Zahlavi

Přemysl Mácha

Přemysl Mácha

Premysl MachaPhDr. Přemysl MÁCHA, Ph.D.

Oddělení paměťových studií

tel.: +420 737 314 312

e-mail: macha@eu.cas.cz

Vzdělání

PhDr., Ph.D. 2004 Ústav etnologie, FF, Univerzita Karlova etnologie

Master of Arts (M.A.) 1998 Syracuse University, New York, USA politologie

Bachelor of Arts (B.A.) 1997 Eastern New Mexico University, New Mexico, USA antropologie, politologie, španělština

1994  1995 Owensboro Community College, Owensboro, Kentucky, USA

Studijní zahraniční pobyty, stipendia

Výzkumné pobyty na Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mexiko (2002,2007) a University of New Mexico, Albuquerque, USA (2015)

Zaměstnání

2019 – dosud – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

2000 – 2018 – Katedra sociální geografie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita

1998 –2003 – Arnika, nezisková organizácia

Oblasti zájmu

antropologie místa a krajiny, jazyk a identita, toponyma, environmentální antropologie, krajinná historie, ochrana přírody a kulturního dědictví, etnohistorie

Aktuální projekty

2020 – 2022 – Stopy lidského umu (MK ČR, NAKI II, 2020-2022, DG20P02OVV004, hlavní řešitel), web projektu: http://www.stopyumu.cz

2018 2023 Osmoderma eremita species conservation in SCI Poodří (program LIFE - LIFE17 NAT/CZ/000463)– projekt na ochranu biotopů páchníka hnědého v CHKO Poodří, koordinátor za univerzitu, monitoring socio-ekonomických dopadů projektu (2018-2023)

Realizované projekty

2016 2018 Politika a poetika toponymie, identity a místa ve vícejazyčných oblastech. Srovnávací studie rakouských Korutan a českého Těšínska, GAČR/FWF (LEAD Agency), č. 16-34841L, spoluřešitel, 2016-2018. Web projektu: http://tesinsko.osu.cz

20112014 Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen, NAKI, MK ČR, č. DF11P01OVV022, spoluřešitel, 2011-2014. Web projektu: http://mistapameti.osu.cz + http://www.nazvymist.cz

2013 Populární geopolitické imaginace české společnosti v kontextu měnící se zahraniční politiky státu, Studentská grantová soutěž, PřF OU, č. SGS10/PřF/2013, hlavní řešitel, 2013.

2006 2008 Indiánský nacionalismus? Jazyk a symbolika sociálních hnutí domorodých obyvatel Mexika, GAČR, č. 403/06/0301, hlavní a jediný řešitel, 2006-2008.

VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

Monografie a editované sborníky

2014. Masks of Identity: Representing and Performing Otherness in Latin America. Přemysl Mácha – Eloy Gómez-Pellón (eds.) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishers. Editor and author of two chapters:

2014. Názvy míst – paměť, identita, kulturní dědictví. (Place Names – Memory, Identity, Cultural Heritage). Brno: Host. (together with Jaroslav David).

2014. Tajemství v názvech ukrytá (Secrets Hidden in Place Names). Ostrava: Ostravská univerzita.

2009. Lighting the Bonfire, Rebuilding the Pyramid. Case Studies in Identity, Ethnicity and Nationalism in Indigenous Communities in Mexico. Přemysl Mácha (ed.) Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Editor and author of two chapters:

2004. Indiáni a volební demokracie. Politické proměny indiánských obcí Mexika. (Indians and the Electoral Democracy. The Political Transformations of Indigenous Communities in Mexico). Ostrava: Ostravská univerzita.

2003. Plamínek v horách, požár v nížině: indiánské povstání v mexickém Chiapasu. (A Small Flame in the Mountains, a Conflagration in the Lowlands: An Indian Uprising in Chiapas) Brno: Nakladatelství Doplněk.

