Zahlavi

Luboš Kafka

Luboš Kafka

PhDr. Luboš KAFKA

Oddělení pro výzkum kulturního dědictví

tel.: +420 222 828 603

e-mail: kafka@eu.cas.cz

 

Osobní profil

Vzdělání

1987 PhDr.

1987 absolvent katedry etnografie a folkloristiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (diplomová práce: Lidové obrázky na skle ve sbírce Jindřicha Jindřicha)

 

Průběh zaměstnání

2011–2012 hlavní kurátor a správce fondů lidového výtvarného umění Etnografického oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze.

1988 – dosud odborný a vědecký pracovník EÚ AV ČR, v. v. i. – oddělení Historické etnologie

1987–1988 referent Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody – oddělení lidová architektura

 

Oblasti odborného zájmu

lidová výtvarná kultura, podmalby na skle, poutní umění, lidový mobiliář, betlémy, lidová víra, výroční obyčeje,

 

Současné projekty

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska : Duchovní a materiální aspekty zbožné peregrinace a narativní imaginace, reg. č. GA17-05373S spolu s Markétou Holubovou a Jaroslavem Otčenáškem

 

Bibliografie 

 

Monografie a editované sborníky

2017. Podmalby na skle ze sbírek Muzea v Bruntále. Bruntál: Muzeum v Bruntále. (spoluautorka Málková, Květoslava)

  1. Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Roztoky: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. (spoluautorka Kubečková, Ivana)

2016. Lidové podmalby na skle ze sbírek Regionálního Muzea v Náchodě. Praha: Lika klub.

2015. Na dřevě malované. Náboženská výzdoba lidového nábytku. Praha: Lika klub. (spoluautorka Mevaldová, Helena)

2013. Lidové podmalby na skle ze sbírek Národního muzea. Praha: Národní muzeum.

2009. Betlémy a betlemáři. Kapitoly z dějin a současnosti tvorby betlémů. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautor Petráň, Tomáš)

2009. Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění. Praha: Lika klub.

2007. Auf Glass gemalt. Volkstümliche Hinterglasbilder aus Böhmen, Mähren und Schlesien. Privatdruck: Steiner, Wolfgang.

2005. Malované na skle. Lidové podmalby. Praha: Lika klub.

1998. Lidové obrázky na skle. Katalog výstavy Muzea Šumavy v Kašperských Horách. Sušice: Muzeum Šumavy.

 

Kapitoly v knihách

2017. Nordböhmische Hinterglasmalerei. Beitrag zur Typologie der Hinterglasmalerei von Vinzenz Janke. In: Vincenz Janke: 1769–1838: podmalby na skle / Hinterglasbilder. Liberec: Severočeské muzeum v Liberci: 33–51.

2015. JUDr. Václav Hrabánek, malíř na pomezí lidového a naivního umění. In: Jonová, Zuzana (ed.): Život na skle šumavského malíře Václava Hrabánka. Sušice: Muzeum Šumavy: 15–40.

2014. Výtvarná kultura. In: Tyllner, Lubomír (ed.): Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Praha: Paseka: 662–703.

2014. Divadlo. In: Tyllner, Lubomír (ed.): Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Lidová kultura. Praha: Paseka: 631–662.

2014. Odraz kultu středočeských zázračných obrazů a soch Panny Marie v lidové výtvarné kultuře. In: Holubová, Markéta –Suchomelová, Marcela (eds): Salve Regina: mariánská úcta ve středních Čechách. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 106–135.

2013. Odraz kultu sv. Cyrila a sv. Metoděje v lidové výtvarné kultuře. In: Junek, Marek (ed.): Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: 223–250. (spoluautorka Kalinová, Alena)

2013. Volkstümliche Hinterglasbilder aus der Slowakei. In: Trepesch, Christof (ed.): Hinterglasbild – Peinture Sous Verre – Malované na skle. Hinterglaskunst aus Europa. Augsburg: Kunstsammlungen und Museen Augsburg: 36–45.

2008. „Líbezně nás volá, Matička Cellenská“, zobrazení Panny Marie v kramářských tiscích. In: Holubová, Markéta a kol.: Obrazy ženy v kramářské produkci. Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 149–168.

