Zahlavi

Michal Pavlásek

Michal Pavlásek

Michal PavlásekMgr. Michal PAVLÁSEK, Ph.D.

Oddělení paměťových studií

tel.: +420 532 290 281
e-mail: pavlasek@eu.cas.cz

Vzdělání

Ph.D. – 2013 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (etnologie) / doktorská práce Promýšlet Veliké Srediště. Etnologická brikoláž sociokulturních aspektů života krajanů v jižním Banátu

Mgr. / M.A. – 2009 – Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (historie, etnologie)

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

2014 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2014 – Tschechen und Deutsche – unterschiedlich oder indifferent? Beispiel einer Konstruktion kultureller Grenzen und Ähnlichkeiten

2012/2013 – Erasmus Mundus III. – výzkumná stáž v Bělehradě (1. 10. 2012 – 28. 2. 2013) – University of Belgrade

2011 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2011 – Tschechisch-deutsche Koexistenz im banatischen Dorf Veliko Srediště. Beispiel für ein tolerantes Zusammenleben oder für einen Konflikt?

2010 – stipendium Nadace G. Schroubka – Leopold-Kretzenbacher Stipendien – Forschungsprojekte 2010 – Das Schicksal der tschechischen und deutschen Minderheiten im serbischen und rumänischen Banat. Lebensgeschichten der heutigen Einwohner in Videodokumenten

2010 – projekt v rámci Podpory studentských projektů FF MU (Kolektivní paměť Čechů v Chorvatsku) – děkanské stipendium

2007–2009 – stipendia na podporu terénních výzkumů v Srbsku a Rumunsku (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity)

Zaměstnání

2010 – dosud – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Pedagogická činnost

Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Brno (kurzy: Migrace do jihovýchodní Evropy; Psaní odborného textu; My a Oni: sociální konstrukce menšin; My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem)

Oblasti zájmu

migrace, uprchlictví, (trans)nacionalismus, menšiny, orální historie, paměťová studia, politika identit, sociální marginalizace, vizuální antropologie

Současné projekty

Strategie AV21: Program Společnost v pohybu a veřejné politiky –  koordinátor a zároveň řešitel výzkumné aktivity za Etnologický ústav AV ČR (2020-2022)

Strategie AV21: Program Globální konflikty a lokální souvislosti: kulturní a společenské výzvy, řešitel tématu Evropa v post-migrační situaci a nové prostory exkluze (2019)
 

Realizované projekty

Mechanismy a strategie generační transmise rodinné paměti vybraných sociálních skupin (GA ČR 16-19041S, 2016-2018) – člen řešitelského týmu

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Publikace v databázi ASEP

Monografie a editované sborníky

2020. Z Moravy až do Velikého Srediště: Etnografické podobenství o zapomenuté náboženské komunitě. [From Moravia to Veliko Središte: an Ethnographical Parable about a Forgotten Religious Community.] Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2020, 239 s.

2019. „Takové normální rodinné historky.“ Obrazy migrace a migrující obrazy v rodinné paměti. Eds.: Sandra Kreisslová – Jana Nosková – Michal Pavlásek. Praha: Argo.

2016. Divišova čtvrť: vesnička ve městě. Vzpomínky, historie a současnost Divišovy čtvrti od jejího vzniku v roce 1925 po současnost. Brno: Rada pro historii a přípravu 90. výročí vzniku Divišovy čtvrti. (spoluautoři Dvořáková, Eva – Semrád, Jan – Telecký, Tomáš)

2015. S motykou a Pánem Bohem. Po stopách evangelíků v jihovýchodní Evropě. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2013. Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. (spoluautorka Nosková, Jana)

Kapitoly v monografiích

2017. Among the refugees on the Balkan migrant route: Beyond the culture of giving and headlines. In: Bittnerová, Dana et al.: Etnické komunity. Hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu. Praha: Univerzita Karlova: 399–422.

2016. In a New Homeland. Adaptation Strategy and Discontinuity of Czech Migrants in Banat. In: Roth, Klaus – Katari, Asker (eds.): Ethnologia Balkanica. Cultures of Crisis in Southeast Europe, Part 1: Crises Related to Migration, Transformation, Politics, Religion, and Labour. Vol. 18. München: LIT-Verlag: 121–136.

2015. Allochronismus, orientalismus a balkanismus: produkce koloniálních praktik ve vztahu ke krajanům v rumunském Banátu. In: Trumis, Ladislav a kol.: Prekolonialismus, kolonialismus a postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve východní a jihovýchodní Evropě. Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK. Praha: Karolinum: 85–108.

2015. Svědectví o hledání Vojvodova. Experimentální psaní etnografického filmu / Testimony about finding Vojvodovo: Experimental Writing of an ethnographic film. In: Bittnerová, Dana – Moravcová, Mirjam (eds.): Etnické komunity. Balkánské cesty. Vol. II. 1. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: 93–122.