Kapitoly v knihách

2016. Před kým, (s) kým, pro koho? Dilemata v ochraně zeměpisných jmen jako kulturního dědictví. (From whom, with whom, for whom? Dilemas in the protection of place names as cultural heritage) In David, Jaroslav (ed.) Toponyma – kulturní dědictví a paměť míst. Ostrava: Ostravská univerzita, str. 14–31.

2014. Place Names, Landscape, and Identity.In Wojciech Bedynski - István Povedák (eds.) Landscape as a factor in creating identity. Warsaw: Dance House Society, 29–38.

2014. Proměny toponymie a krajiny na příkladu Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova. (Transformations of toponymy and landscape – a case study of Velké Karlovice, Karolinka and Nový Hrozenkov)In Urbanová, Svatava et al. Valašsko. Historie a kultura. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 429–442

2013. Resistance through Tourism: Identity, Imagery, and Tourism Marketing in New Mexico. InJoao Sarmento – Eduardo Brito-Henriques (eds.) Tourism in the Global South: Heritages, Identities and Development. Lisbon: University of Lisbon, Centre for Geographical Studies, 91–112.

 2012. Krajina a krajinomalba - výchozí teze ke studiu krajiny. (Landscape and landscaping – some thoughts on the study of landscape)In Jan Malura – Martin Tomášek (eds.). Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. Filozofická fakulta, 40–54.

2010. Mexický paradox? Obraz a realita v proměnách postavení domorodých obyvatel Mexika. (The Mexican Paradox? Image and Reality in the Transformation of the Position of Indigenous Communites in Mexico) In: Hingarová V. - Květinová, S. - Eichlová, G. (eds.) Mexiko – 200 let nezávislosti. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 113–129.

Studie a články

2020. Mácha, P. The Symbolic Power of Place Names: The Case of the River Olše/Olza/Łolza in Northeastern Czechia. Names, 68 (3), 169-184. DOI: 10.1080/00277738.2020.1786925

2018. MÁCHA, P., KRTIČKA L. a LASSAK, H. City Divided: Place Names and Nationalism in the Czech-Polish Borderlands. Mitteilungen der Österreichischer Geographischer Gesellschaft 160(2018), s. 303-329.

2017. MÁCHA, P. a KRTIČKA, L. Krajinný motiv na lidovém malovaném nábytku. NÁRODOPISNÝ VĚSTNÍK Bulletin d‘ethnologie, roč. 76, č. 2, s. 36–62.

2017. Ethnicity in Space and Everyday Practice: an Outline of a General Framework with Examples from New Mexico. ETHNOLOGIA ACTUALIS Vol. 17, No. 1, pp. 8–38.

2016. MÁCHA, P., KRTIČKA, L. Exonyms as Metaphoric Endonyms: World History and Geography in Local Landscapes. In Jordan, P., Woodman, P. (eds.) Criteria for the Use of Exonyms. Proceedings of the 17th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting, Zagreb, 14-16 May 2015. Dr. Kovač Verlag, Hamburg. Pp. 99–114.

2015. MÁCHA, P. Ani příroda ani kultura (antropologické inspirace). (Neither nature nor culture – anthropological inspirations) The Journal of Culture, roč. 4, č. 2, s. 17–24.

2015. MÁCHA Přemysl, DROBÍK Tomáš, ŠUMBEROVÁ Monika, ŽENKA Jan, TENZIN Eva, ŠPIRKOVÁ Petronela: Geopolitické představy české veřejnosti. (Geopolitical Imaginations of the Czech Public). Geografie Vol. 120, No. 4, 564–584.

2013. Krajiny. Příspěvek k diskuzi o konceptualizaci krajiny v (české) geografii. (Landscapes. A Contribution to the Discussion about the Conceptualization of Landscape in (Czech) Geography) Geografie 118, 1, pp. 1–15.

2012. DAVID, J., MÁCHA, P. Možnosti studia toponym ve vztahu ke krajině, prostoru a identitě. (The possibilities of studying toponyms in relation to landscape, space and identity) Acta onomastica, roč. 53, s. 28–45.