2007. Zhruba 70 hesel VII. lexikální skupiny – lidová duchovní kultura. In: Brouček, Stanislav – Jeřábek, Richard (eds.):Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Praha: Mladá fronta, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

2006. Image and figuration of pilgrimage models in folk fine art in the Czech lands (on the example of folk painting on glass and woodcut).In: Doležal, Daniel – Kühne, Hartmut (eds.): Wallfahrten in der europäischen Kultur. Tagungsband Příbram, 26.–29. Mai 2004. Frankfurt am Main: Peter Lang: 635–653.

1995. Volkstümliche Hinterglasbilder in Mittelböhmen. In: Fellner, Fritz (ed.): Hinterglassymposion 1992, 1993 und 1994. Eine Publikation des Hinterglasmuseums Sandl. Sandl: Verein zur Förderung der Region Sandl: 103–128.

 

Studie a články

2016. Unikátní, ojedinělé, sériové. Profil sbírky podmaleb na skle Etnografického oddělení Historického muzea Národního muzea. Folia ethnographica 50: 23–40.

2013. Lidové podmalby na skle v Městském muzeu a galerii Vodňany. Vodňany a Vodňansko. Vol. 9. Vodňany: Městské muzeum a galerie: 49–68.

2011. Dárek z pouti. Na okraj poutní kultury. Středočeský vlastivědný sborník 29: 8–29.

2008. Sbírka lidových podmaleb na skle v Regionálním muzeu v Litomyšli. Pomezí Čech, Moravy a Slezska. Vol. 9. Litomyšl: Regionální muzeum: 251–274.

1996. Obrázky na skle v severních a severozápadních Čechách. Český lid 83: 313–334.

1994. Lidové obrázky na skle ve středních Čechách. (K rozšíření regionálních typů lidové malby na skle a k určování jejich provenience). Český lid 81: 221–242.

 

Ostatní významné aktivity (členství, ceny, kurátorství)

 

člen komise Ministerstva kultury pro udílení titulu Nositel tradice lidového řemesla

člen Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost sbírky Etnografického oddělení Historického muzea Národního muzea

autorský podíl na realizaci etnologických dokumentárních filmů z cyklů Nositelé tradic a Nositelé tradic –žijící a oživené lidské poklady (námět, scénář; spoluator Petráň, Tomáš): Od Popelce do Provody (Praha 2010); Ať to frčí, ať to šlape (Praha 2004); Hračkáři z Vysočiny (Praha 2004); Perly Jizerských hor (Praha 2004); Pochoutky a pokroutky (Praha 2004); Nůškaři a košíkáři (Praha 2003); ..za tři fajfky tabáku (Praha 2003); Čas nad betlémy (Praha 2002); Příbramské jesličky (Praha 2002); Třešťské betlémy (Praha 2002); Betlémy z mouky a másla (Praha 2001); Betlémy z Ústí nad Orlicí (Praha 2001); Králické betlémy (Praha 2001); Mechanické betlémy (Praha 2001); Rodinná tradice (Praha 2001); Malíř ze ztraceného ráje (Praha 2000); Řezbář křesťanského nebe (Praha 2000).

autor výstav: Lidové podmalby na skle ze sbírek Středočeského muzea v Roztokách u Prahy (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2017, spoluautor: Kubečková, Ivana); Vincenz Janke (1769–1838). Podmalby na skle (Severočeské muzeum v Liberci 2017, spoluautor Krámská, Bohunka); Lidová tradice v díle Václava Hrabánka (Etnografické oddělení HM NM 2016, spoluautor Červinková, Petra); Monarchie – Jídlo, krmě, žrádlo (Etnografické oddělení HM NM 2012, spoluautor Stehlíková, Dana –Mevaldová, Helena –Voříšková, Alena –Janeček, Petr); Dárek z pouti (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 2011–2012, spoluautor Kubečková, Ivana); Volkstümliche Hinterglasbilder aus Süd- und Westböhmen, Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Heiligenblut 1999 – 2000); Lidové obrázky na skle z jižních a západních Čech (Muzeum Šumavy v Kašperských Horách 1998).