Zahlavi

Andrej Sulitka

Andrej Sulitka

Andrej SulitkaPhDr. Andrej Sulitka, CSc.

tel.: 774 217 887

e-mail: sulitka.andrej@seznam.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1965–1970 Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně (dnes Masarykova univerzita), katedra etnografie a folkloristiky,

1967–1968 stipendium MŠMT, studijní pobyt na Jagiellońské univerzitě v Krakově,

1971 titul PhDr., dizertační práce „Výročné obyčeje a zvyky na severnom Spiši. Príspevok k otázke úlohy tradicie v súčasnosti“ (obajoba na katedře etnografie a folkloristiky UJEP v Brně),

1978 vědec. hodnost CSc, kandidátská dizertační práce „Výročné zvykosloví a ľudová pieseň. Príspevok k poznaniu interetnických svislostí ľudovej kultúry na slovensko-poľskom pomedzí Spiša“ (obhajoba Národopisný ústav SAV v Bratislavě),

Průběh zaměstnání

1970–1976 Národopisný ústav SAV v Bratislavě,

1977–1979 Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze,

1980–1990 Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně (1988-1989 pracoviště Ústavu slavistiky),

1991–1992 Úřad vlády ČSFR (odbor společensko-politických vztahů a humanitárních otázek),

1993–2008 Úřad vlády ČR, sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny,

2008 – odchod do důchodu

2012 Etnologický ústav AV ČR (částečný pracovní úvazek v oddělení etnických studií)

Pedagogická činnost

2008–2014 Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, odborný asistent na katedře politologie a filozofie,

Oblasti odborného zájmu

Národnostní menšiny, národnostně menšinová politika v českých zemích, interetnické vztahy, Těšínské Slezsko

Současné projekty

Participace na projektu NAKI „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice, jehož hlavním řešitelem je Právnická fakulta UK: (MK 31134/2017 POD).

Participace na projektu „Tíha a beztíže folkloru. Folklorní hnutí druhé poloviny 20. století v českých zemích“, jehož řešitelem je Etnologický ústav AV ČR (GA17 – 266725).

 

Monografie a editované sborníky

2015. Praha a menšiny: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze dne 4. prosince 2014. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolueditor Uherek, Zdeněk)

2003. Těšínsko, 5. díl. Šenov u Ostravy: Tilia. (spolueditoři Kadłubiec, K. Daniel – Štika, Jaroslav)

 

Kapitoly v knihách

2016. Role spolkového Menšinového muzea v Praze před první světovou válkou. In: Muzeum a identita 1 (ed. Tichá, Jana). Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm: 26–32.

2015. K otázce přítomnosti národnostních menšin v České republice. In: Praha a menšiny: sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Praze dne 4. prosince 2014 (eds. Sulitka, Andrej – Uherek, Zdeněk). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 75–86.

2014. Politická opatření k návratu krajanů do Československa po první světové válce. In: Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika: (náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností) (eds. Brouček, Stanislav – Grulich, Tomáš). Praha: Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci se Senátem PČR a Mezinárodní organizací pro migraci: 161–172.

2013. K otázce národnostně menšinové marginalizace a reflexe skupinové identity. In: Paměť – národ – menšiny – marginalizace – identity (eds. Soukupová, Blanka – Nosková, Helena – Bednařík, Petr).Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze: 165–177.

2011. K otázce uznání vietnamské komunity za národnostní menšinu v České republice. In: Migrace a kulturní konflikty (ed. Scheu, H. Christian). Praha: Auditorium: 219–225.

2009. Národnostní menšiny v České republice po roce 1989 a národnostně menšinová politika. In: Petráš, René – Petrův, Helena – Scheu, H. Christian (eds.): Menšiny a právo v České republice. Praha: Auditorium: 148–185.

2003. K otázce motivace národnostního hnutí (se zřetelem k náboženským poměrům evangelíků na Těšínsku v meziválečném období). In: Kadłubiec, K. Daniel – Sulitka, Andrej – Štika, Jaroslav. Těšínsko, 5. díl. Šenov u Ostravy: Tilia: 45–72.

 

Studie a články

2017. Rusíni v České republice: „revitalizace“ národnostně menšinové identity. Národopisná revue 27, 1: 60–71.

2017. Rusini v Českij republicji: revitalizacija narodnostnoj identičnosti (1 a 2). Rusîn 27, 2: 28–31; 27, 3: 21–26.

2017. Vlastivedný tábor poľských študentov v Jurgove v roku 1935. In. Almanach Słowacy w Polsce 18: 395–417.

2016. Memorandum k návrhu na rozšíření působnosti zákona tzv. lex Perek při přípravě národnostního statutu. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 62, 1: 145–160.

2016. K otázce etnické identity Rusínů v České republice. Český lid 103: 451–471.

2015. National Minority Organisations in Prague: structure, competence. Národopisná revue 25, 5: 3–17. (spoluautor Uherek, Zdeněk)

2015. Používání menšinových jazyků v úředním styku pohledem národnostních menšin a orgánů místní samosprávy. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 61, 4: 109–113.

2014. Odborný zájem o menšiny na počátku 20. století a menšinové muzeum v Praze. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica 1: 225–237.

2014. Snahy menšinového muzea v Praze uskutečnit dotazníková šetření o menšinových poměrech. Historická demografie 38, 2: 179–202.