2012. GRANIDARU, I., IOSEP, I., POCIASK-KARTECZKA, J., BRANCELI, A., MÁCHA, P., Study of the occurrence and distribution of "Iezer" and "Bolătău" - based toponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic and Slovenia. Georeview, roč. 21, č. 1., pp. 68–79.

2011.The Scale of Globalization and the Geographies of Resistance. With DROBÍK, T. In: MÁCHA, P., DROBÍK, T. (eds.) The Scale of Globalization. Global, Local, Individual. Ostrava: University of Ostrava, pp. 35–42.

2010. Knowing One's Place in the Era of Globalization: A Case Study of the Hyundai Motor Manufacturing Czech Automobile Plant in Nošovice, Czech Republic. With DROBÍK, T. Annual of Language & Politics and Politics of Identity. Vol. 4, No. 4, pp. 75–90.

2010. Krajiny antropologie a antropologie krajiny. (The Landscapes of Anthropology and the Anthropology of Landscape) Český lid. Vol. 97, No. 3, pp. 225–246. 

2008. When Malinche Dances with Montezuma. Religion, Ethnicity and Cultural Change in New Mexico. KIAS Papers Yearbook 2008. Hradec Králové: Centre of Ibero-American Studies, The Faculty of Arts, The University of Hradec Králové, pp. 20–27.

2007. Tradition, Democracy, and Radicalism in Indigenous Communities in Mexico. Lessons for the Universalist-Relativist and Individualist-Communitarian Debates. Ethnologia Actualis Slovaca 7, pp. 113–134.

2007. Los Comanches de Nuevo México. Hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku. (Los Comanches de Nuevo México. Hybridity, Authenticity and Identity Politics in New Mexico) Český lid Vol. 94, No. 2, s. 141–156.

2007. Velký nacionalismus malých národů. Lekce z Mexika a Nového Mexika. (Great Nationalism of Small Nations. Lessons from Mexico and New Mexico) Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, No. 235/2007, Philosophica/Sociologica/Psychologica Vol. 12, Ostrava, s. 36–48.

2006. Los Matachines. Identita a politika v Novém Mexiku na příkladu tance. (Los Matachines: Identity and Politics in New Mexico as Exemplified by a Dance) Český lid Vol. 93, No. 2, s. 179–198.

2006. Teoretické úvahy o nacionalismu. (Theoretical reflections on nationalism) In Psychologie/Sociologie/Filozofie - Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, č. 11, Ostrava, s. 151–166.

2003. The Rise of the Purhepechan Nation: Democratization, Economic Restructuring and Ethnic Revival among the Purhepecha Indians of Central Michoacan, Mexico. Journal for the Study of Science and Ideologies, No. 5, pp. 83–102.

2003. Modernizace, demokratizace a nacionalismus v indiánských obcích Mexika. In Český lid roč. 90, č. 4, s. 313–334.

Filmografie

Lighting the Bonfire. Purhepechas on the Road to National Self-Determination. Ostrava: University of Ostrava, 2008. 33 min.

Pedagogická činnost

Přednášková činnost na univerzitách v Portugalsku (Lisabon, Coimbra, Guimarães), Španělsku (Sevilla, Granada, Barcelona), Itálii (Boloňa), Slovinsku (Lublaň), Chorvatsku (Zadar), Polsku (Opole, Cieszyn), Slovensku (Trnava, Banská Bystrica), Norsku (Oslo), Skotsku (Aberdeen) a USA (Albuquerque, Portales)

Členství v odborných společnostech

Člen Akademického senátu Ostravské univerzity, 2003-2005

Člen Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2007-2008

Člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, 2015-2017

Člen redakční rady časopisu Ethnologia Actualis Slovaca

Člen oborové rady doktorského studia politické a kulturní geografie, PřF, Ostravská univerzita

Člen výzkumné skupiny Grupo Iberamericano de Investigación en Diversidad Cultural y Cambio Social, Universidad de Cantabria, Španělsko

Účast na archeologickém výzkumu ve Znojmě, Arrasu (Francie), Kentucky (USA) a New Mexico (USA)

Ocenění

Fulbright-Masarykovo stipendium, University of New Mexico, USA, 2005-2006