2015. Konec velkých vyprávění v nedohlednu: (meta)narativ migrace z Moravy do dnešního Srbska. In: Jirka, Luděk – Jakoubek, Marek – Králová, Nela – Pavlásek, Michal – Tůma, Jiří: Krajané. Hledání nových perspektiv. Praha: Nakladatelství Karolinum: 49–75.

2013. Cross-Border Nationalism and Religious Fellowship. A Case Study of the Czech Protestant Community in Serbia. In: Radović, Srdjan (ed.): Cultural Permeations: Anthropological Perspectives. Colleciton of papers of Ethnographic Institute, Vol. 28. Belgrade: Institute of Ethnography SASA: 195–207.

2013. Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky. In: Pavlásek, Michal – Nosková, Jana (eds.): Když výzkum, tak kvalitativní. Serpentinami bádání v terénu. Brno: Masarykova univerzita; Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.: 7–20. (spoluautorka Nosková, Jana)

2012. Příští stanice Národní. Nastupovat! Studie o politice krajanství. In: Fatková, Gabriela et al.: Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie. Brno: Porta Balkanica, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni: 104–133.

2012. Obec Svatá Helena jako vinice Boží misiemi oplocená. Krůčky k přehodnocení chápání české (e)migrace na Balkáně. In: Budilová, Lenka et al: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Praha: AntropoWeb, o. s.: 111–145.

Vědecké studie a články

2020. "Reisen gegen den Strom der Zeit". Zum Wandel der Konstruktion des Bildes der tschechischen Minderheit im rumänischen Banat durch Akteure aus Tschechien, in: Jahrbuch Kulturelle Kontexte des östlichen Europa 61, (eds. Elisabeth Fendl, Johanne Lefeldt, Sarah Scholl-Schneider), s. 175-196.

2019. "Don't allow history and memory to be forgotten!" Re-emigrants from Yugoslavia as a memory community of an alternative collective memory.

Národopisná revue 29, 5, s. 29–40.

2018. „Češi si vždy vybrali správnou stranu. Rodinné generační vzpomínání krajanů v Chorvatsku a státní politika paměti.” Národopisný věstník, (II): 29–52.

2018. Z českých zemí do jihovýchodní Evropy: případová studie překonávání diskontinuity. Národopisná revue28, č. 3, s. 171–183.

2016. Plovoucí proluka mezi kulturní a komunikativní pamětí jedné krajanské komunity. Journal of Culture 5, 2: 25–32.

2016. Plovoucí proluka mezi kulturní a komunikativní pamětí jedné krajanské komunity. Journal of Culture 2/2016, s. 25–32.

2013. Clopodia česky zvaná Klopotín. Zapomenutá moravská kolonizace Banátu v multilokálním etnografickém bádání. Český lid 100: 149–172.

2011. Meziválečná krajanská péče jako „záchranná akce“. K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě. Český lid 98: 113–134.

2011. Hledání vojvodovské Pravdy ve světle probuzeneckých hnutí. Lidé města 13, 1: 27–49.

2011. Minulost svatohelenských nekatolíků v zajetí výkladových schémat a povahy porozumění. Český lid 98: 81–88.

2010. Exkurs do historie Banátské vojenské hranice s přihlédnutím k vzniku českých enkláv na jejím území. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe 96, 3–4: 243–262.

2010. Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky a etnické procesy. Národopisná revue 20: 3–19.

2010. Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku. Český lid 97: 363–382.

Filmografie

2017. Masa. 30 min. Režie, scénář, námět, kamera Michal Pavlásek (spoluautor Bystřičan, Ivo). Produkce Etnologický ústav, Ivo Bystřičan a Václav Flégl.

2017. Kde končí hranice. 16 min. Režie, scénář, námět Michal Pavlásek. (spoluautor Hlaváček, Tomáš)

2016. Hledání východu. 26 min, Režie, střih, námět, kamera Michal Pavlásek. Produkce Česká Televize a TPS Petra Kubici.

2013. Druhé Vojvodovo: myslet obrazem. 34 min. česky s anglickými titulky. Námět, scénář, kamera, střih a režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2013.

2012. Pod tíhou hroznů čas se sklání. Češi a Němci v srbském Banátu / Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat. 23 min. Česky s anglickými titulky. Scénář: Michal Pavlásek – Jiřina Kosíková; kamera: Petr Baran – Jiřina Kosíková; střih: Petr Baran; režie: Michal Pavlásek. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Členství v odborných společnostech

The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)

The International Association for Southeast European Anthropology

Česká národopisná společnost

Ocenění

2011 – udělení stipendia Vzdělávací nadace Jana Husa

2010 – cena Centra orální historie (COH při Ústavu pro soudobé dějiny) za nejlepší studentskou diplomovou práci pracující metodou oral history (Historie a kolektivní paměť moravských reformovaných evangelíků z Velikého Srediště ve Vojvodině. FF MU, Katedra historie. Vedoucí práce prof. Jiří Hanuš, oponent doc. Václav Štěpánek, Ph.D., Brno, 2009, 168 s.)