informačních výstupech základního a aplikovaného výzkumu v Akademii věd ČR. Databáze evidence této činnosti v AV ČR je vytvářena v informačním systému ARL (Advanced Rapid Library) a obsahuje většinou bibliografické záznamy o výsledcích vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR od roku 1985, v úplnosti od roku 1993. Systém evidence je dán směrnicí Akademické rady č. 4/2013 ze dne 12. 3. 2013 "Tvorba a využívání celoakademické databáze ASEP" .

Výsledky o publikační a další činnosti lze vyhledávat dle různých polí v on-line katalogu databáze ASEP.

Údaje z této databáze slouží také vedení AV ČR jako podklad pro interní periodická hodnocení jednotlivých akademických pracovišť. U vybraných dat (dle kritérií RIV platných pro daný rok) probíhá každoročně export části záznamů do databází RIV a NUŠL (Národní úložiště šedé literatury).
Výsledky pracovníků ústavu evidované v RIV

Analytika ASEP - nadstavba systému, vytvořena v roce 2009. Na těchto webových stránkách lze vyhledat jednotlivá akademická pracoviště, oddělení, pracovníky a vytvářet bibliografické, analytické, statistické a grafické přehledy jejich publikační práce. 

Bibliografie pracovníků Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. (dle analytiky ASEP)

Od roku 2012 lze k bibliografickým záznamům ukládat plné texty dokumentů. ASEP se stává institucionálním repozitářem.

Data do systému ukládají zpracovatelky nebo se data do systému mohou ukládat prostřednictvím individuálních uživatelských účtů autorů a anonymního uživatelského účtu.
Ohlašovací povinnost výsledku vědecké práce má první autor (z akademického pracoviště), který je na daném výsledku uveden.
Druhy dokumentů evidované v databázi ASEP / RIV (definice, zařazení do RIV)

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik 2015 vydávaných v ČR (pokud příspěvek v nich uvedený splňuje kritéria dle metodiky, je hodnocen v RIV) podrobněji na stránkách RVVI (Rada pro výzkum, vývoj a inovace)

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce: 2013-16

Podrobné informace o evidenci výsledků vědecké práce v Akademii věd České republiky naleznete na stránkách Knihovny AV ČR, v. v. i. 

Normy pro zařazení publikací dle typu dokumentu a jeho začlenění do ASEP a RIV: 1) Základní informace a 2) Struktura publikačních výstupů;


Kontakt na zpracovatelku ASEP:
Lenka Doležalová
tel.: (+420) 532 290 277
e-mail: lene.dolezalova@gmail.com